Az emberölés határesetei

 

 

Lekció: 1Kir 14,8

 

Alapige: 2Sám 11,14-27

“Reggel azután levelet írt Dávid Jóábnak, amit Úriással küldött el. Ezt írta a levélben: Állítsátok Úriást az arcvonalba, ahol legerősebb a harc, azután húzódjatok vissza, hogy levágják őt, és meghaljon!

Így történt a város ostrománál, hogy Jóáb Úriást arra a helyre állította, amely-ről tudta, hogy ott kemény harcok vannak. Amikor kitörtek a városbeli férfiak, és megütköztek Jóábbal, néhányan elestek a hadinép közül, Dávid szolgái közül. Meghalt a hettita Úriás is. Jóáb pedig jelentést küldött Dávidnak az ütközet egész lefolyásáról. A küldönc, amikor elment, és megérkezett, jelentette Dá-vidnak mindazt, amit rábízott Jóáb. Ezt mondta Dávidnak: Először erősebbek voltak nálunk azok az emberek, ránk törtek a mezőn, de mi visszaszorítottuk őket a kapu bejáratáig. A várfalról azonban lövöldözni kezdtek szolgáidra az íjászok, és meghaltak néhányan a király szolgái közül. Szolgád, a hettita Úriás is meghalt.

Akkor ezt parancsolta Dávid a küldöncnek: Mondd meg Jóábnak: Ne tartsd ezt olyan nagy bajnak, mert a fegyver hol ezt, hol azt pusztítja el. Harcolj még erősebben a város ellen, és rombold le! Így biztasd őt!

Amikor meghallotta Úriás felesége, hogy meghalt a férje, elsiratta az urát. A gyász letelte után pedig érte küldött Dávid, palotájába vitte; az pedig a felesége lett, és fiút szült neki. De az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett.”

 


 

Imádkozzunk!

Kegyelmes Istenünk, sokféle szükségből jövünk mi is, mégis boldognak valljuk magunkat, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy nem is kell ahhoz idejönni, hogy téged megtaláljunk, mert megígérted, hogy közel vagy mindenkihez, aki téged hív, és a megtört szívűhöz és az utánad vágyóhoz különösen is közelha-jolsz.

Áldunk azért, ha tapasztalhattuk közelségedet az elmúlt héten. Köszönjük, hogy úgy mehettünk segítségről-segítségre, hogy te vittél minket előbbre. Köszönjük, hogy valóban sasszárnyon hordozol, mint ahogy a sas a fiókáit, ha elfáradnak, a szárnyaira veszi, úgy őrködik felettünk gondviselő szereteted és számunkra érthetetlen hűséged. Áldunk azért, hogy hű maradtál az elmúlt héten is.

Bocsásd meg, ha próbára tettük hűségedet. Bocsásd meg, ha sokszor figyelmen kívül hagytunk téged. Bocsásd meg, ha csak a bajból kiáltottunk, pedig talán el lehetett volna kerülni azt a bajt és veszedelmet, ha előbb kérdezzük: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?

Szeretnénk most ezzel az alázattal kérdezni téged. Oly sok tekintetben tanácstalanok vagyunk. Olyan sok teherhez alig van erőnk. Olyan sokszor átéljük tehetetlenségünket és kiszolgáltatottságunkat. Szeretnénk magunkat neked teljes bizalommal kiszolgáltatni. Kérünk, munkálkodj most bennünk. Erősíts meg, szabadíts meg a bűntehertől. Ajándékozz meg felülről való erővel. Segíts kilépni a te világosságodba és aztán világosságban járni, és másoknak is világítani.

Szólj hozzánk és munkálkodj bennünk, kérünk alázatosan, seregeknek hatalmas királya, Jézus érdeméért.

Ámen.

 


 

Igehirdetés

Két héttel ezelőtt is a hatodik parancsolatról volt szó. Akkor megállapítottuk a Szentírás alapján, hogy mivel Isten az élet teremtője, ezért egyedül neki van joga elvenni is azt. Rajta kívül senkinek nincs joga sem megrövidíteni, sem kioltani, sem a maga életét, sem egy másik emberét. Annál kevésbé, mert a teremt-mények közül az ember az egyetlen, akit Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett. Ezért ha valaki az emberi élet ellen vét, közvetlenül Isten ellen lázad.

