PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK

Pasarét, 2008. december 26.
(Karácsony másnapja)

Földvári Tibor


ÍME, AZ ÚR SZOLGÁLÓJA


Alapige: Lk 1,26-38

A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: ?Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!? Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ?Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Ímé, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos Fiának mondják majd: az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké és uralkodásának nem lesz vége.? Mária megkérdezte az angyalt: ?Hogyan lehetséges ez, mikor férfit nem ismerek?? Az angyal így válaszolt neki: ?A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. Ímé, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapban van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária: ?Ímé, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!? S ekkor eltávozott tőle az angyal.


Imádkozzunk!

Istenünk, mennyei Édesatyánk, hódolunk teelőtted a gyülekezet közösségében. Magasztalunk téged, hogy a család szeretetközösségében is ezt tehettük szenteste, az ünnep során. Köszönjük, hogy eljöhettünk a te házadba, lelki testvéreink közé, hogy velük együtt imádhassunk csakugyan téged. Arra kérünk, segíts nekünk ebben. Még az ünnepek alatt is történhetett velünk fájdalmas esemény, érthetetlen dolog.

Kérünk téged, hadd tudjunk most csak rád tekinteni. Szabadíts meg bennünket minden tőled elfordító gondolattól, érzéstől, segíts nekünk megérteni a te igéd üzenetét is.

Köszönjük Urunk, hogy a te igéd bátorít és vigasztal bennünket. Erről tettél bizonyságot az elmúlt napok istentiszteletein is, most hadd kérjük tőled ugyanezt.

Kérünk téged, legyél a gyászolókkal, azzal a családdal is, akiknek karácsony előtt kellett megállniuk a ravatal mellett. Töltsd be az ő szívüket továbbra is a te isteni békességeddel. Az az ige, amit hallhattunk és most is a hirdetett ige, segítsen reád tekinteniük, velünk együtt, hadd tapasztalhassuk meg mindannyian az Immánuel csodáját; velünk az Isten. Segíts Urunk, hogy majd, amikor innen hazamegyünk, a gyászunkban is vigasztalással és békességgel, kételkedéseinkből felszabadulva, imádhassunk téged otthon is az élet istentiszteletével, majd a munkahelyünkön is, amikor megyünk dolgozni.

Köszönjük Urunk, hogy az Úr Jézusért meghallgatod imádságunkat, kedvesen fogadod hálaadásunkat. Az ő nevében kérjük ezt tőled.

Ámen.


Igehirdetés

Még a teológiai tanulmányaim során láthattam olyan képet, ahol középkori művészek próbálták megragadni az Úr Jézus Krisztus fogantatásának a titkát, képben ábrázolni. Számomra nagyon beszédes volt az a kép, amit láthattam, ugyanis az ábrán az isteni kijelentés cselekvésének az aktusa Mária fülén keresztül hatol be, jelezve, hogyan fogant a Messiás. Hogyan érkezett el az Isten egyszülött Fia a földre, hogyan öltött testet az ige. Szólt az Isten, a Szentlélek ereje munkálkodott és az ő engedelmes szolgája, a hívő fiatal lány, igent mondott az isteni kijelentésre. Teremtési csoda történt és mi most már ünnepeljük a Karácsonykor, hogy csakugyan nemcsak megfogant, hanem meg is született a világ Megváltója.

Amikor olvastam a mai igerészt, többször is, Karácsony előtt valamennyi evangéliumi leírást el szoktam olvasni az evangéliumokban, nagyon megfogott az a szó, amire Isten igéjének az üzenete még az évelején hívta fel a figyelmemet, az íme szó, Mária kapcsán. Az íme szó az isteni cselekvésnél kétszer is szerepel. Ez a szó az ősi szövegben azt jelenti, figyelj oda valamire különösképpen, mert fontos történés következik, amit fontos tudatosítani. Azt hirdeti ez a szó, hogy ilyen szempontból, ezt figyelembe véve kell gondolkodnia a hívő embernek és közösségnek a szót követő leírásban foglaltakról. Az isteni cselekvés kapcsán hallhattuk és Mária cselekvésénél is; ?Íme, az Úr szolgálóleánya, történjék a te beszéded szerint.?

