2019-08-22

2Krón 1, 18-2, 17

Előkészületek a templomépítéshez18Salamon megparancsolta, hogy építsenek házat az ÚR nevének tiszteletére, neki magának pedig egy királyi palotát. 

2Krón 2

1Kirendelt Salamon a hegyekbe hetvenezer teherhordót és nyolcvanezer kőfejtőt, és melléjük háromezer-hatszáz felügyelőt. 2Majd ezt üzente Salamon Hírámnak, Tírusz királyának: Apámnak, Dávidnak is megtetted, hogy küldtél neki cédrusfát palotája építésére, hogy abban lakjék. 3Lásd, én meg templomot akarok építeni az én Istenem, az ÚR nevének a tiszteletére, és azt neki szentelem, hogy jó illatú füstölőszereket áldozzanak neki, és a sorba rakott kenyerek állandóan ott legyenek előtte, és égőáldozatot mutassanak be reggel és este, minden szombaton, újholdkor és Istenünknek, az ÚRnak az ünnepein. Örök kötelessége lesz ez Izráelnek. 4A templomnak, amelyet építeni akarok, nagynak kell lennie, mert a mi Istenünk nagyobb minden istennél. 5De kinek is lenne ereje ahhoz, hogy templomot építsen neki? Hiszen az ég és az egek egei sem tudják magukba fogadni őt! És ki vagyok én, hogy templomot akarok építeni? Csak azért teszem, hogy ott áldozhassanak neki. 6Küldj azért hozzám egy olyan embert, aki ért az arany, az ezüst, a réz és a vas megmunkálásához, a piros bíborhoz, a karmazsinhoz és a kék bíborhoz, és el tudja készíteni a véseteket azokkal a mesterekkel együtt, akik nálam, Júdában és Jeruzsálemben vannak, akiket apám, Dávid alkalmazott. 7Küldj cédrust, ciprust és ébenfát a Libánonról, mert tudom, hogy szolgáid értenek a libánoni fák kivágásához. Az én szolgáim is ott lesznek szolgáid mellett, 8mert sok fát kell előkészíteniük, hiszen nagynak és csodálatosnak kell lennie annak a templomnak, amelyet építek. 9Én viszont adok szolgáidnak, a favágóknak, akik a fákat kidöntik, húszezer kór csépelt búzát, húszezer kór árpát, húszezer bat bort és húszezer bat olajat.
Hírám kedvező választ ad Salamonnak
(Vö. 1Kir 5,21-32)
10Hírám, Tírusz királya így felelt erre abban a levélben, amelyet Salamonnak küldött: Mivel szerette népét az ÚR, azért tett téged királyukká. 11És Hírám így folytatta: Áldott legyen az ÚR, Izráel Istene, aki az eget és a földet alkotta, hogy ilyen bölcs fiat adott Dávid királynak, aki okos és értelmes, aki az ÚRnak templomot, magának pedig királyi palotát akar építeni. 12Ezért küldök egy hozzáértő és értelmes mestert, Hírámot, 13egy Dánból származó asszony fiát, akinek tíruszi az apja. Ő ért az arany, az ezüst, a réz, a vas, a kő, a fa, a piros és kék bíbor, a len és a karmazsin feldolgozásához, a különféle vésetek készítéséhez és mindenféle terv megvalósításához, amivel csak megbízzák, a te mestereiddel és az én uramnak, apádnak, Dávidnak a mestereivel együtt. 14Most azért küldje el az én uram szolgáinak azt a búzát, árpát, olajat és bort, amelyet megígért, 15mi pedig annyi fát vágunk a Libánonon, amennyire csak szükséged lesz, és tutajokon elszállítjuk azt a tengeren Jáfóba; te aztán vitesd el Jeruzsálembe!
16Salamon számba vette mindazokat az embereket, akik jövevények voltak Izráel országában – miután apja, Dávid egyszer már számba vette őket –, százötvenháromezer-hatszáz ilyen embert találtak. 17Hetvenezret teherhordónak tett meg közülük, nyolcvanezret kőfejtőnek a hegyekben, háromezer-hatszázat pedig felügyelőnek, hogy dolgoztassák a népet.

Prédikációk 2Krón 1 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.11.04.18:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR SALAMONNAL VOLT
- 2Krón 1,1-17
 

Nincsenek prédikációk 2Krón 2 alapján.


ApCsel 12, 20-25

I. Heródes Agrippa halála20Heródes ellenséges indulattal volt a tírusziak és szidóniak iránt. De azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután megnyerték Blásztuszt, a király kamarását, békét kértek, mivel tartományuk a királytól kapta az élelmet. 21A kitűzött napon Heródes felöltözött királyi ruhába, és a trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. 22A nép pedig felkiáltott: Isten hangja ez, és nem emberé! 23Az Úr angyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztult el.
24Az Úr igéje pedig egyre szélesebb körben terjedt. 25Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak.

Prédikációk ApCsel 12 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 17735 KB
2002.02.17.10:00 - Varga Róbert
AZ ELSŐ KERESZTYÉNÜLDÖZÉSEK
- ApCsel 12,1-5  - ApCsel 8,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 19266 KB
2002.06.02.10:00 - Varga Róbert
PÉTER KISZABADULÁSA
- ApCsel 12,1-17  - Mt 21,18-22
Szöveges anyag
Hanganyag: 21337 KB
2003.07.13.10:00 - Földvári Tibor
ISTEN REMÉNYEN FELÜL MEGHALLGAT
- ApCsel 12,1-17  - Zsolt 37,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 20328 KB
2003.08.17.10:00 - Csákány Tamás
SZENVEDÉS ÉS MEGTARTATÁS
- ApCsel 12, 1-17  - Lk 12, 6-7; 22/b-32
Szöveges anyag
Hanganyag: 4282 KB
2005.02.20.18:00 - Cseri Kálmán
5. MÁRK-JÁNOS
- ApCsel 12,11-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 20927 KB
2011.01.30.08:00 - Horváth Géza
MEGÁLLÍTHATATLAN IGE
- ApCsel 12,1-3; 21-24  - ApCsel 12
Hanganyag: 21598 KB2011.12.08.18:00 - Csere Mátyás
VETNI - ADAKOZNI
 Adakozás 

- ApCsel 12,27-30;
2Kor 9,1-15

RÉ 9 MRÉ 9