ANTIÓKHIAI KERESZTYÉNEK

 

 

Lekció: ApCsel 7,54-60

 

Alapige: ApCsel 11,19-30

“Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutot-tak Föníciái, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Ennek a hí-re eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókhiá-ba. Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mind-nyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban; mivel derék ember volt telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úr-hoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek. Ezekben a napokban pró-féták jöttek le Jeruzsálemből Antiókhiába. Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a Lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Kaludiusz idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet elöljáróihoz.”

 


 

Imádkozzunk!

Mindenható Istenünk, szeretnénk leborulni szent színed előtt. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy ne lássunk most senki mást, csak téged! De téged hadd lássunk olyannak, amilyen vagy, ahogyan itt vagy köztünk a te szelíd, dicsőséges szereteteddel. Kérünk, hogy szólj hozzánk, és segíts, hogy amit mondasz nekünk, azt ne csak a fülünk hallja meg, hanem a szívünk is!

Könyörgünk a diakónia vasárnapján az elesettekért, a sérültekért, az idősek otthonában élőkért, és azokért, akik közöttük szolgálnak. Áldd meg őket kérünk, hogy áldássá legyenek! És áldj meg bennünket is kérünk, az ige hallgatóit, hogy a hallgatókból aztán cselekvőkké váljunk.

Urunk, bűnbánattal valljuk meg neked azt, hogy a legtöbb utunk sötét út. Kérünk téged, vezess ma délelőtt minket világos utakra, a te utadra!

Ámen.

 


 

Igehirdetés

Ma a szeretetszolgálat — vagy idegen szóval a diakónai — vasárnapja van. Ilyenkor különösen sokat gondolunk azok-ra, akik ezt a szolgálatot végzik, vagy akik ebben a szolgálatban részesülnek.

Isten azt a kicsiny antiókhiai gyülekezetet hozta elém a készülés során, ahol világosan lehet látni azt, hogy hogyan munkálkodott Isten Lelke, és hogyan vál-tak ők a szétszórtságban is egységessé és szolgáló közösséggé.

A Cselekedetek könyve 6. fejezetében olvasunk arról, hogy Istvánt diakónussá választják az elsők között, mivel hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt. Nem sokkal később már arról olvasunk, hogy Istvánt gyűlölettől lihegve megfogják, kicipelik Jeruzsálem falaink kívül, és az egyik kapu közelében, amit ma róla elnevezve találunk meg a térképen, halálra kövezik. Rövid volt István életútja, de szolgálatban teljes élet volt.

Utána azt olvassuk, hogy Saul egyrészt őrzi István ruháit, másrészt pedig öldökléstől lihegve próbálja a még ott lévő keresztyéneket, fogságba és börtönbe vitetni. Megindul az üldözés, a jeruzsálemi gyülekezet nagy része szétszóródik, leginkább észak felé menekülnek Fö-níciába, Ciprus felé és Antiókhiába. El kellett hagyniuk megszokott otthonukat. Ott kellett hagyni a jeruzsálemi közösséget, a gyülekezetet. A legtöbben Antió-khiába mentek. Rohamosan fejlődő város volt ez a Római Birodalomban. Több mint ötszázezer lakosa volt. Hatalmas sportpályák, ápolt kertek, fürdők sorakoztak egymás mellett. Nagyon nagy volt a szívóereje ennek az abszolút világi városnak, s tényleg kérdés volt az, hogy a me-nekülő hívők kicsiny csapata megmarad, vagy pedig asszimilálódik, feloldódik, el-tűnik a városban.

Öt jellemző volt az oka annak, hogy ez a kicsiny közösség nem csak megmaradt ebben a nagy, pogány városban, hanem egyre nagyobbá vált, és végül is a híre eljutott egészen Jeruzsálemig.

