PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK

Pasarét, 2008. május 08.
(csütörtök)

Varga Róbert


A PÁRTFOGÓ


Alapige:Jn 14,26-27

A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen."


Imádkozzunk!

Köszönjük Szentlélek Isten, hogy te vagy egyedül képes arra, hogy elszakítod a mi szívünket, gondolatainkat most mindattól, ami foglalkoztat. Megfordítod a mi indulatunkat, és tudunk rád figyelni. Olyan nagy szükségünk van a tőled jövő táplálékra. Annyira kiszárad a mi lelkünk bátorító, vigasztaló, erőt adó igéd nélkül. Így erősíts és bátoríts, kérünk. Add a te Lelkedet, Urunk, hadd szóljon a te Lelked által mindaz, ami elhangzik, és hadd fogadjuk be a te Lelked segítségével mindazt, ami elhangzik.

Ámen.


Igehirdetés

Bizonyos ázsiai országokban létezik az úgynevezett pártfogói munka. Én tudom, hogy nálunk is van ilyen, bár ennek elég rossz a hangzása. De ott egészen mást jelent, ahol nagy az írástudatlanság. Ugyanis a pártfogó, aki tud írni, és akinek van érzéke az üzleti dolgokhoz is, a pártfogó segít egy- egy kérvényt megírni, kitölteni az űrlapokat. Intézni ? ha van ilyen ? a bankban szükséges ügyeket. Ott áll a pártfogolt mellett akár az esküvőjén is. Ha annak gyereke születik, időnként, ha mind a ketten keresztyének, akkor a pártfogó egyben a keresztapa is. Egyszóval végig kíséri sokszor a pártfogolt, vagy a pártfogolt családjának életét, sorsát is. S mindezért természetesen a pártfogoltnak fizetni kell a pártfogó számára. Tehát előfordul az, hogy egy-egy pártfogónak több olyan családja, személye is van, akinek segít, és ő valójában ezekből a bevételekből él, abból, amit a másik juttat neki.

A Szentírás itt azonban olyan valakiről beszél, aki nem ilyen pártfogó, mint amit most említettem, hanem, aki ingyen, szeretetből, Isten szereteténél fogva segít azokon, akiknek erre szükségük van, és akik ezt elfogadják. Mindenfajta előny, sanda szándék, vagy pénzszerzési cél nélkül. Egyszerűen Isten szeretete az, aki a Szentlélek által elérkezik, ami elérkezik hozzánk a Szentlélek által, és betöltheti a hívő embert.

Végül is a Szentlélek az, akinek a segítségével nem nehéz a keresztyén élet, és nem bonyolult, hanem valójában egyszerűvé válhat.

Amikor mi a saját erőnk által próbálunk élni, döntéseket hozni és cselekedni, ez mindig nagyon nehézzé válik. Sőt, nagyon sokszor lehetetlenné teszi magát a keresztyén életet. Ugyanis, ha megkerüljük Istent, vagy egyszerűen csak nem kérdezzük Őt, akkor saját magunk küszködünk saját erőnkkel, és ez általában célt téveszt.

A bűn szó maga is ezt jelenti a Biblia nyelvhasználatában, hogy célt tévesztés. Amikor az ember nem Isten szerint dönt, vagyis, bűnt követ el, akkor célt téveszt. Nem az Isten szerint való módon halad, gondolkodik, szól, cselekszik, és eltéveszti azt a célt, ahova, amire egyébként Isten eljuttatná. A Krisztusban elrejtett, általa védett, Szentlélek által vezetett élet pedig eléri a célját.

