PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK

Pasarét, 2006. december 21.
(csütörtök)

Varga Róbert


JÉZUS FOGANTATÁSA


Alapige: Lk 1,26-38

"A hatodik hónapban (Ez a folytatása annak, amikor előzőleg leírja Lukács, hogy a meddő Erzsébetben élet fogant, gyermeket vár, Keresztelő Jánost. Tehát így érthető az, ami következik.) pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: "Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!" Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: "Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége." Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?" Az angyal így válaszolt neki: "A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapban van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen." Ekkor így szólt Mária: "Íme, az Úr szolgálólánya: történjék velem a te beszéded szerint!" S ekkor eltávozott tőle az angyal."


Imádkozzunk!

Köszönjük, Urunk, hogy miközben a világ zajosan kapar magának, keres, kutat, vásárol, tülekedik, mi eljöhettünk ide, a te templomodba, és mindenfajta pogányság kiveszhet belőlünk, s te a te Lelked által templomot építesz bennünk.

Kérünk, Urunk, segíts nekünk, hogy a mi testünk, életünk, lényünk valóban a te Lelked, a Szentlélek temploma legyen. Használd fel ezt a csendes esti órát is arra, hogy egészen közel tudjunk kerülni hozzád. És semmi ne maradjon meg bennünk, ami nem szerinted való.

Köszönjük, hogy a te igéd azért is van, azért is adod, hogy formáljon és metsszen minket, kivesse belőlünk mindazt, ami nem helyén való, és beleplántálja, beleteremtse a szívünkbe mindazt, ami szerinted való.

Cselekedj ezen a mai estén így velünk, kérünk. Hadd gyógyuljon a mi lelkünk, hadd legyen abban még nagyobb békesség. Hadd dicsőítsünk még inkább téged, s legyünk a te követeiddé ebben a világban. Hadd tudják meg általunk is egyre többen, hogy kinek az ünnepe karácsony.

Ámen.


Igehirdetés

Amikor bibliai csodákról olvas valaki, teológiai munkákban, az akkor Jézus születését a legtöbb írásban nem találja besorolva Isten csodái közé.

Figyelmesen olvasva Jézus fogantatásának és születésének bibliai leírásait, mégis csak arra kell gondolnunk, ahogyan az Úr Jézus megfogant, megszületett, Isten egyik legnagyobb csodája volt.

A csodákat a Szentírás néha csodatetteknek, máskor jelnek nevezi, vagy pedig erőnek írja, de mind a három szó ugyanazt jelenti. Amikor Isten nem hétköznapi módon - neki ez hétköznapi meg egyszerű -, de amikor számunkra nem hétköznapi módon ennek a világnak a folyásába, vagy egy ember életébe beavatkozik a maga szent isteni eszközeivel.

Minden Istentől adott csodának mindig valóságos célja volt, és célja van. Jézus soha egyetlen csodát nem tett csak azért, hogy népszerűbb legyen, hogy jobban és többen ismerjék, hogy a saját dicsőségét keresse. Mindig Isten dicsősége volt a számára a legfontosabb.

A jelnek, a csodának, abban az időszakban volt igazán jelentősége, amikor a Szentírás teljességét még nem vehették az emberek a kezükbe, mert egyszerűen nem volt leírva, írásba foglalva a teljes Biblia.

A csodálatos jelek azonban mindig Isten cselekvésének a bizonyságát jelentették azzal, amikor a természetben csoda történt. Magán túlmutatva jelezte azt, hogy Ő szólni kíván úgy, hogy beleavatkozott a történelem, vagy éppen a természet folyásába, rendjébe. Mindig valami lényeges dolgot szeretett volna elmondani csoda vagy jel által.

De, amikor magától Jézustól kérnek jelt a zsidók vezetői annak igazolására, hogy Ő a Messiás, akkor Jézus ezt elutasítja. Öncélúan jelet sosem tett. Azt mondja, hogy nem adatik jel, csak Jónás próféta jele, aki három napig volt a hal gyomrában. Így lesz majd a Messiással is, velem is. A sírra célzott, hogy ott volt a sírba bezárva, s aztán majd feltámad. Lehetett általános esemény is az Istentől való jel, amikor fizikailag valóban lehetetlen módon beleavatkozott Isten a természet rendjébe. Váratlanul olyan vihar támad, láttuk ezt mi augusztus 20-án, akinek volt szeme, amikor olyan vihar támad, amire nem is gondolt az ember. Egy hirtelen jött esemény. Egyszerűen Isten bizonyos értelemben szólni kívánt, szólni akart egy szokatlan természeti jelenséggel akár.