Láttuk, hogyan értelmezi Jézus a He-gyi beszédben a hatodik parancsolatot, ahol azt mondja: nemcsak a ténylegesen elkövetett gyilkosság számít emberölésnek, hanem lehet haraggal és szóval is gyilkolni. És aki így öli meg, pusztítja, rombolja felebarátja életét, annak ugyan-olyan ítéletben lesz része, mint aki tény-legesen, tettleg elkövetett gyilkosságot. Mert a gyilkos tett a gyilkos indulatból táplálkozik, a gyilkos indulat forrása pe-dig a mi végzetesen megromlott szívünk.

Ezért volt nagy evangélium az, amit olvastunk a prófétától: Isten új szívet kínál a benne hívő embernek, amelyikben új indulat lesz, az az indulat, ami Jézusban volt, és így az újjászületett ember még az ellenségét is képes szeretni. Hiszen – mint ahogy végül láttuk –, a Ne ölj! parancs pozitív megfogalmazása így hangzik: Adj, segíts, bocsáss meg, szeress! Ezért imádkoztunk azzal a szép énekünkkel a múltkor: Adj minékünk megújult szívet és új indulatot!

Eddig jutottunk a hatodik parancsolat boncolgatásában, és most néhány alkalommal azokról a határesetekről lesz majd szó, amikkel napjainkban is találkozunk, és amik a Biblia minősítése sze-rint szintén ennek a parancsolatnak a körébe tartoznak. Azokról a gyilkosságokról, ahol mindörökre titokban marad a tettnek az elkövetője, a könnyelműség-ből vagy véletlenből származó emberö-lésről. Szó lesz majd a magzatelhajtás, az eutanázia, az öngyilkosság, az önvédelem, a halálbüntetés és a háború nehéz és sokat vitatott kérdéseiről.

Nyilván nem tudunk ezekről részletesen beszélni, és nem is a feladatunk. Nem tudományos előadásokat kell tartani, még csak nem is szociáletikai előadásokat, – ezt végezzék el felelősen a szakemberek. Nekünk az a kérdésünk, hogy ezekre a kényes és nehéz problémákra mit mond Isten igéje. Aki Isten igéje szerint akar tájékozódni, a gondolatait ahhoz igazítani, annak hadd legyenek támpontjai.

1. Ma először azokról a gyilkosságokról szeretnék beszélni, amikről szin-te soha nem írnak az újságok, ahol a tet-tes vagy tettesek mindvégig meghúzódnak az ismeretlenség homályában, csak az áldozat marad ott holtan. Isten előtt azonban ezek is ugyanolyan emberölésnek számítanak, mint amiket regisztrálnak vagy talán meg is büntetnek. Mondok egy mai példát, azután egy bibliai példát, azután kiderül: nem is szorul további magyarázatra ez a kérdés. Már csak az a feladatunk: engedjük, hogy Is-ten Szentlelke bevilágítson a szívünkbe, és kiderüljön, ha esetleg mi is vétkesek vagyunk ezen a téren.

A mai példa egy szorgalmas, szerény kutatóról szól, akit valami ok miatt engesztelhetetlen gyűlölettel vett körül az egyik kollegája. Vetélytársat, sőt ellenséget látott benne, és állhatatosan üldözte. Kíméletlenül elrontotta a kísérleteit, rágalmakkal rontotta hírnevét; szakadatlanul kellemetlenkedett neki. Ő javasolta azt is: nevezzék ki ezt az embert igazgatóhelyettesnek, hogy így ne marad-jon ideje a kutatásra.