Az első keresztyének élete világosan mutatja ezt. Amikor Jézus ellenségei látták, hogy akár Pálnál, aki tanult és tudós férfi volt, akár Péternél, aki ebből a szempontból, mint Pál, képzetlen volt, sőt írástudatlan, de mégis azt látták, hogy egy megmagyarázhatatlan, érthetetlen és láthatatlan erő által olyan dolgokat cselekedtek az apostolok, amire semmilyen értelmes fizikai, józan magyarázatot nem tudtak adni. A mindennapi életre nézve tudtak döntéseket hozni. Tudtak gyógyítani. Tudtak úgy imádkozni, hogy az imádságuk által csodák történtek, s ezt nem tudták fizikai módon megmagyarázni azok, akik ezeket látták. De arra rájöttek, hogy aki Istennel jár, az Isten világosságában jár. Aki Istennel jár, annak Isten Lelkének erői munkálkodnak az életében, és ezt a gyakorlati életükben látni lehetett.

A Galata 2, 20-ban Pál azt írja: "Krisztussal együtt megfeszíttettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem." Ez nem azonos azzal ? mint ahogy múltkor valaki mondta ?, szóval pozitív gondolkodást kell megvalósítani az életünkben. Nem, ennek semmi köze nincs a pozitív gondolkodáshoz. Hanem azt jelenti, hogy hiszek Jézus Krisztusban. Isten Lelke elkezd bennem munkálkodni, hiszen Lelke által tér valaki Istenhez. A célt tévesztő életet abbahagyja, az Isten nélküli, bűnnel teli életet. Egyfajta fordulat következik be. Követni kezdi Jézust, és Isten Szentlelke pedig munkálkodik az életében. Ez másfajta gondolkodást jelent. Rá tudja vetni, át tudja adni Istennek a gondolatait, a gondolkodását, a gondjait, a nehézségét, az aggódását. Lelkére, mint Pártfogóra ? ahogy a Biblia mondja ? és Vigasztalóra mindig, minden körülmények között számíthat a hívő ember.

Sőt, mondhatom ezt is, hogy a problémái megoldójává lesz Isten Lelke. Isten maga. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején ? mondja a zsoltáros által Isten. Én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Isten Szentlelke pedig elvezet minden igazságra. Egyszerűen megérteti velünk azt, belülről meggyőződést ad, hogy mi a helyes, és mi a helytelen.

Ismerjük-e mi a Pártfogó, Vigasztaló Szentlelket? Mert ugye tudjuk azt, arról van ismeretünk, hogy Jézus a mennybe ment, s azt mondja, hogy magam helyett elküldöm a Vigasztaló, Pártfogó Szentlelket. Teste a mennyben, a Lelke pedig minden hívőben benne van.

Megkérdezte a múltkor valaki, hogy hogy van ez akkor? Mert az Ószövetségben is olvashatunk arról, hogy Isten Lelke erősítette a prófétát. Ámószt például, hogy mondja el a próféciáját. Igen, az Ószövetségben találkozunk azzal, hogy ideig-óráig valaki kapta a Szentlelket, megerősítette a szolgálat, prófécia idejére. Aztán már nem volt benne Isten Szentlelke, Ámósz is visszament az állataihoz, és végezte az addig végzett hétköznapi munkáját. De amikor ezt olvastuk, hogy felindította őt az Úrnak Lelke, ezt jelenti. Isten Lelke mintegy beárnyékolta, vezette őt, belülről vezette, tanácsolta. Elmondta, amit el kellett mondani, s aztán visszament Ámósz, és végezte a maga állattenyésztői, pásztori munkáját tovább.

De az övéinek azt ígéri Jézus a Lélek által: íme, én tiveletek maradok a világ végzetéig, minden napon. Teste a mennyben, Lelke által pedig benne lakik most már mindenkiben külön-külön. Még a tanítványoknak is ideig-óráig úgy adta a Lelket, hogy vegyetek Szentlelket, és rájuk lehelt. De pünkösdkor kapták úgy Isten Lelkét, hogy többet nem távozott el tőlük, bennük maradt. A hívőkben él.

