2019-05-16

5Móz 3

Izráel legyőzi Básán királyát1Azután megfordultunk, és Básán felé vonultunk. Óg, Básán királya kivonult ellenünk Edreíbe egész hadinépével együtt, hogy megütközzék velünk. 2Akkor ezt mondta nekem az ÚR: Ne félj tőle, mert kezedbe adom őt egész hadinépével és országával együtt. Úgy bánj vele, ahogyan elbántál Szíhónnal, az emóriak királyával, aki Hesbónban lakott. 3Így adta kezünkbe Istenünk, az ÚR Ógot, Básán királyát is egész hadinépével együtt, és úgy megvertük, hogy senki sem tudott megmenekülni. 4Elfoglaltuk akkor valamennyi városát, nem volt olyan város, amelyet el ne vettünk volna tőlük: hatvan várost, Argób egész vidékét, Óg országát Básánban. 5Ezek a városok mind magas kőfallal voltak megerősítve, kapukkal, zárakkal, és rajtuk kívül még volt igen sok meg nem erősített város is. 6Kiirtottuk ezeket úgy, ahogyan elbántunk Szíhónnal, Hesbón királyával: kiirtottuk minden városban a férfiakat, az asszonyokat és a gyermekeket. 7De az összes állatot meg ami a városokban prédára került, zsákmányként megtartottuk magunknak.
8Így vettük el akkor az emóriak két királyától azt a földet, amely a Jordánon túl van, az Arnón-pataktól a Hermón-hegységig – 9a szidóniak a Hermónt Szirjónnak nevezik, az emóriak pedig Szenírnek nevezik –, 10minden várost a fennsíkon, egész Gileádot és egész Básánt Szalkáig és Edreíig, Óg királyságának a városait Básánban. 11Csak Óg, Básán királya maradt meg már akkor a refáiak utódai közül. Nyugvóhelye bazaltkő nyugvóhely: ott van az ammóni Rabbában, kilenc könyök hosszú és négy könyök széles, a közönséges könyök szerint mérve.
12Abban az időben vettük birtokba ezt az országot. Az Arnón-pataknál fekvő Aróértól fogva Gileád hegyvidékének a felét városaival együtt a rúbenieknek és a gádiaknak adtam. 13Gileád többi részét és egész Básánt, Óg országát Argób egész vidékével együtt a Manassé törzse felének adtam. Básán egészét a refáiak földjének hívják. 14Manassé fia, Jáír kapta Argób egész vidékét a gesúri és maakái határig. Ezért nevezik azt róla, vagyis Básánt, Jáír sátorfalvainak még ma is. 15Mákírnak adtam Gileádot, 16a rúbenieknek és a gádiaknak adtam Gileádtól az Arnón-patakig terjedő területet, ahol a patak közepe a határ, továbbá a Jabbók-patakig terjedő területet az ammóni határig, 17meg az Arábá-völgyet a Jordánig, ami a határ, és a Kinneret-tótól az Arábá-tengerig, azaz a Sós-tengerig, a Piszgá lejtőinek tövében, ezektől kelet felé.
18Abban az időben ezt parancsoltam nektek: Istenetek, az ÚR ezt a földet már nektek adta birtokul. De összes harcosotok keljen át fegyverestül testvéreiteknek, Izráel fiainak az élén. 19Csak az asszonyok és gyermekek maradjanak városaitokban, amelyeket nektek adtam, meg a jószág, mert tudom, hogy sok jószágotok van. 20Addig legyen így, amíg az ÚR nyugalmat nem ad testvéreiteknek, ahogyan nektek, és birtokba nem veszik ők is azt a földet, amelyet Istenetek, az ÚR ad nekik a Jordánon túl. Akkor visszatérhet mindenki a maga birtokára, amelyet nektek adtam. 21Józsuénak pedig megparancsoltam abban az időben: Saját szemeddel láttad mindazt, amit Istenetek, az ÚR tett ezzel a két királlyal. Így bánik el az ÚR mindazokkal az országokkal, amelyekbe te bevonulsz. 22Ne féljetek tőlük, mert Istenetek, az ÚR maga harcol értetek!
Mózes nem mehet be az ígéret földjére23Abban az időben így könyörögtem az ÚRhoz: 24Uram, URam! Te már megmutattál szolgádnak valamit nagyságodból és kezed erejéből. Mert van-e olyan Isten az égben vagy a földön, aki olyan hatalmas tetteket tudna véghezvinni, mint te? 25Hadd menjek át, és hadd lássam meg azt a jó földet a Jordánon túl, azt a szép hegyvidéket és a Libánont! 26De az ÚR, aki megharagudott rám miattatok, nem hallgatott meg, hanem azt mondta nekem az ÚR: Elég, ne is hozd szóba többé nekem ezt a dolgot! 27Menj föl a Piszgá csúcsára, tekints szét nyugatra és északra, délre és keletre, és nézd meg a saját szemeddel, mert te nem kelhetsz át a Jordánon. 28Józsuénak azonban adj parancsot, erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog átkelni e nép élén, és a földet, amelyet te látsz, ő osztja majd fel nekik örökségül. 29Ezért ott maradtunk a völgyben, Bét-Peórral szemben.

