PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK

Pasarét, 2009. május 28.
(csütörtök)

Földvári Tibor


MIELŐTT A KAKAS KÉTSZER SZÓL


Alapige:Mk 14,66-72

Amikor Péter lenn volt az udvaron, arra ment a főpap egyik szolgálóleánya. Meglátta Pétert, amint melegedett, ránézett, és így szólt: "Te is a názáreti Jézussal voltál." Ő azonban tagadta, és ezt mondta: "Nem tudom, nem is értem, mit beszélsz." És kiment az előcsarnokba. A kakas pedig megszólalt. A szolgálóleány ismét meglátta őt, és újra mondta az ott állóknak: "Ez közülük való." De ő ismét tagadta. Egy kis idő múlva viszont az ott állók mondták Péternek: "Bizony, közülük való vagy, hiszen Galileából való vagy te is." Ekkor ő elkezdett átkozódni és esküdözni: "Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek." És nyomban megszólalt a kakas másodszor is. Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki: "Mielőtt a kakas kétszer megszólal, háromszor tagadsz meg engem." És sírásra fakadt.


Imádkozzunk!

Dicsőítünk téged mennyei Atyánk, hogy noha te valóban igen rettenetes Isten vagy, mégsem kell tőled félnünk és rettegnünk, hiszen bűnösként, de megkegyelmezett bűnösökként, gyermekeidként lehetünk most is előtted a gyülekezet közösségében. Köszönjük neked Urunk, hogy ezért is lehetünk mi boldog nép. Hálásak vagyunk neked, hogyha csak a mai nap sokféle munkája, terhe ellenére is tapasztaltuk, hogy jó volt a te jelenlétedben tudni magunkat, jó volt elvégezni azt a munkát, amit a mai napra bíztál ránk. Köszönjük azt is, hogyha ez nem sikerült, most elcsendesedhetünk teelőtted lélekben is. Hadd adjunk hálát neked, Urunk, azért a nagy kegyelemért, amit adtál ennek a hittan tanévnek minden gyülekezeti hittantanóráján, köszönjük, hogy a gyerekek befejezhették a tanulmányaikat. Kérünk, hogy áldd meg számukra a gyermek istentiszteleteket és a nyári heteket.

Szeretnénk arra kérni, Urunk, hogy hadd tudjunk örvendezni a te jelenlétedben azért is, mert te megszólítasz minket. Szeretnénk ma is rád tekinteni és add, hogy amikor rád nézünk, lássunk kegyelmes, irgalmas Úrnak és hadd merjük elhinni azt, amit rólunk állítasz, amilyennek látsz bennünket. Arra kérünk, hogy az Úr Jézusért, innen hazamenve is lehessünk örvendező gyermekeid. Az ő nevében kérünk, hogy könyörgésünket is hallgasd meg.

Ámen.


Igehirdetés

Amikor Ócsán voltunk a gyülekezettel egy kiránduláson, találkozni az ottani gyülekezet néhány tagjával, örömmel vettük észre a sétálás során, hogy az ócsai református templomon nemcsak csillag, hanem szélkakas is látható. Amikor életemben először megkérdezték tőlem, hogy mit jelképez a szélkakas és a csillag, nem tudtam elmondani, de azóta megtanultam és tudom, hogy a szélkakas mai igei történetre utal, jelezve, hogy Jézus Krisztusnak terve van az ő népével akkor is, amikor az igencsak bűnösen viselkedik. Jézus Krisztus olyan szabadító, aki a legnagyobb bűnösöket és a legnagyobb tagadókat is irgalmasan szereti és hívja magához. Az ócsai templom második tornyán lehet látni a csillagot, ami a betlehemi csillagra emlékeztet, Megváltónk születésére. ? A mi templomunkon csillag látható csak. ?

Ami Márk evangéliumában érdekes, ami csak nála olvasható a kijelentésben, Jézus Krisztus szava; a kakas nemcsak egyszer szólalt meg, hanem kétszer. A Márk 14,30-ban Jézus az utolsó vacsora végén mondja tanítványának, Péternek: "Mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor tagadsz meg engem." Isten Szentlelke ezt a mozzanatot is szerette volna aláhúzni népe számára, amikor Márk leírta az evangéliumot. Ez azért is nagyon izgalmas, mivel Márk mögött Péter apostol személye, apostoli tekintélye van, amikor az evangélium elkészült. A hagyomány ezt egyértelműen állítja.