Sok keresztyén élete olyan, mint a hullámvasút, nagy anomáliák vannak benne: egyszer nagyon fönn, tíz méterrel a föld fölött lebeg és repül a boldogságtól, utána meg szívlapáttal ? az a legnagyobb szeneslapát ? sem lehet összeszedni, úgy elkeseredik, és úgy leereszt, mintha meghalt volna Isten, s nem lenne segítség. Pont ezt a hullámvasút életet kerülheti el az, aki újra és újra kéri arra Istent, hogy Lelke által erősítse, töltse be őt.

Sok jót tehet az ember Isten Lelke nélkül, de Isten szerint való jót nem. Azt mondja Jézus, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Sok mindent tehetünk mi Isten nélkül, de Isten Lelke által cselekedhet az ember olyat, ami Isten előtt is érték. Egyébként célt tévesztő és értékvesztő cselekedeteink vannak.

Isten Lelke az egyébként ? ezt is Jézus mondja ?, aki meggyőz minket bűn, igazság és ítélet tekintetében. Azt mondja, hogy bűn az, ha valaki nem hisz Jézus Krisztusban. Az igazság meg az, hogy ítéletre kerül, Isten ítéletére kerül az, aki nem hisz Jézus Krisztusban. De Isten Lelke győz meg erről.

Én sokszor beszélgetek emberekkel, és látom, hogy mondhat az ember, amit akar, és a végén nem egyszer azt mondom, hogy tudja, önt csak Isten Lelke győzheti meg arról, hogy amit a Szentírásban olvas, az biztos, hogy igaz. Én hiába mondom most magának azt, hogy ha nem hisz Jézusban elpusztul, ha hisz benne, örök élete van. Ez még most nem jelent önnek semmit sem. De kérje Istent arra, hogy az Ő Lelkével, erejével, igéje által győzze meg arról magát, hogy Ő valóban él, föltámadott, most is itt van. Lelke által belénk költözik. Ő győz meg bűn, igazság és ítélet tekintetében.

Akiben Krisztus él, abban krisztusi indulatok elevenednek meg. Az maga él. Azt mondja, holt voltam ? mondja Jézus ?, de élek. Ti is élni fogtok. Hát rajta kívül ezt senki nem mondhatja nekünk. Miközben tudja mindenki, noha nem szeretünk erre gondolni, hogy egyszer a mi testünk is por és hamu lesz. S valamelyik temetőben eltemetik, ha nem a tengeren ér a halál, és nem ott pusztulunk el, például. Vagy nem robban fel valaki egy repülőgépen a levegőben, s testrészei szétszóródnak, mert ez is lehet.

Azért mondja azt a Szentírás, hogy a tenger is kiadja a halottait. A tenger is kiadja a holtakat. Isten elő tudja szedni a semmiből is, részecskéinél fogva. Aki teremtett minket, mindenkit, aki akár ilyen módon pusztult el. Akiben benne él Jézus, abban megelevenednek a krisztusi indulatok.

Aztán Jézus szavait és a Szentírás tanítását is értelmezi a Szentlélek a számunkra. Mert azt mondja a Biblia, hogy soha nem maguktól szóltak az Isten emberei. Nem úgy volt ez, hogy álmos délután volt, kivételesen Pál apostol jó ebédet kapott, kicsit elpilledt, meg ugye a gyomrára való tekintettel, ahogy azt Timóteusnak tanácsolja, egy kis vörösbort is ivott. S akkor arra gondolt, hogy kellene írni már egy-két levelet a kis-ázsiai gyülekezeteknek. Olyan régen kaptak tőlem valamit. Sokan ezt így gondolják. Pál gondolt egyet, s aztán elkezdett írogatni leveleket. Nem. Azt mondja a Biblia a 2Tim 3-ban, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett. Nem jókedvében, szomorúságában, vagy unalmában írták a Szentírást, akik leírták, amire Isten Lelke ihlette őket. S így folytatja: hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Tehát, mit tesz a Szentlélek? Tanít, fedd, megjobbít, és nevel az Isten igazságára nézve.

