2021-02-24

Jn 11, 53-57

53Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. 54Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott maradt tanítványaival.
55Közeledett a zsidók páskaünnepe, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe az ünnep előtt, hogy megtisztuljanak. 56Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között: Mit gondoltok, lehet, hogy el sem jön az ünnepre? 57A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák.

Prédikációk Jn 11 alapján:

Hanganyag: 16793 KB1966.04.10.10:00 - Joó Sándor
FELTÁMADÁS ÉS ÉLET
 Húsvét 

- Jn 11,25
Hanganyag: 21248 KB1995.02.26.08:00 - Cseri Kálmán
KIJÖTT A HALOTT
Szerkesztői megjegyzés:
A felvétel eleje rossz minőségű

- Jn 11,33-45
Szöveges anyag
Hanganyag: 18435 KB
1998.11.08.10:00 - Cseri Kálmán
NEM MOND LE RÓLAD
- Jn 11,34-44  - Zsolt 18,1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 21681 KB
2002.09.27.19:00 - Cseri Kálmán
HISZED-E EZT?
 Evangélizáció, 2002 

- Jn 11,17-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 21319 KB
2004.01.18.10:00 - Földvári Tibor
NAINI IFJÚ FELTÁMASZTÁSA
- Lk 7,11-17  - Jn 11,1-45
Szöveges anyag
Hanganyag: 4848 KB
2005.02.17.18:00 - Cseri Kálmán
HOGY MEGDICSŐÍTTESSÉK ISTEN
- Jn 11,33-44
Szöveges anyag
Hanganyag: 4995 KB
2005.02.20.10:00 - Földvári Tibor
MÁRIA JÉZUS LÁBAINÁL
- Jn 11,28-32  - Lk 10,38-42
Hanganyag: 21061 KB2007.11.08.18:00 - Csere Mátyás
JÉZUS A HALOTTASHÁZNÁL
- Jn 11,1-7;17-29;32-44
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.10.16.08:00 - Horváth Géza
ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET...
- Jn 11,25-26  - Jn 11,1-27
Hanganyag: 27492 KB2014.01.08.18:00 - Kovács-Hajdu Albert
HIT ÁLTAL MEGLÁTOTT DICSŐSÉG
Soli Deo Gloria imahét 3. rész

- Jn 11,40
Szöveges anyag
Hanganyag: 25092 KB
2016.03.26.18:00 - Szepesy László
HOL VOLT ISTEN?
 Nagyszombat 

- Jn 11,15a  - Jn 11,19-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 27261 KB
2019.03.24.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS ÉS MÁRTA TALÁLKOZÁSA
- Jn 11,1-27  - Jn 11,1-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 24969 KB
2019.04.19.10:00 - Horváth Géza
JÉZUS MAI MEGFESZÍTÉSE
 Nagypéntek 