Valamiért Péter is szerette volna ezt a mozzanatot aláhúzni, hogy a kakas kétszer szólt és a második kukorékoláskor döbbent rá, hogy mit tett a Megváltóval. Miért fontos ez az apró mozzanat a történetben? Milyen üzenetet hordoz ez Péter személye kapcsán? Mit tanít az Úr Jézus személyéről, irgalmáról?

Péter személyéhez kapcsolódóan nagyon egyszerűen szeretném elmondani, hogy a kakas kétszeri megszólalása az hirdeti az üzenetben, hogy így még inkább lelepleződött a tanítvány valódi természete Jézus nélkül, az ő kegyelme nélkül. Kiderülhetett, hogy mire képes a Jézushoz legközelebb álló tanítvány is, ha nem tudja maga mellett a megtartó Úr erejét, kegyelmét.

A történetet jól ismerjük; úgy tűnt, hogy Péter nagyon bátor, erős jellemű tanítványa Jézusnak. Ő volt az, aki készen állt arra, hogy kilépjen a háborgó tengerre, amikor Jézus járt a vízen és egy ideig ő is tudott a vízen járni. Az is fontos, hogy a tanítványok bátor vezetőjeként többször kijelentette Jézusról, hogy miért tartoznak hozzá és miért nem akarják őt elhagyni. Ő volt az, aki kardot rántott, hogy megvédje a Mestert a Gecsemáné kertben. Még a szolga nevét is tudjuk, akinek levágta a jobb fülét. Ő az, aki Jánossal együtt bátran odament a főpap udvarába, amikor veszélyes volt Jézus közelében lenni, maradni. Pünkösd után, amikor még teljesebben elkezdi apostoli szolgálatát, ő volt az, aki legtöbbször ? az Apostolok cselekedetei könyvből tudjuk ezt ?, bátran hirdette az igét és kész volt mindent vállalni Jézusért. Mindezt tudta magáról és magának a Mesternek is örömmel és megfelelő vehemenciával hangsúlyozta is, hogy biztos, hogy nem hagyja el őt. Meg volt arról győződve, hogy nagyon bátor és erős jellemű.

Jézus irgalmas szeretete azonban leleplezi őt. Bemutatja, hogy ő is esendő, kegyelemre szoruló bűnös, gyenge, aki nagyon durván, nagyon határozottan meg fogja tagadni a Mestert, mielőtt a kakas kétszer szól. Ez a kifejezés azért fontos, mert az evangélium 13,35-ben már előfordult a kakasszó, amikor Jézus beszél az ő eljövetele körülményeiről: "Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok mikor érkezik meg a háznak ura, este, vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel."

A kakasszó kifejezés az éjszaka harmadik szakaszára vonatkozott. Az éjszakát négy részre osztották föl. A harmadik szakasz végét hajnali 3 órát, vagyis éjféltől 3 óráig terjedő időszak neve volt a kakasszó. Jézus, amikor azt mondja, hogy mielőtt a kakas kétszer szólana, arra gondolt, hogy hajnali 3 óráig Péter már háromszor megtagadja őt. Nagyon rövid idő alatt többször fogja bizonyítani, hogy milyen gyenge jellem, mennyire nem tud megmaradni mellette.

Lukács evangélista evangéliumának 22. részében jegyzi le, hogy az első és a második tagadás után körülbelül egy óra múltán következett be a harmadik. Az is beszédes a történetben, hogy az első kakasszó elhangzása után válik csak igazán durvává a tanítvány. A legvégén már esküdözve tagadja Jézust és azt is, hogy egyáltalán ismerné. Lelki állapota csak romlott az első kakasszó után, egyre jobban lelepleződik, hogy mi van a szívében Jézus és a kegyelem nélkül.

