2020-08-01

2Móz 33

Az Úr nem akar a nép között maradni1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: Eredj, indulj tovább a néppel, amelyet kihoztál Egyiptomból arra a földre, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy az ő utódainak adom. 2Angyalt küldök előtted, és kiűzöm a kánaániakat, az emóriakat, a hettitákat, a perizzieket, a hivvieket és a jebúsziakat. 3Bemégy a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek veled, mert keménynyakú nép vagy, és elpusztítanálak az úton.
4Amikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászolni kezdett, és senki sem rakta magára ékszereit. 5Mert az ÚR ezt mondta Mózesnek: Mondd meg Izráel fiainak, hogy mivel keménynyakú nép, megsemmisíteném, ha velük mennék csak egy pillanatig is. Azért rakják le magukról ékszereiket, és majd meglátom, hogy mit tegyek velük. 6Ezért nem hordanak ékszert Izráel fiai a Hóreb-hegytől fogva.
7Mózes pedig fogta a sátrat, és a táboron kívül állította fel, messze a tábortól, és a kijelentés sátrának nevezte el. És mindenkinek, aki az URat kereste, ki kellett mennie a kijelentés sátrához a táboron kívülre. 8Valahányszor kiment Mózes a sátorhoz, az egész nép fölkelt, mindenki odaállt sátra bejáratához, és követte szemével Mózest, amíg be nem ment a sátorba.
9Valahányszor bement Mózes a sátorba, leereszkedett egy felhőoszlop, és megállt a sátor bejáratánál: így beszélt Mózessel az ÚR. 10Amikor az egész nép látta, hogy ott áll a felhőoszlop a sátor bejáratánál, az egész nép fölkelt, és mindenki leborult sátra bejáratánál. 11Az ÚR pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogy az egyik ember beszél a másikkal. Amikor visszatért a táborba, a szolgálatára rendelt ifjú, Józsué, Nún fia nem távozott el a sátorból.
Az Úr megmutatja dicsőségét12Majd ezt mondta Mózes az ÚRnak: Nézd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet. De nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad: Név szerint ismerlek téged, és elnyerted jóindulatomat. 13Ha valóban elnyertem jóindulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem jóindulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped! 14Az ÚR így felelt: Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? 15Mózes erre mondta neki: Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket! 16Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jóindulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz? Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén.
17Az ÚR így szólt Mózeshez: Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jóindulatomat, és név szerint ismerlek téged. 18Mózes pedig ezt mondta: Mutasd meg nekem dicsőségedet! 19Az ÚR így felelt: Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az ÚR nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. 20Arcomat azonban nem láthatod – mondta –, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. 21Majd ezt mondta az ÚR: Van egy hely nálam: állj ide a kősziklára! 22És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak a kezemmel, amíg el nem vonulok. 23Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról. Az arcomat azonban senki sem láthatja.

Prédikációk 2Móz 33 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 19935 KB
2004.08.01.10:00 - Csákány Tamás
AZ ÉN ORCÁM MENJEN VELETEK?
- 2Móz 33,12-16  - Zsolt 33, 10-22
Szöveges anyag
Hanganyag: 26253 KB
2020.01.01.10:00 - Horváth Géza
IMMÁNUEL!
 Újév 

- 2Móz 33,15  - 2Móz 33,1-13

Mt 26, 1-29

Jézus utoljára szól szenvedéséről (Mk 14,1-2; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53)1Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz: 2Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a páska ünnepe, és az Emberfia átadatik, hogy megfeszíttessék.
3Ekkor összegyűltek a főpapok és a nép vénei Kajafás főpap palotájában, 4és elhatározták, hogy Jézust csellel elfogják, és megölik. 5De ezt mondták: Ne az ünnepen, nehogy zavargás legyen a nép között.
Jézus megkenetése Betániában (Mk 14,3-9; Jn 12,1-8)6Amikor pedig Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, 7odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástromtartóban drága olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. 8Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták: Mire való ez a pazarlás? 9Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és odaadni a szegényeknek. 10Amikor ezt Jézus észrevette, megkérdezte tőlük: Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, 11mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. 12Mert amikor ezt az olajat a testemre öntötte, a temetésemre készített elő. 13Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére.
Júdás elárulja Jézust (Mk 14,10-11; Lk 22,3-6)14Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, 15és így szólt: Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig harminc ezüstöt fizettek neki. 16Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt.
Az utolsó vacsora (Mk 14,12-25; Lk 22,7-23; 1Kor 11,23-25)17A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: Hol akarod megenni a páskavacsorát, hol készítsük el? 18Ő ezt válaszolta: Menjetek a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: Az én időm közel van, nálad tartom meg a páskavacsorát tanítványaimmal. 19A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a páskavacsorát.
20Amikor beesteledett, asztalhoz telepedett a tizenkét tanítvánnyal. 21Miközben ettek, így szólt: Bizony mondom nektek, hogy közületek egy el fog árulni engem. 22Ekkor nagyon elszomorodtak, és egyenként kezdték kérdezni tőle: Talán csak nem én vagyok az, Uram? 23Ő pedig így válaszolt: Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. 24Az Emberfia elmegy, amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. 25Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte: Talán csak nem én vagyok az, Mester? Ő azt felelte neki: Te mondtad.
26Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem! 27Azután vette a poharat, és hálát adva nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, 28mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. 29De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában.