Emberünk egy ideig vonakodott ettől, mivel azonban engedelmes szokott lenni, elfogadta a megbízatást. Attól kezd-ve állandóan utaznia kellett: tárgyalni, vitatkozni, veszekedni, ami végképp nem neki való volt. Megromlott az egészsége. Neheztelni kezdett a családja is, hogy keveset van otthon, pedig életében az egyetlen biztos pont a házassága és az otthona volt. Annál megrázóbb élmény volt a számára, amikor egyszer reggel munkába menet látta, hogy a felesége az autóban csókolódzik egy közös barátjukkal. Alig tudott vezetni tovább, úgy elkezdett remegni a keze.

Amikor beért a munkahelyére, az asztalán egy levelet talált, amelyikben az egyik legmegbízhatóbb munkatársa, akiben feltétel nélkül bízott, közli: elmegy onnan máshova, felmondott. Úgy érezte: nem bírja tovább. De tartotta azért magát, és akkor délelőtt csöngött a telefon, a rendőrségről telefonáltak: a fia valami bandába keveredett, csoportosan elkövetett rablás alapos gyanúja miatt kihallgatják a rendőrségen.

Délután egy kicsit rosszul érezte ma-gát. Korábban hazament, lefeküdt, és ott lett rosszul. Mentő vitte a kórházba, és azon az éjszakán meghalt. A halál oka: szívelégtelenség, koszorúérgörcs.

Kérdezem: valóban ez-e a halál oka? Természetes halállal halnak-e meg az ilyen emberek? A felületes szemlélő azt mondja: persze. Ott van az orvosi zárójelentés, mi volt a közvetlen oka. Én pedig azt kérdezem: kik voltak a gyilkosok? Ki ölte meg végül is ezt az embert? Hányan osztoznak a gyilkosság tettében, és milyen arányban felelősek azért, hogy nem dolgozhatott még vagy 20-30 évig is? Az a gyűlölködő kollega, a felesége, a fia – vagy ők tényleg mind ártatlanok? Ennek így kell lennie, egyszer mindannyian kimúlunk. Az emberek azt mondták: a szíve vitte el, túl sokat dolgozott.

Bizonyos az, hogy ez volt a halálának az oka? Ezeket a gyilkosokat soha nem vonják büntetőjogilag felelősségre. Ezeket a tetteseket soha nem állítják elő. Isten azonban azt mondja az Ő igéjében: pontosan lát mindent, és Ő ezt is emberölésnek tekinti.

Láttam már szép szál fiatalembert keservesen zokogni az édesanyja temetése előtt és ezt hajtogatni: én vittem sírba az anyámat. Ha éveken át nem gyötröm olyan kegyetlenül, valószínűleg ma is élne. Vajon túlzás volt, amit mondott? Abból, amit utólag megtudtam, megállapíthattam: egyáltalán nem volt túlzás! Pontosan megfelelt a valóságnak.

Lehet így is embert ölni, hogy módszeresen gyötörjük egymást, taposunk egymás idegein, mindig elraboljuk a másik örömét, megraboljuk a bizalmát, hogy biztosítunk olyan légkört, amelyben valamitől félnie kell; biztosítjuk őt arról: ellenségei vagyunk. Lehet, hogy egy ujjal sem nyúlunk hozzá, és mégis miattunk vagy miattunk is meg fog hal-ni. Jogilag nem vonják felelősségre az illetőt, de Isten előtt felelnie kell mint gyilkosnak.

Ezért olvastam fel a Bibliából ezt a szomorú történetet. Dávidról, Izráel királyáról szól ez, akinek megtetszett egyszer egy, a közelében lakó fiatalasszony. Látta őt fürödni az udvaron, és megkívánta. És akkor megüzente a fronton harcoló hadvezérnek, hogy az asszony férjét állítsák olyan helyre, ahol nagy valószínűséggel elesik majd. A gonosz számítás bevált: az asszony férje meghalt, Dávid pedig feleségül vette a fiatal özvegyet.

Hol történt itt gyilkosság? Vajon nem úgy van, ahogy Dávid cinikusan utólag mondja: a fegyver hol ezt, hol azt meg-öl? Ezt nem lehet kiszámítani. Mondjad csak Jóábnak: folytassátok a harcot tovább, a fronton ez megesik, hogy emberek elesnek.