Péter lelki gyengesége abban látszik, hogy abban a kérdésben erőtlen, amiben ő nagyon erősnek vélte magát; fél az emberektől, retteg az emberi véleménytől. Nem meri vállalni Jézust, amikor kellene. Ez jól látszik abból a tényből is, hogy Pünkösd után hasonlóan viselkedik. A Galata levél 2. részéből tudjuk meg, hogy egy alkalommal hihetetlen szeretetlenséggel otthagyja a pogányokból megtért keresztyének asztaltársaságát, mert meglátta a házba belépni zsidó keresztyén testvéreit. Megijedt, hogy mit gondolnak róla, hogy ő pogányokból megtért keresztényekkel együtt vacsorázik. Pünkösd előtt, sőt Jézus Krisztus tanítása előtt is már ugyanis egy zsidó ember nemhogy nem ehetett egy pogánnyal, be sem tehette a lábát a házába. Gondoljunk arra, amikor Kornéliuszhoz is nagyon nehezen megy el Péter, csak Isten különleges munkája nyomán.

Péter tehát, aki akkor már hirdette, hogy Jézus szereti a zsidót és a pogányt is egyformán, az antiokhiai gyülekezetben szeretetlenül föláll, otthagyja a testvéreket, mert fél a másfajta keresztyének véleményétől, kritikájától. Péter tehát ilyen. Hiába tartja magát bátornak és erősnek.

A történetnek ez az üzenetrésze azt hirdeti, hogy a legerősebb hívő is ennyire kegyelemre szorul. Ez ránk is igaz, az Úr nélkül, az ő kegyelme nélkül nagyon hamar, nagyon rövid idő alatt lehet súlyosan véteni ellene. A kísértés bennünket is mindig ott támad, ahol legerősebbnek véljük, és tartjuk magunkat. Hogy az így van, az jól látszik Jézus megkísértésekor is. Természetesen ő nem esett el, megállt a kísértésben. Miben kísértette a Sátán a Megváltót a böjti időszak végén, amikor már nagyon éhes volt? A böjt azt a célt szolgálta számára is, hogy szeretne az Atyának engedelmes gyermeke, egyszülött Fia lenni. Megvárja, hogy az Atya gondoskodik róla, vagy a köveket, isteni hatalmánál fogva, kenyérré változtatja? A böjti időszakban Jézus elmélkedett, gondolkodott, az Atyával való kapcsolatában az Írásról. Ragaszkodik a Megváltó az Íráshoz akkor is, ha megtehetné, hogy ne ragaszkodjon, mivel ő Isten Fia? Az ördög ebben kísértette őt.

A Luther életéről szóló filmben az egyik vezető kardinálist megkérdezi a pápa egyik magas beosztású tisztségviselője, hogyan szeretné hűséggel szolgálni a pápát. Amikor elmondja hogyan, akkor azt a választ kapja, hogy akkor abban lesz megkísértve. Még egy film is jól ki tudja fejezni ezt, de mennyivel inkább látható a Szentírásban.

Hol érzed magad a legerősebbnek a hitben, Jézus követésében? Hol érzed magad a legbátrabbnak? Mielőtt a kakas kétszer szól, azt jelzi, hogy ott fog bennünket is megtámadni a Sátán, amikor eljön a kísértés órája. Ezért nagyon fontos tisztázni, hogy Jézus mennyire irgalmas ma is. Csak Jézus és az ő kegyelme által lehet bármelyikünknek megállni akkor, amikor lehetőség lenne a tagadásra, az Úr elhagyására, ha csak egy pillanatra is.

Ezért fontos ? tulajdonképpen a kakas kétszer szól kifejezés még inkább ezt húzza alá ? Jézus Krisztus amikor ezt Péternek elmondta, akkor már előre bejelentette számára, hogy mi fog majd bekövetkezni. Fontos tehát, hogy Jézus irgalmáról beszél ez a mozzanat. Amit ő mondott az utolsó vacsora végén az a főpap udvarán bekövetkezett; nemcsak Péter tagadása, hanem Jézus irgalma is. Az a mozzanat, amikor Márk megjegyzi, hogy az első tagadás után megszólalt a kakas, majd amikor megtörténik a harmadik tagadás, megszólal másodszor is a kakas, azt jelzi, hogy Isten hatalma és irányítása alatt áll akkor is minden, hogyha a követője éppen megtagadja. Jézus tanítványa éppen abban a körülményben, helyzetben van, amikor a Sátán győz, elszakítja az Úrtól, a Sátán igazolhatja, hogy ilyen tanítványai vannak Jézusnak. Az idő tényező, a kakasszó, jelezve azt a három órát az éjszaka harmadik részében, a körülmények alakulása a mindenható, mindentudó Isten kezében van akkor is, mintha úgy tűnik, a Sátán az idő ura, és a körülmények ura.

