2020-06-05

1Móz 32, 1-22

Jákób követeket küld Ézsauhoz1Reggel fölkelt Lábán, megcsókolta unokáit és leányait, és megáldotta őket. Azután elment Lábán, és visszatért lakóhelyére.
2Jákób is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. 3Amikor Jákób meglátta őket, ezt mondta: Isten tábora ez! És elnevezte azt a helyet Mahanajimnak.
4Azután követeket küldött Jákób maga előtt bátyjához, Ézsauhoz Széír földjére, Edóm mezejére, 5és ezt parancsolta nekik: Mondjátok meg uramnak, Ézsaunak: Ezt mondja a te szolgád, Jákób: Lábánnál voltam jövevény, ott tartózkodtam mostanáig. 6Szereztem marhákat, szamarakat és juhokat, szolgákat és szolgálóleányokat. Azért küldök neked üzenetet, uram, hogy elnyerjem jóindulatodat. 7A követek ezzel tértek vissza Jákóbhoz: Elmentünk bátyádhoz, Ézsauhoz: jön is már eléd, de négyszáz férfi van vele! 8Jákóbot ekkor nagy félelem és szorongás fogta el, ezért két táborra osztotta a vele levő népet meg a juhokat, marhákat és tevéket. 9Mert úgy gondolta: Ha eléri Ézsau az egyik tábort, és levágja azt, legalább a másik tábor megmenekülhet.
10Jákób azután ezt mondta: Ó, atyámnak, Ábrahámnak Istene és atyámnak, Izsáknak Istene, URam, aki ezt mondtad nekem: Térj vissza hazádba, rokonságod közé, és jót teszek veled! 11Méltatlan vagyok mindarra a hűségre és szeretetre, amiben szolgádat részesítetted. Hiszen csak egy vándorbottal keltem át itt a Jordánon, most pedig két táborom is van. 12Ments meg engem bátyámnak, Ézsaunak a kezéből, mert félek, hogy ha idejön, megöl engem és az anyákat is gyermekeikkel együtt. 13Hiszen te mondtad: Sok jót teszek veled, és utódaidat olyanná teszem, mint a tenger homokja, amely olyan sok, hogy nem lehet megszámolni.
14Miután ott töltötte azt az éjszakát, ajándékokat válogatott ki bátyjának, Ézsaunak mindabból, amire szert tett: 15kétszáz kecskét, húsz bakot, kétszáz juhot, húsz kost, 16harminc szoptatós tevét csikóstul, negyven tehenet és tíz bikát, húsz szamárkancát és tíz szamárcsődört. 17Szolgáira bízott minden nyájat külön-külön, és ezt mondta szolgáinak: Keljetek át előttem, de hagyjatok távolságot a nyájak között! 18Az elsőnek azt parancsolta: Ha találkozik veled a bátyám, Ézsau, és megkérdezi, hogy kinek a szolgája vagy, hová mégy, kié ez a jószág előtted, 19akkor ezt mondd: Szolgádé, Jákóbé, aki ajándékul küldi uramnak, Ézsaunak. Ő maga is itt van mögöttünk. 20Ezt parancsolta a másodiknak is, a harmadiknak is, mindazoknak, akik a nyájak után mentek: Így beszéljetek Ézsauval, amikor találkoztok vele! 21Ezt is mondjátok: Szolgád, Jákób itt van mögöttünk. Mert ezt gondolta: Megengesztelem őt az ajándékkal, amely előttem megy, és csak azután kerülök a színe elé, talán akkor szívesen fogad. 22Az ajándék tehát elindult előtte, ő azonban a táborban töltötte azt az éjszakát.