Vagy Józsué könyvében, a 10, 12-ben, amikor Isten Izráel kezébe adja az emóriakat, akkor megállt a helyén a nap, és megállt a helyén a hold is az Ajjálón völgyében, és így Izráel le tudta győzni az ellenségeit.

Előfordul tehát, hogy Isten az övéi érdekében beleavatkozik a történelem és természet rendjébe. Én magam éltem át azt, hogy amikor épp készültünk a házasságra, és a lakáskérdés volt soron, akkor egy hónappal később vezették be az áfa-törvényt, és az már minket nem érintett. Belegondoltam abba, hogy lehet, hogy miattunk? Én tudom, hogy nem így volt, de miért ne feltételezhetném? S miért ne feltételezhetnénk, hogy Isten még azt is megteheti, hogy bizonyos dolgokat később tesz meg az övéi érdekében. Beszél erről a Biblia, hogy bekövetkeznek majd dolgok. Tekintettel lesz Isten az Ő népére, s ezért halasztja egy ideig, amíg az övéi el tudnak menekülni az ítélet, a rettenetes ítélet elől. Isten szereti az övéit. Azért van annak előnye is, hogyha valaki Jézus Krisztussal jár. Mondhatnám így is, hogy annak csak előnye van, csak ezt sokan nem hiszik még a hívők közül sem. Csak előnye van. Lehet, hogy nem mindig anyagi, meg nem mindig kap kedvezményt az ember, nem mindig bánnak vele különleges módon. Önmagában az jó, hogy én az Isten gyermeke vagyok, hozzá tartozom, benne hiszek, benne reménykedhetek, és ezért igaz a számomra az, amit itt a végén olvastam: az Istennek semmi sem lehetetlen. Nagyon fontos kérdés ez, hogy komolyan hisszük mi ezt? Vagy kedvesen végighallgatjuk, egy idő után legyint az ember: olyan régóta kérek már valamit. Olyan régóta reménykedem. Úgy van már, ahogy a Biblia mondja, hogy a halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Hát az én szívem már beteg - mondta valaki nem régen -, mert olyan régóta várok egy kérdés megoldására. Itt már Isten úgysem fog cselekedni. Nem. Az Istennél semmi sem lehetetlen.

A csodákat gyakran tehát hatalmas erővel párosulva láthatták azok, akiket a jelek által akart Isten meggyőzni. A jeleket mindig a hitetlen emberek meggyőzésére szánta és szánja Isten, vagy a hívők hitének a megerősítésére szánja Isten. De voltak, akik akkor sem hittek Istenben, Isten csodálatos cselekedeteiben, amikor az teljesen nyilvánvaló és egyértelmű volt.

Azt olvassuk a János evangéliumában, hogy Jézus föltámasztja Lázárt, és azt mondja, hogy Lázár jöjj ki. S kijött az előzőleg, egy perccel korábban rothadó testű Lázár a sírból. Le kellett vennie azokat a pólyákat, amiket rátekertek, mint az egyiptomi múmiákra. Az csak akadály volt, amit szeretetből csináltak vele. Jézus szavára lehullanak a kötelékek, kijön a megholt. S mit olvasunk? Attól kezdve sokan hittek Jézusban. Mit jelent ez? Nem mindenki. Ott volt a saját szemük előtt a hihetetlen csoda. Föltámad egy halott, s attól kezdve sokan hittek. Van, akit az sem győzött meg, hogy Jézus beszól a sírba. Azt mondja a halálnak, hogy takarodj ki Lázárból, mert ez ezt jelenti. Újra életet teremt belé, mert ez meg teremtés volt. Sokan hisznek benne, de nem mindenki. Nem lehet rajtuk segíteni. Utána határozzák el, hogy meg kell ölni Jézust. Milyen logikus az ember gondolkodása, nem? Valaki csodát tesz, olyan csodát, amit soha, senki előtt nem, egy halottnak, aki három nap óta már halott, s már oszlásnak indult a teste, azt mondja, hogy gyere ki a sírból, takarodj ki halál. Visszaadja neki a fizikai életét. Következmény: nem hittek benne, s elhatározták, hogy meg kell ölni.