Az első, ami jellemző volt rájuk, akik a megszokott gyülekezeti háttérből kiszakadva, a helyüket keresték: “Hirdették az Úr Jézust.” Antiókhiában is volt zsinagóga, és természetes volt a számukra, hogy megkeresték Antiókhiában a szár-mazás szerinti testvéreiket. Elmennek a zsinagógába, és ott nyílván az első kérdés az volt, amit feltettek nekik: “Miért jöttetek? Hogyhogy menekülnötök kellett?” És akkor ők elmondták azt nagy szeretettel, hogy mi történt, s elmondták azt is, hogy miért történt. Hirdették az Úr Jézus Krisztust. Vagyis beszámoltak arról, hogy megjelent a Messiás, hogy eljött a Krisztus, akit Isten megígért. Ők ta-lálkoztak vele. Ebből a hitből, a Belé ve-tett bizalomból élnek azóta is. Most üldö-zés támadt, és emiatt kellett menekülniök. Nem tudjuk név szerint, hogy kik voltak ők, akik hirdették ott az Úr Jézus Krisz-tust, csak ennyit ír róluk Lukács, hogy némely férfiak, de sokan hittek azért, és tértek meg az Úrhoz, mert az Úr keze ve-lük volt.

Testvér, te kimondhatod az életedre nézve, hogy veled van az Úr keze? Vagy pedig a saját kezed dönti el az életed dol-gait. Saját eszed szerint jársz, saját szívbeli döntéseid szerint döntesz, vagy pedig elmondhatod a saját életedről, hogy velem van az Úr keze. Ezt nem csak te mondod, hanem Isten Szentlelke tesz bizonyságot arról, hogy az életeden ott van Isten áldása. Ott van az Úr keze nyoma. Ezt nem csak te veszed észre, hanem má-sok is.

Akivel Isten keze van, az áldott ember. Annak áldott az élete, áldott a családi élete. Isten megáldja a munkáját, a szolgálatát, sőt, amikor az ilyen ember meghal, akkor ránézve is igaz az, és el is mondják róla, amit a Biblia mond: “Az igaznak emlékezete áldott.” Ránk hogyan fognak emlékezni, ha majd nem leszünk?

Ami ezekre az antiókhiai keresztyénekre jellemző volt tehát, hogy hirdették az Úr Jézus Krisztust, és velük volt az Úr keze. Nem magukban bíztak, még egy ilyen nagyon nehéz helyzetben sem, hanem Isten kezére bízták az életüket. És Isten erejével tudták hirdetni a Krisztust.

A második, ami kiderül róluk, hogy hitük híre eljutott egészen Jeruzsálemig. Pedig a két gyülekezet nem volt túl közel egymáshoz. Hosszú utat kellett megtenni Jeruzsálemből Antiókhiáig. Ne felejtsük el azt, hogy mind a jó, mind a rossz hír messze jut. Rólunk is, mint gyülekezetről, mint pasaréti közösségről. Néha a rossz még gyorsabban száll, mint a jó, mert az emberek szívesebben mondják el valakiről a rosszat, mint a jót, de mindenképpen elterjed rólunk, mint közösségről is sok minden, és elterjed azokról, akik ide járnak, rólunk, személyekről is a jó is, meg a rossz is.

Miután kiderül, hogy milyen erős a hitük ott Antiókhiában, és gyarapszik a gyülekezet, a jeruzsálemi tanítványok, a vének közössége úgy dönt, hogy valakit küldjünk ki Antiókhiába, aki segítségül lesz nekik, aki tanítja őket. Kiválasztják Barnabást, akinek az a neve magyarul, hogy vigasztalás fia, s rá is ugyanaz volt a jellemző, mint az első diakónusra, hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt. Telve volt Szentlélekkel és hittel.

Igazolódik ez az állítás, amit a Biblia róla mond, amit Isten igéje mond, mert azt olvassuk, hogy megérkezett Antiókhi-ába, és olyasmit vett észre, amit más nem vett észre. Amikor megérkezett, látta az Isten kegyelmét, és örvendezett.

Nálunk mi az első, amikor haza érke-zünk egy hosszabb útról, amiről beszámolunk otthon? Elmondjuk a táj szépségeit? Elmondjuk azt, hogy mi, mennyibe került abban az országban? Sokkal olcsóbban vettem ezt vagy azt, mint otthon. Mennyi pénzt vittem, és abból nem hoz-tam haza semmit sem. Az ottani másik nem hogyan öltözködik, és hogyan visel-kedik. Milyenek az ételek, mert a konyha nagyon fontos. Milyen élményekről be-szélünk?

