2019-06-19

5Móz 31, 1-13

Józsué Mózes utódja1Miután Mózes elmondta ezeket egész Izráelnek, 2ezt mondta nekik: Százhúsz esztendős vagyok már, nem tudok tovább veletek együtt járni-kelni, és az ÚR is megmondta nekem: Nem kelhetsz át a Jordánon! 3Az ÚR, a te Istened fog átkelni előtted, és ő fogja kipusztítani előled azokat a népeket, és így a birtokukat majd elfoglalhatod. Józsué fog átkelni előtted, ahogyan azt megmondta az ÚR. 4Úgy bánik el azokkal az ÚR, ahogyan elbánt Szíhónnal és Óggal, az emóriak királyaival és országukkal, amikor elpusztította őket. 5Kiszolgáltatja őket nektek az ÚR, ti pedig mindenben úgy bánjatok el velük, ahogyan megparancsoltam nektek! 6Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az ÚR, a te Istened vonul majd veled, nem hagy cserben téged, és nem hagy el.
7Akkor odahívta Mózes Józsuét, és ezt mondta neki az egész Izráel előtt: Légy erős és bátor, mert te fogsz bemenni ezzel a néppel arra a földre, amelyet az ÚR esküvel ígért oda atyáiknak, és te osztod azt fel majd köztük. 8Maga az ÚR vonul majd előtted, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj!
A törvényt hétévenként fel kell olvasni9Mózes leírta ezt a törvényt, és átadta a papoknak, Lévi fiainak, akik az ÚR szövetségládáját hordozzák, meg Izráel összes véneinek. 10Ezt parancsolta nekik Mózes: Minden hetedik esztendő végén, az adósságelengedés évének megszabott idejében, a lombsátrak ünnepén, 11amikor eljön egész Izráel, hogy megjelenjék az ÚRnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt, fel kell olvasni ezt a törvényt egész Izráel előtt, fülük hallatára. 12Gyűjtsd össze a népet, férfiakat, nőket és gyermekeket meg a lakóhelyeiden élő jövevényeket, hogy hallgassák és tanulják meg, és féljék Isteneteket, az URat, megtartván és teljesítvén ennek a törvénynek valamennyi igéjét. 13Fiaik is, akik még nem ismerik, hallgassák és tanulják meg, hogy féljék Isteneteket, az URat mindenkor, amíg csak éltek azon a földön, ahová most átkeltek a Jordánon, hogy azt birtokba vegyétek.

Prédikációk 5Móz 31 alapján:

Hanganyag: 21349 KB2001.11.22.18:00 - Draskóczy Gábor
IMÁDKOZZUNK GYERMEKEINKÉRT! (VISZ-beszámoló)
- 5Móz 31,9-13

Mk 9, 30-41

Jézus másodszor szól haláláról és feltámadásáról (Mt 17,22-23; Lk 9,43b-45)30Onnan elindulva keresztülmentek Galileán, és nem akarta, hogy valaki megtudja, 31mert tanította a tanítványait, és ezt mondta nekik: Az Emberfia emberek kezébe adatik, és megölik őt, de miután megölték, a harmadik napon feltámad. 32Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek megkérdezni őt.
Ki a legnagyobb? (Mt 18,1-5; Lk 9,46-48)33Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: Miről vitatkoztatok útközben? 34Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymás között az úton, hogy ki a legnagyobb. 35Jézus ekkor leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája! 36És kézen fogva egy kisgyermeket, közéjük állította, átölelte, és ezt mondta nekik: 37Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött.
Az ismeretlen ördögűző (Lk 9,49-50)38János ezt mondta neki: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űzött ki ördögöket, és igyekeztünk megakadályozni ebben, mert nem követ minket. 39Jézus azonban ezt mondta: Ne akadályozzátok őt! Mert senki sem fog csodát tenni az én nevemben, hogy azután gyalázhasson engem, 40mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. 41Aki inni ad nektek egy pohár vizet azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, hogy el nem marad a jutalma.

Prédikációk Mk 9 alapján:

Hanganyag: 21293 KB1999.03.04.18:00 - Földvári Tibor
A NAGYSÁG TITKA
- Mk 9,30-37
Szöveges anyag
Hanganyag: 18950 KB
2003.03.20.18:00 - Varga Róbert
LE A HEGYRŐL
- Mk 9, 2-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 22217 KB
2009.02.12.18:00 - Varga Róbert
HATÁRTALAN HIT
- Mk 9,14-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 21939 KB
2011.05.26.18:00 - Horváth Géza
ILLÉS LELKE ÉS EREJE
- Mk 9,9-13
Hanganyag: 21667 KB2013.06.13.18:00 - Csere Mátyás
SEGÍTS HITETLENSÉGEMEN
- Mk 9,14-29; Ef 2,8
Hanganyag: 22456 KB2013.07.28.10:00 - Földvári Tibor
MINDENKI TŰZZEL SÓZATIK MEG
- Mk 9,49-50  - Mk 9,30-48

RÉ 238 MRÉ 368