Pál utolsó üzenete

 

 

 

Alapige: 2Tim 4,1-8.

“Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor, és az ő országában: hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evan-gélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, fu-tásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz bíró, nemcsak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.”

 


 

Imádkozzunk!

Urunk, mi nem szívesen valljuk be azt még neked sem, hogy leginkább arra van szükségünk, hogy meghódoljunk előtted, elismerjük felségedet, dicsőségedet, szentségedet, tisztaságodat. Köszönjük, hogy miközben ezt megtesszük, aközben értjük meg igazán, s jutunk el arra a pontra, hogy te vagy a mindenható Isten, és rajtad kívül nincsen más, akié lenne ez a föld.

Köszönjük, hogy minden ezen a teremtett világon téged dicsér és dicsőít. Kérünk, se-gíts nekünk, hogy belássuk és meglássuk hatalmadat, és neked adjunk egyedül dicsőséget.

Urunk, annyira rád szorulunk. Miközben azt hisszük és azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi az út, amin járni kell, magunk gondoljuk ki magunknak az igazságokat, s csodálkozva vesszük észre, hogy összedől az életünk nálad nélkül. Isten, légy irgalmas nekünk! Nyisd meg a szívünket ezen a mai estén! S miközben figyelünk rád, aközben cselekedj velünk kérünk úgy, hogy mi is tudjuk cselekedni azt, amit tanítasz nekünk!

Megvalljuk, hogy nekünk legnehezebben a engedelmesség megy. Nevelj minket engedelmességre, kérünk! Formáld át a szívünket, nyisd meg azt, és tedd készségessé akaratod felismerésére és aztán megtevésére!

Köszönjük Urunk, hogy nem hiábavaló a mi igehallgatásunk, mert a te beszéded nem tér vissza üresen.

Ámen.

 


 

Igehirdetés

Megdöbbentő képe Munkácsy Mihálynak az 1869-ben festett Siralomház című festménye. A teljes reménytelenség, kilátástalanság, jövőtlenség és az ítélet hangulata árad erről a festményről, amely egyéb-ként híressé tette Munkácsyt. A halál leheletét érezheti az, aki ezt a képet megnézi.

Pál apostol is siralomházban ül. Néró börtönében fogoly, és a kivégzés küszöbéről írja ezeket a sorokat a fiatal Timóteus-nak. És mégis egészen más az a kép, amit láthatunk ebből a bibliai részből, mint a-mely Munkácsy Mihály képéről árad.

Pál apostol nem bűncselekmény miatt került börtönbe, és aztán siralomházba, no-ha sokan szerették volna elhitetni ezt róla. Nem a saját bűne, vétke vagy mulasztása miatt jutott oda, hanem azért, mert nagyon szerette Jézus Krisztust, és egész életével, lényével, minden erejével Krisztusnak szol-gált. Ezért került Néró börtönébe, és aztán ezért végezték ki.

Valójában nem is siralomházi jelenet ez, hanem egy győztes ember utolsó üzenete. Az első nagy egységben három képet használ az apostol.

Az első, amit olvashatunk, az italáldozat képe a 6. versben. Mind a zsidó, mind a pogány kultuszkörben ismeretes volt az, hogy ráloccsantották a bort az izzó parázsra az oltáron, az egy szempillantás alatt gőzzé változott, s így mutattak be italáldozatot az Istennek, vagy isteneknek.

Pál nem véletlenül használja ezt a képet. Ezzel azt mondja, hogy ahogy ráöntötték egykoron a bort az izzó parázsra, és az ott egy pillanat alatt szétfolyt, aztán semmivé vált, ugyanúgy folyik majd ki az ő vé-re, amikor lefejezik Jézus Krisztusért, mint római állampolgárt. Őt nem fogják keresztre feszíteni, és nem kínozhatják meg polgárjoga miatt, de fejét veszik azért, mert Jézus hűséges követője és hirdetője volt.

Jézusért kiontatik az ő vére, mint egy áldozati állaté. Ezt a képet használja Pál, és azt mondja, hogy nem sajnálom magamat. Természetes dolog, hogy akkor, amikor Krisztus tanítványait üldözik, az egyik tanítója Krisztusnak, aki Krisztus evangéliumát tanítja, az egyik vezetője a keresztyén gyülekezetnek, hasonló módon kell, hogy meghaljon, mint a Mestere.

