2023-10-02

4Móz 12

Mirjám poklossága1Egyszer Mirjám és Áron Mózes ellen beszélt az etióp asszony miatt, akit elvett. Mert Mózes egy etióp asszonyt vett feleségül. 2Ezt mondták: Vajon csak Mózes által beszélt az ÚR? Nem beszélt-e miáltalunk is? De az ÚR meghallotta. 3Ez a Mózes pedig igen alázatos volt, a földön élő minden embernél alázatosabb. 4Az ÚR akkor rögtön ezt mondta Mózesnek, Áronnak és Mirjámnak: Menjetek ki mindhárman a kijelentés sátrához. Ki is mentek mindhárman. 5Akkor az ÚR leszállt felhőoszlopban, megállt a sátor bejáratánál, és szólította Áront és Mirjámot, ők ketten pedig odamentek. 6Az ÚR ezt mondta: Halljátok meg beszédemet: Ha van az ÚRnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek hozzá. 7De nem ilyen Mózes, a szolgám! Őrá az egész házam van bízva! 8Szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, az ÚR alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát szolgám, Mózes ellen beszélni?!
9Az ÚR haragra gerjedt ellenük, és eltávozott. 10Amikor a felhő eltávozott a sátorról, Mirjám a poklosságtól olyan fehér lett, mint a hó. Áron Mirjám felé fordult, és látta, hogy poklos. 11Akkor ezt mondta Áron Mózesnek: Kérlek, uram, ne ródd föl nekünk ezt a vétket, amelyet esztelenül elkövettünk! 12Ne legyen olyan Mirjám, mint a halva született, akinek a teste félig már oszlásnak indult! 13Ekkor Mózes így kiáltott az ÚRhoz: Istenem, gyógyítsd meg őt! 14Az ÚR azonban ezt mondta Mózesnek: Ha csak az apja köpte volna szembe, akkor is szégyenkeznie kellene hét napig. Zárják ki a táborból hét napra, és csak azután fogadják vissza! 15Ki is zárták Mirjámot a táborból hét napra. A nép nem indult tovább addig, amíg vissza nem fogadták Mirjámot. 16Azután elindult a nép Hacérótból, és a Párán-pusztában ütött tábort.

Prédikációk 4Móz 12 alapján:

Hanganyag: 19710 KB1990.09.09.08:00 - Cseri Kálmán
IRÍGYSÉG ÉS HIÚSÁG
Szerkesztői megjegyzés:
hanghibák a felvételben, a vége hiányos

- 4Móz 12
Hanganyag: 26906 KB2016.12.08.18:00 - Draskóczy Gábor
A SZABADÍTÓ ELKÖZELGETETT
(VISZ-beszámoló)

- 4Móz 12,1-15

ApCsel 13, 1-12

A Szentlélek elhívja Barnabást és Pált1Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lúciusz és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. 2Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. 3Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket.
Pál első missziói útjára indul
Barnabás és Pál Ciprusban
4Ők így a Szentlélektől küldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusra. 5Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt mint segítőtárs. 6Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig, találkoztak egy zsidó varázslóval és álprófétával, akinek Barjézus volt a neve. 7Ez közel állt Szergiusz Paulusz helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. 8De Elimász, a varázsló – neve ugyanis ezt jelenti – szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. 9Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel ránézett, 10és így szólt: Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? 11Most íme, az ÚR keze rajtad van, megvakulsz, és nem látod a napot egy ideig! Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. 12Mikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámulva az Úr tanításán.

Prédikációk ApCsel 13 alapján:

Hanganyag: 21608 KB1993.07.08.18:00 - Cseri Kálmán
MÁRK MUNKÁBA ÁLL
Márk sorozat 3.
Szerkesztői megjegyzés:
a végén keresztelő, záró ének és áldás nélkül

- ApCsel 13,1-5
Hanganyag: 19482 KB1993.07.15.18:00 - Cseri Kálmán
MIÉRT FORDULSZ VISSZA?
Márk sorozat 4.

- ApCsel 13,13
Szöveges anyag
Hanganyag: 21848 KB
1999.05.23.08:30 - Cseri Kálmán
SZENTLÉLEK ÉS ÖRÖM
- ApCsel 13,52  - ApCsel 13,44-52
Szöveges anyag
Hanganyag: 19743 KB
2008.11.20.18:00 - Varga Róbert
AHOGY ISTEN ELHÍV
- ApCsel 13,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 24387 KB
2017.05.28.10:00 - Horváth Géza
VELED, VAGY NÉLKÜLED?
- ApCsel 13,42-46  - ApCsel 13,42-52
Hanganyag: 30857 KB2022.12.11.08:00 - Horváth Géza
POGÁNYOK ADVENTJE - Greizer házaspár beszámolója
- ApCsel 13,47  - ApCsel 13,46-49

RÉ48 467 RÉ21 761