Mit jelentett Mária számára az általa kimondott mondat, mire nézve kellett kimondani? Mi volt Isten beszéde, amit ez a fiatal lány vállalt? Mit jelentett ez számára miután kimondta ezt a mondatot? Hogyan kellett neki megélnie azt, hogy legyen úgy akkor, ahogy azt az Úr szava mondta?

Mária 12-13 éves lehetett, amikor találkozott vele az angyal. Abban az időben természetes volt, hogy tizenéves korukban a lányok már gyermeket szültek, ő már mennyasszony volt. Boldog mennyasszony és vőlegénye az akkori szokások szerint már tulajdonképpen a férje is volt. József köztiszteletben álló szakmunkás, igaz, zsidó ember volt és Mária gondolhatott arra, hogy istenfélő apja lesz gyermekeinek. József is tízes éveiben, vagy húszas éveiben lehetett akkor. Tehát, mindenképpen egy fiatal pár voltak ők.

Amikor az angyal megjelent Máriánál ? a történetben beszédes ? azonnal érezte Mária, mint minden ő előtte élő hívő az ószövetség idején, hogy az isteni, mennyei dicsőséget képviselő személy, teremtett lény közelében a bűneset utáni ember érzi a maga bűnösségét. Nem véletlen, hogy az angyal úgy köszöntötte, hogy ?kegyelembe fogadott?. Máriának is szüksége volt a kegyelemre és az isteni küldött ezt hirdeti meg számára, ami azt jelenti, hogy Isten jóakarata, jó tetszése van rajta. A folytatásból kiderül, hogy az a mondat sem véletlenül hangzik el, hogy az ?Úr veled?, mert az ószövetségi hithősöknél majdnem mindég ezt hangsúlyozták a küldöttek, akiket Isten hozzájuk küldött: veled van az Úr. Ezt követően a hithősök nagy tetteteket hajtottak végre Isten kegyelme nyomán.

Mária is nagy dolgot hall, Isten beszéde azt tartalmazza, hogy ő lesz a Messiás szülőanyja; Mária élete összekapcsolódik Jézus Krisztussal. Amit Mária, az Úr Jézus szülőanyjaként, fizikai módon is átélt mint szűzleány, majd Jézus Krisztus megváltó munkájának a kiteljesedése után, mi is hit által élhetünk át.

A Karácsony örömhíre az, hogy a bűnös embernek Jézus Krisztussal személyes kapcsolatba lehet kerülni. Az elveszett bűnös jöhet az Istenhez, illetve, az elveszett bűnöshöz jött el az Isten; velünk az Isten. Jézusnak a neve hordozta, hogy az Úr szabadító. Az Úrvacsora is valamilyen módon fizikai jelenlétében is jelzi azt a nagy igazságot, Istennek azt a nagy bátorítását, hogy velem van az Isten. Sokszor lehet, hogy nem érezzük magunkat méltónak arra, hogy éljünk az úrvacsorával. Néha úgy érzem, hogy azt viszont nem tehetem, amikor úrvacsorát osztok, akkor utána én nem élek vele. Amikor az ember bűnösnek érzi magát és szégyelli vétkei miatt magát, akkor nem olyan egyszerű újra és újra megragadni az örömhírt, de Isten engem így fogadott el, ahogy vagyok. Nekem is azt mondta, hogy kegyelembe fogadott. Merjük elfogadni, hogy ez ránk is vonatkozik, örüljünk annak, hogy minket is kegyelembe fogadott.

Mária számára a világ Megváltójával való személyes életközösség azt jelentette, hogy ő mint édesanya kihordhatta, és megszületett a Messiás. De amikor végrehajtotta megváltó művét, attól fogva Máriának is Jézussal már csak úgy lehetett kapcsolata, mint az én Uram, az én Megváltóm. Ne feledjük, Jézus a kereszten is azt mondta Máriának: Asszony, ímhol a te fiad.

A Jézus Krisztussal való kapcsolat lehetősége azt hirdeti, hogyha valaki Isten beszédére igent mond, mint Mária is tette, akkor a Messiásra mond igent, az Úr kegyelmére mond igent.