A legkisebb önsajnálat sincs ezekben a versekben. A Filippi 2,17-ben azt olvassuk, hogy nem sajnálja önmagát, mert a hívő ke-resztyén ember akár él, akár meghal, nem a sajátja az élete, hanem Jézus Krisztus tulajdona. Áldozat a hívő élet Istenért, s végső soron ennek az áldozatnak a vége az, hogy teljesen feláldozza valaki Istennek.

Hol tartunk mi ebben? Milyen áldozatot tudtunk, akartunk, mertünk eddig Isten ügyéért, az evangélium terjedéséért hozni? Ne válaszoljunk könnyedén erre a kérdésre! Isten mindig a mélyre kérdez. Mi van a szívünk mélyén? Mire vagyunk hajlandóak? Nem képesek, a hajlandóságot, az engedelmességre való készséget keresi Isten a mi szívünkben. Hol tartunk ebben?

A második kép, amit használ az első egységen belül az apostol, az az útnak indulás képe, amivel búcsúzik az apostol az ifjú Timóteustól. Ez egy olyan kép, amit itt használ: “Az elköltözésem ideje beállott.” Amit a hajósok is ismertek, ezt a kifejezést, amikor az utolsó hajó is elment már a klauzum előtt, a tengerzárás előtt, a hajózási szezon lezárta előtt, amikor már senki nem indult útnak. Ez november 11-től már-cius 5-éig tartott, amikor az Adriai tengeren olyan viharos időjárás dúlt, hogy már senki nem mert útnak indulni, mert veszélyeztette testi épségét. Pál apostol tudja, hogy Néró börtönéből nem kifelé vezet az ő útja, hanem fölfelé. Onnan már csak fölfelé van kijárat az ő életére nézve. Ő nem az Adrián kel át, hanem a halálon. Az örökké-valóság az a túlsó part, amely felé a börtönből elindul.

A Filippi 1,23. szerint ez egy boldog, örvendetes hazatérés. Halál a hazatérés, mert tudja azt, hogy ki várja a másik oldalon. Ki van a túlsó parton, hiszen ott, abban az élet-ben, a testi életében eldőlt Pál apostol életére nézve, hogy mind életében, mind halálában Jézusé, az ő hűséges Megváltójáé az élete. Valójában örök élete van. Abban, hogy Néró börtönéből fölfelé visz az útja, semmi különleges nincs. Az ő életének méltó befejezése az, hogy Jézus Krisztusért utolsó út-jára indul.

Halála hazatérés. Az igazi kérdés azon-ban az, hogy nekünk az lesz-e, ha meghalunk? Minket vár-e valaki a túlsó parton? És ha igen, kicsoda? Mi hova térünk haza? Van-e mennyei, Istentől készített hajlékunk, vagy pedig nincs?

A harmadik kép, amit használ ezen az első egységen belül az apostol, az az olim-piai játékok képe. Már Jézus születése e-lőtt, 776-tól – a játékok kezdetétől – feljegyezték, ha rövidítve is, az események me-netét. Amennyire lehetséges volt, pontosan följegyezték a győztesek nevét, és azt is, hogy melyik tartományból származott. S e-zeket maga Pál apostol is ismerhette.

Nem véletlenül használja a búcsú szavaiban ezt a képet. A futás képét, az olimpiai győztes képét, a győzelmi koszorút, vagy koronát – a Károli fordítás szerint. Aki elnyerte akármilyen versenyszámban a győzelmi koszorút, az már az Ókorban, a görög, illetve később a nagyobb Római Birodalomban is híressé vált. Annak a nevét emlegették, a legtöbben megjegyezték. Csak-úgy, mint manapság is. Aki szereti a spor-tot, az sokszor visszamenőleg is tudja kedvenc sportágában a győztesek nevét.

Pál apostol magáról azt mondja, hogy én Krisztusban győztes vagyok. Nem ő ma-gáról állítja, hanem Krisztus mondja róla. A győzelmi koszorút hit által Istentől kapja meg. Pál is győztes tehát, ő Jézus nevében futott, de látszólag katasztrofális vereséget ért el. Bezárták Néró börtönébe, s aztán a-mikor onnan kivitték, akkor pedig lefejezték. Mi ebben a győzelem? – mondják a világ fiai. Ez totális veszteség és vereség. S Pál mégis azt mondja, nem, ez Krisztusban győzelem. Elvégeztem a futásomat. Tu-dom, hogy akinél az életemet letettem, az megőrzi az utolsó napra. Jézus Krisztus a hitért, amit ugyancsak tőle kaptam, nekem adja a győzelmi koszorút.

