2020-08-02

2Móz 34, 1-9

Új kőtáblák1Azután azt mondta az ÚR Mózesnek: Faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat! Én pedig majd felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél. 2Reggelre légy készen! Aztán jöjj fel reggel a Sínai-hegyre, és állj ott elém a hegy csúcsán! 3Ne jöjjön fel veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyen, se juhok, se marhák ne legeljenek a hegy tövében! 4Faragott tehát Mózes két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, majd korán reggel fölment a Sínai-hegyre, ahogyan megparancsolta neki az ÚR, és kezében vitte a két kőtáblát.
5Ekkor leszállt felhőben az ÚR. Mózes pedig odaállt mellé, és segítségül hívta az ÚR nevét. 6Elvonult előtte az ÚR, és így mondta azt ki: Az ÚR, az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy! 7Megtartja irgalmát ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait is három, sőt négy nemzedéken át.
8Mózes sietve a földig hajolt, leborult, 9és ezt mondta: Ó, Uram, ha elnyertem jóindulatodat, járj közöttünk, Uram! Mert bár keménynyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket!

Prédikációk 2Móz 34 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 25492 KB
2014.08.03.10:00 - Horváth Géza
IRGALMAS ÉS IGAZSÁGOS AZ ÚR 1.
- Zsolt 116,5  - 2Móz 34,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 25083 KB
2014.08.31.08:00 - Horváth Géza
2. IRGALMAS ÉS IGAZSÁGOS AZ ÚR
- 2Móz 34,6-7  - 2Móz 34,4-8

Mt 26, 30-56

Az Olajfák hegyén (Mk 14,26-31; Lk 22,33-34)30Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére. 31Akkor így szólt hozzájuk Jézus: Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: „Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai.” 32De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. 33Ekkor Péter így szólt hozzá: Ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha meg nem botránkozom. 34Jézus ezt mondta neki: Bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. 35Péter így válaszolt: Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is.
A Gecsemáné-kertben (Mk 14,32-42; Lk 22,39-46)36Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. 37Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. 38Akkor így szólt hozzájuk: Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem! 39Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. 40Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: Nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? 41Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. 42Másodszor is elment, és így imádkozott: Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. 43Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. 44Otthagyta őket, újra elment, és harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. 45Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk: Aludjatok tovább és pihenjetek! Íme, eljött az óra, és az Emberfia bűnösök kezébe adatik. 46Ébredjetek, menjünk! Íme, közel van az, aki engem elárul.
Jézus elfogatása (Mk 14,43-52; Lk 22,47-53; Jn 18,3-11)47Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. 48Az árulója ezt a jelet adta nekik: Akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el! 49És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt: Üdvöz légy, Mester! – és megcsókolta őt. 50Jézus ezt mondta neki: Barátom, ezért jöttél! Akkor odamentek, megragadták Jézust, és elfogták. 51Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, a kardjához kapott, kirántotta azt, lesújtott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. 52Ekkor így szólt hozzá Jézus: Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. 53Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet? 54De akkor miképpen teljesednének be az Írások, hogy ennek így kell történnie?
55Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz: Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem! Mindennap a templomban ültem és tanítottam, és nem fogtatok el. 56Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak.

Prédikációk Mt 26 alapján:

Hanganyag: 19876 KB1994.03.24.18:00 - Cseri Kálmán
MENNYIT LÁTUNK A VALÓSÁGBÓL?
- Mt 26,1-16
Hanganyag: 21225 KB1994.03.31.18:00 - Cseri Kálmán
Passió
Szerkesztői megjegyzés:
A végén keresztelő, a felvétel vége hiányos

 Passió 

- Róm 6,1-8  - Mt 26,47-27,60
Szöveges anyag
1997.03.27.18:00 - Varga Róbert
PÉTER TAGADÁSA
- Lk 22,60-65  - Mt 26,47-60
Szöveges anyag
1997.03.28.10:00 - Varga Róbert
ADÁS-VÉTEL
- Mt 26,14-16; 27,3-10  - 1Pét 1,17-25
Hanganyag: 13271 KB1997.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
- Mt 26,26-
Szöveges anyag
Hanganyag: 26328 KB
1998.10.25.08:00 - Cseri Kálmán
AZ ÚRVACSORA ÉRTELME
- Mt 26,26-29
Hanganyag: 12755 KB1998.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Mt 26,28
Hanganyag: 21597 KB1999.05.30.10:00 - Varga Róbert
LELKI LÁTÁS
- Mt 26,6-13  - Zsolt 23
Szöveges anyag
Hanganyag: 21906 KB
1999.07.01.18:00 - Földvári Tibor
III. A KÍSÉRTÉS ÓRÁJA
- Mt 26,36-41  - Jel 3,7-12
Hanganyag: 36829 KB1999.08.26.18:00 - Cseri Kálmán
EDE LUZ ÉS SIPOS GYÖNGYVÉR BEMUTATKOZÁSA A MISSZIÓBA UTAZÁS ELŐTT
- Mt 26,59
Hanganyag: 18846 KB1999.10.07.18:00 - Földvári Tibor
VIGYÁZZATOK, HOGY KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK!
 Kísértés 

- Mt 26,41; Péld 4,20-23
Hanganyag: 12836 KB1999.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Mt 26,26-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 21275 KB
2000.11.26.08:00 - Cseri Kálmán
5. LEGYEN MEG A TE AKARATOD!
 Imádság 

- Mt 6, 10  - Mt 26,36-46
Hanganyag: 12882 KB2000.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
- Mt 26,26-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 21013 KB
2001.04.13.17:00 - Cseri Kálmán
LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG
 Nagypéntek 

- Mt 26, 69-75
Hanganyag: 13295 KB2002.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Mt 26,26-28
Hanganyag: 13084 KB2003.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Mt 26,26-
Hanganyag: 13025 KB2004.12.31.23:30 - Varga Róbert
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
- Mt 26
Hanganyag: 12430 KB2005.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
- Mt 26,26-
Szöveges anyag
Hanganyag: 20612 KB
2006.05.07.08:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
12. IGEN ÉS NEM

- Mt 26,36-46  - Mt 26,39
Hanganyag: 14196 KB2006.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
- Mt 26,26-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 19868 KB
2008.04.27.08:00 - Cseri Kálmán
"VACSORÁHOZ MÉGY JÉZUSHOZ..."
- Mt 26,26-29  - 1Kor 11,23-29
Hanganyag: 13567 KB2008.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Mt 26,26-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 20856 KB
2009.03.08.10:00 - Varga Róbert
ÁLDOTT ADAKOZÁS
 Adakozás 

- 2Kor 9,6-9  - Mt 26,6-13
Hanganyag: 12706 KB2009.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Mt 26,26-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 20394 KB
2010.07.08.18:00 - Cseri Kálmán
AZ IMÁDSÁG FEGYVERE
- Mt 26,30-44
Hanganyag: 27697 KB2011.04.21.18:00 - Csere Mátyás
PASSIÓ
 Passió 

- Mk 14,12-15,47; Mt 26,26-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.03.29.18:00 - Horváth Géza
A NÉMA PRÉDIKÁCIÓ
- Mt 26,6-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 21547 KB
2014.03.20.18:00 - Horváth Géza
A FELTÖRT SZELENCE
- Mt 26,1-13
Hanganyag: 22859 KB2014.04.17.18:00 - Szepesy László
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 1,36  - Mt 26,36-27,61 válogatott versek
Hanganyag: 23514 KB2018.03.29.18:00 - Szepesy László
Így kell lennie
 Passió 

- Mt 26,51-54

RÉ 17 MRÉ 17