Prédikációk 5Móz 3 alapján:

Hanganyag: 21516 KB2012.04.15.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR MAGA HARCOL ÉRTETEK
- 5Móz 3,18-29  - 2Móz 14,10-16
Hanganyag: 26210 KB2019.05.16.18:00 - Földvári Tibor
AMIT JÓZSUÉ ÉS MÓZES IS LÁTOTT
- 5Móz 3,21-29

Mk 1, 21-28

Jézus tisztátalan lelket űz ki (Lk 4,31-37)21Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton pedig azonnal a zsinagógába ment, és tanított. 22Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. 23Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel: 24Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje. 25Jézus ráparancsolt: Némulj el, és menj ki belőle! 26A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, és hangos kiáltással kiment belőle. 27Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki. 28És gyorsan elterjedt a híre mindenfelé Galilea egész környékén.

Prédikációk Mk 1 alapján:

Hanganyag: 18803 KB1998.08.20.18:00 - Berta Zsolt
ÚJ KORSZAK - ÚJ ÜDVKORSZAK
- Mk 1,9-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 20916 KB
1999.01.01.10:00 - Cseri Kálmán
HITVALLÓ KERESZTYÉNEK
 Újév 

- Mt 28,18-20  - Mk 1,14-22
Hanganyag: 21341 KB2001.09.24.18:00 - Somogyi László
VÉG ÉS KEZDET - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
- Jer 31,31-34  - Mk 1,14-15
Hanganyag: 21341 KB2001.09.25.18:00 - Somogyi László
HOZZÁD LÉPETT - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
- Lk 5,4-10  - Mk 1,15
Hanganyag: 21341 KB2001.09.26.18:00 - Somogyi László
HATÁRTALAN KIRÁLYSÁG - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
- Mt 22,1-14  - Mk 1,15
Hanganyag: 21788 KB2001.09.27.18:00 - Somogyi László
EGY EGÉSZEN ÚJ FELISMERÉS - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
- 2Sám 12,1-7;9;13  - Mk 1,15
Hanganyag: 21739 KB2001.09.28.18:00 - Somogyi László
BIZALMI VÁLSÁG - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
- ApCsel 27,18-26  - Mk 1,15
Hanganyag: 21502 KB2001.09.29.18:00 - Somogyi László
VÉGRE EGY JÓ HÍR - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
- 1Móz 45,1-5;25-28  - Mk 1,14-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 16503 KB
2002.10.24.18:00 - Csákány Tamás
ITT AZ IDŐ
- Mk 1,14-15
Hanganyag: 21894 KB2004.09.20.18:00 - Sipos Ete Álmos
ELKÖZELÍTETT ISTENNEK ORSZÁGA
 Evangélizáció, 2004 

- Mk 1,14-15
Hanganyag: 22041 KB2006.05.11.18:00 - Csere Mátyás
ÉN AZÉRT JÖTTEM, HOGY HIRDESSEM AZ IGÉT
- Mk 1,32-38; Jn 8,37-43
Szöveges anyag
Hanganyag: 20727 KB
2008.06.22.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS CSENDESSÉGE
- Mk 1,29-39
Szöveges anyag
Hanganyag: 22008 KB
2012.06.03.10:00 - Horváth Géza
A KERESZTSÉGRŐL
- Mt 28,18-20  - Mk 1,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 27156 KB
2017.02.19.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS SZERETETE, SZABADÍTÁSA, SZOLGÁLATA
- Mk 1,29-31

RÉ 54 MRÉ 54