Futásomat bevégeztem, a hitet megtartottam. Tudja, hogy Jézus eltette számára a jutalmat, és győztesként futja be az utolsó útszakaszt. S a végén az a Jézus Krisztus várja őt, akivel életében először a damaszkuszi úton találkozott, aki elhívta és kiválasztotta őt az üdvösségre és a szolgálatra.

Testvérek, a hívő keresztyéneket az út végén az igazságos döntőbíró várja, aki a golgotai kereszten odaadta önmagát mindnyájunkért, már hívőkért és még nem keresztyénekért egyaránt. Ismerjük Jézust? Győzelmes élet a mienk? Lesz koszorú, korona? A jutalmat, amit megígért az Isten, megkapjuk? Nem rajtunk múlik. A futásunkat, ha elvégezzük, ha a szolgálatot betöltjük is, az is az Isten ajándéka.

Pál mindig is azt vallotta, hogy nem a saját teljesítménye alapján kapja meg Isten ajándékát, hiszen ő azzal kezdte, hogy üldözte és gyilkolta a keresztyén anyaszentegyház tagjait. Börtönbe vettette Krisztus követőit. Mindig is azt mondta, hogy a bűnösök között az első, és mégis azt meri mondani, hogy Isten ajándékaként üdvössé-get kapott, és győzelmi koszorút Jézus érdeméért.

Pál itt nem csak magáról beszél. A 8. versben azt mondja: “Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, vagy koszorúja, amelyet megád nekem az Úr ama napon, az igaz bíró, nemcsak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.” A jutalom Jézussal a mienk, nem nélküle.

A Szentírás azt mondja, hogy hogyne adna nekünk mindent Isten Jézussal együtt. Sokaknak kellenek az Isten ajándékai, de nem kell Jézus. Enélkül nem megy. Jézus nélkül nincs Istentől való békesség, nyugalom, Istentől való vezetés, boldogság, öröm, megbékélés, erő. Nincs bennünk Isten Szent-lelke. Jézussal együtt mindent nekünk ad az Isten.

Azt mondja a Szentírás, hogy meghallgatja őket – a hozzá fordulókat – Isten, mert bíznak benne. Jézussal együtt mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Vár-juk Jézus visszajövetelét? Vagy még annyi dolgunk van, most még ne jöjjön, várjon egy kicsit! Vagy vágyva várjuk? S időnként felsóhajtunk: Uram, olyan jó lenne nálad lenni már, hogy meglássalak téged, amint vagy! Az a vágy a szívünkben, hogy Krisz-tusnál lenni mindennél jobb.

A második nagy egysége a negyedik fejezet első verseinek az, amit Pál apostol az ifjú Timóteusnak ír. Búcsúzó apostol Ti-móteust tekinti egyik utódjának az evangélium hirdetésében. Timóteus Lisztrában tért meg az apostol szolgálata nyomán, és ez a fiatalember tudhatott arról, hogy mi történt korábban Pál apostollal. Tudhatta azt, hogy a hite miatt megkövezték, aztán mint egy agyonvert kutyát, kivonszolták a város szé-lére, és otthagyták. Azt hitték, hogy meghalt, aztán körülveszik Pált a testvérek, s Pál Istentől visszakapja az erejét, feláll, be-megy a városba, és aztán átmegy Lisztrá-ba, hirdeti az evangéliumot, és Pál apostol szolgálata nyomán Timóteus megtér.

Pál tudta azt, hogyha mindezt tudja az ifjú Timóteus, és ezek után is megmarad a szolgálatban, akkor mindent kibír. Ha tudja, hogy mivel járhat Krisztus követése, a-kár megkövezéssel is, halállal is, és mégis megmarad Krisztus tanítványaként Timóte-us, akkor hűséges követője lesz Jézus Krisz-tusnak. Akkor helyt fog állni, mert helyt a-kar állni egészen halálig Jézus szolgálatában.

