Követni, tanulni, továbbadni

 

 

 

Alapige: Jn 1,35-41

“Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: “Íme, az Isten Báránya!” Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket: “Mit kerestek?” Ők pedig ezt válaszolták: “Rabbi – ami azt jelenti: Mester –, hol van a lakásod?” Ő így szólt: “Jöjjetek, és meglátjátok.” Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, körülbelül délután négy óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: “Megtaláltuk a Messiást” – (ami azt jelenti: Felkent).

 


 

Imádkozzunk!

Istenünk, köszönjük neked ezt az éneket, annyira a szívünkből szólt. Annyi minden zúg, morajlik, kavarog bennünk, sokfajta kétségbeesés, kérdések tömege, a megaláz-tatások elviselése, a sikertelenség vagy éppen az öröm, valami miatti bánat, vagy éppen fellobbanás a szeretetben. Köszönjük, hogy te mindazt, ami most bennünk zúg és zaka-tol, azt helyére tudod tenni, tanítani, bátorítani, inteni tudsz minket, s akarsz is. Köszön-jük Jézus Krisztus, hogy nagyon szeretsz minket. Köszönjük, hogy téged sem meleg, sem hideg, sem semmilyen más külső körülmény nem tart távol ettől a gyülekezettől.

Köszönjük Urunk, hogy eljöhettünk a közösségbe, s lehet szent, élő találkozásunk veled. Kérünk Urunk, hogy a töredékes emberi beszéden keresztül szólalj meg, s kérünk, hogy tedd a szívünket fogékonnyá, hogy megértsük mindazt, amit mondani akarsz!

Megvalljuk Urunk, hogy sokszor annyira értetlenek vagyunk, annyira kemény a szí-vünk, sőt annyira engedetlen a mi szívünk. Újra és újra mondasz valamit, teljesen nyil-vánvaló, hogy mit kellene tennünk, és mégis halogatjuk és nem engedünk neked. Köszön-jük Urunk, hogy nem fáradsz bele abba, amilyenek vagyunk. Köszönjük, hogy nagy irga-lommal és szeretettel most is lehajolsz hozzánk, s újra elmondod, talán ugyanazt, amit már mondtál. Erősíts meg bennünket, hogy megértsük, s aztán megtegyük a szavadat!

Ámen.

 


 

Igehirdetés

Keresztelő János bizonyságtétele már a következő napon megtermette a maga gyü-mölcsét. Ahogy Jézus folytatta földi, tanítói útját, másnap ketten csatlakoztak hozzá.

Az első tanítványok elhívásának a leírása nem egyszerű beszámoló, nem leírá-sa annak, ami történt, hanem Isten Szent-lelkének az ihletésére egy pontos és tudatos szerkesztői munka. Egy egészen nyilvánvaló bizonyságtétel arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus.

Az első indítás tehát Keresztelő Jánostól jött. Ő volt az, aki először kimondta Jé-zusról: “Íme, az Isten Báránya!” s mind-azt, ami történt, János nagyon pontosan és történeti hűséggel leírta. Hozzáteszi még azt is Keresztelő János, hogy ő nem vízzel fog majd keresztelni, hanem Isten Szent-lelke kereszteli bele az Isten népébe, az egyházba mindazokat, akik Jézus Krisztust követik és elfogadják.

Ma este arról lesz szó, hogy az első ta-nítvány, akiről János beszél, András, hogyan találkozott Jézussal, és mi lett ennek a találkozásnak a következménye? Az And-rás név görög eredetű tulajdonnév, de ezt a nevet az ókorban a zsidó származásúak is szívesen felvették. Péter testvére volt András. A Genezáret tó partján volt egy kis halászati cégük. Aztán, amikor apjuk meghalt, akkor örökölték azzal a pár emberrel ezt a kicsiny halászati üzemet. Bet-saidában volt ez a kicsiny kis cég, ott, a-hol Jézus megérinti majd háromszor is azt a vakot, aki meggyógyul a Jézussal való találkozás után.