Péternek nem kellett volna megtagadnia a Mestert, de ő nem bízik az Úrban. Péter Ura azonban ura a helyzetnek akkor is, az események úgy történhetnek, ahogy Isten előre megmondta. Jézus Isten. Kiderül, hogy lehet, hogy nem is történt rendkívüli csoda, hiszen a kakas az ókorban is ugyanúgy kukorékolt, mint ma. Ha elkezdi a kukorékolást, akkor nehéz abbahagynia, s mindenkit fölébreszt. Gyerekkoromban otthon nekünk is volt kakasunk és nagy ritkán fordult elő, hogy csak egyszer szólalt meg. Szinte biztos, hogy akkor, ott is a kakas többször kukorékolt, amikor elkezdte. Az a fontos, hogy amikor másodszor megszólalt ? az evangélium leírása szerint az időszakra vonatkozó jelentésben ? épp akkor tagadott Péter harmadszor. De az is lehet, hogy rendkívüli csoda volt és akkor éjjel a kakas csak kétszer szólalt meg? Ez is lehet. Az ige akkor is áll, hogyha sokszor kukorékolt a kakas, és Jézus az időtényezőt emelte ki figyelmeztetésével. Az első kukorékolást Péter nem hallotta meg, nem tudta miről van szó, de akkor is beteljesült, hiszen a kakas kétszer szólt.

Bálámnak a szamara szólalt meg, ráadásul emberi hangon. Ez is csoda, de az igazi csoda az, hogy a szamár azt mondta el, amit pár perccel később az Úr angyala, aki kész volt megölni Bálámot. A szamár azt mondta, amit az Úr angyala mondott.

Mi történik a mi esetünkben, ha egy barát, vagy egy lelki testvér mond valamit, és az az Úr szava, az Úr bátorítása, vagy intése, hogy a vétkezőt helyre állítsa? Amikor Péter Antiókhiában durván viselkedett keresztyén testvéreivel szemben, akkor a munkatárs, barát, szolgatárs volt az, aki nagyon határozottan, nagy szeretettel figyelmezteti, hogy ez nem helyes. Péter ott helyreáll azonnal. Pál is azt mondta Péternek, amit az Úr tanított, sőt azt is mondta, hogy Péter maga is azt tanítja, és akkor hogy viselkedhet így.

A kakas a maga hangján kukorékolt, de az a hang Isten jelenlétét, szavát képviselte Péter számára. A második megszólalásnál Péter megemlékezett arról, mit mondott neki Jézus.

Van, amikor megtörténik velünk is, hogy valami történik a természetben ? például egy kiránduláson ? és akkor jut eszünkbe, hogy milyen állapotba kerültünk, mit mondott nekünk Jézus, hogyan bátorított. Nagyon tudok aggodalmaskodni, pánikolni bizonyos helyzetekben, ilyen a természetem kegyelem nélkül. Megtörtént már, hogy hajnalban arra ébredtem, hogy a kismadár hangja szólalt meg és eszembe juttatta, hogy Istennek gondja van a legkisebb madárra is. Az igében olvashattuk, hogy az ötödik verébre is. Amikor hallom a kismadarak énekét, akkor sokszor eszembe jut, hogy miért aggodalmaskodom, miért pánikolok bizonyos helyzetek miatt. Nem ige jut eszembe akkor ? ugyan a "ne aggodalmaskodjatok" a hegyi beszédben szó szerint található, ? de hallom a madár hangját és eszembe jut, hogy miért nem Istenre gondolok, akinek gondja van arra a kismadárra is.

