2022-05-22

Róm 14, 5-12

Senki sem él önmagának5Van, aki az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, a másik pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. 6Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek. 7Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának; 8mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. 9Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. 10Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. 11Mert meg van írva: „Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten.” 12Így tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni Istennek.

Prédikációk Róm 14 alapján:

Hanganyag: 17752 KB1964.04.05.10:00 - Joó Sándor
JÉZUS MEGRAGADOTT
- Róm 14,9; Fil 3,12
Hanganyag: 16001 KB1988.06.12.08:00 - Cseri Kálmán
A TÖRVÉNYESKEDÉSRŐL
Szerkesztői megjegyzés:
zajos, rossz minőségű felvétel

- Róm 14,1-4  - Róm 14,1-6;19-23
Hanganyag: 20737 KB1991.05.19.10:00 - Cseri Kálmán
A SZENTLÉLEK ÖRÖME
Szerkesztői megjegyzés:
vége hiányos

 Pünkösd 

- Róm 14,17  - ApCsel 2,1-18
Hanganyag: 18562 KB2003.10.19.18:00 - Csákány Tamás
ISTEN ORSZÁGA
- Róm 14,17-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 18718 KB
2006.07.20.18:00 - Cseri Kálmán
ÍTÉLKEZÉS
- Róm 14,1-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 16728 KB
2006.07.23.18:00 - Cseri Kálmán
TEKINTETTEL EGYMÁSRA
- Róm 14,13-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 21208 KB
2008.02.17.10:00 - Varga Róbert
AZ IGAZI KINCS
- Mt 13,44-51  - Róm 14,17-18
Hanganyag: 28165 KB2011.11.24.18:00 - Csere Mátyás
ÉPÍTŐ JELENLÉT
- Róm 14,1-19
Hanganyag: 21475 KB2018.06.07.18:00 - Czakó Zoltán
A LEGFŐBB DOLOG
- Róm 14,17-18

Hós 10, 1-11

A bálványimádás vége pusztulás1Dús lombú szőlőtő Izráel, gyümölcsöt is bőven terem. Minél több gyümölcse lett, annál több oltárt épített; minél szebb lett országa, annál szebb szent oszlopokat állított. 2Csalárd a szívük, de most meglakolnak. Isten lerombolja oltáraikat, elpusztítja szent oszlopaikat. 3Akkor majd azt mondják: Nincs nekünk királyunk, mert nem féltük az URat! De mit is tehetne értünk a király? 4Hangzatosan fogadkoztak, hamisan esküdöztek, még szerződéseket is írtak, az igazság pedig olyan lett, mint a burjánzó mérges gaz a szántóföld barázdáiban. 5A bét-áveni borjú miatt aggódnak Samária lakói, meggyászolja azt a nép, jajgatnak miatta a bálványpapok, mert odalett dicsősége. 6Azt is elviszik Asszíriába, ajándékul a nagy királynak. Megszégyenül Efraim, szégyent vall tervével Izráel! 7Elpusztul Samária, királya olyan lesz, mint forgács a víz színén! 8Elpusztulnak a bét-áveni áldozóhalmok, ahol Izráel vétkezik, gaz és bogáncs növi be oltárait. Azt mondják majd a hegyeknek: Takarjatok el! – a halmoknak pedig: Omoljatok ránk! 9Gibea óta vétkes vagy, Izráel! Ellenem lázadtak ott, de majd eléri őket Gibeában a háború a gonosz emberek miatt. 10Megfenyítem őket tetszésem szerint, összesereglenek ellenük a népek, és megbűnhődnek kettős bűnükért. 11Efraim betanított üsző, szeret gabonát nyomtatni. Én megkíméltem szép nyakát, de majd igába fogom Efraimot, Júda szántani fog, Jákób meg boronál.

Nincsenek prédikációk Hós 10 alapján.


RÉ48 90 RÉ21 90