Barnabás elsősorban azt vette észre, amit a Szentlélek világossá tett a számára. “Látta az Isten kegyelmét, és örvendezett.”

Te látod az Isten kegyelmét a saját él-teden, vagy mások életén, és örülsz annak? Mi az, aminek legutóbb a legjobban örültél? Amit adtál valakinek, vagy amit valakitől kaptál? Mi okozott igazi, el nem múló örömet az életedben? Az, hogy látod az Isten kegyelmét munkálkodni még akkor is, ha talán nem mindig úgy, ahogy azt mi eléképzeljük. Örülünk-e ennek?

Testvérek, Isten kegyelme ma is hat. Isten ma is munkálkodik. Barnabás megérkezik egy kicsiny gyülekezetbe, s nem azt mondja az ottaniaknak, hogy: “Hogyan éltetek ti korábban itt Antiókhiá-ban?” Egy ilyen hatalmas városban, ami tele van pogány templomokkal, kultuszhelyekkel. Az erkölcstelenség is nagyon híres volt Antiókhiában. Hogyan éltetek korábban? — nem ezt látja. Hanem azt látja, hogy Isten kegyelme mit végzett el az antiókhiai gyülekezet életében. Látott egy kicsiny, keresztyén közösséget. Mint ahogy lehet látni ma is, hogy Isten kegyelme átformál életeket. Feltámaszt lelkeket a halálból az életre. Meggyógyít tönkrement házasságokat, föltámaszt férfiakat és nőket, akik újra tudják egymást szeretni, s egészen másképpen élnek, mint addig. Életre támaszt gyermekeket, akik szintén úgy születnek meg, hogy a halál állapotában vannak.

Barnabás látta az Isten kegyelmét, hogy az elveszettekből, Isten szeretete, igéjének hatása nyomán élő emberek let-tek. Így olvastuk: “Sokan hittek, és tértek meg Jézushoz.”

Olyan jó lenne, hogyha mernénk és akarnánk a mi kétmilliós fővárosunkat is így látni! Látni az Isten kegyelmét, és örülni. S ezt az alig tízmilliós országot is így látni, hogy Isten nem mondott le rólunk, mint országról. Nem hagyott minket magunkra. Ha figyelünk, kérjük és akarjuk, akár rajtunk keresztül is munkálkodhat ebben a városban és ebben az országban az Isten kegyelme, mert neki sok népe van ebben a városban, és ebben az országban is.

Mindnyájan voltunk már temetésen. Megyünk a kevesebb, vagy nagyobb szá-mú gyászolók között az urna vagy a koporsó mögött, de ne felejtsük el azt testvérek, hogy mindig egy hellyel előbbre lépünk. S egyszer majd a mi koporsónkat vagy urnánkat kísérik mások. Ezért életbevágóan fontos kérdés, hogy te az Is-ten kegyelme alatt élsz, vagy még mindig az Isten haragja van rajtad a hitetlenség miatt. Látod az életedben Isten kegyelmét, vagy pedig nem?

János apostol a következő mondattal kezdi az evangéliumát: “Mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét.”

Testvérek, a hit hallásból van, de aki hallás által befogadja Isten szeretetét, az kezdi látni a bűneit, az kap bocsánatot, az meglátja a dicsőséges Istent a legnagyobb dicsőségben, ott a golgotai kereszten, ahol Jézus meghalt mindnyájunk vétkéért és bűnéért. Ott dicsőült meg az Isten Fia, s akik ezt hittel elfogadják, azok kezdenek látni. Hogyha valaki ezt nem hiszi, az két ép, látó szeme ellenére is a legnyomorultabb ember a világon. Még az a Saul is meglátta Krisztust, aki pedig őrizte a megkövezett István ruháit, aki maga is helyeselte, hogy öljék meg Istvánt. Ez a Saul megfordult a damaszkuszi úton, és meglátta azt a Jézust, akit addig nem látott.