Az apostol az élő Jézus Krisztus előtt szólítja föl Timóteust arra, hogy maradjon meg Jézus Krisztus mellett, mert az idő rö-vidre van szabva. Hirdesse az evangéliumot akár alkalmas az idő, akár nem. Ezzel azt is mondja az apostol, hogy nem lehet tudni, hogy megérjük-e a mai estét. Fölkelünk-e holnap reggel?

Egy idős lelkész mondja el a következő esetet. Beszélgettek egy bibliaóra után arról, hogy ki a legöregebb közülük. És egy ötven év körüli fiatal férfi – ehhez a bácsihoz képest fiatal – azt mondta a lelkésznek, hogy kétségtelenül Ön a legidősebb közöttünk. Aztán véget ért a bibliaóra, ki-ki hazament, és a bevásárlásból hazatérve ez az ötvenéves férfi nyitotta éppen a házának a vaskapuját, és egy pillanat alatt elveszítette az eszméletét, összeesett és meghalt. Ő volt a legidősebb azon az estén, mert ő volt az, akinek az élete véget ért.

Nem véletlenül mondja azt Pál apostol, hogy a hívők hirdessék az evangéliumot a-kár alkalmas az idő, akár nem. Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. Ez missziói parancs, mert az az Is-ten akarata, hogy minden ember megtérjen, és az igazságot, Krisztust megismerje.

Szoktunk mi azon gondolkodni, hogy mire, mennyi időt fordítunk? Ma mennyi i-dőt fordítottunk arra, hogy hirdessük az e-vangéliumot azoknak, akikkel találkoztunk, és mennyi időt fordítottunk másra, kétségtelenül talán fontos dolgokra. De milyen volt az arány? Az evangélium hirdetésének az a-ránya, és a “más” fontos dolgok aránya? Ho-gyan viszonyul a kettő egymáshoz? Hányszor fordult ma velünk elő az, hogy akár alkalmas volt az idő, akár alkalmatlan, mert azt nem nekünk kell eldönteni, ha alkalmas az Isten szerint az idő, akkor álljunk vele elő, és hirdessük. Milyen volt az arány csak a mai napon, ebben a szolgálatban, amikor olyan félelmetes tempóban sötétedik ez a világ, és zuhan egyre sebesebben a kárhozatba?

Mit mond itt Pál? Azt mondja, hogy feddj. Fedd meg azokat, akik hallani sem akarnak az Istenről. Tárd eléjük világosan, hogy csak kétféle út lehetséges. Vagy választják az életet és az áldást, vagy választják az átkot, az istentelen életet és a kárhozatot. Fedd meg azokat, akik nem akarnak tudni arról, hogy Isten létezik! Akik talán megsötétedtek, akik depresszióba estek, aki-ket már semmi nem érdekel. Mondd el ne-kik a szabadulás örömhírét, az evangéliumot!

Nem azt kell mérlegelni tehát, hogy szerintünk alkalmas-e az idő, vagy pedig nem, hanem azt kell mérlegelni, hogy Isten szerint alkalmas-e. Uram, akarod, hogy szóljak? Feddj, és akkor hozzáteszi, türelemmel, szeretettel, hittel, béketűréssel, ta-nítással. Aztán azt is mondja, hogy intsél, azokat, akik ellenszegülnek a Szentírás igaz-ságának! Világosan, nagy szeretettel, de el-mondani azt, hogyha nem kell a kegyelem, Isten irgalma, a bűnök bocsánata, akkor Is-ten ítélete vár Isten szavának ellenszegülőire, akik nem akarnak tudni az evangéliumról, Isten kegyelméről. S azt is mondja, hogy lehet biztatni. A sorrendet maga Pál szabja meg. Isten igéje mondja azt, hogy feddni, inteni és biztatni. Amikor célt ér a feddés és az intés, akkor kinyílik az emberek szíve arra, hogy befogadják a biztatást is, hogy van kegyelem.