Valóban ez történt Úriással? A felületes szemlélő mindenkit megdicsérhet. A fiatal férj hősi halált halt, életét áldozta a hazáért. A fiatal özvegyet sajnálni és vigasztalni kell. A nemes lelkű király pedig ugye lehajol az egyedül maradotthoz, és megvigasztalja a gyászoló özvegyet.

Ugye, milyen hamisan látjuk sokszor a valóságot? Isten pedig Dávidhoz küldi Nátán profétát és azt mondja: gyilkos vagy, és házasságtörő! Dávid pedig összetörik az ige súlya alatt és megalázza magát Isten előtt, és gyilkosnak és házasságtörőnek vallja magát. Lehet cicomázni a látszatot sokféleképpen, de ha néven akarunk nevezni sok tettet, akkor erre csak azt mondhatjuk: emberölés.

Vajon nem vádolnak-e hasonló tettek bennünket is? Nem akarom most senkire rábizonyítani, és nem az a célom: mindenki rossz lelkiismerettel menjen haza. De ha hajlamosak vagyunk arra, hogy efféle “szelíd” gyilkosságokat elkövessünk, akkor fontos, hogy odaálljunk Isten elé és kérjünk tőle új szívet és új indulatot, és az eddigi gyilkosságainkra bo-csánatot.

Nincsenek-e vajon a családunkban, az ismerőseink között is olyanok, akiknek ténylegesen megrövidíthettük az életét? Aztán a lelkiismeretünk megszólalt, de azt el lehet altatni. Kiváló módszerei vannak ennek; a pszichológia különösen is nagyszerű módszereket kínál, és a megtévesztett lelkiismeret, miután belemenekül az ember a sok munkába, hasznos tevékenységbe vagy valamilyen kábításba, szépen elhallgat. A bűn azonban bűn marad, mindaddig, míg bocsánatot nem nyer rá az ember.

2. A másik ennek a fordítottja, amikor egészen nyilvánvaló, hogy ki miatt következett be haláleset, és mégsem nevezhető az illető gyilkosnak, mert ő nem akart semmi olyat elkövetni. Általában ő szenved a legjobban emiatt, hogy ez a szörnyűség megtörtént, és már nem lehet jóvátenni. Éppen ezért kell erről – ha röviden is – szólni, mert nem célja Istennek, hogy feleslegesen gyötörje ma-gát valaki. Valami megoldás mégiscsak kell erre is.

Az emberölésnél fontos szempont az indíték. Miért követte el az illető? Hiába azonos a következmény, azért mégsem mindegy, mi miatt következett be, hogy egy ember meghalt. Csak néhány példát mondok, hogy ez szemléletes legyen. Egészen más, ha valaki a kisbaltával az ágyában agyonver valakit a pénzéért, vagy favágás közben lerepül a fejsze a nyeléről, és éppen úgy alakul, hogy a-gyonütött egy embert. A következmény ugyanaz, de az indíték más volt.

Egészen más, ha valaki felelőtlenül nagy sebességgel száguldozik a városban, és halásos balesetet okoz, vagy pedig valaki óvatosan, megfelelő sebességgel halad, és egyszer csak kiugrik elé egy kisgyerek, és úgy üti el, hogy meghal. Ez a gépkocsivezető legalább annyira odalesz, mint a gyerek szülei, sőt még jobban vádolja magát, és hónapok, talán évek múlva is visszatér álmaiban a rettenetes jelenet. A következmény azon-ban ugyanaz lett.

Valaki szép csendesen, észrevétlenül megmérgezi az eltartottját, hogy szabaduljon tőle, vagy pedig egy ápolónő két egymást követő ügyelet után holtfáradtan összecserél két gyógyszert, és esetleg a beteg emiatt meghal. Neki fáj a legjobban, és kétségbe van esve.