Jézus csodálatos halott támasztását látták, és mégsem hitték mindazt, amit láttak. Nem véletlenül mondja azt Jézus: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.

Aztán Márk 2 szerint Jézus meggyógyított egy bénát, s azok, akik ezt látták, ámulatba estek mind. Tényleg döbbenetes volt, ahogy Jézus cselekszik. Egyszerűen erő volt a szavában. Ezzel az erővel hat akár ma este is a mi életünkre nézve. Mert Ő Isten Fia volt. Ezt az erőt teremtette bele a béna lábaiba. S azok a béna lábak, mert ott akkor Isten azt akarta - nem mindenkit gyógyított meg, mert voltak helységek, helyek, ahol a hitetlenségük miatt nem tudott sok csodát tenni Jézus-, az erőtlen beteg lábakba erőt adott, és a béna újra járni kezdett.

Hányszor látom azt, hogy istentelen, hitetlen életekbe beleárad az Isten ereje, újjáteremti, feléleszti, föltámaszt egy embert lelki értelemben, mert ez az Isten terve. S amikor valakit újjászül Isten Lelke által, ugyanez a teremtés történik.

Ézsaiás 9 szerint Jézus Krisztus csodálatos tanácsos, erős Isten, békesség fejedelme. Országa növekedésének nem lesz vége. Vagyis, csodákat visz végbe, amíg újra el nem jön.

Szeretném még egyszer elmondani, hogy Istennek ez teljesen természetes. Az Ő lényéből következnek a csodák. Neki ez nem rendkívüli, ez mindennapi. Neki semmilyen erőkifejtést nem jelent az, hogy egy vaknak visszaadta a látását, egy béna újra járt, és mindent jól csinált. A vak nem bénult meg, és süket nem vált vakká a gyógyítás után. Ha ezt egy ember csinálja, akkor ennek sokszor ez a vége. Hogy igen-igen, azt sikerült rendbe hozni, de ez meg elromlott.

Azt mondják Jézusról, hogy mindig mindent jól csinált. Semmit nem kevert össze. Nem ártott, miközben gyógyítani akart. Amikor Ő belenyúlt valakinek az életébe, ott mindig minden lelki és testi értelemben is tökéletesen rendbe jött.

Az Ő természetéből, lényéből fakad a csoda. Az lenne a furcsa, ha nem tenne csodákat. Hiszen Jézust arra biztatják gúnyolódva, hogy szállj le a keresztről, és majd hiszünk benned. Pont az volt a csoda, hogy nem szállt le. Ő tudta, hogy ezt miért teszi. Úgy tudta kifizetni értünk, helyettünk és miattunk a váltságdíjat, hogy nem szállt le a keresztről. Az volt a csoda, hogy fönnmaradt, és drága, tiszta, szent életét odaadta, hogy nekünk csodálatos megmenekülésünk legyen az ítélet alól.

Jézus földi életének utolsó csodája volt, hogy kifizette helyettünk halálával a bűn zsoldját, és mi élhetünk. Ezért lett testté karácsony éjszakáján, hogy ezt elvégezze. Maga az inkarnáció, a testté létel is csoda volt.

Miről ír a felolvasott részben az evangélista? Az eddigit el kellett ehhez mondanom, hogy megértsük, hogy Máriával és Józseffel mi történik, amikor Jézus megszületett.

Egészen kicsiny mező az a betlehemi terület, ahol a pásztoroknak megjelentek az angyalok, és bejelentették Jézus születését. Egészen jelentéktelen porfészek volt Názáret is. Nem volt jelentős helység, de elmegy oda az angyal Máriához, és bejelenti, hogy nemsokára gyermeked fog születni, akit nevezz Jézusnak, mert ez az Isten akarata.

Megjelenik tehát Isten küldöttje egy egészen fiatal, talán tizenkettő, tizenhárom éves kislánynál, Máriánál. Nagyon fiatalon szültek ott akkor az asszonyok, férjhez mentek a lányok. Harmincéves kort kevesen érték meg abban az időben. Tehát korán férjhez mentek, és korán szültek. Így volt Mária és József jegyespár. És így kapja meg Isten üzenetét és akaratát Mária.