Andrásról az derül ki, hogy először Keresztelő János tanítványa lett, aztán később Jézusé. Követi Jézust egész földi élete során, de amikor Jézus Krisztust kivégzik, akkor megkeseredett és elkeseredett szívvel visszamegy a halászháló mel-lé, és folytatja az addigi foglalkozását. A keresztyén hagyomány, ami nem a-zonos értékű az Szentírás szavával, de né-ha fontos megállapításokat tartalmaz, azt is feljegyezte Andrásról, hogy Görögországban és Kis-Ázsiában hirdette az evan-géliumot, és aztán egy furcsa, inkább kín-zásul kitalált, ferde kereszten végezték ki. Manapság ilyeneket a vasúti átjárók előtt találunk. Úgy is hívják ezeket, hogy “and-ráskereszt”.

Keresztelő János szavait meghallva indul el tehát András és János Jézus után. Jézus pedig észrevette, hogy két férfi követi őt, és azt kérdezi tőlük: “Mit kerestek?” Valahogy így indulhat el a legtöbb élet az Isten útján, Krisztus követésére. Valaki hallja valakitől azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Isten előre eltervezett szán-déka szerint fölébred a szívében az érdeklődés. Sokmindent tudott talán addig is Isten dolgairól, ahogy tudott Keresztelő Já-nos által András meg János is, de most va-lami egészen újat hallottak, erre fogékonnyá vált a szívük, és elindulnak Jézus után.

Azt mondja Keresztelő János: “Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” Lehet, hogy Andrásnak fogalma sem volt arról, hogy mi az, hogy az Isten Báránya? Ezt a teológiai szakkifejezést, a-mely ószövetségi kifejezés, nem biztos, hogy értette. Bár akkoriban jellemző volt a felnőtt férfiakra, aki a zsidók hagyományát megtartotta, hogy értették ezeket a szavakat, és tudták, mert vallásosan műveltek voltak, hogy mit jelent ez a teológiai kifejezés, hogy az Isten Báránya. Összefüggött ez a kifejezés az ószövetségi áldozatbemutatással, amikor a főpap egyszer egy évben bement a Szentek szentjébe, a levágott bárányra előzőleg rátette a kezét, arra átvitte Izrael bűnét, s aztán a vérét, amelyet kiontottak a báránynak, rá-hintette az oltárra. Ezért is figyel fel mind-járt András arra, ki lehet az, akire Keresz-telő János, az ő addigi tanítójuk azt mond-ja, hogy: “Íme, az Isten Báránya!”

Jézus azt kérdezi tőlük, hogy: “Mit kerestek?” És ők visszakérdeznek, és azt kérdezik: “Mester, hol laksz?” Ez azt je-lentette, hogy ne intézzük el ilyen röviden Jézus. Szeretnénk veled egy kicsit beszélgetni. Rákérdeznek a lakására, hogyha van rá lehetőség Rabbi, hogy elmenjünk hozzád, és kicsit beszélgessünk, akkor tedd már meg nekünk ezt a szívességet, hogy vendégül látsz, vagy legalábbis megnézhetjük, hogy hol laksz. Ott egy kicsit leülhetünk és beszélgethetünk veled.

És Jézus belemegy ebbe a kérésbe. Elhívja őket az akkori, ideiglenes szállására, leülnek, és elkezdenek beszélgetni.

Belegondoltam abba, hogy milyen csodálatos beszélgetés lehetett ez, hármasban Jézussal. Két tanítvány, aki sem-mit nem tudott még akkor Jézusról. Jézus elhívja magához őket. Csak velük foglalkozik, kizárólag ővelük. Föltehettek kérdéseket. Kérdéseikre válaszokat kaptak, méghozzá megfelelő, pontos és kielégítő válaszokat. Mennyi minden tisztázódhatott ott a szívükben, és milyen döbbenetes erő-vel hathatott rájuk Isten jelenléte, Jézus szeretete.

Jézus Krisztus azóta is eljön az istentiszteletekre, ezt a legtöbben nem is gondolják végig. Olyan megszokásból, negyed hat van, vagy öt óra, indulni kell a templomba. Jó nem elkésni, mert az kellemetlen, vagy legalábbis jó lenne, ha az lenne. Eljövök, mert Jézus eljön. És Jézus visszakérdez mindnyájunkra nézve, hogy: “Mit kerestek?” Mit kerestek itt a templomban? Miért jöttetek? Miért jöttünk ide mindnyájan? Megszokásból? Itt legalább hűvös van? Menekülhetünk a meleg elöl? Általában olyan fogható igehirdetések hangoznak, hol jobbak, hol ke-vésbé jók, de mégis csak talán jó eljönni. Kicsit tudunk együtt énekelni is, aztán lehet ott jókat beszélgetni a lépcsőn még utána, vagy hazafelé menet, vagy itt a parkban. Nem biztos, hogy arról, ami elhangzott, de legalább leülhetünk és megbeszélhetünk bizonyos dolgokat. Olyan úgy együtt len-ni. Olyan vallásos klubszerű sokszor.