Nincs könnyű dolga az igazságszolgáltatásnak sem. Mind a kettő emberölés, mind a kettő miatt meghalt egy ember. De mégiscsak másként kell meg-ítélni és az elkövetőt elítélni. Ezért nagy dolog, hogy tudhatjuk: Isten a szívet vizsgálja. Isten nem azt nézi, ami a sze-me előtt van – ahogy éppen itt Sámuel könyvében olvashatjuk, hanem Isten az ember szívét nézi. Nekünk békességet adhat az, mindenféle önvád, bűntudat, lelkiismeret-furdalás közepette is, hogy Isten minket a szívünk alapján ítél meg.

Ahogy az első pontban felsoroltaknál az, hogy Isten a szívet látja, azt jelenti, hogy hiába ködösít valaki és leplezi, takargatja, cicomázza, lehazudja, Isten a valóság alapján ítéli meg és azt mondja: gyilkos vagy. Ebben a másik esetben meg azt fontos tudnunk, hogy Isten me-gint a valóság alapján ítél meg engem, és azt mondja: embert öltél ugyan, de mégsem vagy gyilkos, és segít valami módon enyhíteni a bajt, amit az ember elkövetett, és megelőzni azt, hogy ez is-métlődjék.

Mindenesetre fontos tudnunk: a Bib-lia súlyosnak tart minden olyan bűnt, bajt, balesetet, ami gondatlanságból, fe-lelőtlenségből, könnyelműségből történik. Most, hogy utánanéztem, magam is meglepődtem, milyen szigorú rendszabályok vannak Mózes könyveiben. Ha például valaki a lapos tetős házra nem épített biztonságos korlátot, és emiatt onnan leesett valaki és meghalt, az emberölésnek számított. Vagy ha valaki tudta, hogy öklelős az ökre, és nem tette meg a szükséges óvintézkedéseket, hogy védje tőle embertársait, és halálos öklelés történt, akkor mind az állatot, mind a gazdáját mint gyilkosokat, megkövezték.

Ebben a világban, ahol egyre rettenetesebb a felelőtlenség, a könnyelműség, a hányavetiség, minket Isten igéje megint csak komolyan figyelmeztet. A gyorshajtás, a fénysorompó komolyan nem vétele, a munkavédelmi előírásokra való fittyet hányás és így tovább, az mind, mind a hatodik parancsolat címszava alá tartozik. Nem beszélve a sugárzó anyagok elraktározásáról, ami a mai napig nincs megoldva az egész világon, meg a nukleáris erőművek biztonságáról, lásd Csernobil, és így tovább.

Sajnos, az a helyzet, hogy egyre több lehetőségünk van a hatodik parancsolat megszegésére. Következésképpen egyre komolyabban kell figyelnünk arra, hogy Isten mi mindentől akar megvédeni min-ket az Ő parancsaival, mint ahogy ezt legelőször láttuk, hiszen az élet érdekében, a mi védelmünkre adta Isten ezeket a parancsokat.

3. Szeretném még megemlíteni, ha már itt az indítékoknál tartunk, hogy az indíték különbözősége miatt más az öngyilkosság és az önfeláldozás. Ezt sokszor össze szoktuk keverni. Az önfeláldozás mögött nem az van, hogy valaki véget akar vetni az életének. De nem mindig könnyű különbséget tenni.

Sámsonnak az életét valamennyire is-merjük. Ő úgy akart bosszút állni né-pének ősi ellenségén, a filiszteusokon, hogy amikor azok egy nagy ünnepre összejöttek, Sámson, a maga ember feletti erejével a templom két főpillérét kirántotta, és így a lapos tetőn ülő nagy tömeg az épülettel együtt maga alá temette a lent ülőket is, meg a fent ünneplőket is.

Azt olvassuk róla: többet megölt ha-lálával, mint életével. De ő is holtan maradt ott. Ez nem öngyilkosság volt, hanem önfeláldozás. Más kérdés az, hogy Sámson miért jutott ebbe a helyzetbe, és miért nem volt már más lehetőség a számára, (az az ő bűnének a kö-vetkezménye volt) csak az, hogy így har-coljon az ellenség ellen. Ez önfeláldozás volt, és nem öngyilkosság.