Nagy kegyelem az, amikor valaki ilyen lelki látást kap, mint Barnabás. Biztatta az újonnan hitre jutottakat, hogy marad-janak meg az Isten kegyelmében. Olyan megdöbbentő, hogy nagy ébredés bontakozik ki Antiókhiában.

Testvérek, mivel kezdődött az ébredés? Ez is megdöbbentő ám! Azzal kezdődött, hogy halálra kövezték Istvánt. Utána elkezdték üldözni a hívőket Jeruzsálemben, azután szétszóródtak, hontalanokká s menekültekké váltak. S utána lett ébredés Antiókhiában.

Isten sokszor az érthetetlenség papír-jába csomagolja be az Ő áldásait. Gyilkossággal kezdődött valami, nem akarta Isten, ez nyilvánvaló, hogy megöljék Ist-vánt, de Istennek hatalmában áll, hogyha valami rossz történik, azt úgy fordítani, hogy abból az Ő ügyére, a mi életünkre nézve a végén jó származzék.

Nincsenek véletlenek. Annak a harmincnyolc éve beteg férfinek, aki ott feküdt a Bethesda tavának a partján, reménytelen volt a helyzete. Aznap biztos nem gondolt arra — amikor Jézus arra ment —, ma meggyógyulok. Ma a saját lábamon megyek haza. Vagy amikor ci-rénei Simon fáradtan, izzadtan, kimerül-ve a mezőről hazafelé tartott délután, egy-szer csak elfogták, és a vállára tették Jézus keresztjét. Biztos nem gondolt arra, hogy az a nap úgy fog befejeződni, hogy neki kell vinni Jézus Krisztus keresztjét egy ideig. S mégis mindkettőjük életében micsoda áldás volt. Olyan jó lenne így visszagondolni az elmúlt hétre. Isten pon-tosan tudja, hogy mit, miért engedett meg, és az Ő jókedvénél és szereteténél fogva mérhetetlen áldásokat készíthetett el mind-azokon keresztül, ami a múlt héten történt velünk.

A harmadik, ami kiderül erről a gyü-lekezetről: amikor látták, hogy Barnabás nem bírja egyedül a szolgálatot, akkor azt mondták neki: “Menjél el, és hívjál még valakit, aki segít majd neked!” Mivel lel-ki közösségben éltek egymással, így észrevették azt, hogy a másiknak fáj valami, hiányzik, valamire szüksége van. Olyan sokat tanulhatunk ettől a kicsiny, csírázó gyülekezettől. Hogy figyelték egymást? Nem irigykedve, s nem a másik hibáit fi-gyelve, hol lehet megfogni, hanem az volt fontos a számukra, miben lehetek segítségére a másiknak. Bajban van, sietek, segítek, tanácsolom, melléállok, egyálta-lán észreveszem, hogy ott van, és segí-tek neki.

Barnabás elindul, és az is olyan meg-döbbentő, amit tesz. Tessék azért végiggondolni, hogy Sault kezdi keresni. Azt a Sault, akiről mindenki tudta, minden ke-resztyén tudta, aki hitben járt, hogy ő volt az, aki meggyilkoltatta többek között Istvánt, és aztán több férfit és nőt vettetett börtönbe. Barnabás elindul, hogy meg-keresse Sault, hogy maga mellé vegye a szolgálatba. Egyáltalán hova indul? Damaszkuszba, Tarzuszba? Úgy dönt, úgy vezette őt Isten Lelke, hogy induljon el Tarzuszba. De gondoljunk bele: keleten, aki volt már keleten közülünk, az tudja, hogy ezekben a városokban megtalálni valakit, főleg akkor, Krisztus után 40-ben? Lehetetlen vállalkozás! De mivel Isten Lelke vitte Barnabást, így Tarzusz-ba indul, s megtalálja Sault. Így olvassuk: “Maga mellé vette a szolgálatba, és egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben.” Nem fél magával vinni Sault. Nem irigy rá. Tudta, hogy Pál sok-kal képzettebb, sokkal több nyelven beszél, farizeus zsidó, a csúcs. Ha valaki származása, tanultsága szerint magaslatra érhetett, akkor ez volt a csúcs, farizeusnak lenni. Nem félti a szolgálatot. Nem félti saját magát. Nem fél maga mellé venni Sault. Megosztja mindazt, ami az övé volt. A legfontosabb a számára az volt, hogy mi lesz Isten ügyével.