Valaki nem régen azt mondta: igen, ez akkor történt. Kétezer évvel ezelőtt voltak ilyen csodák, meg történtek csodálatos dolgok, meg történt ilyen, hogy valaki szűz, és aztán mégis gyermeke született. De ma már, a XXI. században csodák nincsenek, angyalok pedig nem léteznek, és az ördög sem létezik.

Aki meg tapasztalja azt, hogy mit jelent hitben járni, az tudja, hogy időnként Isten küld küldötteket, s az ördög pedig kemény, valóságos lényként, szellemi hatalomként bizony létezik, és a maga ártó, gyilkos munkáját végzi.

Jézus születésének idején abban a várakozásban éltek Izráelben, hogy Isten az évezredek óta hangzó könyörgést talán most meghallgatja. Elküldi végre a Szabadító, Megváltó Messiást.

Akkor ugyanolyan emberek éltek, mint amilyenek mi vagyunk. Akkor nem volt karácsonyi forgatag, és nem volt ez az őrült vásárlási roham. Többet költenek az emberek, mint tavaly ugyanilyenkor, és aztán nem lehet csodálkozni azon, hogy minden bőrt lehúznak az emberekről. Hát, ha van még ..., akkor le kell húzni. Ez is bizonyítja azt egyesek számára, hogy van még mit elvenni az emberektől, ha ilyen összegeket tudnak vásárlásra költeni.

Isten egy mennyei küldöttet, egy angelost, egy angyalt bocsát el Názáretbe, de ugyanolyan hétköznapi életet éltek, mint a legtöbb ember manapság. A gondok, a nehézségek terhelték akkor is az embereket. A legtöbb ember nagyon nagy szegénységben élt. Amikor Izráelben voltunk, akkor ott mutatták Názáretben mélyen a föld felszíne alatt azt a barlanglakást, amiben majdnem biztos, hogy József és Mária lakott, mert Izráelben minden majdnem biztos, minden pontos helyszín. Kána is négy kilométerrel odább van, mint amit most mutogatnak, s ahol "eredeti" kánai bort lehet most is vásárolni. De a valóságos falu, ahol történt a bor-csoda, az négy kilométerrel odább van. Ennyire biztos manapság minden szent hely Izráelben - ezt azért jó, ha tudjuk. Nagy csalódás éri egyébként azokat, akik kiutaznak, mert egyáltalán nem azt kapják, amire készülnek. Nem ír erről többet, még szinte ennyit sem, csak bizonyos szövegkörnyezetből lehet ezt sejteni, hogy így volt. Az angyal belép ebbe a sötétes helyiségbe, s abban a pillanatban valami egészen döbbenetes fényesség támad. Viszi magával a menny dicsőségét, és nem csoda, hogy Mária első reakciója az, hogy elkezd félni. Nem véletlenül kezdi ezzel az angyal, hogy ne félj. Mert mindig félelmetes volt, amikor angyalok jelentek meg. Legyen az Manóahnál. Amikor Sámson született, ugyanez a félelem fogta el a szülőket, hogy mi lesz velünk, ha az Isten küldöttje, maga Isten ott van.

Azt mondja az angyal, továbbadva Isten üzenetét: "Íme, fogansz méhedben, és fiat szülsz, akit nevezz Jézusnak, a Magasságos Fiának mondják majd." Egy másik helyen ezt olvassuk, hogy Mária elgondolkodik az angyal üzenetén. Vagy így olvassuk, hogy forgatta a szívében az üzenetet.

Mikor volt az utoljára, hogy mi forgattuk az igét a szívünkben? Elgondolkodtunk azon, amit hallottunk vagy olvastunk. Elkezdtük forgatni. Mit is akar az Isten mondani? Mi ebből a személyes üzenet a számomra? Tényleg ezt akarja Isten, vagy félreértek valamit? Egyáltalán, forgatni mindazt, amit olvasunk vagy hallgatunk. Elgondolkodtunk-e már azon, hogy Istennek ma is lehet, ma is van üzenete a számunkra? Ma is vannak angyalok? Ugyan, kérem! De hát vannak. Ma is vannak Istennek küldöttei. Ma is hirdettetik az evangélium, a jó hír, az Isten szeretetéről szóló jó hír. Ma is hirdetik az üzenetek. Ma nem jelek által cselekszik az Isten. Akkor már nagyon kemény a helyzet, amikor belenyúl a természetbe, és annak erőit forgatja, és akár ott tesz valami csodát. De hisszük-e mi azt, hogy ma is lehet valaki, aki számunkra az Isten küldöttje lehet, aki továbbadja Isten üzenetét? Ma is lehet szava hozzánk a Szentírás betűin keresztül Istennek.