Mikor nemrégen egy másik gyülekezet-ben szolgáltam három estén keresztül, ott tette nagyon világossá Isten valakivel kapcsolatban, akivel utána beszélgettünk, hogy itt most annak van a helye, hogy megintsem, hogy Isten még egy utolsó lehetőséget, talán utolsó lehetőséget készített, hogy mindenfajta sötét kötelékből szabaduljon, és elfogadja Isten kegyelmét. Eddig minden alkalommal elutasította, és azt mondta, hogy nem kell. Most volt először hajlandó arra ez az ember, hogy leüljünk és beszélgessünk arról, hogy mi lesz vele. Isten kegyelme az, hogy kinyílt a szíve. Nagyon jó beszélgetést adott Isten, és többé nem akart úgy élni, ahogy addig.

És lehet biztatni is azokat, akiket Isten biztatni akar. A szent, a tiszta életre, az i-gazság követésére, a hitben való fejlődésre. Arra, hogy kutassák és keressék, kutassuk és keressük mindnyájan – akik itt vagyunk – Isten igazságát, a Szentírás mélységeit, hogy ne maradjunk meg azon a szinten, a-melyiken vagyunk.

Pál arra biztatja Timóteust, hogy legyen hírnök, kérüksz, nagykövet, aki viszi a jó hírt az emberekhez. Legyen Krisztus futárja, akinek a kezében van az evangélium, az örömhír, a bűnbocsánat hirdetés, és azt adja át annak, aki hajlandó ezt elfogadni, aki kinyitja a szívét. De hirdesse minden embernek, s mindezt végezze türelemmel, béketűréssel, teljes türelemmel és béketűréssel. Miért? Azért, mert Isten Pál-lal is, meg Timóteussal szemben is, velem, meg veletek is mérhetetlenül türelmes, nem? Akik régóta hitben járnak, nem úgy volt, hogy Isten megvárt? Megvárta, hogy kinyis-suk a szívünket, hogy megtérjünk? Előbb is elpusztíthatta volna már ezt a világot, de Isten vár. Azért vár, hogy ne legyen végünk hamar. Azért tartja még vissza az íté-letet, hogy sokan, hogy mindenki megismerje az igazságot, és ne pusztuljon el.

Jézus Krisztus szeretete azt is jelenti, hogy türelmes, de tudnunk kell azt is, hogy az Ő türelmének és várakozásának is egyszer vége lesz. A kegyelmi idő egyszer lejár. A béketűrés az a Lélek gyümölcse a Galata 5,22. szerint. Nincs bennünk magunktól, hogy békességgel és türelemmel magyarázzuk az írásokat, beszélgessünk emberekkkel, hirdessük az evangéliumot. Ezt türelemmel és szeretettel csak úgy lehet, hogy Isten Lelke termi bennünk ezt a gyümölcsöt. Nem a mi igyekezetünk ad erőt a bizonyságtételnek, hanem Isten Szentlelke által nem tér vissza Isten beszéde üresen. Lelke nélkül, az Ő áldása nélkül kudarc lehet minden szolgálatunk. Minden e-redmény, ami a szolgálatban bekövetkezik, Istent dicsőíti.

A harmadik egység, amiről ír Pál apos-tol a siralomházból az igehallgatók személye, akik hallgatják majd az igehirdetését Timóteusnak, s akik egyáltalán a gyülekezetbe, az ottani gyülekezetekbe tartoznak. Az apostol nagyon szomorúan látja azt, hogy a gyülekezetekben kezdenek a tévtanítások elterjedni. Ő már nem lehet ott, mert fogoly, és jönnek az idegen tanítók, és kezdik szétverni a gyülekezetet. Beviszik az idegen, nem Isten szerint való tanítást. A hit helyére a gnózis, az ismeret kerül, ami idegen a Szentírástól. A felfuvalkodottság, a gőg, ami nem Isten szeretetének a gyümölcse.

A kevert pogány és keresztyén hit kezd elterjedni. Nem viselik el az egészséges, ezért sokszor kemény és következetesen Is-ten törvényét, evangéliumát hirdető tanítást. Miközben, ahogy Pál írja, a mítoszokhoz, a mesékhez odafordítják a fülüket. Mesék, igen. Jól hangzó történetek, igen. Az evan-gélium nem kell. Isten törvényét elutasítják még a gyülekezetekben lévők közül is sokan. Kellenek a mesék, de az igazság, az Isten szeretetteljes intése, az nem kell.