Az igazi engedelmességre ez a jellem-ző. Nem az a kérdés, hogy velem mi lesz, meg a nevemmel, megjegyzik-e vagy nem? Hanem az a lényeges, hogy mi lesz az Isten ügyével. Az előbbre megy, vagy nem megy. És, ha valami előbbre viszi, akkor azt teszem, mert az kedves Isten előtt, semmi más nem számít. Ehhez azon-ban az a lelki szabadság kell, ami megvolt Barnabásban.

A negyedik, amit megláthatunk az an-tiókhiai gyülekezet életéből, az az, hogy komolyan vették azt, amikor valakinek adni kellett valamit. Mi időnként olyan nehezen engedünk el a kezünkből tárgya-kat, összegeket, lehetőségeket. Ők meg olyan könnyen elengedték. Így olvassuk: “Jöttek Jeruzsálemből próféták, és azt mondta egyikük, egy Agabosz nevű, hogy éhínség lesz azon a vidéken.” S tudjuk más forrásból, hogy Klaudiusz idejében éhínség volt a Római Birodalomban, s a negyvenes évek vége felé azután Palesztinában is. Tehát Júdeában, a Jeruzsálem-ben lakó keresztyének között is.

Mi hogyan reagálnánk egy ilyen próféciára? Kihirdetnék: “Két hét múlva éh-ínség lesz Budapesten.” Jobb, ha nem is mondom, mi történne, milyen jelenetek lennének az élelmiszerüzletekben, meg az áruházakban. Ezek az emberek, mivel hittel és Szentlélekkel teljesek voltak, egé-szen másképpen döntöttek. Más volt a reakciójuk, a hozzáállásuk. Éhínség lesz? Az első, amire gondoltak, hogyha ez eljut Palesztinába is, mi lesz az ottani testvérekkel? És így olvassuk: “Gyűjtést ren-deztek.” Gyűjtést szerveztek, és elhatározták, hogy aszerint, amint kinek kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek.

Testvérek, nem utólag, hanem előtte, mikor még nem volt baj, akkor gondolkodtak. S akkor döntötték el a szívükben. Előre kell a segítséget küldeni. S ki-nek kinek, amint módjában állt. Tehát nem úgy, hogy magam kifosztom azért, hogy a másiknak több legyen, vagy egyál-talán legyen. Kinek kinek, amint módjában állt. De ami a módjukban állt, azt elküldték. Koinóniával, közösséggel feleltek a káriszra, a kegyelemre, amiben részesültek Isten szeretetétől fogva.

Nem meghamisítása a szövegnek, ha azt mondom, hogy ez volt az első diakó-nia, szeretetszolgálat, szolgálat mások fe-lé, amit feljegyez a Szentírás újszövetségi része, amikor egyik gyülekezet szolgált valamivel a másiknak.

Mivel ezek a hívők Szentlélekkel és hittel teljesek voltak, ez volt a legtermészetesebb, hogy előre gondolkodtak, s elő-re küldték el az adományukat. Olyan jelentős mennyiségű adomány gyűlt össze, hogy két felnőtt férfinek: Barnabásnak és Pálnak kellett azt azután elvinniük, és ott átadniuk a jeruzsálemi gyülekezet elöljáróinak.

Az utolsó, az ötödik, amiről beszámol Lukács, ezzel a kicsiny, de élő hitű gyü-lekezettel kapcsolatban: “Antiókhiában ne-vezték először keresztyéneknek a tanítványokat.” Addig úgy tekintettek rájuk, mint a zsidóságból kiszakadt szektára. Így is bántak velük. Ezek egykor zsidók voltak, de elhagyták a felekezetüket, a közösségüket: szektájuk. S ahogy kezdték őket egyre jobban megismerni Antió-khiában a pogányok, a körülöttük élők, ahogy egyre többet hallottak Jézusról ál-taluk, s látták az életüket, amely Krisztusról prédikált, egyre inkább krisztiáno-szoknak, keresztyéneknek, Krisztushoz ha-sonlónak, krisztuskövetőnek nevezték őket. Arról nevezték el őket, aki az életét adta az övéiért, aki meghalt értük a golgotai kereszten, s akiről ők hűségesen bizonyságot tettek.