Prédikációk Mt 26 alapján:

Hanganyag: 19876 KB1994.03.24.18:00 - Cseri Kálmán
MENNYIT LÁTUNK A VALÓSÁGBÓL?
- Mt 26,1-16
Hanganyag: 21225 KB1994.03.31.18:00 - Cseri Kálmán
Passió
Szerkesztői megjegyzés:
A végén keresztelő, a felvétel vége hiányos

 Passió 

- Róm 6,1-8  - Mt 26,47-27,60
Szöveges anyag
1997.03.27.18:00 - Varga Róbert
PÉTER TAGADÁSA
- Lk 22,60-65  - Mt 26,47-60
Szöveges anyag
1997.03.28.10:00 - Varga Róbert
ADÁS-VÉTEL
- Mt 26,14-16; 27,3-10  - 1Pét 1,17-25
Hanganyag: 13271 KB1997.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
- Mt 26,26-
Szöveges anyag
Hanganyag: 26328 KB
1998.10.25.08:00 - Cseri Kálmán
AZ ÚRVACSORA ÉRTELME
- Mt 26,26-29
Hanganyag: 12755 KB1998.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Mt 26,28
Hanganyag: 21597 KB1999.05.30.10:00 - Varga Róbert
LELKI LÁTÁS
- Mt 26,6-13  - Zsolt 23
Szöveges anyag
Hanganyag: 21906 KB
1999.07.01.18:00 - Földvári Tibor
III. A KÍSÉRTÉS ÓRÁJA
- Mt 26,36-41  - Jel 3,7-12
Hanganyag: 36829 KB1999.08.26.18:00 - Cseri Kálmán
EDE LUZ ÉS SIPOS GYÖNGYVÉR BEMUTATKOZÁSA A MISSZIÓBA UTAZÁS ELŐTT
- Mt 26,59
Hanganyag: 18846 KB1999.10.07.18:00 - Földvári Tibor
VIGYÁZZATOK, HOGY KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK!
 Kísértés 

- Mt 26,41; Péld 4,20-23
Hanganyag: 12836 KB1999.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Mt 26,26-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 21275 KB
2000.11.26.08:00 - Cseri Kálmán
5. LEGYEN MEG A TE AKARATOD!
 Imádság 

- Mt 6, 10  - Mt 26,36-46
Hanganyag: 12882 KB2000.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
- Mt 26,26-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 21013 KB
2001.04.13.17:00 - Cseri Kálmán
LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG
 Nagypéntek 

- Mt 26, 69-75
Hanganyag: 13295 KB2002.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Mt 26,26-28
Hanganyag: 13084 KB2003.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Mt 26,26-
Hanganyag: 13025 KB2004.12.31.23:30 - Varga Róbert
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
- Mt 26
Hanganyag: 12430 KB2005.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
- Mt 26,26-
Szöveges anyag
Hanganyag: 20612 KB
2006.05.07.08:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
12. IGEN ÉS NEM

- Mt 26,36-46  - Mt 26,39
Hanganyag: 14196 KB2006.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
- Mt 26,26-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 19868 KB
2008.04.27.08:00 - Cseri Kálmán
"VACSORÁHOZ MÉGY JÉZUSHOZ..."
- Mt 26,26-29  - 1Kor 11,23-29
Hanganyag: 13567 KB2008.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Mt 26,26-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 20856 KB
2009.03.08.10:00 - Varga Róbert
ÁLDOTT ADAKOZÁS
 Adakozás 

- 2Kor 9,6-9  - Mt 26,6-13
Hanganyag: 12706 KB2009.12.31.23:30 - Cseri Kálmán
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Mt 26,26-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 20394 KB
2010.07.08.18:00 - Cseri Kálmán
AZ IMÁDSÁG FEGYVERE
- Mt 26,30-44
Hanganyag: 27697 KB2011.04.21.18:00 - Csere Mátyás
PASSIÓ
 Passió 

- Mk 14,12-15,47; Mt 26,26-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.03.29.18:00 - Horváth Géza
A NÉMA PRÉDIKÁCIÓ
- Mt 26,6-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 21547 KB
2014.03.20.18:00 - Horváth Géza
A FELTÖRT SZELENCE
- Mt 26,1-13
Hanganyag: 22859 KB2014.04.17.18:00 - Szepesy László
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 1,36  - Mt 26,36-27,61 válogatott versek
Hanganyag: 23514 KB2018.03.29.18:00 - Szepesy László
Így kell lennie
 Passió 

- Mt 26,51-54

RÉ 178 MRÉ 171