Vagyis a Szentlélek az, aki megnyitja az Írásokat. Ez olyan világos. Olvashatja valaki egy életen át a Bibliát, ha Isten Lelke nem nyitja meg az üzenet részét a Bibliának, mert van egy történeti része is. Egy nép története, vagy több nép története. Van, aki csupán történeti könyvként forgatja. Ha így áll neki valaki, ha Isten nem könyörül meg rajta, marad történelemkönyv a Szentírás. Egy nép nyomorúságos meg örömteli pillanatainak a története. Kész. De azt mondja: Isten Lelke megnyitja az igét. Megfedd, tanít, megjobbít, hasznos olvasni. Nevel az igazságra való kérdésben, hogy mi az igazság. Az Isten igazsága megismerésére nevel.

Egy-egy beszélgetés során ? mint ahogy említettem ? ki kell mondani, időnként ki kell mondani, hogy tényleg Isten Lelke az, aki elvezet az igazságra. És megértem, hogy ez és ez bűn, az meg nem az. Sokszor mi hajlunk arra, hogy azt is bűnnek mondjuk buzgalmunkban, ami nem az. Bízzuk Isten Lelkére. Ő meggyőz bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ő tudja csak nyilvánvalóvá tenni a bálványainkat. Sok ember életében egy másik ember bálvány. Egy gyerek, a társa, a pénz, a bankszámla, az előrejutás, a fizikai erőnlét vagy fölény, a szellemi tudás, a megszerzett nyelvvizsga, vagy nyelvvizsgák sora. Annyi minden lehet nekünk bálvány. Isten meg ledönti a bálványokat. Nem engedi hosszú távon azokat, hogy megrontsanak minket. Meggyőz, hogy ez bálvány, az nem az. Bűn, igazság, ítélet tekintetében.

De nem akar a bálványok szeretetében benne hagyni, mert akkor nem szeretne minket. Amikor időnként otthon kényes kérdésekről beszélgetünk a gyerekekkel, akkor elmondom, hogy nem azért mondom neked, mert nem szeretlek, meg mindig mindbe bele akarok szólni. Szó sincs róla. Hanem azért, hogy egyrészt ne maradj ilyen, mert ez neked se jó, nekünk se jó. Másrészt, hogy megtanuld, ha mi már nem leszünk, akkor ezt a kérdést, hogy kezeld a mi segítségünk nélkül. Mert neked önálló, jó gondolkodású, tiszta gondolkodású, lehetőleg Istent szerető emberré lehet és kell válnod. Akkor leszel a legboldogabb, és az lesz neked a legjobb. Ennek érdekében most fegyelmezni, feddni, korlátozni kell. Úgyhogy ne haragudj, de meg kell tenni, mert szeretlek, mert felelős vagyok érted.

Az Isten ezt teszi. Szeret, és felelősséget visel értünk. Ezért bizonyos dolgokra rámutat. Más dolgokat Isten Lelke leleplez. Megint mást világossá tesz, hogy ne maradjunk olyanok. Mit mond? A megjobbításra hasznos Isten szava a Lélek által. Nem vagyunk elég jók? Hát persze, hogy nem. Ha még mindig azt hiszi magáról valaki, hogy ő elég jó ahhoz, hogy az Isten szeresse, Isten sürgősen ki fogja ábrándítani. Nem baj. Ezen a sokkon én is átmentem, ti is át fogtok menni, ha még nem történt meg. Ez sokkolja az embert. Padlóra küldi. Medvebőr az ágy előtt kiterülve, kinyúlva, kipurcanva ? ahogy a fiatalok mondják. Megérteni azt, hogy nem vagy elég jó az Istenhez képest. Ugyan kérem, még mindig itt tartunk? Majd akkor Isten Lelke kijózanít, mert hasznos az Ő igéje a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Isten Lelke a józanság Lelke. Isten Lelke a szeretetet is adja nekünk. Tudjuk a másikat szeretni. Nyilvánvalóvá teszi azonban az Isten szeretetét is.

