2023-05-29

Mk 11, 1-14

Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19)1Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél Jézus elküldött tanítványai közül kettőt, 2és így szólt hozzájuk: Menjetek be az előttetek lévő faluba, és amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki: oldjátok el, és hozzátok ide! 3Ha pedig valaki szólna nektek: Miért teszitek ezt? – mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. 4Azok elmentek, megtalálták a szamárcsikót az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. 5Az ott álldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük: Mit csináltok, miért oldjátok el a szamárcsikót? 6Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, és elengedték őket. 7Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felsőruhájukat, ő pedig felült rá. 8Sokan felsőruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat; 9az előtte haladók és az őt követők pedig ezt kiáltották: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében! 10Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa! Hozsánna a magasságban!
11Jézus bement Jeruzsálemben a templomba; mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a tizenkettővel.
A terméketlen fügefa (Mt 21,18-19a)12Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, 13és messziről meglátva egy zöldellő fügefát, odament, hátha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. 14Megszólalt, és ezt mondta a fának: Senki ne egyen rólad gyümölcsöt soha többé! A tanítványai is hallották ezt.

Prédikációk Mk 11 alapján:

Hanganyag: 19325 KB1989.01.05.18:00 - Cseri Kálmán
AZ ELSZÁRADT FÜGEFA
- Mk 11,11-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 21317 KB
1999.03.28.10:00 - Cseri Kálmán
TORZULÁSAINK
- Mk 11,7-10  - Mk 11,11-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 20655 KB
2001.08.30.18:00 - Varga Róbert
KÉRDÉS JÉZUSHOZ
- Mk 11,27-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 20617 KB
2003.05.04.10:00 - Varga Róbert
KÉRDÉS JÉZUS HATALMÁRÓL
- Mk 11, 27-33  - Lk 12, 22-29
Hanganyag: 22126 KB2009.05.10.10:00 - Sípos Ete Zoltán
TÉRJ MEG A KEGYELMI IDŐBEN!
- Lk 13,1-9  - Mk 11,11-26
Hanganyag: 21866 KB2011.10.20.18:00 - Csere Mátyás
AZ ISTENTISZTELET
- Jel 4,4 - 5,13 v.v.;
Mk 11,15-17
Hanganyag: 24847 KB2015.05.31.10:00 - Takaró János
A TEMPLOM MEGTISZTÍTÁSA
- Mk 11,15-19  - Ézs 56,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 23033 KB
2016.03.20.18:00 - Cseri Kálmán
VALLÁSOSSÁG - VÁLTOZÁS NÉLKÜL
- Márk 11,15-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 23561 KB
2017.04.09.08:00 - Horváth Géza
CSENDES HÓDOLAT
 Virágvasárnap 

- Mk 14,3-8  - Mk 11,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 25383 KB
2022.02.20.10:00 - Czakó Zoltán
GYÜMÖLCSTELEN VALLÁS
- Mk 11,12-26

2Krón 12

Roboám bűne és büntetése: Sisák fáraó hadjárata Júda ellen1Amikor Roboám királysága megszilárdult és megerősödött, elhagyta az ÚR törvényét, és vele együtt egész Izráel.
2Roboám uralkodásának ötödik évében fölvonult Sisák, Egyiptom királya Jeruzsálem ellen, mert hűtlenné váltak az ÚRhoz. 3Ezerkétszáz harci kocsi, hatvanezer lovas, megszámlálhatatlan líbiai, szukki és etióp katona jött vele Egyiptomból. 4Elfoglalta Júda erődített városait, és Jeruzsálem alá érkezett.
5Akkor Semajá próféta odament Roboámhoz és Júda vezéreihez, akik Jeruzsálembe gyülekeztek Sisák elől, és így szólt hozzájuk: Ezt mondja az ÚR: Mivel ti elhagytatok engem, azért én Sisák kezébe adlak benneteket. 6Akkor megalázták magukat Izráel főemberei meg a király, és ezt mondták: Igazságos az ÚR! 7Amikor látta az ÚR, hogy megalázták magukat, így szólt az ÚR igéje Semajához: Mivel megalázták magukat, nem pusztítom el őket, hanem rövidesen megszabadítom őket, és nem zúdul haragom Sisák által Jeruzsálemre. 8De azért az ő szolgái lesznek, és megtudják, hogy mit jelent nekem szolgálni, és mit jelent földi királyságokat szolgálni!
9Sisák, Egyiptom királya tehát fölvonult Jeruzsálem ellen, és elvitte az ÚR templomának meg a királyi palotának a kincseit; mindent elvitt. Még a kerek aranypajzsokat is elvitte, amelyeket Salamon csináltatott. 10Ezek helyett rézpajzsokat csináltatott Roboám király, és azoknak a testőröknek a parancsnokaira bízta, akik a királyi palota bejáratát őrizték. 11Valahányszor bement a király az ÚR templomába, bementek a testőrök is, és bevitték azokat, majd visszavitték a testőrök őrszobájába.
12Amikor tehát Roboám megalázta magát, elfordult róla az ÚR haragja; nem volt ok a teljes pusztulásra, hiszen csak volt Júdában is valami jó.
Roboám halála13Azután megerősödött Roboám király uralma Jeruzsálemben. Negyvenegy éves volt Roboám, amikor uralkodni kezdett, és tizenhét évig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet kiválasztott az ÚR Izráel valamennyi törzse közül, hogy oda helyezze nevét. Anyjának a neve Naamá volt, és Ammónból származott. 14Gonoszságot cselekedett, mert nem kereste állhatatos szívvel az URat.
15Roboám története elejétől a végéig meg van írva Semajá próféta és Iddó látnok történetében, leszármazásával együtt. Roboám és Jeroboám között állandó háborúskodás volt egész életükben. 16Azután Roboám pihenni tért őseihez, és eltemették Dávid városában. Utána a fia, Abijjá lett a király.

Prédikációk 2Krón 12 alapján:

Hanganyag: 21784 KB2008.04.20.18:00 - Földvári Tibor
ROBOÁM NEM KERESTE AZ URAT
- 2Krón 12

RÉ48 374 RÉ21 550