Nem volt tehát még akkor teljes, leírt a Szentírás. Ezért ilyen csodálatos módon üzen Máriának Isten. De milyen jó, hogy mi kezünkbe vehetjük a teljes Bibliát, és azon keresztül meg az igehirdetésen keresztül, mert a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, megérthetjük Isten szavát, személyre szóló tanácsát, vezetését, bátorítását és biztatását.

Így kezdi tehát az angyal, hogy ne félj, Mária. Talán az egészből ez a szinte gyereklány nem sokat érthetett. Egy valami azért világossá vált a számára, és ezt meg is mondja. Ha Istennek terve van vele, akkor ő készségesen teszi azt. Az az egy világossá vált számára, hogy furcsa módon kegyelmet talált az Isten előtt. Tehát nem kell félnie, nem bántja őt Isten. Isten egyébként sem bánt senkit. Nem ítéli őt Isten, hanem valami csodálatos terve van vele. Bevonja Máriát Isten a tervébe, ahogy ott akkor Ábrahámot bevonta, amikor elmondja neki, hogy elpusztul Sodoma és Gomora meg a többi város. Ott is bevonja Ábrahámot Isten a tervébe. Itt bevonja Máriát, és azt mondja: kegyelmet találtál Istennél, és te leszel az, aki kihordja méhében a Megváltót, a Messiást.

Mária gondolkodik, és ez nagyon fontos, hogy Isten sose veszi el az eszünket. Bocsánat, hogy ilyen egyszerűen mondom. Az értelmünket nem tompítja el. Nem ad be egy tompító injekciót, hogy most mondok valamit, jobb, ha nem is tudod pontosan, hogy ez mit jelent, csak tessék megcsinálni. Nem kér ilyet az Isten senkitől. Nem kábít el, mikor közli az akaratát. Mária is teljes tudatánál van, és nyugodtan visszakérdezhet, és nagyon logikusan gondolkodik. Azt mondja, hogy mi módon lesz ez, hiszen férfit nem ismerek.

József a jegyese, de ott akkor még nem volt divat az, hogy a házasság előtt szexuális életet éltek. Ez csak az óta van, mióta az ember, az emberiség a liberalizmus jegyében elengedte a nemi ösztönöket. A pingvinek vándorlása című filmmel kapcsolatban egy kedves, liberálisan gondolkodó kritikus azt mondta, hogy szörnyű dolog, hogy egyetlen homoszexuális pingvin sincs a filmben. Az állatok még normálisak, kérem szépen. Ott csak rendes pingvinek vannak, akiknek egy pingvin feleségük van meg egy pingvin férjük van. Mert náluk nem szokás semmilyen aberráció. Ez csak az Istentől elszakadt embereknél szokás. Tessék megnézni a filmet. DVD-n is meg lehet kapni, nem is kerül sokba. Döbbenetes, ahogy szereti egymást a két pingvin, mert ők úgy érzik - gondolom -, hogy egymás mellé teremtettek. Csodálatos dolog, hogy Isten ezt belehelyezte az állatvilágba. És ők - újra mondom - normálisan élik azt. Házasságot kötnek, és aztán jönnek a pingvincsemeték.

Abban az időben, József és Mária, tartották magukat az Isten törvényéhez, Isten szavához. Nem szerelmeskedtek házasságkötés előtt, nem simogatták, és nem tapogatták egymást, és nem izgatták föl egymást, hogy aztán alig tudjanak lehűlni. Pedig akkor is dolgoztak a hormonok, mert ők is fiatalok voltak. Ott volt bennük a szerelmi vágy, meg a nemi vágy, de ezt ott szerették volna megélni, ahova ezt Isten helyzete. Az erdőt is fel lehet gyújtani. "Csodálatos dolog", amikor egy négyhektáros fenyves ég - egy piromániásnak! Egészséges ember védett helyen vagy a kályhában rak tüzet, mert fényt ad, meleget ad a cserépkályha. Neki lehet dőlni, milyen jó ez télen! Jobban melegít, mint némely radiátorok. Mert a józan gondolkodású ember, aki engedelmeskedni akar, az nem felgyújtani akarja az életét, hanem azon a módon akarja megélni ezeket a dolgokat, ahogy azt Isten rendeli.