Mi a haszna mindennek? Kettős haszna van. Egyrészt az ember felismerheti az igazságot. Ugye a már említett bűn, ítélet, igazság kérdésében. Elfogadja Isten szeretetét, mert az az igazság, és ezt mindenkinek föl kell ismerni, ha Isten szeretete, vagyis hit nélkül marad, akkor Isten ítélete találja el. Ha nem kell az Isten kegyelme, akkor az Isten ítélete ér utol minden embert. Amikor valaki a Pártfogó Szentlélek vezetése alatt él, annak egyszerűen kiegyensúlyozottá válik az élete. Megtanul bővölködni, és megtanul szűkölködni is. Nagy lecke mindenkinek. A bővölködőknek a szűkölködés, a szűkölködőknek meg néha a bővölködés. Az időnként ugyanolyan nehéz. Hogy most ezt tényleg megvehetem? S ott görcsöl szerencsétlen. Nem vagyunk szabadok? Elengedni a pénzt, s kiadni a pénzt, ha kell. Nagy szabadság. Nem? Elengedem. Megtehetném, de nem teszem, mert szabad vagyok, és nem veszem meg. Elengedem a pénzt, és megveszem, mert szabad vagyok arra, hogy megvegyem. Mert Isten Lelke szabaddá tesz. Szabaddá tesz a pénzért való, ha kell, munkában, hogy meg tudjunk élni. Szabaddá tesz, hogy elengedjük a pénzt. Valakivel történt, hogy elengedett egy bevételt, amit megtarthatott volna. Kellett volna neki is. Másnap odamentek hozzá, és háromszorosan adták neki azt az összeget, amit elengedett. Micsoda szabadság. Nem? Merte elengedni, Isten meg látta.

Mit mond az ige? Amit titkon cselekedtek, Atyátok látja, és Ő megfizet nyilván. Mindenki előtt kapta meg azt a háromszoros összeget. Megfizet nyilvánvaló módon.

Merünk mi így szabadok lenni? Elengedem, mert szabad vagyok. Kiadom arra, amire kell, mert szabad vagyok, hogy elköltsem. Görcs és nagy ingadozás és hullámvasutazás nélkül.

Végül is a hívő élet arról szól, hogy az ember látja Isten ígéreteinek a beteljesedését. A jó hírt nem akarja, és nem is tudja megtartani magának, hanem Isten Lelke erejével megosztja azt másokkal.

Az, ami Luther Mártonnak is alapigévé vált, az lesz Isten Lelke által minden hívő igazságává. Ez a következő: "Az igaz ember pedig hit által él." Az igaz ember hit által, vagyis hitből él. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Istennel összekötötte az életét. Amikor kell, keményen dolgozik. Kapja azért, amit kap, mint fizetést, szabadon bánik azzal, és tudja, az Isten bármit megadhat. Bármit elvehet. Kezében van az élete, sorsa, anyagi helyzete, jövője, a kilátásai meg a kilátástalan helyzetei is. Az igaz ember pedig hit által él. Örökké méghozzá. Elvehetetlen élete van. Ha ez a testi élet elmúlik is, elfogy is, kiteljesedik Krisztusban, és már itt elkezdődik az örök élet. Azt nem majd egyszer megkapjuk. Ahogy hitre jutottunk, azt mondja a Biblia, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, örök élete van. Elkezdődött. Megindult a számláló. Mondhatom így is, hogy nincs vége. A halállal nem áll meg. Örök élete van, vagyis végtelen. Ez a végtelen. Ha keresi valaki a végtelen örömöt meg boldogságot, nem találja meg máshol. Végtelen a Krisztus kegyelme. Végtelen. Ezt nem tudjuk elképzelni sem. Nem is kell.

