2020-05-30

1Móz 28

Izsák Lábánhoz küldi Jákóbot1Ekkor Izsák hívatta Jákóbot, megáldotta, és ezt parancsolta neki: Ne végy feleséget a kánaáni leányok közül! 2Indulj, eredj el Paddan-Arámba, anyád apjának, Betúélnek a házához, és ott végy feleséget anyád bátyjának, Lábánnak a leányai közül! 3A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokasága támadjon belőled! 4Adja neked Ábrahám áldását, neked és utódaidnak veled együtt, hogy birtokba vedd ezt az országot, ahol jövevény vagy, amelyet Ábrahámnak adott az Isten.
5Így küldte el Izsák Jákóbot, hogy Paddan-Arámba menjen Lábánhoz, az arám Betúél fiához, Rebekának, Jákób és Ézsau anyjának a bátyjához.
6Ézsau látta, hogy Izsák megáldotta Jákóbot, és elküldte Paddan-Arámba, hogy ott vegyen feleséget, és amikor megáldotta, ezt parancsolta neki: Ne végy feleséget a kánaáni leányok közül, 7és Jákób engedelmeskedett apjának és anyjának, és elment Paddan-Arámba. 8Látta tehát Ézsau, hogy apja, Izsák a kánaáni leányokat rosszaknak tartja. 9Elment ezért Ézsau Izmaelhez, és feleségül vette addigi feleségei mellé Mahalatot, Ábrahám fiának, Izmaelnek a leányát, Nebájótnak a húgát.
Jákób álma és fogadalma10Jákób pedig elindult Beérsebából, és Hárán felé tartott. 11Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. 12És álmot látott: Egy lépcső állt a földön, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. 13Odafönt pedig az ÚR állt, és ezt mondta: Én vagyok az ÚR, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. 14Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és általad nyer áldást, meg utódod által a föld minden nemzetsége. 15Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.
16Amikor Jákób fölébredt álmából, ezt mondta: Bizonyára az ÚR van ezen a helyen, és én nem tudtam! 17Félelem fogta el, és így szólt: Milyen félelmetes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja.
18Reggel fölkelt Jákób, fogta azt a követ, amely a fejealja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. 19Azután elnevezte azt a helyet Bételnek – azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. 20És ilyen fogadalmat tett Jákób: Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, 21és épségben visszatérek apám házába, akkor az ÚR lesz az én Istenem. 22Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom.

Prédikációk 1Móz 28 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 28410 KB
2010.11.14.08:00 - Horváth Géza
I. SÜRGETŐ SZERETET VONZÁSÁBAN
- 1Móz 28,16-17  - 1Móz 28,10-22
Hanganyag: 22119 KB2012.01.22.10:00 - Csere Mátyás
ISTENKERESŐ EMBER IMÁDSÁGA
- 1Móz 28,20-22  - 1Móz 28,10-22
Hanganyag: 30953 KB2019.09.26.18:00 - Sipos Aba Álmos
JÁKOB
 Evangélizáció, 2019 

- 1Móz 28,10-22
Hanganyag: 27806 KB2019.12.31.16:00 - Horváth Géza
EGY KÜLÖNLEGES ÉJSZAKA
 Óév 

- 1Móz 28,16

Mt 9, 27-38

Jézus meggyógyít két vakot (Mt 20,29-34; Mk 10,46-52; Lk 18,35-43)27Amikor Jézus továbbment onnan, követte őt két vak, akik ezt kiáltozták: Könyörülj rajtunk, Dávid Fia! 28Amikor bement a házba, odamentek hozzá a vakok; Jézus pedig megkérdezte tőlük: Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték: Igen, Uram! 29Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: Legyen a ti hitetek szerint! 30Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig megparancsolta nekik: Vigyázzatok, senki meg ne tudja! 31De azok kimenve onnan, elterjesztették hírét az egész vidéken.
Jézus meggyógyítja a megszállott némát (Mt 12,22-24; Mk 3,22; Lk 11,14-15)32Alighogy ezek elmentek, íme, odavittek hozzá egy megszállott némát. 33Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta: Sohasem láttak még ilyet Izráelben! 34A farizeusok viszont ezt mondták: Az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket.
Az aratnivaló sok, a munkás kevés (Mk 6,6.34; Lk 10,1-2; Jn 4,35)35Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. 36Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. 37Ekkor így szólt tanítványaihoz: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: 38kérjétek tehát az aratás URát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.

Prédikációk Mt 9 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 16633 KB
1997.01.19.18:00 - Cseri Kálmán
LELKI ÉS TESTI GYÓGYULÁS
- Mt 9,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 19447 KB
1999.06.20.18:00 - Cseri Kálmán
MI KÖNNYEBB?
- Mt 9,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 15741 KB
2003.10.16.18:00 - Csákány Tamás
JÉZUSNÁL VAN SZABADULÁS
- Mt 9,20-22
Hanganyag: 22114 KB2006.06.11.10:00 - Pataki András
KÉRJÉTEK AZ ARATÁS URÁT
- Mt 9,36-38  - Jn 4,35-38
Szöveges anyag
Hanganyag: 16293 KB
2007.08.26.10:00 - Varga Róbert
GYÓGYULÁS A BÉNASÁGBÓL
- Mt 9,1-8  - Jer 29,11-14/a
Hanganyag: 21632 KB2007.11.04.10:00 - Varga Róbert
KÖZÖSSÉGBEN JÉZUSSAL
- Mt 9,9-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 16821 KB
2008.01.31.18:00 - Földvári Tibor
IMÁDKOZZATOK A MUNKÁSOKÉRT
- Mt 9,35-38
Szöveges anyag
Hanganyag: 25812 KB
2014.01.23.18:00 - Földvári Tibor
MINT JUHOKAT A FARKASOK KÖZÉ
- Mt 10,16  - Mt 9,35-10,6;16
Hanganyag: 21188 KB2014.09.21.18:00 - Tariska Zoltán
VALAKI IRGALMASAN SZERET TÉGED
 Evangélizáció, 2014 

- Mt 9,9-13
2020.05.28.18:00 - Szepesy László
JÉZUS KRISZTUS MONDJA: KELJ FEL!
- Mt 9,9

RÉ 422 MRÉ 415