Ez egy egyszerű példa arra, hogy lehet, hogy Isten a lelki barátomat használja arra, hogy szóljon nekem. Vagy, esetleg az én feladatom az, hogy szóljak a barátomnak, hogy mit tanított az Úr, miért bízhat Jézus irgalmában, szeretetében. Mert az ő irányítása, hatalma alatt áll a történet minden részlete. A kakas úgy szólalt meg és akkor, ahogyan Jézus elmondta.

A történet üzenetének második részében fontos az a mozzanat is, hogy Péter az első kakasszóra még nem lett figyelmes. Ez nem könnyű helyzet, hogy amikor valakinek mi szólunk, valakit intünk, talán még az Úr igéjével is, de először nem akar ránk hallgatni. Ez a történet azt jelzi, hogy nem mindig az első kakasszóra döbben rá az őt éppen tagadó tanítvány, hogy mit tesz, és az milyen szörnyű, még akkor is, ha Jézus megmondta előre, hogy mi fog történni. Ha mi vagyunk Isten eszközei abban, hogy szóljunk másoknak, hogy vigyázzon, mert amit tesz az az Úr megtagadása, nagy türelemre és alázatra van szükség, mert az ilyen tanítvány nem mindig szokott az első szóra hallgatni az Úrra. Mert nem ránk kell hallgatni, hanem az Úrra. Jézus irgalma, szeretete abban mutatkozott meg, hogy Péternek másodszor is megszólalt a kakas.

Azt tapasztaltam, hogy van amikor jobb hallgatni, várni, hogy az Úr munkálkodjon a vele szemben engedetlen szolgájában, s amikor eljön az idő, akkor szólhatok már másodszor is. És az már az Úr akarata szerinti időben történik, őt képviselem. A héten fiatal házasok között szolgált gyülekezetünk egyik lelkésze és elmondta, milyen fontos a házastársi kapcsolatban amikor nem állandóan kioktatjuk egymást, hanem ha szólok valamiről a társamnak és nem biztos, hogy azonnal változik, érdemes várni egy kicsit. Nem varjúknak kell lennünk, akik állandóan kárognak, hanem az első kakasszó után jöhet a második, aminek a helye és ideje meghatározott; Jézus irgalmát képviseli. A gyerekek nevelésében is ez fontos és lehetne ezt tovább folytatni. Mennyire vagy türelmes és alázatos, ha nem hallgat rád azonnal az, akit az Úr nevében intettél.

A történet Jézus irgalmát abban is hirdeti, hogy valóban egyszer csak másodszor is megszólalt a kakas. Újra hangsúlyozom, hogy lehet, hogy a kakas már többször kukorékolt; Péter, amikor harmadszor tagadott akkor meghallotta már a hangját. Amennyiben csak kétszer kukorékolt, az nagy csoda volt, de a megfelelő pillanatban. Péter éppen a legdurvábban vétkezik, hiszen éppen száján van az a mondat, hogy esküszöm nektek, talán még azt is mondta, hogy Istenre, Jahve nevét nem mondhatta ki, de az Adonájt kimondhatta. Esküdözni azt jelenti, hogy Isten nevét hívom segítségül arra, hogy nem is ismerem azt az embert, még a nevét sem mondta ki Jézusnak. Ezeket a szavakat mondja és akkor szólal meg másodszor a kakas, amit Péter már meghall.

Lukács írja le, hogy amikor a történetben ez a mozzanat zajlik, akkor közben Jézus már megállt az udvaron, hátrafordítja a fejét és ránéz Péterre. A ránézni, rátekinteni kifejezésre ugyanaz a szó szerepel Lukácsnál, amit Márk használ a szolgálóleány első megnyilvánulásánál; ránézett Péterre és akkor szólalt meg. Jézus azért nézett Péterre, mert ő is hallotta, hogy másodszor megszólalt a kakas. Arról szeretné Pétert biztosítani, hogy mit érez az Úr Jézus iránta. Az kakasszó, az Úr Jézus tekintete Jézus irgalmát hirdeti. Péter amikor durván tagad, már átéli azt a csodát, hogy ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Ez ma is így van, lehet, hogy éppen vétkezem és valami éppen történik, ami leleplezi Jézus irgalmas szeretetét számomra. Eszembe jut valami vele kapcsolatban és helyre lehet állni. Péter keservesen sír.