Mi az, aminek nincs vége? Nemsokára vége van ennek a napnak is, és nem hisszük el, nem hisszük el, ugyanígy egyszer vége lesz az utolsó napunknak is. Egyszer véget ér. De az, ami Krisztusban kezdődik, annak nincsen vége. Végére mehetetlen az Ő kegyelme. Az örök élet meg örök élet. Kész. Nincs mit magyarázni ezen. Egyszerűen nincs vége. Ennyi. Értjük? Nem. Nem baj. Ott majd értjük. Az örökkévalóságban azt is érteni fogjuk, hogy mi az, hogy örök. Most nem értjük, mert mindennek vége van.

Saját igazságunk nincsen. Még ha lenne is, az is csak lom, kár és szemét. De azt mondja a Biblia, hogy Krisztusért, és Krisztusban olyan igazságunk van, ami érvényes az Isten országára nézve.

Isten számára ugyanis csak az az egy számít, amit Jézus tett értünk, helyettünk és miattunk. Azon át lát az Isten mindent. Ezért fontos az, hogy valaki Krisztusban van, új teremtés az. Nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre, az örök életre.

Isten Lelke tehát mindig tanítani is akar minket. Például megtanít beszélgetni imádság által Istennel, magával. Nem tudunk. Azt tanulni kell. Az imádság beszélgetés Istennel. De Ő megtanít beszélgetni Istennel. Tanít cselekedni, engedelmeskedni szavának. Tanít felismerni a bűnt, mert nem mindig tudunk különbséget tenni jobb és balkéz között. Értelmes meg értelmetlen, tiszta és tisztátalan között.

Az 1840-es években játszódó filmet láttunk nem régen a gyerekekkel, és úgy mosolyogtak, hogy széna, szalma. Tényleg. Az egyik lábukon széna, a másikon szalma volt a szegény, besorozott gyerekeknek. Valamelyik persze paraszt legény létére tudta, de sokan nem tudták, hogy melyik a jobb meg a bal láb. S ezért széna szalma. S azt kellett előretenni, amelyiket mondta az őrmester. Pontosan így vagyunk mi sokszor. Nem tudjuk eldönteni, hogy mi a jó, és mi a rossz. Van, amikor látjuk, de sokszor nem látunk világosan. Elvezet titeket Isten Lelke minden igazságra. Megtanítja az övéit akár úgy az igazságra, hogy a körülményeket alakítja, olyanná teszi, hogy megtanuljunk Isten útján járni.

Aztán konkrétan megtanít, egyre jobban megismerni Istent, magát. Nem ismerjük Őt. Egy-egy beszélgetés során derül ki, hogy milyen elképesztő, hamis képek élnek Istenről. Az igazi Isten-képre csak Isten vezethet el. Lelki érdeklődést is fakaszt az emberben.

Péter pünkösdi igehirdetésével kapcsolatban azt olvassuk, hogy hallgatták ezek a felnőtt férfiak, zsidó férfiak, és mintha szíven ütötték volna őket, szívükben megkeseredtek, és azt kérdezték, atyámfiai, férfiak, mit cselekedjünk? Mi a tennivaló? Azonnal az jött eléjük, ha mi így éltünk Isten nélkül, ti, akik megfeszítettétek és megöltétek az igazat ? mondja Jézusról az apostol, Péter. S megértették, hogy mit tettek. Tudatlanságból, de megölték a saját Messiásukat. Megkeseredtek a bűnük miatt szívükben, s azonnal ott a kérdés: mit tegyek? Ez az igazi, amikor Isten Lelke elvezet valamire. A következő kérdés: Uram, ha ez így van, mit tegyek?

Pál találkozik a damaszkuszi úton Jézussal, látja a nagy világosságot. Leborul, és azt mondja: Úr, Jézus, mit tegyek. S azt mondja ott Isten Fia neki, hogy menj el Damaszkuszba ezen és ezen az úton, Egyenes utcába, majd ott megmondják neked, hogy mit kell tenni. Kész.

