2019-11-08

Kol 3, 12-17

12Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. 13Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 14Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. 16Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. 17Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Prédikációk Kol 3 alapján:

Hanganyag: 16097 KB1967.05.04.10:00 - Joó Sándor
AZ ODAFELVALÓKKAL TÖRŐDJETEK
 Áldozócsütörtök 

- Kol 3,1-2
Szöveges anyag
1980.08.31.10:00 - Cseri Kálmán
A HÁZASSÁG VÁLSÁGAI III.
 Család  Házasság 

- Kol 3,12-13
Hanganyag: 20419 KB1998.04.16.18:00 - Földvári Tibor
KRISZTUS BESZÉDE LAKOZZÉK GAZDAGON
- Kol 3,16-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 20070 KB
1998.04.19.18:00 - Cseri Kálmán
KRISZTUS BESZÉDE
- Kol 3,16
Szöveges anyag
Hanganyag: 21434 KB
2003.04.21.10:00 - Varga Róbert
KRISZTUSBAN ELREJTETT ÉLET
 Húsvét 

- Kol 3, 1-4  - Jn 21, 1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 22011 KB
2004.04.11.11:00 - Cseri Kálmán
10. "HA FELTÁMADTATOK KRISZTUSSAL..."
 Húsvét 

- Kol 3,1-4  - Lk 24,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 19235 KB
2004.04.18.08:00 - Cseri Kálmán
11. ÁTÖLTÖZÉS
- Kol 3,5-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 21535 KB
2004.04.25.10:00 - Cseri Kálmán
12. JÉZUS "RUHATÁRA"
- Kol 3,12-17  - Ef 4,17-32
Szöveges anyag
Hanganyag: 20813 KB
2004.05.02.08:00 - Cseri Kálmán
13. KRISZTUS-URALOM A CSALÁDBAN
 Család 

- Kol 3,18-21  - Ef 5,21-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 20626 KB
2004.05.09.08:00 - Cseri Kálmán
14. SZOLGÁK ÉS SZABADOK
- Kol 3,22-4,1  - Filem
Hanganyag: 22787 KB2015.04.30.18:00 - Takaró János
KRISZTUSSAL
- Kol 3,1-4
Hanganyag: 25348 KB2017.07.06.18:00 - Szepesy László
ISTEN FELÉBRESZTI EGYHÁZÁT: FELEMELI TEKINTETÜNKET
- Kol 3,1-4
Hanganyag: 25375 KB2017.12.10.10:00 - Pétery-Schmidt Zsolt
AZ ODAFELVALÓKKAL TÖRŐDJETEK!
- Kol 3,2  - Kol 3,1-4; 3,12-4,1

Dán 4, 15-34

15Én, Nebukadneccar király, ezt az álmot láttam, te pedig, Baltazár, magyarázd meg, mert országomnak egyetlen bölcse sem tudta megmagyarázni nekem. De neked tudnod kell, mert szent, isteni lélek van benned.
16Ekkor Dániel, más néven Baltazár egy pillanatra megdöbbent, mert gondolatai megrémítették. De a király így szólt hozzá: Baltazár, ne rémülj meg az álomtól és a jelentésétől! Baltazár erre így válaszolt: URam, szálljon az álom gyűlölőidre, jelentése pedig ellenségeidre! 17Az a fa, amelyet láttál, és amely olyan nagyra és hatalmasra nőtt, hogy az égig ért és az egész földről látszott, 18szép lombja és sok gyümölcse volt, táplálékot nyújtott mindenkinek, alatta tanyáztak a mezei vadak, ágain fészkeltek az égi madarak, 19az te magad vagy, ó, király! Te lettél naggyá és hatalmassá; hatalmad megnőtt, felér az égig, és uralmad kiterjed a föld határáig.
20Annak pedig, hogy a király egy szent angyalt látott leszállni a mennyből, aki ezt mondta: Vágjátok ki ezt a fát és pusztítsátok el, de a tövét gyökerestül hagyjátok a földben, vas- és rézbilincsben a mező füve között, hadd áztassa az ég harmatja, és azt egye, amit a mezei vadak, míg csak hét időszak el nem telik fölötte! – 21annak ez a magyarázata, ó, király: Utolér téged a Felséges ítélete, uram, királyom! 22Száműznek téged az emberek közül, a mezei vadak közt tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és az ég harmatja áztat. Hét időszak telik így el fölötted, amíg el nem ismered, hogy az emberek királyságán a Felséges uralkodik, és annak adja, akinek akarja. 23Azért mondták, hogy a fa tövét gyökerestül hagyják meg, mert királyságod megmarad, mihelyt elismered, hogy a menny uralkodik. 24Azért, ó, király, fogadd meg a tanácsomat: Hagyj fel vétkeiddel, légy igazságos, és gonoszság helyett bánj irgalmasan a szegényekkel! Így majd boldogan élhetsz sokáig.
25Mindez meg is történt Nebukadneccar királlyal. 26Tizenkét hónap múlva, amikor királyi palotája tetején sétált Babilonban, 27így szólt a király: Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhellyé hatalmam teljében, fenségem dicsőítésére! 28Alighogy kimondta a király ezeket a szavakat, egy hang hallatszott az égből: Neked szól ez az üzenet, Nebukadneccar király! Elvesztetted királyságodat! 29Száműznek az emberek közül, a mezei vadak közt tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és hét időszak múlik el fölötted, amíg el nem ismered, hogy az emberek királyságán a Felséges uralkodik, és annak adja, akinek akarja.
30Azon nyomban beteljesedtek ezek az igék Nebukadneccaron. Száműzték az emberek közül, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg olyan hosszúra nem nőtt a szőre, mint a sasnak a tolla, és olyan karmai nem lettek, mint a madaraknak.
31Amikor eltelt ez az idő, én, Nebukadneccar, föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a Felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. 32A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik az ég seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki: Mit csinálsz? 33Abban az időben értelmem visszatért, és királyi uralmamhoz méltóan visszatért tündöklő dicsőségem is. Az udvari emberek és a főurak fölkerestek engem, visszahelyeztek királyságomba, és még nagyobb hatalomra jutottam. 34Most azért én, Nebukadneccar, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei Királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek.

Prédikációk Dán 4 alapján:

Szöveges anyag
2000.03.05.10:00 - Varga Róbert
3 LÉPCSŐFOK LEFELÉ (NABUKADNECCAR BUKÁSA)
- Dán 4, 15-34  - Lk 14,7-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 23098 KB
2013.07.04.18:00 - Horváth Géza
MEGTÉRT-E NEBUKADNECCAR?
- Dán 4,31-34
Szöveges anyag
Hanganyag: 23633 KB
2019.09.01.08:00 - Horváth Géza
NABUKODONOZOR ÁLMA
- Dán 4 vv.

RÉ 462 MRÉ 423