Jézus azonban kérdez. Testvérek, ide nem lehet következmények nélkül jönni, mert az Isten azt szeretné, hogy ne jöhessünk úgy ide. Ő kérdez. Sokszor belül a szívben szólal meg. Lehet, hogy egészen másról van szó, mint ahogy ezt nem régen valaki elmondta, hogy arról a témáról nem is esett szó, de belül beleakadt egy kérdés, mint halba a horog. Ez, lehet, hogy ez az, ami miatt megsötétedett az életem, ami miatt megálltam a hitben, ami miatt nem tudom a gyerekeimet úgy nevelni, a-hogy kellene? S aztán ez az asszony rádöbben arra, hogy igen. Azt a kérdést ott Isten tette föl.

Mit kerestek? Miért jöttünk ide? S ha valamit megértünk, abból cselekedet lesz ma este, következetesen, kőkeményen? Testvérek, tudunk magunkkal olyan kemények lenni, mint másokkal szoktunk? Legalább olyan kemények, és olyan következetesek? Vagy könnyen intünk, figyelmeztetünk másokat, s vesszük észre mások hibáit, de magunkéival olyan lágyak vagyunk, mint Sámson volt saját ma-gával. Kő kemény volt a filiszteusokkal, és egészen lágy volt saját magával szem-ben, bele is bukott az élete.

Amit Ő mond, ami itt elhangzik, ami üzenetté válik a számunkra abból fény lesz mások számára rajtunk keresztül, vagy bezárt ablakok maradunk, amin keresztül semmi nem árad ki?

András életében minden megváltozott. Elment Jézushoz beszélgetni, és Jézus elkezdett vele beszélgetni. Ettől a beszélgetéstől átformálódott az élete. Vagyis, és ez az első, amit megjegyezhetünk, hogy Andrást lehetett tanítani, mert András hajlandó volt tanulni Jézustól. Sajnos a hívők egy részére nem ez a jellemző. Nem óhajtanak és nem akarnak tanulni. S nem akarnak haladni a korral sem. Csak egy-két kérdést hadd tegyek fel. Mennyire érdekel minket a ország sorsa? Mennyit tudunk a jelenlegi állapotáról? Most ebben minden benne van: az emberek lelki állapotáról, a szociális helyzetről, a gazdasági helyzetről, a politikáról, a politikai pártok működéséről. Ez olyan, hogy jobb nem is beszélni az egészről. Nem tartozik ez a hívőkre. Az egész kérdésről, ami például az országházban ma történt, vagy milyen lehetőségünk van arra, hogyha hívő keresztyének vagyunk, beleszóljunk ennek az országnak a sorsába, a jövőjébe. Kik lesznek a vezetők, az egyháziak, a gazdasági vagy a politikai vezetők? Vagy mi történik az országon vagy az egyházon belül? Vannak pontos, szakszerű információink, mert lehetnének, de vesszük a fáradságot? Ezeken a pontokon tud minket az Isten tanítani, mert tanítani egyébként, vagy kapkodni fogunk majd májusban a választások előtt, és futunk ide-amoda, és bevesszük a különböző maszlagokat, és utána meg csodálkozunk, hogy kik ültek a nyakunkra. Vagy pedig hajlandóak vagyunk nyitott szívvel, Istentől kapott értelemmel, megújult értelemmel odaállni az Isten elé és azt mondani: Uram, taníts ezeken a területeken is, meg taníts lelkileg is!