Mit cselekedjek, Uram? Ez lehet ma este is kérdés mindnyájunk számára.

Felébred tehát a lelki érdeklődés Isten szava iránt, tanítvánnyá tette őket a Szentlélek, és ott egyszerre háromezer, csak férfi, nőkről, gyerekekről nem is ír, nem is mond csak annyit, hogy voltak, de hogy hányan, azt nem. Egyszerre háromezer férfi lett az első gyülekezet tagja. Azért ez nem semmi. Isten Lelke meggyőzte őket. Eszükbe juttatta az ószövetségi próféciákat, és megértették, hogy azok legnagyobb része Jézusról szólt, a Messiásról. És, hogy Jézus a Messiás, és hogy ők a Messiást meggyilkolták. Micsoda bűn ez. De megtértek Istenhez, és tapasztalták Isten kegyelmét, vigasztalását és kiválasztó szeretetét.

Mivel és hogyan vigasztal a Pártfogó Szentlélek? Emlékeztet Isten ígéreteire. Olyan sokan vannak, akiknek vigasztalásra van szükségük. Úgy leült a lelkük, olyan depressziós ? mondjuk ki ezt is. Isten fölemel. A Szentlélek vigasztaló is. Megvigasztalja a mi csüggedő, magunkba roskadó lelkünket. Megvidámít. Ha elbukunk, megvigasztal. Azt mondja, hogy elesnek a legkülönbek is, pedig én nem tartozom a legkülönbek közé. Lehet, hogy a testvérek között vannak ilyenek sokan, én sokszor azt látom, hogy egyáltalán nem vagyok a legkülönbek közül való. Lehet, hogy más is van így. Azt mondja, hogy elesnek a legkülönbek is. De, akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Dünamikus, erővel teli. A dünamisz azt jelenti, hogy erő. Dinamikus emberek lesznek. Erővel, lélekkel teljes, megerősített emberek. Erőt nyer az, aki bízik Istenben. A Szentlélek által bátorítást, vigasztalást, megerősítést.

Azt is mondja, hogy eszünkbe juttat mindent. Valaki kérdezte, hogy az érettségi tételeket is? Hát, ha akarja Isten Lelke, azt is. De ha valaki nem tanult, akkor nem fogja. Meg nem is erre van. De én ki merem mondani, hogyha kell, ha valaki becsületesen készült, és kihúzta a tételt, s azt mondja, hogy Uram, te tudod, hogy megtanultam, nem jut eszembe, segíts. Segít, de tanulni kell. Ez az alapállás. És nem erre van Isten Lelke, hogy az érettségi tételt, meg egy-egy műszaki megoldást eszünkbe juttasson, de megteheti ezt is.

Hányszor elmondták orvosok, hogy ott álltak a beteg mellett, s nem tudták, hogy mi a diagnózis. De Isten Lelke eszükbe juttatta, ha ez így van, akkor ez ezért van, és az volt a megoldás. Bízhatunk benne, hogy minden körülmények között segítségünkre lesz, hiszen Pártfogó. Azt nem mondom, hogy megírja helyettünk a levelet, de segít megírni. Azt nem mondom, hogy kimond helyettünk dolgokat, de segít kimondani, megfogalmazni. Eszetekbe juttatja mindazt, amit tudnotok kell.

Megtanít tanulni, és felelősen gondolkodni és dönteni. Azt juttatja eszünkbe, amit tényleg mondani kell. Emlékeztet minket Isten ígéreteire. Megmondta Jézus: veletek maradok a világ végezetéig minden napon. Akkor ma este is? Persze. Látjuk? Nem. Tapasztaljuk? Lehetséges. Isten Lelke dinamikussá, erővel teli emberekké tehet. Bátorít és vigasztal. Törekvő élet helyett, hogy könyököljünk és teperjünk, harcoljunk és lenyomjunk, a helyett Istenben bízó emberekké tesz minket.