Fontos-e nekünk az Isten akarata? Etikai mérce-e, amit Isten mond? Nem lehetett - újra mondom - akkor sem könnyű, hogyha ők szerelmesek voltak egymásba, mint ahogy ma sem könnyű két szerelmesnek megvárni az esküvő éjszakáját. A nemi vágyat egyébként is Isten adta, és jó hogy adta, de megmondta, hogy hol a helye. Hol lehet azt örömmel megélni, hol lehet szeretni testileg a másikat, kielégíteni őt, mert a másik először a lényeges, aztán jövök én. Ez a normális rend egy házasságban. Szeressem annyira a másikat, hogy ő az első, aztán én vagyok a második. Isten adja mindezt, de megmondja a helyét egyértelműen és világosan. És Mária és József tartották magukat Isten törvényéhez.

Ha valaki elbukott ezekben a kérdésekben, erre ugyanúgy van bocsánat. Jézus vére megtisztít minden bűntől. És hadd mondjam ezt bátorításként. Ha valaki ebben elbukott, és ezért bocsánatot kért, vagy nem tehet róla, hogy valami történt ezen a területen, ami nem Isten szerint való, Jézus vére megtisztít minden bűntől. Isten újra szűznek, és ebben az értelemben ártatlannak tekinti, látja azt, aki ebben a kérdésben elbukott. Isten akarata szerint ebben is átélheti bárki az Isten bocsánatát és szabadítását.

Mi volt tehát a válasz Mária kérdésére, hogy hogyan lehetséges, hiszen én férfit nem ismerek? Azt mondja az angyal, hogy a Szentlélek száll rád, és a Magasságos ereje borít be árnyékával. Ezért a születendőt is szentnek, Isten Fiának fogják nevezni.

Isten a maga csodálatos módján oldja meg azt, amit az ember nem tud megoldani. Szüzesség és anyaság egyszerre? Ez lehetetlen dolog. Mi ezt nem tudjuk feloldani. Isten fel tudja oldani. Ezért áll itt a szövegben, hogy az Istennek minden lehetséges, még az is, ami az embernek lehetetlen. Ki tudná ezt közülünk megoldani? Senki. De az Istennek lehetséges az az élet minden területére nézve, ami az embernek lehetetlen. Ő meg tudja állítani a daganatos sejtben a növekedési folyamatot. Szinten tudja tartani, vagy teljesen el tudja tüntetni az áttéteket is. Istennek lehetősége van egy tönkre ment házasságot meggyógyítani, s abba újra életet, szerelmet lehelni. Istennek lehetősége van a nyomorult anyagi helyzeten segíteni. Isten tud lakást adni annak, akinek nincs. Tőle el lehet ezt kérni. Azt mondja, hogy megígérte: nem lesz olyan, hogy az övéi kenyérkéregetővé válnának. Isten ad munkát és kenyeret a kezébe annak, aki dolgozni akar. Aki nem akar dolgozni, az ne is egyék - ez áll a Bibliában. Nem az, hogy aki nem dolgozik. Mert van, aki akarna, de nem tud, mert nem kap munkát. Aki nem akar dolgozni, annak nincs joga ahhoz, hogy egyék. Mert Isten igazságos. De aki akar dolgozni, és ezért könyörög az Istenhez, hogy adjon munkát, annak Isten fog munkát adni.

Valójában az egészet, ami itt történik, csak hittel lehet megérteni. Annyi szennyes fantáziálás veszi körül ezt a részt a Bibliában. Igen, tudjuk mi azt, hogy szüzesség meg anyaság, haha - mondta nem régen valami cinkos mosollyal, hogy tudjuk mi azt, hogy hogy történnek ezek a dolgok. Nem! Újra mondom. Az Isten igéje tiszta. Ez pontosan úgy történt, ahogy itt a Szentírás leírja. Mert az Istennél semmi nincs, ami lehetetlen lenne. Ezért Ő a feloldhatatlant feloldja, és a megoldhatatlant megoldja. Neki semmi sem nehéz vagy lehetetlen. Minden lehetséges, és minden könnyű.

