2020-05-31

1Móz 29

Jákób Lábán házában1Jákób azután útnak indult, és elment a keleten élő népek földjére. 2És látta, hogy egy kút van a mezőn, és három juhnyáj heverészik mellette. Abból a kútból szokták ugyanis itatni a nyájakat. A kút száján egy nagy kő volt: 3amikor minden nyájat összetereltek, akkor szokták elgördíteni a követ a kút szájáról, hogy megitassák a juhokat, azután vissza szokták tenni a követ a kút szájára. 4Jákób megszólította őket: Hova valók vagytok, barátaim? Azok ezt felelték: Hárániak vagyunk. 5Akkor megkérdezte tőlük: Ismeritek-e Lábánt, Náhór fiát? Azt felelték: Ismerjük. 6Majd ezt kérdezte: Jól van-e? Azok így feleltek: Jól. Nézd, a leánya, Ráhel éppen itt jön a juhokkal. 7Ekkor így szólt: Hosszú még a nap, nincs itt az ideje, hogy betereljék a jószágot. Itassátok meg a juhokat, azután menjetek, legeltessetek! 8De azok ezt felelték: Nem tehetjük, amíg minden nyájat össze nem terelnek, és el nem gördítik a követ a kút szájáról, hogy megitathassuk a juhokat.
9Még beszélgetett velük, amikor megérkezett Ráhel az apja juhaival, mert ő legeltette azokat. 10Amikor Jákób meglátta Ráhelt, anyja bátyjának, Lábánnak a leányát és anyja bátyjának, Lábánnak a juhait, odalépett Jákób, elgördítette a követ a kút szájáról, és megitatta anyja bátyjának, Lábánnak a juhait. 11Jákób azután megcsókolta Ráhelt, és hangos sírásra fakadt. 12Jákób elmondta Ráhelnek, hogy ő rokona az apjának, mert Rebekának a fia. A leány ekkor elszaladt, és elbeszélte ezt az apjának.
13Amikor Lábán meghallotta a hírt Jákóbról, húgának a fiáról, eléje futott, megölelte, megcsókolta, és bevezette a házába. Ő pedig beszámolt mindenről Lábánnak. 14Lábán ezt mondta neki: Bizony, az én csontom és húsom vagy te! Jákób aztán ott lakott nála egy hónapig.
15Akkor Lábán ezt mondta Jákóbnak: Ha rokonom vagy is, nem kell ingyen szolgálnod nekem. Mondd meg nekem: mi legyen a béred? 16Volt pedig Lábánnak két leánya: a nagyobbiknak a neve Lea, a kisebbiknek a neve Ráhel. 17Leának kedves szemei voltak, Ráhel azonban szép termetű és szép arcú volt. 18Jákób Ráhelt szerette meg, ezért ezt mondta: Szolgálok neked hét esztendeig a kisebbik leányodért, Ráhelért. 19Lábán azt felelte: Jobb, ha hozzád adom, mintha más emberhez adnám. Maradj nálam! 20Így szolgált Jákób hét esztendeig Ráhelért, de ez csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt.
Jákób házassága Leával és Ráhellel21Utána Jákób ezt mondta Lábánnak: Add hozzám a feleségemet, mert letelt az időm! Hadd menjek be hozzá! 22Lábán össze is gyűjtötte annak a helynek valamennyi lakóját, és lakodalmat rendezett. 23De amikor este lett, fogta a leányát, Leát, és őt vitte be hozzá. Jákób be is ment hozzá. 24Lábán a szolgálóleányát, Zilpát leányának, Leának adta szolgálóleányul. 25Jákób csak reggel vette észre, hogy Lea van vele. Akkor ezt mondta Lábánnak: Mit tettél velem? Hát nem Ráhelért szolgáltam nálad? Miért csaptál be engem? 26Lábán így felelt: Nem szokás nálunk férjhez adni a kisebbik leányt a nagyobbik előtt. 27Töltsd el ezt a lakodalmi hetet, aztán neked adjuk amazt is a szolgálatodért, ha másik hét esztendeig szolgálsz nálam.
28Jákób úgy is tett, eltöltötte azt a hetet. Azután Lábán hozzáadta Ráhelt, a leányát feleségül. 29Lábán a szolgálóleányát, Bilhát leányának, Ráhelnek adta szolgálóul. 30Jákób bement Ráhelhez is, és Ráhelt jobban szerette, mint Leát. Így szolgált még Lábánnál másik hét esztendeig.
Jákób gyermekei31De az ÚR látta Lea megvetett voltát, és megnyitotta a méhét; Ráhel ellenben meddő maradt. 32Lea teherbe esett, és fiút szült. Rúbennek nevezte el, mert azt mondta: Meglátta az ÚR nyomorúságomat, most már szeretni fog a férjem. 33Azután ismét teherbe esett, fiút szült, és azt mondta: Bizony, meghallotta az ÚR, hogy milyen megvetett vagyok, azért adta nekem ezt is. És elnevezte őt Simeonnak. 34Majd újra teherbe esett, fiút szült, és azt mondta: Most már ragaszkodni fog hozzám a férjem, mert három fiút szültem neki. Ezért nevezte el őt Lévinek. 35Megint teherbe esett, fiút szült, és azt mondta: Most már hálát adok az ÚRnak. Ezért nevezte el őt Júdának. Azután nem szült egy ideig.

