2019-10-19

Mal 3, 13-24

Az Úr megvigasztalja az istenfélőket13Vakmerően beszéltetek ellenem – mondja az ÚR. Ezt kérdezitek: Mit beszéltünk ellened? 14Azt mondtátok: Hiábavaló az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit elrendelt, és hogy gyászban jártunk a Seregek URa előtt? 15Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek.
16Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az URat, az ÚR figyelt, és meghallotta. És beírták egy könyvbe az ÚR előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. 17Az én tulajdonommá lesznek – mondja a Seregek URa – azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. 18Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelői és az őt nem tisztelők között.
19Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pelyva, és elégeti őket az az eljövendő nap – mondja a Seregek URa –, nem marad sem gyökerük, sem águk. 20De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak. 21Úgy széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok! – mondja a Seregek URa.
Jövendölés Illés eljöveteléről22Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam egész Izráelnek a Hóreben! 23Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az ÚR nagy és félelmetes napja. 24Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.

Prédikációk Mal 3 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21444 KB
2003.08.07.18:00 - Cseri Kálmán
NEM FÉLNEK ENGEM
- Mal 3,1-8
Hanganyag: 22046 KB2007.02.18.10:00 - Csere Mátyás
AZÉRT JÖTT JÉZUS... HOGY KARDOT HOZZON
- Mt 10,32-39  - Mal 3,1-5;22-24
Szöveges anyag
Hanganyag: 19837 KB
2007.03.29.18:00 - Cseri Kálmán
ISTENISMERET - ISTENTISZTELET
- Mal 3,6-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 24305 KB
2014.03.23.10:00 - Szepesy László
ELJÖN AZ ÚR
- Mal 3,1  - Mal 3,1-6
Szöveges anyag
Hanganyag: 20384 KB
2014.03.27.18:00 - Szepesy László
ISTEN HŰSÉGE
- Mal 3,7-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 24324 KB
2014.04.24.18:00 - Szepesy László
MI HASZNA ISTENT SZOLGÁLNI?
- Mal 3,18  - Mal 3,13-18

Júd 1, 17-25

17Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. 18Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen vágyaik útján járnak. 19Ezek szakadásokat okoznak, testi emberek, akikben nincsen Szentlélek.
Befejező intés, Isten dicsőítése20Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, 21tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. 22Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, 23mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett.
24Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: 25az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen.

Nincsenek prédikációk Júd 1 alapján.


RÉ 93 MRÉ 93