Néha viszont nehéz megállapítani, miről van szó. Magukat agyonhajszoló, az egészségüket tönkretevő, a családot szétzilálóan rohanó emberek olykor bizonygatják, hogy ők másokért teszik ezt, mintha ez önfeláldozás lenne, pedig az sokszor már inkább az öngyilkosság címszó alá tartozik.

*

Az bizonyos, hogy akármilyen formáját követi el valaki az emberölésnek, olyan kárt okoz, amit nem lehet helyrehozni. Mi akkor a megoldás?

Annak az előbb említett zokogó fiatalembernek az esetében láttam, hogy valóban nincs más megoldás ilyenkor, mint Isten bűnbocsátó kegyelme. Mert az emberölés következményeit nem lehet emberi erőfeszítéssel jóvátenni, csak isteni kegyelemmel megbocsátani. Ha min-ket akármilyen szempontból vádol most a szívünk, akkor ezzel a nagy lehetőséggel élhetünk mi is. Nem kell a lelkiis-meretet elaltatni, mert egyszer a legal-kalmatlanabb pillanatban úgyis felriad, és akkor tönkreteszi az embert.

Nem kell nekünk védőbeszédeket gyártanunk és magyaráznunk a bizonyítványunkat. Ezt kellene komolyan hinni, hogy Isten az őszintén megbánt bűnt megbocsátja. Lehet, hogy annak a bűnnek az itteni következményei megmaradnak, de az örök következménye, hogy: kizár az Isten országából, az üdvösségből, az az Isten bűnbocsátó kegyelme folytán megszűnik. Mert meg van írva: gyilkosok, paráznák, babonások, homoszexuálisok stb. nem mennek be az Isten országába. De meg van írva: Ő bővöl-ködik a kegyelemben és gazdag a megbocsátásban. És ha megvalljuk töredelmes bűnbánattal a bűneinket, Ő megtisztít minket minden hamisságtól.

S ha már Dávid életének ezt a legszomorúbb részletét hallottuk, akkor hadd fejezzem be azzal, hogy később, amikor Isten az Ő népe akkori hitvány királyával beszél, és szemére veti a bűneit, akkor összehasonlítja őt Dáviddal. Ezt olvassuk: “Elszakítottam ezt az országot Dávid házától, és neked adtam. Te azonban nem voltál olyan, mint szolgám, Dávid, aki megtartotta parancsolataimat, és teljes szívből követett engem, és csak azt tette, amit én helyesnek látok.” (1Kir 14,8)

Az ember nem hisz a szemének! El-olvassa újra és újra. Mit mond Isten? Dávid megtartotta az Ő parancsait és csak azt tette, amit Ő helyesnek lát? Most olvastuk itt, ezzel fejeződött be a mai igénk: “De az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett.” Hát hogy tetszett volna? És most utólag mégis azt mondja: Dávid csak azt tette, amit Ő helyesnek lát? Ez mutatja a bűnbocsánatnak a radikális voltát. Amit Isten meg-bocsátott – hadd mondjam így, ha nem hangzik is szépen –, az meg van bocsátva! Ő eltörli a mi álnokságunkat, mint a felleget, és mint felhőt, a bűneinket. Valóban boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. – És ha szembetalálkozik újra és újra elkövetett bűneinek a következményeivel, akkor mit csináljon? Akkor adjon hálát azért, hogy Isten ezekre a szörnyű bűneire bocsánatot a-dott neki, és magasztalja azt az Istent, aki gazdag a kegyelemben és bővölködik a megbocsátásban.

Soha egy pillanatra se legyen bizonytalan abban, hogy amit Isten megígért, az valóság. Amilyen fontos, hogy a bűnt bűnnek lássuk és fájjon nekünk mindaz, amivel a hatodik parancsolatot megszegtük, ugyanolyan fontos, hogy a bűnbocsánatot is komolyan vegyük. Ne kételkedjünk abban, hogy Isten a bűnbánó bűnösnek megbocsát. Ennyire, hogy fel sem említi Dávid bűnét. Ő maga mondta: nem emlékezik többé azokra a bűnökre, amikre bocsánatot kértünk és kaptunk.

