2022-12-04

Dán 9

Dániel bűnvalló imádsága1A médek közül származó Ahasvérus fiának, Dáriusnak az első évében, miután ő a káldeusok országának a királya lett, 2az ő uralkodásának első évében én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az ÚR igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy hetven évnek kell eltelnie a romba dőlt Jeruzsálem fölött. 3Az Úristenhez fordultam, hozzá folyamodtam imádsággal és könyörgéssel, böjtölve zsákruhában és hamuban.
4Imádkoztam Istenemhez, az ÚRhoz, és vallást téve ezt mondtam: Ó, URam, nagy és félelmetes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged, és megtartják parancsolataidat! 5Vétkeztünk és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet és ellened lázadtunk, eltértünk parancsolataidtól és törvényeidtől. 6Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. 7Neked, URam, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is; nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak és az egész Izráelnek közelben és távolban, mindazokban az országokban, amelyekbe szétszórtad őket hűtlenségük miatt, amelyet ellened elkövettek. 8Szégyenkeznünk kell, URam, nekünk, királyainknak, vezéreinknek és elődeinknek, mert vétkeztünk ellened. 9A mi Urunk, Istenünk irgalmas és megbocsát. De mi ellene lázadtunk, 10és nem hallgattunk Istenünknek, az ÚRnak a szavára. Nem az ő törvényei szerint éltünk, amelyeket szolgái, a próféták által adott nekünk. 11Egész Izráel megszegte törvényedet, és eltért tőle, nem hallgatott a szavadra. Azért szakadtak ránk az eskü alatt kimondott átkok, amelyek meg vannak írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. 12Beteljesítette a szavát, amellyel fenyegetett minket és bíráinkat, akik fölöttünk bíráskodtak: azt, hogy nagy veszedelmet zúdít ránk. Mert nem történt még sehol olyan az ég alatt, mint ami Jeruzsálemmel történt. 13Utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami meg van írva Mózes törvényében. Mégsem esedeztünk Istenünkhöz, az ÚRhoz, nem tértünk meg bűneinkből, és nem törődtünk igazságoddal. 14Ezért az ÚRnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet. Bizony igazságos volt az ÚR, a mi Istenünk, bármit is cselekedett, hiszen nem hallgattunk az ő szavára.
15Most azért, Urunk, Istenünk, aki kihoztad népedet Egyiptomból erős kézzel, és olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is híres: vétkeztünk, bűnbe estünk! 16Urunk, bár mindenben igazad van, forduljon el lángoló haragod városodtól, Jeruzsálemtől és a szent hegyedtől! Mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázzák Jeruzsálemet és népedet mindazok, akik körülöttünk élnek. 17Hallgasd meg mégis, Istenünk, szolgád imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre, önmagadért, ó, URunk! 18Istenem, fordítsd felém füledet, és hallgass meg! Nyisd ki szemedet, és lásd meg: milyen pusztulás ért bennünket és azt a várost, amelyet terólad neveztek el! Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. 19Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj, ne késlekedj! – önmagadért, Istenem, hiszen rólad nevezték el városodat és népedet!
Kijelentés a fogság hetven évéről20Még beszéltem, imádkoztam, vallást téve vétkemről és népemnek, Izráelnek a vétkéről, és könyörögtem Istenemhez, az ÚRhoz, Istenem szent hegyéért; 21még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfi, akit azelőtt láttam a látomásban, sebesen hozzám repült, és megérintett engem az esti áldozat idején. 22Magyarázni kezdett, és így beszélt hozzám: Dániel, azért jöttem ide, hogy segítsek megérteni a látottakat. 23Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, és én azért jöttem, hogy elmondjam azt neked, mivel kedvel téged az Isten. Értsd meg a kijelentést, és értsd meg a látványt! 24Hetven hét van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. 25Tudd meg azért, és értsd meg: Attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, hét hét telik majd el a fejedelem felkenéséig. Azután még hatvankét hét, és bár viszontagságos idők jönnek, a terek és a falak újjáépülnek. 26A hatvankét hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt. Elvégzett dolog, hogy pusztán álljanak a háború végéig. De a fejedelemnek is vége lesz, ha jön az áradat. 27Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres- és az ételáldozatnak. A templom párkányára odakerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés.