- Jn 11,47-54  - Jn 19,13-22

3Móz 16

Az engesztelési ünnep1Áron két fiának a halála után, akik meghaltak, mert az ÚR elé mertek lépni, beszélt az ÚR Mózeshez. 2Ezt mondta az ÚR Mózesnek: Mondd meg a testvérednek, Áronnak, hogy a szentélyben ne menjen be akármikor a kárpiton belülre, a ládán levő fedél elé, hogy meg ne haljon, mert a fedél fölött jelenek meg felhőben. 3Úgy menjen be Áron a szentélybe, hogy vigyen egy bikát vétekáldozatul, egy kost pedig égőáldozatul. 4Öltözzék gyolcsból készült szent köntösbe, gyolcsnadrág legyen rajta, gyolcsövvel övezze magát körül, gyolcssüveget tegyen a fejére. Szent ruhák ezek: mosakodjék meg azért vízben, és úgy öltse fel őket. 5Izráel fiainak a közösségétől pedig vegyen két kecskebakot vétekáldozatul és egy kost égőáldozatul.
6Mutassa be Áron a bikát mint a maga vétekáldozatát, és szerezzen engesztelést magáért és háza népéért. 7Azután fogja a két kecskebakot, állítsa azokat az ÚR elé a kijelentés sátrának a bejáratánál, 8és vessen sorsot Áron a két bakra: az egyiket sorsolja ki az ÚRnak, a másikat Azázélnek. 9Vezesse oda Áron azt a bakot, amely a sorsvetésben az ÚRnak jutott, és készítse azt el vétekáldozatul. 10Azt a bakot pedig, amely a sorsvetésben Azázélnek jutott, állítsák élve az ÚR elé, hogy engesztelést végezzen vele, és elküldje Azázélnek a pusztába.
11Áron tehát mutassa be a bikát mint a maga vétekáldozatát, és szerezzen engesztelést magáért és háza népéért. Vágja le Áron a bikát mint a maga vétekáldozatát. 12Rakja tele a szenesserpenyőt izzó parázzsal az ÚR előtt levő oltárról, és két tele marok porrá tört, jó illatú füstölőszerrel együtt vigye be a kárpiton belülre. 13Tegye a jó illatú füstölőszert a tűzre az ÚR színe előtt, hogy beborítsa az illatáldozat felhője a födelet, amely a Bizonyság fölött van, és akkor nem hal meg. 14Azután vegyen a bika véréből, és hintse ujjával a fedél elülső, keleti részére, a fedél elé pedig hétszer hintsen ujjával a vérből.
15Ezután vágja le a bakot mint a nép vétekáldozatát, vigye be a vérét a kárpiton belülre, és úgy cselekedjék ezzel a vérrel, ahogyan a bika vérével cselekedett: hintse a fedélre és a fedél elé. 16Így végezzen engesztelést a szentélyért, Izráel fiainak a tisztátalansága miatt és minden vétkes hitszegése miatt. Így cselekedjék a kijelentés sátráért is, amely köztük, tisztátalanok között van. 17Amikor bemegy a szentélybe, hogy engesztelést szerezzen, senki más ne legyen a kijelentés sátrában, egészen addig, amíg ki nem jön. Így szerezzen engesztelést magáért, háza népéért és Izráel egész gyülekezetéért. 18Azután jöjjön ki az oltárhoz, amely az ÚR színe előtt áll, és végezzen azért is engesztelést: vegyen a bika véréből meg a bak véréből, és kenje meg körös-körül az oltár szarvait, 19és hintsen rá az ujjával hétszer a vérből. Így tisztítsa és szentelje meg azt Izráel fiainak a tisztátalansága miatt.
20Ha elvégezte az engesztelést a szentélyért, a kijelentés sátráért és az oltárért, vezesse oda az élő bakot. 21Tegye rá Áron mindkét kezét az élő bak fejére, és vallja meg fölötte Izráel fiainak minden bűnét és minden vétkes hitszegését. Helyezze azokat a bak fejére, azután küldje el egy arra kijelölt emberrel a pusztába, 22hadd vigye magával a bak minden bűnüket egy kietlen vidékre. Az az ember pedig hajtsa ki a bakot a pusztába.
23Azután menjen be Áron a kijelentés sátrába, vesse le a gyolcsruhákat, amelyeket magára öltött, amikor bement a szentélybe, és rakja le ott azokat. 24Mosakodjék meg vízben, szent helyen, és öltözzék fel a saját ruháiba. Majd menjen ki, és készítse el a maga égőáldozatát meg a nép égőáldozatát, és szerezzen engesztelést magáért és a népért. 25A vétekáldozat kövérjét is füstölögtesse el az oltáron. 26Aki pedig kihajtotta az Azázélnek szánt bakot, mossa ki ruháját, mosakodjék meg vízben, azután bemehet a táborba. 27A vétekáldozati bikát és a vétekáldozati bakot, amelyeknek a vérét a szentélybe vitték, hogy engesztelést szerezzenek vele, vigyék ki a táboron kívülre, és égessék el bőrüket, húsukat és ganéjukat. 28Aki elégeti ezeket, mossa ki a ruháját, mosakodjék meg vízben, és utána bemehet a táborba.
29Örök rendelkezés legyen ez nektek: a hetedik hónap tizedik napján tartsatok böjtöt, és ne végezzetek semmiféle munkát, sem az, aki közületek való, sem a közöttetek tartózkodó jövevény. 30Mert ezen a napon végeznek engesztelést értetek, hogy megtisztítsanak benneteket, és megtisztultok minden vétketektől az ÚR színe előtt. 31A teljes nyugalom napja legyen ez nálatok, amikor böjtöt is tartsatok. Örök rendelkezés ez. 32Így végezzen engesztelést az a pap is, akit majd apja után kennek fel és avatnak fel pappá; öltse ehhez a gyolcsruhákat, a szent ruhákat magára. 33Végezzen engesztelést a szentek szentjéért; a kijelentés sátráért és az oltárért is végezzen engesztelést. A papokért és a gyülekezet egész népéért is végezzen engesztelést. 34Örök rendelkezés legyen ez nektek: évenként egyszer végezzenek engesztelést Izráel fiaiért minden vétkük miatt. És Áron úgy cselekedett, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

Prédikációk 3Móz 16 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 22117 KB
2018.07.01.10:00 - Horváth Géza
ÖRÖK VÁLTSÁG
- 3Móz 16,20-22  - 3Móz 16,1-10

RÉ 11 MRÉ 11