2020-07-14

2Móz 16

Izráel zúgolódik az éhség miatt1Azután útnak indultak Élimből. Megérkezett Izráel fiainak egész közössége a Szín-pusztába, amely Élim és a Sínai között van, a második hónap tizenötödik napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. 2És zúgolódni kezdett Izráel fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. 3Mert azt mondták nekik Izráel fiai: Bárcsak meghaltunk volna az ÚR kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jóllakásig ehettünk kenyeret! Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalálra juttassátok? 4Az ÚR azonban így szólt Mózeshez: Majd én hullatok nektek kenyeret az égből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót! Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e, vagy sem. 5Amikor a hatodik napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek.
6Mózes és Áron ekkor azt mondta Izráel fiainak: Ma este megtudjátok, hogy az ÚR hozott ki benneteket Egyiptom országából. 7Reggel pedig meglátjátok az ÚR dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtok az ÚR ellen. Ugyan mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtok? 8Mózes pedig ezt mondta: Ad majd az ÚR ennetek este húst, reggel pedig kenyeret jóllakásig, mert meghallotta az ÚR a zúgolódásotokat, ahogyan ellene zúgolódtatok. Mert mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtatok, hanem az ÚR ellen! 9Áronnak pedig azt mondta Mózes: Mondd meg Izráel fiai egész közösségének: Járuljatok az ÚR elé, mert meghallotta zúgolódásotokat! 10Amikor azután Áron Izráel egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az ÚR dicsősége megjelent a felhőben.
Az Úr fürjet és mannát ad Izráelnek11Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 12Meghallottam Izráel fiainak a zúgolódását. Ezért így szólj hozzájuk: Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én, az ÚR vagyok a ti Istenetek. 13Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellepték a tábort, reggelre pedig harmat borította a földet a tábor körül. 14Amikor fölszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát: mintha apró dara lett volna a földön. 15Amikor meglátták ezt Izráel fiai, azt kérdezték egymástól: Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik: Ez az a kenyér, amelyet az ÚR adott nektek eledelül.
Rendelkezések a mannáról16Ezt parancsolja az ÚR: Szedjen belőle mindenki annyit, amennyit meg tud enni: fejenként egy ómert, a lélekszámnak megfelelően. Annyi adagot szedjetek, amennyien egy sátorban vagytok! 17Izráel fiai így is cselekedtek, és szedett ki többet, ki kevesebbet. 18Amikor azután megmérték ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott enni. 19Mózes azt mondta nekik: Senki se hagyjon belőle másnapra! 20De nem hallgattak Mózesre. Voltak, akik hagytak belőle másnapra is, de az megkukacosodott és megbüdösödött. Ezért megharagudott rájuk Mózes. 21Így mindenki annyit szedett reggelenként, amennyit meg tudott enni. De ha már forrón sütött a nap, elolvadt.
22A hatodik napon történt, hogy kétszer annyi kenyeret szedtek, fejenként két ómerrel. Akkor elment a közösség összes főembere, és jelentették Mózesnek. 23Ő így szólt hozzájuk: Ez az, amiről az ÚR beszélt, hogy a nyugalom ideje lesz holnap, az ÚR szent szombatja. Süssétek meg, amit sütni akartok, és főzzétek meg, amit főzni akartok, és tegyétek félre magatoknak mindazt, ami fölösleg, hogy megmaradjon másnapra. 24Félre is tették másnapra, ahogy Mózes megparancsolta, és nem büdösödött meg, féreg sem volt benne. 25Akkor ezt mondta Mózes: Ma ezt egyétek, mert ma az ÚR szombatja van: ma nem találtok mannát a mezőn. 26Hat napon át szedhetitek, de a hetedik napon szombat van: akkor nem lesz. 27Mégis voltak a nép között olyanok, akik a hetedik napon is kimentek szedni, de nem találtak.
28Ekkor azt mondta az ÚR Mózesnek: Meddig akartok még ellenszegülni parancsolataimnak és törvényeimnek? 29Láthatjátok, hogy az ÚR adta nektek a szombat napját. Ezért ad ő a hatodik napon két napra való kenyeret. Maradjon mindenki otthon, a hetedik napon senki se mozduljon ki a helyéről! 30Ezért pihent a nép a hetedik napon.
31Izráel háza mannának nevezte el azt. Olyan fehér volt, mint a koriandermag, íze pedig olyan, mint a mézeskalácsé. 32Mózes azt mondta: Ezt a parancsot adta az ÚR: Egy teljes ómernyit őrizzetek meg belőle a jövendő nemzedékeknek, hogy lássák, milyen kenyérrel tápláltalak benneteket a pusztában, amikor kihoztalak benneteket Egyiptom országából. 33Áronnak pedig ezt mondta Mózes: Vegyél egy edényt, tégy bele egy teljes ómernyi mannát, és helyezd el megőrzésre az ÚR színe előtt a jövendő nemzedékek számára! 34Oda is helyezte azt Áron megőrzésre a bizonyság ládája elé, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR. 35Izráel fiai negyven évig ették a mannát, míg csak lakott földre nem értek. Mannát ettek mindaddig, amíg el nem érték Kánaán földjének a határát. 36Az ómer pedig az éfának a tizedrésze.