Valaki nem régen, aki egy komoly hí-vő keresztyén, föltette azt a kérdést: Nem értem, hogy az egyház miért ragaszkodik annyira, hogy iskolákat kapjon az államtól? Ennek az embernek halvány fogalma nincs arról, hogy mi történt ebben az országban a háború után, s keresztyén ember. Nem tudta azt, hogy ezeket az iskolákat egyszerűen elrabolták. Testvérek, ezeket abból építették föl, amit a mi szüleink, nagyszüleink és nagyszüleink szülei összekuporgattak koronában, pengőben meg forintban, ha nem tudnánk. Ez a mienk, mindegyik, kivétel nélkül. Fillérekért vet-tek téglajegyeket, hogy a gyerekeiknek, vagy a gyerekeik gyerekeinek, nekünk, meg a mi gyerekeinknek olyan iskoláik legyenek, ahol nem csak megtanulják jól a ma-tematikát, fizikát meg a történelmet, hanem ahol kapnak egyfajta keresztyén tanítást is, ahol egyfajta erkölcsre próbálják nevelni még akkor is, hogy ha a valláserkölcsi nevelés nem azonos a krisztushittel, Krisztusba vetett hittel, de mégis csak volt egyfajta hit. Mint ahogy András hallott Jézusról. Ez az ember megkérdezi, hogy miért ragaszkodik az egyház az iskoláihoz? Teljes homály és a teljes tudatlanság, pedig csak egy kicsit kellene olvasni, és utánanézni a dolgoknak.

Nem tudom, hogy legalább egy napilapot szoktunk-e minden nap elolvasni, vagy egy olyan folyóiratot, amiben a héten történt eseményeket összefoglalják? Egy kormánypártit, meg egy ellenzékit, még egy-kettő akad, nem sok van már, legtöbbet kiirtották, de azért még mindig lehet tájékozódni, összevetni. Vagy ráhagyjuk magunkat a televízió híradásaira, amelyet kifejezetten, szándékosan nemzetromboló céllal szoktak vetíteni, és a tu-dósítások is olyanok, amilyenek. Vagy fel-nőtt módon gondolkodunk, odaállunk Isten színe elé, és magunk próbáljuk az ország eseményeiből kiszűrni mindazt, ami értelmes dolog, amire érdemes odafigyel-ni, és ami már most segíthet nekünk abban, hogy amikor majd a szavazatunk- kal befolyásolhatjuk ennek az országnak a vezetőit, ki lesz és ki nem lesz, akkor az Isten szerint való módon megharcolva, imádsággal megküzdve tudjuk majd meg-tenni.

Aki hajlandó odaállni az Isten színe elé, akit érdekel az, hogy mi lesz ebből az országból, hogyan lesz a gyerekeink, meg az unokáink, vagy a mások gyerekei unokáinak a sorsa, az megdöbbenve fogja tapasztalni, hogy Jézus Krisztus annyira élő, és annyira valóságos Isten, hogy ezek-ben a nagyon bonyolult, és sokszor nagyon nehezen érthető és feldolgozható ese-ményekben is kaphat az Istentől világos és egyértelmű vezetést.

Testvérek, András akart tanulni Jézustól, és Jézussal mindenről lehetett beszélgetni. Biztos vagyok benne, hogy szó-ba került a római megszállás is. Ellenálljunk, vagy ne álljunk ellen? Maradjunk meg szelíd alázatosságban, vagy fogjunk fegyvert ellenük. Ez a nagyon kellemetlen és kényes kérdés is nyilván előjött a csöndes beszélgetésben.

Néha egészen döbbenetes a hívők tájékozatlansága, és én azt hiszem, hogy kimondhatjuk nyugodtan, nemtörődömsége és lustasága ezekkel a kérdésekkel kap-csolatban.

András azonban hajlandó volt tanulni. Hajlandó volt tanulni Keresztelő Jánostól a hit és az üdvösség dolgaira nézve, a világ dolgaira nézve, s amikor megértette, hogy Jánostól nem tud már többet tanulni, és meghallja azt, hogy ott van Jézus, akkor elindul Jézus után. Mennek utána János és András, és aztán Jézussal leülnek és beszélgetnek azokról a kérdésekről, ami ott volt a szívükben.

Végül is, és ez kiderül a Szentírásból, Andrást Jézus az üdvösség útjáról tanította. Minden más kérdés mellett is ez volt a legfontosabb, hogy mit tanulhat a hit útján. Miben fejlődhet, miben lehet világossága, mit lehet jobban csinálni. András nem akart megrekedni és megállni. Ő sze-retett volna a hitében is előrehaladni és fejlődni. Rájött arra, hogy Jézustól többet, mást, mindent megtanulhat, amit a hit út-ján tanulni lehet.