Mária számára egy másik mozzanata is volt az Isten beszédének, amit ő nem is nagyon értett. Az íme szó arra is vonatkozott, ami Mária kérdése után hangzott el: Hogyan lesz mindez, hiszen én nem ismerek férfit, azaz, nem vagyok házas. Még szűz lány vagyok, hogyan lehet nekem gyermekem?

Zakariás, amikor megtudta, hogy neki is fia fog születni, nem tudta elhinni, az angyal szavából bizonyítékot várt, szinte követelte. Mária nem hitetlen, azonnal megértette Isten szavának az üzenetét és lényegét, de azt nem értette hogyan lesz az. A Károli féle fordításban így szerepel: Mi módon lesz ez? A válaszból látható, hogy Mária kérdése jogosan hangzott el, mert nála lehetetlen helyzetről volt szó. Isten maga is mondta válaszában az angyalon keresztül, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Az íme szó azt is érzékelteti, hogy néha Isten szava nem annyira érthető, megértjük, hogy mit mond, de nem tudjuk elképzelni hogyan történhet meg.

Fiatal családosok részére tartottam bibliaórát és Izsák története jött elém, arról szerettem volna beszélni. Miközben olvastam az ismerős történetet, nagyon megbántam választásomat, mert észrevettem a történetben, hogy annak az Izsáknak, aki 40 éves korában házasodott, akkor kapta meg a társát Istentől, 20 éven át kellett várnia első gyermeke születésére. Megdöbbentett ez a mondat, mert eszembe jutott, hogy a családos körben vannak olyanok, akik már néhány éve várnak gyermekük születésére. Az üzenetben az volt hangsúlyos, hogy Izsáknak, mint férjnek, lehetséges apaként, 20 éven át kellett imádkoznia a feleségéért. Könyörgött Istenhez, hogyha kedves neki, akkor adjon gyermeket. Istentől kérdeztem akkor, hogy nem lehetne-e valami más történetről beszélnem, mert Izsák története olyan nehéz. Azt hirdetni, hogy imádkozzanak azért, számomra nehéznek tűnt, hiszen nekem még társam sincs. De az isteni üzenet súlya engem is nagyon megragadott, merjem azt mondani, hogy húsz évig is lehet imádkozni valamiért az isteni ígéretek miatt? Ábrahám 25 évig, egy negyed századig várt Izsák születésére. Nem megoldás az, hogy ők hosszú ideig éltek, hiszen Izsák már nem élt olyan sokáig.

Van, amikor az Isten szava érthetetlennek látszik, a hogyan és a milyen módon való megvalósulást tekintve. Hallottam egy másik kisgyermekkel kapcsolatos történetet, ahol a fiatal pár az ultrahangos vizsgálatból azt tudta meg, hogy gyermekük betegen fog megszületni. Ők mondták, hogy az Úrnak minden lehetséges, de amikor továbbra is az igazoldódott be a vizsgálatokból, hogy biztosan nem lesz egészséges a megszületett gyerek, ők hittel vállalták a gyereket, annak ellenére, hogy az őket körülvevők erről igyekeztek lebeszélni őket. A gyermek valóban betegen született meg és néhány hét után meghalt. Az a fiatal pár arról tett tanúságot, hogy mi minden volt lehetséges Istennek, úgy, hogy a gyermek nem egészségesen született. Az Úr szavára a család is kimondta az igent, mert vállalták a gyermeket. Mindez nem volt könnyű számukra, de az Isten csodáját átélték.

A mi életünkben van lehetetlen helyzet, mert Mária amikor az angyal üzenetén keresztül hallotta Isten beszédét, akkor nem mindent értett belőle. Az isteni íme azt jelzi, hogy lehet, hogy a földi szintéren az életkörülményeinkben, a saját életünkben valami lehetetlennek tűnik, de az íme szó azt jelzi, hogy az Istennél semmi sem lehetetlen. Ő a hogyanra is tud választ adni, ha arról van szó. Ha meg nem ad választ, akkor rá kell bízni, mert az az ő dolga. Bízz abban, amit Isten mond.

Az íme szó a mai igében azt jelzi, hogy Isten milyen hatalmasan és kegyelmesen munkálkodik Mária életében. Az Isten beszéde csodálatos örömhírt mond Máriának, nem minden érthető belőle, de majd az Úr megoldja.