Prédikációk 2Móz 16 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 17695 KB
2000.12.10.08:00 - Cseri Kálmán
6. A KENYÉR
 Imádság 

- Mt 6, 11  - 2Móz 16,1-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 5073 KB
2005.09.22.19:00 - Cseri Kálmán
A GONDVISELŐ ISTEN
 Evangélizáció, 2005 

- 2Móz 16,11-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 21354 KB
2007.12.13.18:00 - Földvári Tibor
JÁRULJATOK AZ ÚR ELÉ
- 2Móz 16,1-15
Hanganyag: 22119 KB2012.03.18.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR JELENLÉTÉBEN
- 2Móz 16,1-15  - Jn 6, 35;41-51

Mt 21, 1-11

Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mk 11,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19)1Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előreküldte két tanítványát, 2és ezt mondta nekik: Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám! 3Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. 4Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: 5„Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján.”
6A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik: 7odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus pedig felült rá. 8A sokaság az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. 9Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!
10Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt kérdezgették: Kicsoda ez? 11A sokaság ezt mondta: Ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta.

Prédikációk Mt 21 alapján:

Hanganyag: 20284 KB1994.03.27.08:00 - Cseri Kálmán
GYÜMÖLCSTELEN FÜGEFA
 Virágvasárnap 

- Mt 21,12-17
Szöveges anyag
1997.03.23.18:00 - Varga Róbert
DIADALMENET NAGYPÉNTEK FELÉ
- Mt 21,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 19567 KB
1999.08.08.10:00 - Cseri Kálmán
MI FONTOSABB?
- Mt 17,22-27  - Mt 21,12-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 19640 KB
2001.03.18.18:00 - Cseri Kálmán
A SZŐLŐ URA
- Mt 21, 33-46
Szöveges anyag
Hanganyag: 20750 KB
2001.04.08.10:00 - Cseri Kálmán
A TEMPLOM MEGTISZTÍTÁSA
- Mt 21, 12-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 19266 KB
2002.06.02.10:00 - Varga Róbert
PÉTER KISZABADULÁSA
- ApCsel 12,1-17  - Mt 21,18-22
Szöveges anyag
Hanganyag: 20096 KB
2003.02.02.10:00 - Varga Róbert
A FIÚ KÜLDETÉSE
- Mk 12, 1-9  - Mt 21, 18-22
Hanganyag: 41886 KB2003.04.12.18:00 - Somogyi Péterné,
Cseri Kálmán
HOGYAN FELELJEK MEG A SOKFÉLE ELVÁRÁSBAN?
 Csendesnap 

- Mt 21,1-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 19681 KB
2003.04.13.08:00 - Cseri Kálmán
AZ ESEMÉNYEK HÁROM SZINTJE
 Virágvasárnap 

- Mt 21,4-5  - Mt 21,1-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 19525 KB
2006.04.09.08:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
9. JÉZUS HARAGJA
 Virágvasárnap 

- Jn 2,13-17  - Mt 21,18-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 17565 KB
2007.04.01.08:00 - Cseri Kálmán
SZELÍD KIRÁLY
 Virágvasárnap 

- Zak 9,9-10  - Mt 21,1-16
Hanganyag: 22119 KB2010.03.28.10:00 - Csere Mátyás
A NAGY KIRÁLY JÖN...
 Virágvasárnap 

- Mt 21,12-14  - Mt 21,1-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.04.01.10:00 - Horváth Géza
KIRÁLYOD-E? (1. rész)
 Virágvasárnap 

- Zak 9,9  - Mt 21,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 23361 KB
2016.03.20.08:00 - Horváth Géza
A NAGY KIRÁLY JÖN ...
- Jn 18,36/a  - Mt 21,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 24336 KB
2018.03.25.10:00 - Horváth Géza
SZÁJJAL, VAGY SZÍVVEL?
 Virágvasárnap 

- Mt 15,8  - Mt 21,1-11

RÉ 229 MRÉ 372