Nincsenek prédikációk 1Móz 29 alapján.


Mt 10, 1-15

Jézus kiküldi tizenkét tanítványát (Mk 6,7-11; Lk 6,13-16; 9,1-5; 10,1-12)1Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget.
2A tizenkét apostol neve pedig ez: az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére, András és Jakab, Zebedeus fia és testvére, János, 3Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő, Jakab, Alfeus fia és Taddeus, 4Simon, a Kananeus és Júdás, az Iskáriótes, aki el is árulta őt.
5Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, megparancsolva nekik: Pogányokhoz vezető útra ne térjetek, samaritánusok városába ne menjetek be, 6inkább menjetek Izráel házának elveszett juhaihoz! 7Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! 8Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! 9Ne vigyetek magatokkal se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az övetekben, 10se tarisznyát az útra, se két felsőruhát, se sarut, se botot: mert méltó a munkás a kenyerére.
11Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok annál, míg csak tovább nem mentek. 12Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, 13és ha a ház népe méltó, szálljon rá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok! 14Ha pedig valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja meg beszédeteket: menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról! 15Bizony mondom nektek: könnyebb lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak.

Prédikációk Mt 10 alapján:

Szöveges anyag
2001.02.01.18:00 - Földvári Tibor
A GONDVISELŐ ATYA
- Mt 10, 29-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 20201 KB
2003.06.26.18:00 - Csákány Tamás
Ő VÁLLAL ..., TE VÁLLALOD?
- Mt 10,16-20; 32-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 19226 KB
2004.10.17.10:00 - Csákány Tamás
ISTENI MEGBÍZATÁS
- Mt 10,1-8  - Zsolt 139,1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 21985 KB
2006.03.12.10:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
7. JÉZUS ÉS A GYERMEKEK

- Mt 10,13-16  - Mt 18,1-6
Hanganyag: 22046 KB2007.02.18.10:00 - Csere Mátyás
AZÉRT JÖTT JÉZUS... HOGY KARDOT HOZZON
- Mt 10,32-39  - Mal 3,1-5;22-24
Szöveges anyag
Hanganyag: 21477 KB
2012.02.02.18:00 - Horváth Géza
APOSTOLOK A HARCMEZŐN
- Mt 10,32-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 27810 KB
2013.09.22.18:00 - Horváth Géza
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI KIRÁLYI KÖVETEK
- Mt 10,1-7
Hanganyag: 25267 KB2013.09.23.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI MINDVÉGIG KITARTANAK
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,16-22
Szöveges anyag
2013.09.23.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI
Szerkesztői megjegyzés:
A teljes sorozat egyben

 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10, 16-42
Hanganyag: 23008 KB2013.09.24.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI OLYANOK, MINT A MESTERÜK
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,24-25
Hanganyag: 30156 KB2013.09.25.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI NEM FÉLNEK A VILÁGTÓL
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,26-31
Hanganyag: 25525 KB2013.09.26.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI VALLÁST TESZNEK KRISZTUSRÓL
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,32-33
Hanganyag: 27147 KB2013.09.27.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI KÜZDELEMBEN ÉLNEK
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,34-39
Hanganyag: 25496 KB2013.09.28.18:00 - Cs. Nagy János
KRISZTUS TANÍTVÁNYAI MENNYEI JUTALOM KÖZVETÍTŐI
 Evangélizáció, 2013 

- Mt 10,40-42
Szöveges anyag
Hanganyag: 25812 KB
2014.01.23.18:00 - Földvári Tibor
MINT JUHOKAT A FARKASOK KÖZÉ
- Mt 10,16  - Mt 9,35-10,6;16
Szöveges anyag
Hanganyag: 25000 KB
2016.02.11.18:00 - Horváth Géza
MEGBÍZÓLEVÉL ÁTADÁSA
- Mt 10,1-8

RÉ 189 MRÉ 245