Hogyan válaszol Mária? Mi a hívő ember része akkor, amikor az Isten kegyelmesen munkálkodik benne és eszközként általa szeretne? Itt hangsúlyos Mária íme szava: ?Íme, az Úr szolgáló leánya, történjen a te beszéded szerint.? Bizonyára Máriának lehetett volna még további kérdése, de amit hallott, számára elég volt, úgy érezte, hogy ő szeretné hangsúlyossá tenni, kész Isten szavának engedelmeskedni, kész elfogadni azt, amit megértett, meghallott és szeretne aszerint élni. Az íme jelentése itt az, hogy hallja meg az angyal is, az Úr is, mi is, akik olvassuk ezt a történetet. Abban beszédes számunkra, hogy amikor én hallom az isteni íme szót, azaz, íme neki semmi sem lehetetlen, akkor is még mindig lehet nehéz a hit, lehet kételkedésünk, de ha kimondom, hogy íme, akkor ugyanazt mondom, amit az Úr is mondott. Csak én az emberi szavaimmal teszem, hogy aszerint látom az életemet, a dolgaimat Uram, ahogyan te akarod látni és láttatni velem és aszerint szeretnék élni. A Mária által mondott íme szó válasz az Isten által mondott íme szóra. Mária nyomatékosan kifejezte, hogy szeretne úgy élni, ahogy az Isten eltervezte vele. Aki az isteni kegyelem fényében látja a maga életét, az tudja az isteni kegyelem fényében élni is azt. akkor is, ha lehetetlen helyzetekkel kell szembesülnie.

Mi történt Máriával? A ?Történjék a te beszéded szerint? felolvasott igerész folytatását nem akartam felolvasni, bizonyára jól ismerjük azt, vagy majd otthon olvassuk el. Azokban a napokban Mária elszalad Erzsébethez és meggyőződik arról, hogy az angyal igazat mondott, a rokona már valóban hat hónapja áldott állapotban van. Amikor Erzsébetet köszönti, a pici magzat megmozdul a méhében, Erzsébet a Szentlélektől vezetve tudja, hogy a Messiás édesanyja érkezett hozzá, elhangzik a magnificát, Mária és Erzsébet magasztalja Istent. A fiatal édesanya három hónapon át ott van Erzsébetnél.

Mi történik Máriával? Boldog édesanya lehet. Akik közöttünk édesanyák, azok tudják, mit érez egy feleség, akinek a méhében megfogant egy magzat és elkezd növekedni. Mária tele van örömmel és ezt az örömöt Erzsébettel együtt élik át. Emberileg lehetetlen, de az Úrnak nem. A két édesanya együtt örülnek.

Lukács evangéliuma mellett Máté evangéliumát is olvasva a teljes karácsonyi történetet ismerjük. Máriával nemcsak örömteli dolgok történtek. Az angyal elment tőle, nem volt mellette kilenc hónapon keresztül, hogy mindenkinek igazolhassa hogyan lehet Máriának gyermeke, amikor szűz. A menny dicsősége már nem volt Mária mellett, a bűneset utáni földi körülmények között. Máriának el kellett mondania férjének, hogy mi történik vele az Úr akarata szerint, az anyaság örömét meg kellett osztania férjével, aki akkor még csak vőlegénye volt. Mária várhatta, hogy József örül annak, hogy édesapa lett. A bűneset utáni körülmények minden szörnyű kételkedése, nehézsége, baja utóéri Máriát, ha elvállalja azt, amit az Úr tervezett vele. József, a vőlegénye nem hiszi el, hogy Mária hűséges maradt hozzá, hogy Istentől van a gyermek. Ő józanul gondolkodik, a földi körülményeket veszi figyelembe, az íme szó nélkül. Máté evangéliumából azt tudjuk meg, hogy József hívő, igaz ember volt, de mégsem tudta elhinni, amit az Isten kijelentett Máriának. Nem tudta kezdetben Isten szempontjából szemlélni mennyasszonya életét és a magáét. Mária vállalta Jézust és ezért majdnem elveszítette a vőlegényét.