A Róma 10,17. szerint a hit halásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Aki hall-gatja Isten igéjét, annak Isten elkezd hitet teremteni, mint gyümölcsöt az életében. A Krisztusról szóló evangélium nem mese, az igazság. Mese? A mesék a következők: az önmegváltás, a reinkarnáció, a buddhizmus, a hinduizmus tanítása, a Darnel-tréning, az Agykontroll, a relaxációs hirdetések, ame-lyek azt állítják, hogy alvás közben is lehet tanulni. Különböző keleti, meditációs gyakorlatok, a csoportterápiáról szóló tanítások, és nem is veszélytelen mesék ezek, mert le-kötik az egyetlen kapcsolódási pontot, ami az Istenhez köthetne mindnyájunkat. A kü-lönböző idegen tanítások, amelyek idegenek a Szentírás tanításától. Erről beszél Pál apostol. S azt mondja, hogy gyűjtenek maguknak tanítókat saját kívánságaik szerint. Vagyis oda mennek, s azt hallgatják, aki azt mondja nekik, amit hallgatni és hallani akarnak. Amit szívesen hallgat az ember, az olyan kellemes, nem? Amikor azt mond-ja valaki, amit hallani akarunk. Sokszor a lelkigondozásban is észre lehet venni. Hogyha valaki nem azt mondja, amit az illető hal-lani akar, akkor fogja magát és elmegy egy másik lelkigondozóhoz, hátha az azt mond-ja, amit az illető hallani akar. Megerősíti ab-ban, amit ő már úgyis eldöntött. Kell, hogy valaki igazolja – független személy –, amit ő kigondolt, s amit véghez akar vinni. És ha az nem mondja, akkor elmegy a harma-dikhoz és negyedikhez, valaki csak azt fog-ja mondani, megerősíti a saját döntésében, s akkor megnyugszik. Igaz, hogy a másik négy nem azt mondta, de ez végre azt mond-ja. Keresnek maguknak tanítókat, saját fülük, szívük szerint. Kérdés, hogy mire mehet az ember az olyan tanítással, amit azért mondanak, hogy kedveskedjenek az embereknek?

Bizony sokszor az a hívő ember népszerű, aki nem mer sem inteni, sem feddni, mert fél a környezetétől, hogy elveszíti a népszerűségét, vagy a jó hírét. Kérem, ez a hívő ember következetesen az igazságot mondja. Jobb, ha elkerülöd, mert a végén még neked is megmondja.

Pál erről beszél, hogy keresnek a fülük szerint való, szívük szerint való tanítókat. Kívánságuk szerint gyűjtenek maguknak. Aki igazolja a kívánságunkat, az jó testvér, mert nem csak az igehírdetőkről van itt szó. Aki nem azt mondja, amit várok, attól elfordulok, azzal többet nem beszélgetek. Nem azt kaptam tőle, amit vártam.

Aki becsületes, tisztességes és szabad ember, az nyugodtan meg meri hallgatni bárkinek a véleményét egy döntési helyzetben. Sőt, az örül neki, ha minél többen elmondják. Végső soron úgyis Isten dönti majd el benne, hogy hogyan fog dönteni, de hadd mondják csak el a testvérek a látásukat. Mi-nél több oldalról hadd világítsa meg Isten. Annál könnyebben értheti meg Isten jó, ked-ves és tökéletes akaratát az illető.

Aki mindenfajta ütközést kerül amiatt, hogy a jó hírét ne veszítse el, azzal valahol az következik be, amit Jézus mond: “Jaj nektek, ha minden ember jót mond rólatok. Jaj, nektek, ha minden ember jót mond ró-latok.” Ott baj van, ha valakiről mindenki csak jót mond, mert az az ember nem meri vállalni következetesen Isten igéjét. Az azt mondja, hogy nem avatkozom bele a másik életébe, hadd döntse el ő maga, és akkor én sem veszítem el a népszerűségemet.

Jakab 1,21-ben azt olvassuk, hogy szelídséggel fogadjuk a beoltott igét, amely meg tudja tartani a mi lelkünket. Ha szelíden fogadjuk az intést, a feddést, meg a bátorítást is, akkor egyenes jellemünk lesz, mert Isten kifejleszti bennünk. Akkor fülünk lesz arra, hogy meghalljuk, amit Isten mond, s különbséget tudunk tenni jó és hamis tanítás között, az igazság és a valótlanság között, és akkor vezethető emberekké válunk. Csak ez a fajta józan, Istenre fi-gyelés tartja meg a mi lelkünket, egyébként elveszünk a sokféle tanítás és irányzat között. Bedugul a fülünk, eltömődik a hallójárat a lelkünkben, s nem tudunk különbséget tenni igazi és hamis tanítás között.