Mária hallotta Isten üzenetét, és az ige magva fogant meg benne. Isten beleteremtette igéje által Mária méhébe Jézust. Ez neki ilyen egyszerű. Szava, igéje megfogant Mária méhében, és Isten beleteremti Mária méhébe a születendő Jézust.

Isten szava lelki értelemben az óta is - figyeljük meg - újra és újra életet teremt. Ha valaki istentelen életet él, hallja Isten igéjét, és új élet támad.

Minden élet magból származik. Az emberi élet is. Két magocska találkozik, és új élet fakad belőle. Isten magva, mert ugye hinti az igehirdető a magot, Isten igéjét, Isten magva megfogan egy lélekben, és ott új élet támad, keletkezik. Vagyis, ahogyan itt történt. Isten mindig teremt az Ő szavával. Beleteremtette Mária méhébe Jézust. Ezt jelenti ez a fogalom, hogy a Szentlélek árnyékoz be téged. Isten Lelke által született Jézus. Isten ma is megteheti ezt a csodát, hogy hitetlen szívekbe hitet teremt az Ő igéje, magva által.

És apja nem volt ezek szerint Jézusnak? A Biblia azt mondja, hogy test szerint nem volt. József nevelőapja volt Jézusnak. Itt megtöri Isten a bűneset átkát. Ha Jézus Józseftől született volna testileg, azt mondja a Biblia, hogy ami testtől született, test az. Ami lélektől született, lélek az. Itt kiveszi Jézust a bűneset átka alól Isten. Ezért volt bűntelen Jézus. Ezért volt bűntelen. Mert a bűneset átka nem hat rá. Ő nem Józseftől született testileg, hanem bele teremti - még egyszer mondom - a Lélek által Mária méhébe a mindenható Isten a testileg megszülető Jézust. A bűneset átka rá nem hatott. Ezért volt bűntelen. Ezért volt ezen a világon kívülálló. Rajtunk csak olyan valaki tud segíteni, aki nem ebbe a világba született bele testileg. Mert aki ide beleszületik, arra az igaz, amit a Szentírás mond, hogy az atyáitoktól örökölt hiábavaló természet.

Látom a saját három gyerekemnél. Mi mindent örököltek tőlem? Félelmetes. Jót elég keveset. Mindent, ami nem jó, ami engem is elborzasztott, míg hitetlen voltam, az beléjük van kódolva. Nem is menekülhetnek szerencsétlenek az alól. S ráadásul ketten vagyunk a házasságban a feleségemmel. Még tőle is örökölt ezt, azt, amazt egyik, másik. Természetesen jó dolgokat is, nem csak rosszat, de alapvetően ők is istentelen emberek. Nekik is szükséges az, hogy újonnan szülessenek. És ez alól senki nincs kivétel.

Egy valaki volt. Jézus Krisztus. Ő kivétel, mert nem úgy született, ahogy mi. Ugye értjük? Érthető, amit a Szentírás mond. Ezért tesz így vele a mindenható Isten. Ezért valójában ez titok, ami itt történik, de azért mégis valamit érthetünk belőle, mert Isten kegyelmes Isten. Viszont ez csak hittel érthető, és értelemmel soha nem lesz teljesen megfejthető. Mi történt, amikor beárnyékozta a Lélek Máriát? Az történt - újra mondom -, hogy az ige magva megfogant benne.

Hisszük-e mi azt, hogy a Szentírás minden szava igaz? Vagy pedig nem hisszük? Vagy itt megáll a mi hitünk. Igen, igen, hát azért ezt, hogy szűz volt, és fogant, és megszülte Jézust, itt megállok. Itt megáll. Van, aki megáll, és azt mondja: nem, ezt én nem hiszem. És tényleg, innen már csak hittel lehet továbblépni. De hát az Istennek minden lehetséges. Még az is, aki hitetlen, hívővé legyen. Ez az Isten csodája újra és újra.

Hisszük-e mi azt, amit a Szentírás mond, vagy pedig nem? Sok mindent elhiszünk, de amit ma hallottunk, Jézus fogantatását, azt azért mégsem.