Mivel mi a történtek után vagyunk, nekünk könnyű mindezt átgondolni, de nem lehetett Máriának egyszerű, Isten biztosan nem egy pillanat alatt győzte meg a vőlegényét, József maga is vívódott, magában gondolkodott, nem tudott az isteni íme jelentésében gondolkodni.

Ha velünk együtt élő hitűek a rokonságunkban lévők, rajtuk is tapasztalhatjuk, hogy nem mindig tudják hittel megragadni az Isten akaratát, ahogyan mi, vagy esetleg ők attól szenvednek, hogy én, a ?nagy hívő? nem úgy viselkedek, mint aki meg tudja ragadni az isteni ?íme? minden örömét.

Mária mindenképpen azzal szembesült, hogy József nem akarta először elfogadni azt, ami vele történt. A karácsonyi örömhír azonban azt hirdeti, hogy jött az angyal és álomban szólt Józsefhez. Ez fontos volt. nagyon beszédes, hogy nem Máriának kellett a vőlegényét, Józsefet győzködnie, hiszen az lehetetlen volt. Ez a lehetetlen helyzet is az Úrra tartozott. Mária valószínűleg csendben imádkozott, ezt a kérdést az Úrra bízta. Ő tudta a maga íme miatt, hogy történjék az Úr akarata szerint, ő vállalja.

Nem egyszerű hívő fiatalként bevállalni, amikor megtetszik egy nem hívő lány és kiderül, hogy nem nagyon akar megtérni, hogy akkor nem lehetsz a társam. Ezt nem könnyű vállalni. Az Istenben bízó fiatal ?íme? lelkülete arról győzi meg, hogy akkor is kimondja, mert nemcsak a földi körülményeken gondolkodik, hanem szeretné az isteni szempontot figyelembe venni.

Amikor csendeshétről megyünk haza úgy, hogy hatalmas változások történtek lelkemben és mennem kell rendezni a rendezésre váró dolgaimat. Isten akaratának akkor sem egyszerű engedelmeskedni. A ?Történjék velem a te beszéded szerint? azt jelzi, hogy a hívő embernek néha nem könnyű életútja van, ha vállalja az Úr útját. Viszont, Jézussal élhet mindent át és egész életében a Karácsony örömhírét képviseli.

Isten Józsefet meggyőzte, József is vállalta a Messiást, elfogadta, hogy ő is Isten akaratának megfelelően gondolkodik és él. Így már, mint házaspár Isten akaratának együtt kívánnak engedelmeskedni, olyan életutat élnek, ahol a karácsonyi üzenet szürke hétköznapjai fontosak. Nem csupán csodálatos események az angyalok, a pásztorok és a napkeleti bölcsek öröme, hanem a hétköznapok terhei, a babavárás nehézségei, a betlehembe kerülés nehéz körülményei, aztán Heródes üldözése, majd menekültként élni Egyiptomban. Onnan sem tudnak odamenni haza, ahova szerettek volna, mert azon a területen Heródes egyik szörnyű fia volt az uralkodó, ezért Názáretbe mennek. Az isteni íme szempontjából minden az isteni terv és jóakarat szerint történik, de ezt a hétköznapok terheiként éli meg ez a fiatal pár. Nekik újra és újra szükségük volt annak megerősítésére, hogy ?történjék velem a te beszéded szerint?. Isten nem azt ígérte Máriának és most már Józsefnek, hogy számukra minden szép és könnyű lesz, hanem azt ígérte, hogy az ő isteni terve, kegyelmes akarata fog végbemenni az ő életükben. Jézusnak Betlehemben kellett megszületnie, názáretinek nevezték, úgy kellett megszületnie, hogy szűztől fogant legyen. Mind, mind a bűneset utáni világ ellen történik. Hiszen a bűneset utáni világban nem lehet szűznek gyermeke tisztán, a Sátán mindent megtesz, hogy ne születhessen meg Betlehemben a Megváltó. Ezért történik minden így a világért és értünk. József és Mária annak a fényében élik az életüket, hogy nemcsak az Isten mondta neki, hogy íme, hanem mi is azt mondtuk az Úrnak, hogy íme, történjék velem a te beszéded szerint. Ez a teljes Istenre hagyatkozás, alázatos engedelmessége, akkor is, ha nem érti az Istent, lehet benne bízni.

