2020-05-24

1Móz 24, 1-27

Ábrahám feleséget hozat Izsáknak1Ábrahám élemedett korú, öreg ember lett, és az ÚR mindennel megáldotta Ábrahámot. 2Egyszer azt mondta Ábrahám háza legöregebb szolgájának, aki mindenét kezelte: Tedd a kezedet a csípőm alá, 3hadd eskesselek meg az ÚRra, az ég és föld Istenére, hogy fiamnak nem a kánaániak leányai közül hozol feleséget, akik között lakom, 4hanem elmész hazámba, a rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak! 5De a szolga ezt mondta neki: Hátha az a leány nem akar követni engem erre a földre? Akkor visszavigyem a fiadat arra a földre, ahonnan eljöttél? 6Ábrahám így válaszolt neki: Őrizkedj attól, hogy visszavidd oda a fiamat! 7Az ÚR, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem, és így esküdött meg nekem: A te utódaidnak adom ezt a földet! – ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozhass feleséget a fiamnak. 8Ha a leány nem akar követni téged, akkor mentes leszel a nekem tett eskü alól, de a fiamat nem viheted vissza oda. 9Ekkor a szolga odatette kezét urának, Ábrahámnak a csípője alá, és megesküdött neki erre a dologra.
10Azután kiválasztott a szolga tíz tevét urának tevéi közül az útra, és magához vett urától mindenféle értékes dolgot. Elindult, és elment Arám-Naharajimba, Náhór városába. 11A városon kívül megpihentette a tevéket egy kútnál estefelé, amikor vízért jártak az asszonyok. 12Akkor ezt mondta: URam, Ábrahámnak, az én uramnak Istene! Adj eredményt még ma, és mutasd meg hűségedet az én uram, Ábrahám iránt! 13Ideállok a forrás mellé, amikor a városbeli leányok kijönnek vizet meríteni. 14Legyen úgy, hogy ha azt mondom valamelyik leánynak: Nyújtsd ide a korsódat, hadd igyam! – ő pedig azt mondja: Igyál, sőt még a tevéidet is megitatom – akkor őt rendelted szolgádnak, Izsáknak, és ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségedet az én uram iránt!
15Még végig sem mondta ezt, máris jött Rebeka korsóval a vállán. Ő Betúélnak, Milká fiának volt a leánya, Milká pedig Ábrahám testvérének, Náhórnak volt a felesége. 16Nagyon szép leány volt, hajadon, akinek még nem volt dolga férfival. Lement a forráshoz, megtöltötte a korsóját, és feljött. 17Ekkor a szolga odaszaladt hozzá, és azt mondta: Adj nekem egy korty vizet a korsóból! 18A leány így felelt: Igyál, uram! És gyorsan levette korsóját a kezébe, és inni adott neki. 19Miután eleget adott neki inni, így szólt: Tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. 20Sietve beleöntötte a korsó vizet a vályúba, azután ismét odaszaladt meríteni a forráshoz. Így merített valamennyi tevének. 21Az ember közben némán figyelte, hogy megtudja, szerencséssé tette-e útját az ÚR, vagy sem.
22Miután a tevék már eleget ittak, elővett a férfi egy fél sekel súlyú aranyfüggőt, és a leány kezére való két karperecet, tíz aranysekel súlyút, 23és ezt kérdezte: Kinek a leánya vagy? Mondd meg nekem, van-e számunkra hely éjszakára apád házánál? 24Ő azt felelte: Betúél leánya vagyok, Milká fiáé, akit ő Náhórnak szült. 25Azt is mondta neki: Van nálunk bőven szalma is, abrak is, meg hely is van éjszakára. 26Akkor az ember meghajolt, leborult az ÚR előtt, 27és ezt mondta: Áldott az ÚR, Ábrahámnak, az én uramnak Istene, aki nem vonta meg hűségét és szeretetét uramtól. Az ÚR vezérelt engem ezen az úton uram testvérének házához.