Jézus Krisztus megszületett, ma is él, ma is tud csodát tenni. Eljut-e a mi szívünkig az ige üzenete? Engedjük-e, kérjük és akarjuk-e, hogy élet foganjon meg bennünk? Ez az igazi kérdés. Lehet csodálkozni a csodákon. Lehet a szemöldökünket fölvonni, lehet mosolyogni az egészen, és lehet elmenni ma este innen úgy, hogy megfogant vagy megerősödik az új élet a szívünkben.

Mit mond Mária? Lehet ilyen engedelmesen is az Isten dolgaihoz hozzáállni. Azt mondja Mária, hogy legyen nekem a te beszéded szerint. Ebben benne van az is, hogy nem értem én ezt pontosan. Azt tudom, hogy semmi rossz nem fog velem történni. Sőt, minden jó lesz, mert az Isten akarja, és az rossz soha nem lehet.

Lehet ám ma este is így imádkozni: Uram, teremts belém hitet. Foganjon meg bennem a te igéd. Teremts új érzéseket, gondolatokat, szándékokat, cselekedeteket. Tisztítsd meg a szívemet. Újítsd meg az erőt. Akkor más lesz a ma este otthon, más lesz a holnapi nap, más lesz az idei karácsonyunk. Lehet, hogy leállunk ebben a kollektív őrjöngésben, amit csinálnak az emberek. Lassan igazi pótcselekvéssé válik a vásárlás. Megállunk, elcsendesedünk, és elég lesz az a kevés, amit szeretetből jelzés értékűnek, azt jelezve, hogy valaki sokkal nagyobb ajándékot készített, mint az a pici ajándék, amit továbbadunk. De esetleg elmondhatjuk, mint angelosok, küldöttek. Nincs fehér ruha meg nincs nagy fény, csak az a belső tűz, amit az Isten adhat, hogy elmondjuk, ki az, aki karácsony éjszakáján megszületett.

A legnagyobb karácsonyi ajándék mindnyájuk számára ez a lehetőség. Isten angyalai lehetünk, akiket Ő el fog küldeni másokhoz. Bekopogunk, becsöngetünk, felhívjuk, s elmondhatjuk: hallottad-e, kinek a születésnapja karácsony? Nem is tudtad? Hát akkor elmondom. Végig fogod hallgatni? Akkor elmondhatjuk, hogy kire is gondolunk mi, emlékezünk karácsony éjszakáján.

Azt mondja a Szentírás a Máté 7, 21-ben nem mindenki jut be a mennyek országába, csak, aki cselekszi az Isten akaratát. Legyen nekem a te beszéded szerint. Kimondjuk ezt? Uram, legyen nekem a te beszéded szerint. Isten akaratát ma is felismerheti bárki.

Mit mondott a végén Mária? Mit mond az ige? Istennek nincsen, ami lehetetlen lenne. A mi anyagi helyzetünkre nézve, a házasság kérdésére nézve, az egészségi állapotunkra nézve, a hitünkre nézve, az életkorunkra nézve, a fájós csontokra nézve. Nincsen, ami lehetelten lenne. Mondjuk el neki, bízzuk rá, és cselekedjék belátása szerint.

Az megy be az Isten országába, aki cselekszi Isten akaratát. Úgy, ahogy ezt cselekedte Mária, és cselekedte József, amikor engedelmesen átadták magukat Isten akarata alá.


Imádkozzunk!

Köszönjük, Urunk, karácsony csodáját, és köszönjük, hogy ebbe a csodába bevonsz minket is. Köszönjük Jézus születését, és azt, Urunk, hogy most ebben lehetünk, ebben a várakozásban is, meg ebben az eljöveteli időszakban is, amikor arra gondolunk, hogy te újra eljössz, s akkor ítélsz majd élőket és holtakat. De most még mindig a kegyelem karácsonyára emlékezhetünk, a te szeretetedre, és a te keresztáldozatodra.

Köszönjük, Urunk, hogy azért jöttél, azért születtél meg, hogy aztán odaad magadat nagypénteken a keresztfára. Megváltsál minket, föltámadjál, fölmenj a mennybe, és szüntelenül, most is, közbenjárj értünk. Áldunk és dicsőítünk ezért.

Kérünk, Urunk, hogy a mi szívünkbe is teremtsd bele az ige magvát. Teremts bennünk tiszta szívet, óh, Isten, és a te irgalmasságodat és kegyelmedet ne vond meg tőlünk, kérünk.

Ámen.