A történetben nagyon szép, hogy Márk az ősi szövegben használja azt a szót, amit azonnalnak lehet fordítani, vagy nyomban, vagy abban a pillanatban. Azonnal megszólalt a kakas ? olvasható az igében. Az Úr szabadítása késlekedés nélküli. Márknál az azonnal szó mindig azt hirdeti, hogy az Úr Jézus történeti cselekedetei, a Jézus körül zajló üdvtörténeti események azonnal bekövetkeznek, hangsúlyosak, most van az idejük, ezért nem késlekedik. Ő rögtön cselekszik, amikor kell. Megy a kereszt felé, már elítélték, viszik át az udvaron, de megáll, mert rá akar tekinteni a tanítványára. Fontos, hogy abban a pillanatban, amikor a kakas már megszólalt. Jézus irgalmát hirdeti azonnal.

Ma is így történik, Jézus nem húzza az időt. Ha az első kakaszóra nem figyelt, akkor jön a második és azonnal jön, amikor kell. És Jézus szabadít. Nem véletlen tehát Péter bűnbánata, hogy teljesen helyreállhat. Az ő robbanékony természete megmarad, hiszen később is tud vétkezni, de Jézus akkor is helyreállítja, mert ő ilyen irgalmas és kegyelmes.

A kakas tehát kétszer szólt és hirdette azt az időtényezőt, ami nagyon rövid idő és ennyi idő alatt nagyon súlyosan vétett a tanítvány, de még inkább hirdette azt, hogy Jézus is milyen rövid idő alatt, azonnal az ő irgalmát gyakorolta. Az ő isteni, mindenható volta abban mutatkozott meg, hogy ő a tagadás körülményei között is Úr volt, ura volt a helyzetnek. A felelősség Péteré volt, a szabadítás az Úré.

Adja az Úr, hogy nekünk ne kelljen a kakasoknak kétszer, háromszor megszólalnia, hanem már az első megszólaláskor hallgatnánk rá, hallgatnánk az Úrra. Figyeljünk arra, amikor az Úr bennünket akar helyreállítani, legyünk készek arra, amikor minket kíván eszközként használni Isten mások helyreállításában.


Imádkozzunk!

Magasztalunk téged Urunk, hogy a dolgok velünk sem csak úgy történnek, hanem te mindig tudod, mi a terved velünk, mi a célod. Köszönjük, hogy bennünket is eszerint segítesz, támogatsz, életünket eszerint alakítod. Köszönjük, hogy segítesz, hogy mindezt engedelmesen, beléd vetett bizalommal éljük át. Köszönjük, hogy az igében azt is hirdetted, hogyha tagadók, engedetlenek lennénk, a te irgalmad bennünket is bármikor helyreállíthat. Köszönjük neked, hogy azon az éjjelen nem véletlenül szólalt meg a kakas kétszer. Köszönjük, hogy te a tanítványodat is azonnal helyreállítottad. Segíts nekünk is sírni akkor, amikor súlyosan vétünk ellened, vagy egymás ellen. Segíts abban, hogy a házassági életünk, családi életünk ezért lehessen békés, olyan amely a te isteni szeretetedet hirdeti. Add, hogy tudjunk egymástól is bocsánatot kérni, ha szükséges. Különösen segíts nekünk abban, hogy amikor mi szólunk másoknak rólad, de úgy tűnik, hogy nem hallgatnak rád, adj valóban türelmet, alázatot ekkor is. Megköszönjük neked azokat a lelki testvéreinket, barátainkat, akik mertek nekünk is szólni, amikor nem a helyes úton jártunk téged követve. Köszönjük, hogy szeretnek minket annyira, hogy szóltak. Kérünk, hadd lehessen a gyülekezet közösségében is olyan rend, szeretet, ahol a te kegyelmed megnyilvánul, a te irgalmas szereteted látszik, ahova a téged keresők is örömmel jönnek. Add uram, hogy el tudjuk fogadni azokat is, akik engedetlenek, hogy ez az irgalmas szeretet legyen a mi szívünkben is, tekintetünkben is mindig, ami ott volt tebenned.

Ámen.