Testvérek, mi tanítható emberek vagyunk? Inthetőek, formálhatóak, tanácsol-hatóak, vagy mi vagyunk az ügyeletes oko-sok, akik már mindent tudnak? Gyere csak nyugodtan, kapásból, zsebből lövöm a vá-laszt. Vagy pedig alázatosan belátjuk időn-ként, hogy nem tudunk válaszolni bizonyos kérdésekre. Nem azért engedett Isten legutóbb megszégyenülni talán némelyünket, mert azt hittük, hogy mi már min-dent tudunk, és olyan nagyra voltunk saját magunkkal? S akkor Isten fogott minket, és egy polccal lejjebb tett. Azt mond-ta, hogy: akkor kezdjük innen újra! Mert olyan magabiztos voltál, akkor most kezd-jük együtt újra! Akarsz tanulni, mert akkor tanítlak?

Jézus Krisztus szeret minket annyira, mert szerette Andrást is annyira, hogy tanítani akar minket újra és újra. Tanítani arra például, hogy hogyan érthetjük jól az Isten vezetését. Hogy ne ragadjunk ki egy-egy bibliai verset a helyéből, és ne értsük félre, és tegyünk fel rá arra lépéseket és döntéseket, s amikor nem úgy sikerül, ahogy vártuk, és összeomlik sokmin-den, ne jussunk ilyen útra, hogy megértsük, hogy mi lehet Isten akarata, és mi biztosan nem az.

Andrásnak az egész élete megváltozott attól, hogy találkozott Jézussal. Olyan megdöbbentő, hogy még azt is följegyzi itt János: “… körülbelül délután négy óra volt ekkor”, amikor leültek beszélgetni. Ez a találkozás Jézussal mindent megváltoztatott.

Hadd kérdezzem meg ilyen személyesen, hogy: Kedves Andrások! Akiket úgy hívnak, vagy akiket nem úgy hívnak, most ők is Andrások, mi mindnyájan – én is az vagyok –, engeded, hogy Isten tanítson, vagy pedig mindent tudsz? Engeded, hogy Isten fenyítsen? Amit most teszel, amilyen utakon jársz, amiben szembe kerültél a Szentírás tanításával teljesen nyilvánvalóan, mondták jó páran, és te mégse engedelmeskedsz. Helyes ez Isten előtt? Nem kellene rá figyelni?

Testvérek, Isten azért int minket, mert szeretne a bukástól megőrizni. Mi sokszor megyünk tovább a magunk készítette lejtőn egyenletes gyorsulással lefelé. Isten világosan mondja azt, hogy ne lopj. Isten világosan mondja, hogyha valaki ott hagy-ja a férjét vagy a feleségét, ha csak időlegesen is, az házasságtörés. Isten világosan mondja azt, hogy ne hazudjunk, és sok-szor mégis tesszük. Hogy vagyunk a hűség kérdésével? Istenhez és azokhoz akik-kel Isten szerint hűséget fogadtunk? Ez lehet egy baráti közösségben, egy házasságban, vagy valakinek valamit megígértünk. Hűségesen megtartjuk, amit mondunk? Számon kérheti ezt Isten rajtunk? Vagy megyünk a saját utunkon, és annak aratjuk majd minden következményét?

András megdöbbentőnek, lenyűgözőnek találta azt, ahogyan Jézus szólt és élt. S az is biztos testvérek, hogy Jézus lakásában – az valószínű csak egy szobácska lehetett – rend volt és tisztaság. A mi szobánkról, lakásunkról ez elmondható? Rend és tisztaság, mert az van ám a lakásban is meg a szekrényünk mélyén, ami a szívünkben. Ha a szívünkben rend van, akkor rend és tisztaság van az életünkben is, a hitünkben is, ha van, a lakásunkban, a szobánkban, a szekrényünkben, a pénzügyekben, a házasság kérdésében, a szakmai kérdésben, az anyós meny viszonyban, a vő meg após viszonyban, meg gyerek, unoka, meg mindenféle összekuszált, vagy kevésbé összekuszált, szövevényes családi kapcsolatokban. Jézusnál rend volt. Mivel ezt a rendet sugározta, ez a rend gyógyító ere-jű volt András számra is.