Mit jelent számunkra Mária ?ímé?-je? Mit kell nekünk vállalnunk, ha kimerjük mi is mondani, hogy történjék velem a te beszéded szerint Uram?? legyen úgy velem is a házasságomban, a családomban, ahogy te szeretnéd. Jézus maga is átélte ezt, amikor nagyobb lett. A legismertebb történet, amikor Jézus is azt mondta ki: ?Atyám, legyen velem a te akaratod szerint.? Márk evangéliumából a Gecsemáné kerti történetből megtudjuk, hogy Jézusnak is kérdés volt: Atyám, neked minden lehetséges. Ha lehetséges, akkor??, de mivel nem volt lehetséges, Jézus is kimondta, hogy legyen a te akaratod szerint. Jézus itt nem is példát ad, hanem azt mutatja be, hogy milyen az, amikor az egyszülött Fiú is alázattal, teljes engedelmességgel kész követni az Atya akaratát. Akkor is, hogyha ez szörnyű történéseket hoz. Jézust elhagyta az Isten, a mi esetünkben azonban éppen ezért, az ő megváltása miatt igaz lehet, hogy velünk az Isten.

Ne felejtsük, hogyha bármikor azzal küzdünk, hogy az Úr biztosan azt akarja, hogy úgy történjék, ahogyan ő szeretné. Ez a nehézséget is jelent számunkra, gondoljunk arra, hogy Jézusban mit tett értünk az Isten. Vagy gondoljunk arra, mit tud végbevinni Isten a leglehetetlenebb helyzetben is, ha arról van szó, ha a szolgája azt mondja: íme, Uram, szeretném azt tenni, amit te akarsz, legyen a te beszéded szerint.

A 37. Zsoltár 4. verse így szól: Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit?, azaz tartsd Istent olyan Úrnak, aki szeret téged, kegyelmesen, tudja, hogy milyen kéréseid vannak. Az 5. vers a mi részünket mutatja be: ?Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.? A 4. vers az isteni ?ímé?-re vonatkozik, az 5. vers az emberi ?íme?; ?Íme, legyen nékem a te beszéded szerint?.


Imádkozzunk!

Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy bennünket is ilyen kegyelmesen fogadtál, bűnösökként, elveszettként gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy ma is bárki jöhet hozzád bűnbánattal, megújulhat az élete teljesen. Hálásak vagyunk, hogy ezért készíted az úrvacsorai közösséget is.

Magasztalunk Urunk, hogy akkor, ott Máriában is kimunkáltad lelked által az engedelmességet és hisszük, hogy bennünk is ezt akarod tenni. Köszönjük, hogy a mi Megváltónk, az Úr Jézus mindvégig engedelmes tudott maradni neked. Köszönjük, hogy őérette lehetünk mi is engedelmesek alázattal. Segíts nekünk ezt megélni. Itt a gyülekezet közösségében ez könnyebben megy, amikor hazamegyünk a családba, vissza a munkába, könyörülj rajtunk Urunk, merjük kimondani mindég, íme, történjék velem a te beszéded szerint.

Köszönjük Urunk, hogy mi is a te szolgálóid lehetünk. Kérünk téged arra, hogy amikor nem tudjuk látni az isteni íme örömét, amikor mi is tele vagyunk kérdésekkel veled kapcsolatban, legyen mégis ott az alázat, hogy legyen nékem a te beszéded szerint.

Köszönjük Urunk, hogyha kell, te a lehetetlent is lehetségessé teszed értünk. Szeretnénk mi is a te eszközöd lenni, amikor mások életében kívánsz munkálkodni rajtunk keresztül. Kérünk téged a társunkért, gyermekeinkért, unokáinkért, szüleinkért és nagyszüleinkért, hadd lehessünk áldássá számukra. Kérünk magyar népünkért, határainkon túl élőkért is, vezetőinkért. Köszönjük Urunk, hogy mindenképpen imádkozhatunk értük most is. Kérünk téged, legyél azokkal, akik most is kórházban vannak, vagy műtét előtt állnak, könyörülj azokon, akik a halálfélelem miatt szenvednek. Add, hogy hallhassák ők is a karácsony örömhírét.

Ámen.