Pünkösd előtt és pünkösd után is csak Isten Lelke az, aki megtaníthat bennünket erre a józan igehallgatásra, és erre a józan bizonyságtételre is, hogy merjük mondani, nem figyelve valójában a következményekre, Isten igéjét.

Pál élete erre alapozódott, erre a józan-ságra, józan hitre. Ezért maradt meg a hitben betegen és egészségesen. Szabadon és láncok között. Örömben és bánatban. Gazdagabban és ínséges időszakban is. Vándor-úton és Néró császár börtönében is, várva a kivégzésére. Ezt a józanságot kérte Timó-teustól. Erre bíztatta, intette és feddette. Tartsd meg! Legyél Krisztus jó katonája, hűséges követője! A bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját! A bajokat szenvedd el töretlen erővel, Istentől kapott erővel! Türelemmel töltsd be a szolgálatot! Ez az Isten parancsa. Készek vagyunk ennek a teljesítésére? A bajokat elszenvedni, a szolgálatot betölteni, a feddést és az intést – akár Istentől jön közvetlenül, akár testvéreken, vagy nem hívőkön keresztül, közvetett módon –, bátor szívvel fogadni és elviselni, s aztán kérni Istentől erőt arra, hogy tudjunk változtatni, betölteni a szolgálatot, amire Isten elhívott. Isten ad ehhez erőt, mert Ő azt akarja a hívőkön keresztül egyre többen megismerjék Jézust, az Isten Fiát.

Hirdesd az igét alkalmas és alkalmatlan időben! S akkor Isten ad majd erőt ahhoz, hogy akármilyen körülmények közé enged minket, betölthessük a szolgálatot.

 


 

Imádkozzunk!

Urunk, köszönjük neked az intést, a feddést, a ma esti bátorítást. Köszönjük azt, hogy te ma este is keresel minket, ha még nem vagyunk a tieid, s köszönjük azt, hogy nincsen még végünk, dobog a szívünk, tiszta a tudatunk, dönthetünk melletted.

Köszönjük neked azt is Úr Jézus, ha most újra dönthettünk melletted, ha belül a szívünkben megerősíthetjük a szövetséget. Kérünk, te adj világosságot arra nézve is, hogy milyen az arány az életünkben! Mennyit fordítunk arra, hogy hirdessük az Isten csodálatos dolgait, s mennyit törődünk más, lehet, hogy fontos dolgokkal, de mégsem szerinted valókkal? Kérünk segíts nekünk, hogy egyre inkább az legyen az arány, hogy éjjel és nappal, reggel és este, szerintünk alkalmas vagy alkalmatlan időben, de hirdessük a jó hírt. Köszönjük, hogy te szeretsz minket, hogy Jézus odaadtad értünk, s megváltottál mindnyájunkat.

Urunk, kérünk arra is, hogy küldj el minket szolgálni! Hadd tudjuk zengeni a te nevedet Úr Jézus Krisztus ebben a világban, amelyikben olyan nagy a zaj, és olyan kevés a csend. Hadd tudjuk mi csendesen, szeretettel, szorgalmasan, hűségesen és nagy türelemmel inteni az ellenszegülőket, feddeni azokat, akik nem akarnak tudni rólad, s nagy szeretettel hozzád vezetni azokat, akiket elénk hozol. Úr Jézus, adj nekünk erőt ehhez, kérünk, olyan mennyeit, tőled valót, a Lélek erejét!

Köszönjük, hogy a beléd vetett reménység nem szégyenít meg. S adj nekünk józanságot, kérünk, hogy világosan lássuk, hogy a mi időnk is véges, s egyszer véget ér az életünk. Te magad válaszolj arra a kérdésre, hogy ki az, aki vár minket a túlsó parton.

Köszönjük Urunk, hogy ma még csak beszélsz erről, ma még van lehetőség változtatni az állapotunkon. Segíts nekünk, kérünk, hogy hozzád forduljunk, kinyissuk a szívünket, hogy cselekedhess az életünkkel!

Ámen.