Prédikációk 1Móz 32 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.11.21.10:00 - Horváth Géza
II. SÜRGETŐ SZERETET VONZÁSÁBAN
- 1Móz 32,27  - 1Móz 32,23-33
Hanganyag: 24957 KB2017.11.19.18:00 - Horváth Géza
JÁKÓB SZABADÍTÁSA
- 1Móz 32,24-26,30-31

Mt 11, 20-30

Jézus kárhoztatja a meg nem térő városokat (Lk 10,13-15)20Akkor feddeni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodája történt, mert nem tértek meg: 21Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákruhában és hamuban! 22Sőt mondom nektek: Tírusznak és Szidónnak könnyebb lesz az ítélet napján, mint nektek. 23Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz alászállni! Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek nálad történtek, megmaradt volna a mai napig. 24Sőt mondom nektek, hogy Sodoma földjének könnyebb lesz az ítélet napján, mint neked.
Jézus hálaadása és hívó szava (Lk 10,21-22)25Abban az időben így szólt Jézus: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. 26Igen, Atyám, mert így láttad jónak. 27Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. 28Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. 29Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 30Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.

Prédikációk Mt 11 alapján:

Hanganyag: 20634 KB1994.02.27.08:00 - Cseri Kálmán
A BÖJT, MINT FELLÉLEGZÉS
 Böjt 

- Mt 11,28-30
Hanganyag: 18716 KB1994.03.06.08:00 - Cseri Kálmán
A CSEND ÁLDÁSAI
Szerkesztői megjegyzés:
hanghibák a felvételben

- Mt 11,28-30
Hanganyag: 18301 KB1995.12.10.08:00 - Cseri Kálmán
BIZONYOSSÁG
Keresztelő János 3.

- Mt 11,2-6
Szöveges anyag
1997.04.20.18:00 - Varga Róbert
JÖJJETEK MINDNYÁJAN
- Mt 11,28-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 18866 KB
1998.12.10.18:00 - Cseri Kálmán
5. ISTEN MEGISMERÉSE
- Mt 11,25-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 19656 KB
2002.09.15.10:00 - Cseri Kálmán
A HIT AKADÁLYAI
 Hit 

- Mt 15,21-28  - Mt 11,2-6
Szöveges anyag
Hanganyag: 18601 KB
2002.12.19.18:00 - Varga Róbert
JÉZUS HÍV
- Mt 11,16-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 4874 KB
2005.07.17.10:00 - Csere Mátyás
"JÖJJETEK ÉNHOZZÁM"
- Mt 11,28-30  - Jer 31,1-11; 18-25
Hanganyag: 19598 KB2006.02.02.18:00 - Csere Mátyás
VÁLASZ KERESZTELŐ JÁNOSNAK
- Mt 11,1-6
Hanganyag: 20853 KB2008.01.10.18:00 - Csere Mátyás
KRISZTUSI SZELÍDSÉG
- Mt 11,25-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 21043 KB
2008.12.18.18:00 - Varga Róbert
JÁNOS KÉRDEZ
- Mt 11,2-7; 18-19
Hanganyag: 21173 KB2010.08.19.18:00 - Csere Mátyás
ALÁZAT ÉS SZERÉNYSÉG
- Fil 4,1-5; Mt 11,28-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.02.05.08:00 - Horváth Géza
ISTEN ÖRÖK DÖNTÉSE
- Mt 11,26  - Mt 11,20-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 19183 KB
2012.09.02.08:00 - Horváth Géza
TANULJUNK JÉZUSTÓL!
- Mt 11,29  - Ef 4,1-6
Hanganyag: 21091 KB2012.09.02.10:00 - Horváth Géza
TANULJUNK JÉZUSTÓL!
Szerkesztői megjegyzés:
Tanévnyitó istentisztelet

- Mt 11,29
Hanganyag: 24708 KB2017.01.05.18:00 - Szepesy László
KRISZTUSHOZ KÜLDENI
- Mt 11,2-6
Szöveges anyag
Hanganyag: 24450 KB
2018.03.04.10:00 - Horváth Géza
VINNI, VAGY AKADÁLYOZNI?
- Mt 19,13-15  - Mt 11,25-30

RÉ 375 MRÉ 247