2021-09-24

Ez 17

Példázat a szőlőtőkéről és a saskeselyűről1Így szólt hozzám az ÚR igéje:
2Emberfia! Adj elő egy jelképes történetet, mondj el egy példázatot Izráel házának, 3és mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: A nagy saskeselyű, a nagy szárnyú és hosszú tollú, amelynek sűrű tollazat a tarka ruhája, eljött a Libánonra, és lecsípte a cédrusfa hegyét. 4Legfelső hajtását letépte, kalmárok földjére vitte, kereskedők városába tette le. 5Majd vett egy magot az országból, termékeny mezőn elültette, sok víz mellé vitte, fűzfák mellé tette. 6Kihajtott, és terebélyes, ám alacsony szőlőtőke lett belőle, amely leveleit feléje fordítja, gyökerei is őalatta vannak. Ilyen tőke lett belőle; vesszőket hajtott, és indákat eresztett. 7De volt egy másik nagy saskeselyű, nagy szárnyú és sok tollú, és az a tőke őfelé eresztette gyökereit, és felé hajtotta leveleit, hogy az táplálja őt, ne a talaj, amelybe ültették. 8Pedig jó mezőn, sok víz mellé ültették, hogy vesszőket hajtson, gyümölcsöt hozzon, és pompás szőlőtőke legyen. 9Ezt mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Jó vége lesz ennek? Nem fogják kiszaggatni gyökereit, és letépni gyümölcseit, úgyhogy elszárad, minden friss hajtása elszárad? Nem kell hozzá nagy hatalom és sok nép, hogy gyökerestül kiszakítsák. 10Elültették ugyan, de jó vége lesz-e? Épp csak megérinti a keleti szél, elszárad máris egészen, elszárad azon a talajon, amelyből kihajtott.
A példázat magyarázata11Majd így szólt hozzám az ÚR igéje:
12Kérdezd meg az engedetlen népet: Tudjátok, mit jelent ez? Majd mondd: Azt, hogy eljött Babilónia királya Jeruzsálembe, fogta annak királyát és vezéreit, és magával vitte őket Babilóniába. 13De vett egy királyi sarjat, szövetséget kötött vele, és hűségesküt tétetett vele. Az ország előkelőit azonban elvitte, 14hogy alávetett királyság maradjon, és föl ne fuvalkodjék, hanem ragaszkodjék a szövetséghez, és így megmaradjon. 15Mégis föllázadt ellene: elküldte követeit Egyiptomba, hogy az lovakat és sok hadinépet adjon neki. De jó vége lesz-e ennek? Megmenekülhet-e, aki ilyet csinál? Megszegte a szövetséget: megmenekülhet-e?
16Életemre mondom – így szól az én Uram, az ÚR –, hogy ott fog meghalni Babilonban, annak a királynak a székhelyén, aki őt királlyá tette, akivel szemben a hűségesküt semmibe vette, és akinek a szövetségét megszegte. 17Mert nem fog elég haderővel és elég nagy sereggel melléállni a fáraó a harcban, amikor sáncot emelnek és ostromgépeket építenek majd sok ember vesztére. 18Nem fog megmenekülni, mert semmibe vette a hűségesküt, és megszegte a szövetséget. Bár kezet adott rá, mégis elkövette ezt! 19Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Életemre mondom: Fejére olvasom, hogy semmibe vette és megszegte az előttem tett hűségesküt, az előttem kötött szövetséget. 20Kifeszítem hálómat ellene, és csapdába ejtem. Elviszem Babilóniába, és ott ítélkezem fölötte, amiért hűtlenséget követett el ellenem. 21Legkiválóbb katonái, valamennyi csapatából, fegyvertől fognak elhullani, akik pedig megmaradnak, szétszóródnak majd mindenfelé. Akkor majd megtudjátok, hogy én, az ÚR voltam az, aki szólt!
Ígéret Izráel helyreállítására22Így szól az én Uram, az ÚR: Majd én magam török le a magas cédrus hegyéről egy ágat, és elplántálom; tetejéről letépek egy gyenge hajtást, és elültetem egy magasba emelkedő hegyen. 23Izráel magas hegyén ültetem el, hogy ágat növeljen, és gyümölcsöt hozzon. Pompás cédrus lesz belőle, amelyen mindenféle madár lakik, mindenféle szárnyas lakik lombja árnyékában. 24Akkor majd megtudja a mező minden fája, hogy én, az ÚR, teszem alacsonnyá a magas fát, és magassá az alacsony fát. Én szárítom ki a zöldellő fát, és én teszem virulóvá a kiszáradt fát. Amit én, az ÚR, megmondok, azt meg is teszem!

Nincsenek prédikációk Ez 17 alapján.


Gal 5, 1-6

Az igazi szabadság a szeretetben való szolgálat1Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. 2Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. 3De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. 4Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. 5Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. 6Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.

Prédikációk Gal 5 alapján:

Hanganyag: 30318 KB1991.02.24.10:00 - Cseri Kálmán
A LÉLEK GYÜMÖLCSE ÉS A LELKI AJÁNDÉKOK
Hitünk alapjai sorozat 20.
Szerkesztői megjegyzés:
kezdő- és záróének, áldás nélkül

- Gal 5,22  - 1Kor 12,1-11
Hanganyag: 19299 KB1992.07.09.18:00 - Cseri Kálmán
A galáciai gyülekezet
Szerkesztői megjegyzés:
apostoli köszöntés nélkül

- Gal 5,1-13
Hanganyag: 21322 KB1998.10.11.10:00 - Varga Róbert
TISZTA KEGYESSÉG
- Jak 1,19-27  - Gal 5, 17-23
Szöveges anyag
2000.02.06.10:00 - Varga Róbert
FÉLELEM VAGY BIZALOM?
- Józs 9, 3-24  - Gal 5,1-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 21467 KB
2002.05.20.10:00 - Varga Róbert
PÜNKÖSDI EGYSÉG
 Pünkösd 

- ApCsel 2,1-13  - Gal 5,16-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 21609 KB
2002.08.04.08:00 - Cseri Kálmán
A KERESZTYÉN SZABADSÁG
- Gal 5,1  - Zsolt 40,1-6; 17-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 22115 KB
2006.06.04.11:00 - Cseri Kálmán
A LÉLEK GYÜMÖLCSE
- Gal 5,22-23  - ApCsel 2,1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.06.17.10:00 - Cseri Kálmán
SZABADSÁGRA HÍVOTT EL
- Gal 5,1;13  - Zsolt 40,1-6;17-18
Hanganyag: 12075 KB2017.12.31.23:30 - Földvári Tibor
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Gal 5,22-23  - Lk 22,14-20

RÉ 495 MRÉ 277