Jó lenne ennek a békességével továbbmennünk, mert egyébként felhasználja az ördög a bűneinket is arra, hogy megrontsa vele az örömünket, megcsapolja energiáinkat, újra és újra bizony-talanságot és békétlenséget támasszon a szívünkben, ahelyett, hogy tele lennénk a bocsánatot nyert bűnösnek az örömével, reménységével, békességével, és használhatna minket Isten.

Jövő vasárnap sokan úrvacsorázni fo-gunk. Szeretném kérni: olvassuk el otthon a 32. zsoltárt. Ha nem nehéz két szá-mot megjegyezni, akkor még az 51. zsol-tárt is javasolom. Az 51. zsoltár mutatja azt, ahogy összetört Dávid Isten előtt, néven nevezi bűneit, és kéri az Ő bocsánatát. A 32. zsoltár pedig mutatja azt, hogyan imádkozik az, aki komolyan veszi, hogy megbocsáttattak a bűnei. Mit jelent az, amit úgy mond: levetted rólam bűneimnek terhét. Ha nincs rajtam, akkor nem járok összegörnyedve és roskadozva, mintha még rajtam lenne. Mert elhiszem azt, hogy “levetted rólam.”

Fontos, hogy kíméletlenül őszinték legyünk magunkhoz, és a bűnt bűnnek valljuk Isten előtt, de ha az Ő bocsánatát hittel elfogadtuk, akkor vegyük komolyan, hogy amit Ő mond, az igaz, és meg-bocsáttattak a vétkeink. Annyira, hogy Dávidról ilyen szörnyűségek után el lehet mondania: ő mindig megtartotta az én parancsaimat és csak azt tette, ami kedves az én szememben.

Isten segítsen minket, hogy így készüljünk a pünkösd nagy ünnepére, hogy Isten Szentlelke leleplezhesse bennünk mindazt, ami sötét! Jöjjön világosságra, utána viszont engedjük el és felejtsük el, és vegyük komolyan, hogy Ő megbocsátott nekünk. Ez fog erőt adni ahhoz, hogy ne szegjük meg aztán újra meg újra ugyanazokkal a bűnökkel a hatodik parancsolatot.

 


 

Imádkozzunk!

Úr Jézus Krisztus, magasztalunk azért, mert ezt a parancsot sem szegted meg soha. Kérünk, élj bennünk egyre valóságosabban, hogy így mondhassuk el mi is: az Isten parancsai nem nehezek. A magunk erejéből csak arra telik, Urunk, hogy hol így, hol úgy, a legváltozatosabb módon megszegjük parancsaidat. Kérünk, légy irgalmas nekünk, bűnösöknek!

Kérünk, beszélj velünk ezen a héten különösen is konkrétan a bűneinkről. Segíts eljutni a bűnbocsánat öröméig. Vedd le rólunk a bűnnek a terhét. Engedd, hogy elmondhassuk: valóban boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és akinek a lelkében csalárdság nincsen.

Taníts minket a bűnbocsánat evangéliumát hittel hirdetni másoknak is.

Könyörgünk azokért, akik észre sem veszik, hogy naponta hogyan gyilkolnak, rombolnak, pusztítanak. Vedd ki, Urunk, a gyilkos indulatot ezeknek az embereknek a szívéből. Adj nekünk valóban megújult szívet és új indulatot, hogy olyan indítékaink legyenek, mint neked, Jézus Krisztus. Adj nekünk irgalmas szívet, taníts minket ténylegesen megbocsátani. Taníts meg őszintén bocsánatot kérni. Add a szívünkbe azt a szeretetet, amit csak tőled kaphatunk mindnyájan, amelyik még az ellenséget is képes szeretni.

Kérünk tőled fizikai erőt is a munkánkhoz. Kérünk tőled felülről való bölcsességet a döntéseinkhez. A te jó Lelked vezessen minket az egyenes földön.

Ámen.