A Mt 7,29-ben azt olvassuk Jézusról: “Hatalommal tanított.” Erő áradt a szavaiból, lényéből, cselekedeteiből, és ez az erő betegségeket gyógyított meg, démonokat űzött ki, s ami addig soha, de soha nem történt meg, halottak támadtak föl.

Jézus Krisztus szeretne minket taníta-ni. Taníthatók vagyunk, vagy pedig nem?

Testvérek, András ez után a találkozás után nem iskolázottabb ember lett, ha-nem más ember. Mássá vált a lénye, az élete, a gondolkodásmódja, a cselekedete, a látása, minden más lett a Jézussal való találkozás után. Tanult Jézustól, és ez az egész életét megváltoztatta.

Lehet tanulni. Szakmailag is, hitbeli-leg is, szeretetben is, mindenfajta tudásban és ismeretben.

Ma délelőtt egy akadémikust temettünk, 85 évesen szerezte meg a nagydoktori fokozatot, pár évvel halála előtt, de még mindig tanult. Krisztushívő ember volt, sokakat tanított, és egész Európában ismerték a nevét. Megtehette volna azt, hogy 85 évesen összekapar a sok tudományos munkájából valamit, vagy a kisdoktori fokozatot fejleszti föl, de ő nem ezt választotta. Nem a könnyebb felé indult, hanem a nehezebb felé. 85 éves korában kiment vidékre, az emberek közé, és a különböző nyelvjárásokból újabb és újabb anyagokat gyűjtött össze, és ezt dolgozta föl a nagydoktoriban. Micsoda energia, nem? Mennyire nem elásta a talentumait, amit az Istentől kapott, hanem engedte, hogy Isten még inkább felszínre, világosságra hozza. Nem összetákolt valamit az addigi nyelvészeti ismereteiből, hanem kapott – mert kért – az Istentől e-rőt, mivel mert alázatos lenni, így az Isten naggyá tette őt az emberek szemében.

Lehet tanulni Jézustól, lehet hinni, sze-retni, megbocsátani, lehet megtanulni, hogy jól értsük az Isten vezetését és tanácsát.

S végül, ami kiderül még Andrással kapcsolatban az az, hogy nemcsak tanult Jézustól, hanem amit megtanult, azzal élt. Azt elkezdte használni. Sokan vannak úgy, hogy ismerik a Szentírást, taníthatja őket Isten, de a gyakorlatban mindaz, a-mit tudnak, nem válik életté.

András a személyes találkozás és beszélgetés során megértette és megtanulta, hogy Jézus a Messiás. És mi történik? Azt olvassuk, hogy az az első, hogy a beszélgetés után elmegy Simon Péterhez, aki a testvére volt Andrásnak. Mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mond-ta neki: “Megtaláltuk a Messiást.” Három szóban az evangélium lényege. Megtaláltuk a Messiást. Micsoda öröm lehetett ez. Az évezredes zsidó várakozás beteljesedett. Nem csak úgy, hogy hallottak valami hírt, hanem élőként találkozott András a megtestesült, a testté lett igével, a felkenttel, az Istentől küldött Messiással. Rohan, és azonnal elmondja Péternek. Te Péter, beteljesedtek amit a próféták mond-tak. Megtaláltuk a Messiást. Fantasztikus. Él, itt van köztünk, gyere, nézd meg te is, találkozzál vele te is! Péter, eljött az Istentől küldött Szabadító. Itt van az Isten országa köztünk. Erre mutatott Jézus éle-te, és Jézus halála is.

András megy Jézus után, figyel Jézus szavára, követi Őt, leül vele beszélgetni. Ezt ma mi is megtehetjük. Otthon csöndben leülünk egy csöndes szobában, megszólítjuk Jézust, ez lehetséges ma is, s aztán engedjük Őt szóhoz jutni. Mondjon amit akar, nem fogunk tiltakozni, nem keresünk mentségeket, nem vágunk a sza-vába. Uram, most te beszélj! Itt a kezemben a Szentírás, nyitott a szívem az imádságra. Mit akarsz mondani? Mindenkinek garantálom, meg fog szólalni Jézus. Az más kérdés, hogy miket fog mondani, de örüljünk neki, ha beszél hozzánk, van szava hozzánk, és nem vetett el még minket.