Prédikációk 1Móz 24 alapján:

Hanganyag: 12748 KB1965.06.13.10:00 - Joó Sándor
HAZAFELÉ (ÖREGEK, BETEGEK VASÁRNAPJA)
- 1Móz 23, 24, 25 válogatott versek
Hanganyag: 21481 KB1996.01.14.08:00 - Cseri Kálmán
IMÁDSÁGBA ÁGYAZOTT ÉLET
- 1Móz 24,7
Hanganyag: 22115 KB2006.11.09.18:00 - Varga Róbert
HIT, HŰSÉG, BECSÜLET
- 1Móz 24,1-29;50-59
Hanganyag: 22103 KB2007.04.26.18:00 - Csere Mátyás
A SZOLGA ÉS A MENYASSZONY
- 1Móz 24,1-27
Hanganyag: 22095 KB2008.02.10.10:00 - Csere Mátyás
ISTEN ÉS AZ EMBEREK HŰSÉGE
- 1Móz 24,12  - 1Móz 24 válogatott versek
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.02.12.10:00 - Horváth Géza
IZSÁK FELESÉGET KAP
- 1Móz 24,7  - 1Móz 24,1-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 27911 KB
2018.01.21.10:00 - Földvári Tibor
ÁBRAHÁM SZOLGÁJA BIZALMA
- 1Móz 24,15-27  - 1Móz 24,1-4;7-8;10-11
Hanganyag: 30273 KB2020.05.24.10:00 - Horváth Géza
KRISZTUSRÓL ÉS AZ EGYHÁZRÓL
- 1Móz 24 vv.

Mt 8, 1-13

Jézus meggyógyít egy leprást (Mk 1,40-45; Lk 5,12-16)1Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, 2és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. 3Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom. Tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától. 4Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes rendelt el, bizonyságul nekik.
Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját (Lk 7,1-10; Jn 4,46-53)5Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte őt: 6Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. 7Ő így szólt hozzá: Elmegyek, és meggyógyítom. 8De a százados ezt felelte: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. 9Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim. És ha azt mondom az egyiknek: Menj el! – akkor elmegy, és a másiknak: Gyere ide! – akkor idejön, vagy ha szólok a szolgámnak: Tedd meg ezt! – akkor megteszi. 10Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz: Bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben. 11De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában; 12akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. 13A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában.

Prédikációk Mt 8 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 20816 KB
2001.01.21.18:00 - Cseri Kálmán
A VIHAR LECSENDESÍTÉSE
- Mt 8, 23-27
Hanganyag: 20492 KB2003.01.16.18:00 - Földvári Tibor
A SZÁZADOS HITE
- Mt 8,5-13
Hanganyag: 21626 KB2003.01.19.18:00 - Földvári Tibor
BETEGSÉGEINKET Ő HORDOZTA
- Mt 8,14-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 20507 KB
2003.02.09.10:00 - Földvári Tibor
VIHARBAN IS JÉZUSBAN BÍZVA
- Mt 8,23-27  - Ézs 43
Hanganyag: 18002 KB2006.01.19.18:00 - Csere Mátyás
JÉZUS KÖVETÉSÉNEK ÁRA
- Mt 8,18-22
Szöveges anyag
Hanganyag: 19886 KB
2006.01.22.10:00 - Földvári Tibor
JÉZUS A CSALÁDBAN
- Mt 8,14-17  - Ézs 53,1-7
Szöveges anyag
Hanganyag: 18105 KB
2008.01.20.18:00 - Cseri Kálmán
JÉZUSHOZ MENT
 Család  Házasság 

- Mt 8,5-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 21905 KB
2008.01.27.10:00 - Cseri Kálmán
NEM VAGYOK MÉLTÓ
- Mt 8,8  - Mt 8,5-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 22115 KB
2012.01.29.10:00 - Horváth Géza
"URAM, HA AKAROD, MEGTÍSZTITHATSZ"
- Mt 8,2  - Mt 7,28 - 8,4
Hanganyag: 17466 KB2013.01.11.18:00 - Kiss László
JÉZUS KRISZTUS, AZ EMBERNEK FIA
- Mt 8,19-20; 24,29-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 23308 KB
2018.01.25.18:00 - Szepesy László
"AKAROM"
- Mt 8,3b  - Mt 8,1-4

RÉ 68 MRÉ 68