Testvérek, a mi életünket látva az em-bereknek mi jut eszükbe? Jézus Krisztus, vagy valami vagy valaki egészen más? Te a szó ennek az értelmében keresztyén vagy, krisztusi ember? Ha valakivel közülünk találkoznak, akkor Jézusra gondolnak egy idő után? Hogy hasonlít Krisz-tusra!

Testvérek, ha valaki hívő keresztyén, még a nem hívők is előbb-utóbb Jézussal találkoznak rajta keresztül. Talán nem is ismerik Jézus nevét, nem jut eszükbe, de megkérdezik, hogy honnan van az az erő, miért vagy más? Hogy tudsz te így szeretni, s miért nincs benned gyűlölet, szem-rehányás. Krisztusi ember, aki Krisztus-ra hasonlít, mert benne van Krisztus, be-lül lakik, és sugárzik kifelé.

Ha Jézussal jársz, akkor neked nem kell erőlködnöd, mert új ember vagy, és ez látszik rajtad. Ezt nem kell csinálni, ez belülről fakad, mert Jézus Krisztus benne lakik a hívőben.

Jó lenne odaszánni így az életünket Jézus Krisztusnak, az Ő szolgálatára, hogy ilyen krisztuskövetők legyünk a szó biblikus értelmében!

Emlékszem egy beszélgetésre, egy fia-tal lány mondta el, hogy megismerte Jézust, s az első, ami eszébe jutott, hogy va-lamivel neki szakítani kell. Összegyűjtötte azokat a ruhadarabokat, meg flakonokat, amelyeket különböző butikokból lopkodott el, és szépen mindegyiket végigjárta, s visszavitte azt, amit ellopott. Elmondta utána, hogy elég megalázó volt. Volt, ahol nevettek rajta, volt, ahol felháborodtak, volt, aki a rendőrséget akar-ta hívni, hogy végre megvan a tolvaj, de merte vállalni, hogy megalázza magát. Nem lehetett könnyű végigjárni azokat a helyeket. De, ha valakin kezd kiábrázolódni a Krisztus, az így is kezdődhet. Eszé-be jutnak a bűnei, azokra kéri és elfogad-ja a bocsánatot, és kezd járni válágos uta-kon, ahogy azt énekeltük.

Olyan jó, hogy sok mindent tanulhat-tunk ma ettől a kicsiny gyülekezettől. Test-vérek, Isten áldjon meg minket, hogy lás-suk az Isten kegyelmét, hogy a keze mun-kálkodjon az életünkbe, és ne a sajátunk, hogy hittel és Szentlélekkel teljes emberek legyünk, a szó biblikus értelmében ke-resztyének.

 


 

Imádkozzunk!

Urunk Jézus, kegyelem és ítélet a te szavad! Te tudod, hogy melyikünknek kegyelem, és kinek ítélet. Köszönjük, hogy ma még az ítélet helyett választhatjuk a kegyelmet.

Urunk, te látod, hogy mi árad az életünkből: élet vagy halál; krisztusi emberek vagyunk-e, vagy nem. Segíts, hogy ne akarjunk többé elbújni előled, hanem álljunk oda eléd, és higgyük el azt, hogy szeretsz minket úgy, ahogy vagyunk.

Urunk, te tudod, hogy a te igéd szerint mit kell ma változtatnunk, s mit kell elhagynunk. Cselekedj belátásod szerint, csak segíts, hogy rád mutató emberek legyünk! Keresztyének, akikben te élsz! Szentlélekkel és hittel teljes emberek.

Urunk, tudjuk, hogy magunktól ez nem megy. Ezért kérjük a te segítségedet. Köszönjük Urunk, hogy te azt mondtad: aki tehozzád fordul, azt te nem küldöd el magadtól.

Ámen.