András elmegy és elmondja, hogy: “Megtaláltuk a Messiást!” Testvér, te meg-találtad? Megtalált téged, vagy csak te hiszed azt? Mekkora különbség? Azt hiszem, hogy megtaláltam, vagy tudom bizo-nyosan, mert az Isten mondta, hogy meg-talált engem Jézus, a világ Megváltója.

Testvérek, akit megtalált, aki megtalálta Őt, az nem tudja magában tartani. Az megy, legalább csak ennyit mond, meg-találtuk a Messiást. Él a Messiás, van Meg-váltó, van Szabadító.

Eszembe jut valaki, akinek nagyon rossz a lába, alig tud menni, s mégis valahogy elkezdett abban a házban beszélgetni a lakókkal, s aztán az egyik lakó a bizonyságtételére megtért. S képes ez a testvér a rossz lábával naponta többször is emeleteket megmászni, gondozni, ápolni, mostmár fizikailag is azt, aki beteg, s aki lehetséges, hogy nem gyógyul meg. Hallott Jézusról ez a testvérünk, komolyan vette, amit Jézus mondott neki, és aztán bizonyságtétellé vált az életében, s nem állt meg itt, cselekedetté vált. Elment, elmondta, hogy van Messiás, én tudom, hogy kicsoda, te nem akarsz vele találkozni? És a másik akart, furcsa módon. Akart, mert az emberek nyitottak arra, ami az Isten szeretetét és kegyelmét jelenti. S mostmár ketten, illetve hárman van-nak hívők, s lehet hogy gyarapodik majd a számuk.

Ez az András-féle szolgálat: meghallani Jézus hívását, engedni annak, enged-ni, hogy tanítson, s aztán menni Jézus után és továbbadni azt, amit tanított nekünk.

Jézus megkérdezte a tanítványoktól, és ma este tőlünk is: “Mit kerestek?” S vajon megtaláltad-e a Messiást? Engeded-e, hogy tanítson téged, előbbre vigyen a hit útján, vagy éppen most nyissa fel a szemedet, hogy amit eddig hitnek gondoltál, az nem az? S csendben leülni Jézus elé: Uram, mondjál azt, amit akarsz! Beszélj velem, ne hagyj így! Szólalj meg! A mindenható Isten olyan kegyelmes, annyi-ra szeret minket, hogy Jézus megszólal.

 


 

Imádkozzunk!

Urunk, bocsásd meg nekünk kérünk, hogy a legtöbben – sokszor mindnyájan – tiltakozunk az ellen, hogyha tanítani akarsz minket, ha sokszor nagy szeretettel, de keményen megmondod szeretetben az igazat nekünk. Talán úgy, hogy történik valami, amit nem hittünk volna, hogy velünk megeshet. Mond valaki valamit, akitől nem vártuk volna, vagy nem gondoltuk volna. Sokszor egy nem hívő ember szólal meg, és mond olyat, hogy a fülünk belecseng, és nem hisszük el, hogy az lehet a te szavad.

Köszönjük Urunk, hogy annyira szeretsz minket, hogy nem hagysz minket békén. S köszönjük, hogy miközben nem hagysz békén, aközben szeretnél békességet, bocsánatot és új kezdetet adni.

Úr Jézus, engedd felismernünk, hogy a te intésed, ítéleted kegyelem arra nézve, hogy taníthass minket. Kérünk, ne hagyj olyannak, amilyenek vagyunk, mert a te kegyelmed nélkül, a te szereteted nélkül nyomorultul elpusztulunk!

Köszönjük Urunk, ha már megtaláltunk téged, a világ Üdvözítőjét, s kérünk azokért, akik még csak keresnek téged, de köszönjük, hogy kereshetnek, mert te keresed őket. Kérünk, könyörülj meg rajtuk, hogy keresőkből találókká váljanak.

Kérünk Urunk ezért az országért, annak világi és egyházi vezetőiért. Urunk, már most könyörgünk a választásokért. Adj nekünk bölcsességet, hogy tudjuk, hogy ki mellé húzzuk azt a vonalat, vagy tegyük a x-et. Vezesd a mi gondolatainkat!

Köszönjük Urunk, hogy benned bízhatunk, hogy te nem vezetsz félre minket, te nem vagy tévtanító, nem vezetsz tévutakra, hanem egészséges tanítást adsz nekünk, és azt akarod, hogy akárhány évesek vagyunk is, tanuljunk tőled az üdvösség útján.

Ámen.