Filippi 4, 13. Azt mondja az apostol: "Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít." Az Ő igéje, Szentlelke, imádság, körülmények alakítása. Egy-egy bátorító testvéri szó által. Milyen gyengék tudunk mi lenni, pedig olyan erősnek tartjuk magunkat. Olyan erősek lehetünk Isten Lelke által.

Az 1Jn 4-ben azt olvassuk: "Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van." Micsoda biztatás ez, amikor támad a Kísértő, amikor legyőz a kísértés, amikor egy jobbhoroggal kiütnek, s még ránk is taposnak, még belénk is törlik a lábukat, miután ránk tapostak és kiütöttek. Hadd kerüljünk még mélyebbre. Mit mond? Nagyobb az, aki bennetek van, az Isten Lelke, Isten maga, mint, aki a világban van. Akkor mi a kérdés? Ha nagyobb, aki bennünk van, akkor nincs mitől félni. Mert az erősebb fegyveres ? mondja Jézus ? kiűzi, legyőzi a gyengébbet. Kitakarítja a házat, s Lelke által beköltözik abba, annak az életébe, akit megszabadított.

Jn 15, 4 "Maradjatok énbennem, ahogyan én is tibennetek. Miként a szőlővessző sem teremhet gyümölcsöt, csak ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, csak ha bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek."

Amikor most tavasszal levágjuk a kertben, aki szokott ilyesmit tenni, az ágakat, mikor levágtuk, egy ideig gyönyörű zöldek még a levelek, él az ág, aztán elfogynak a nedvei, kiszárad, megfonnyad a virág, leesik róla az a pici kis gyümölcskezdemény, elfonnyadnak a levelek, mert többé nincs összeköttetésben, keringésben a fa nedveivel. Levágták arról. Pontosan ilyen a hívő élete is. Ha nem kering benne az a nedv ? bocsánat, hogy így mondom ?, ha nincs összeköttetésben Istennel az Ő Lelke által, egy ideig mehet, mint a lendkerekes autó. De a lendkerekes autónak sincs saját energiája. Kétszer háromszor meghajtjuk a kereket, azzal az erővel fut, aztán megáll. Azt mondja, hogyha nincs a szőlőtőkén a szőlővessző, elpusztul. Semmit sem cselekedhettek. Ezért van szükségünk Isten Lelkére, aki segít, vezet, int, tanít, vigasztal és pártfogol minket. Ezért imádkozhatunk. Ebben erősödhetünk.

S mit mond? Azt mondja, hogy az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, mint ahogy a világ. A világ nem tud ilyen békességet adni, de el sem tudja venni azt a békességet, ami Isten Lelke által lehet a mi szívünkben.


Imádkozzunk!

Köszönjük, mindenható Istenünk, a te Lelkedet, a vigasztaló, bátorító, ítélő, feddő, minden igazságra elvezető Szentlelket. Erősíts minket, Urunk, hogy bátorsággal tudjuk szólni a te igédet, hogy ne hagyjunk ki egyetlen alkalmat sem, hogy bizonyságot tegyünk rólad, hogy a legfontosabb ez legyen, hogy megértsük a te vezetésedet, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod.

Kérünk, taníts, ints, fedj, bátoríts, pártfogolj és vigasztalj minket örömünkben, bánatunkban, elesett állapotunkban. Maradj velünk bátorító, vigasztaló Szentlélek, és teremj bennünk sok gyümölcsöt.

Kérünk arra, Urunk, hogy hadd tudjunk aztán úgy szolgálni neked, hogy azok az emberek is megismerjenek téged, s ők is gyümölcstermő élettel bírjanak. Köszönjük, hogy Jézusért meghallgatsz minket.

Ámen.