Prédikációk Dán 9 alapján:

Hanganyag: 21907 KB1994.12.31.18:00 - Cseri Kálmán
DÁNIEL IMÁJA
Szerkesztői megjegyzés:
Záró ének nélkül

 Óév 

- Dán 9,13-19
Hanganyag: 22119 KB2012.03.18.18:00 - Csere Mátyás
BŰNVALLÓ IMÁDSÁG
- Dán 9,1-10;16-19

Lk 5, 17-26

Jézus meggyógyítja a bénát (Mt 9,1-8; Mk 2,1-12)17Amikor az egyik napon tanított, és körülötte ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. 18És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. 19Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. 20Ő pedig látva hitüket, így szólt: Ember, megbocsáttattak a te bűneid. 21Erre az írástudók és a farizeusok tanakodni kezdtek: Kicsoda ez, hogy így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? 22Jézus pedig ismerve gondolataikat, megkérdezte tőlük: Miről tanakodtok szívetekben? 23Melyik a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, és járj? 24Azért pedig, hogy megtudjátok: van hatalma az Emberfiának bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! 25Az pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. 26Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták: Csodálatos dolgokat láttunk ma!

Prédikációk Lk 5 alapján:

Hanganyag: 15209 KB1967.09.10.10:00 - Joó Sándor
GYÓGYÍTÓ ISTENTÜNK VAN
- Lk 5,12-14
Hanganyag: 17736 KB1990.05.20.08:00 - Cseri Kálmán
CSODÁLATOS HALFOGÁS
Szerkesztői megjegyzés:
hanghibák a felvételben, a végén keresztelő, hiányos

- Lk 5,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 20364 KB
1998.05.17.10:00 - Varga Róbert
CSODÁLATOS EMBERHALÁSZAT
- Lk 5,1-11  - Fil 4,4-9
Hanganyag: 21341 KB2001.09.25.18:00 - Somogyi László
HOZZÁD LÉPETT - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
 Evangélizáció, 2001 

- Lk 5,4-10  - Mk 1,15
Szöveges anyag
Hanganyag: 21549 KB
2002.08.18.10:00 - Földvári Tibor
HA AKAROD URAM ...
- Lk 5,12-16  - Ézs 53
Szöveges anyag
Hanganyag: 21299 KB
2003.08.03.10:00 - Földvári Tibor
JÉZUS IMÁDKOZVA MUNKÁLKODIK
- Lk 5,12-16  - 42. Zsoltár
Szöveges anyag
Hanganyag: 19051 KB
2004.01.08.18:00 - Csákány Tamás
TELJES HELYREÁLLÍTÁS
- Lk 5,17-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 20451 KB
2004.01.11.10:00 - Csákány Tamás
AMILYEN LEHETNÉL
- Lk 5,27-32  - 2Kor 5,17-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 21955 KB
2004.03.21.18:00 - Cseri Kálmán
4. ISTENISMERET ÉS ÖNISMERET
- Lk 5,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 20876 KB
2004.05.06.18:00 - Varga Róbert
LÁTHATÓ HIT
- Lk 5,17-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 4836 KB
2005.09.29.18:00 - Csere Mátyás
ASZTALKÖZÖSSÉGBEN JÉZUSSAL
- Lk 5,27-32
Hanganyag: 21646 KB2008.11.23.10:00 - Csere Mátyás
"DE A TE SZAVADRA..."
- Lk 5,8  - Lk 5,1-11
Hanganyag: 19799 KB2012.11.08.18:00 - Szepesy László
A BŰNBOCSÁNAT HATALMA
- Lk 5,17-26
Hanganyag: 32218 KB2016.09.21.18:00 - Kovács-Hajdu Albert
AKI A BŰNEI MIATT BORULT TÉRDRE
 Evangélizáció, 2016 

- Lk 5,1-11
Hanganyag: 25276 KB2016.11.13.10:00 - Kiss László
ELHÍVÁS KRISZTUS KÖVETÉSÉRE
- Lk 5,8-11  - Lk 5,1-11
Hanganyag: 22425 KB2022.05.12.18:00 - Czakó Zoltán
AKI JÉZUS KEZÉBE KERÜL
- Lk 5,27-32

RÉ48 132 RÉ21 132