2018-07-12

3Móz 25, 1-34

1Azután így beszélt az ÚR Mózeshez a Sínai-hegyen:
2Szólj Izráel fiaihoz, és ezt mondd nekik: Amikor bementek arra a földre, amelyet én adok nektek, legyen nyugalma a földnek is az ÚR nyugalomnapjához hasonlóan.
3Hat éven át vesd be meződet, és hat éven át mesd meg szőlődet, és takarítsd be termését.
4De a hetedik esztendőben legyen teljes nyugalma a földnek, az ÚR nyugalomnapjához hasonlóan. Meződet ne vesd be, és szőlődet ne mesd meg.
5Ami az aratás után kihajtott, azt ne arasd le, és metszetlen szőlőd fürtjeit ne szedd le. A nyugalom esztendeje legyen ez a föld számára.
6De amit a föld a nyugalma idején terem, táplálékul lesz neked, szolgádnak és szolgálódnak, a nálad tartózkodó napszámosnak és idegennek,
7meg jószágodnak és a földeden élő állatoknak. Ez a termés lesz az eledeletek.
8Számolj azután hét nyugalomévet, azaz hétszer hét esztendőt, úgyhogy a hét nyugalomév ideje negyvenkilenc esztendő legyen.
9Akkor fúvasd meg a harsogó kürtöt a hetedik hónap tizedikén, az engesztelés napján fúvasd meg a kürtöt országszerte.
10Szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, és hirdessetek fölszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep: hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez.
11Örömünnep legyen az ötvenedik esztendő. Ne vessetek és ne arrassátok le, ami az aratás után kihajtott; a meg nem metszett szőlőt ne szüreteljétek le.
12Mert örömünnep az, tartsátok szentnek. A mezőről egyétek annak termését.
13Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá újra mindenki a birtokához.
14Ha valaki elad honfitársának valami eladnivalót, vagy vásárol valamit honfitársától, ne csalja meg egyik ember a másikat.
15Az örömünnep évét követő esztendők száma szerint vásárolj honfitársadtól, az pedig a termő esztendők száma szerint adjon el neked.
16Az évek nagyobb számához képest szabd magasabbra az árát annak, amit vásárolsz, és az évek kisebb számához képest szabd alacsonyabbra az árát annak, amit vásárolsz, hiszen a termést az évek számának megfelelően adja el neked.
17Ne csalja meg senki a honfitársát. Féld Istenedet. Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek!
18Hajtsátok végre rendelkezéseimet, tartsátok meg végzéseimet. Hajtsátok végre azokat, akkor biztonságban lakhattok azon a földön.
19Megadja gyümölcsét a föld, ehettek jóllakásig, és biztonságban lakhattok rajta.
20Ha pedig ezt mondjátok: Mit eszünk a hetedik esztendőben, ha nem vetünk, és a termésünket nem takarítjuk be? -
21én majd rátok árasztom áldásomat a hatodik esztendőben, és három esztendőre való fog teremni.
22Amikor a nyolcadik esztendőben vetni fogtok, még a régi termésből esztek; egészen a kilencedik évig, amíg beérik annak a termése, a régiből esztek.
23A földet senki se adja el véglegesen, mert enyém a föld, ti csak jövevények és zsellérek vagytok nálam.
24Ezért a birtokotokban levő egész földön tegyétek visszaválthatóvá a földet.
25Ha atyádfia elszegényedik, és elad a birtokából, akkor álljon elő a visszaváltója, a legközelebbi rokona, és váltsa meg magának, amit atyjafia eladott.
26Ha pedig valakinek nincs kiváltója, de ő maga szert tesz annyira, amennyi elegendő a visszaváltáshoz,
27vegye számba az eladás óta eltelt esztendőket, a fennmaradó értéket pedig térítse meg annak, akinek eladta, és térjen vissza a birtokára.
28De ha nincs annyija, amennyit meg kellene térítenie, akkor maradjon az eladott föld a megvásárlójánál az örömünnep évéig. Az örömünnepen azonban váljék szabaddá, és az eladó térjen vissza birtokára.
29Ha valaki lakóházat ad el egy fallal körülvett városban, legyen az visszaváltható az eladás évének az elteltéig. Egy esztendőn belül válthassa vissza.
30De ha nem váltják vissza annak az évnek a teljes elteltéig, akkor a kőfallal körülvett városban levő ház véglegesen a vevőé lesz, nemzedékről nemzedékre, nem válik szabaddá az örömünnepen sem.
31A kőfallal körül nem vett falvak házait a mezei földekhez kell számítani, legyenek visszaválthatók, és váljanak szabaddá az örömünnepen.
32A léviták városaiban, az ő birtokukban levő városok házai mindenkor legyenek visszaválthatók a léviták által.
33Ha a léviták közül váltja meg magának valaki, akkor is váljék szabaddá az eladott ház az örömünnepen az ő birtokát képező városban. Mert a léviták városaiban levő házak az ő birtokuk Izráel fiai között.
34A városaikhoz tartozó mezőket nem adhatják el, mert örökös birtokuk az.

Nincsenek prédikációk 3Móz 25 alapján.


Lk 7, 11-17

11Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt.
12Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte.
13Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: „Ne sírj!”
14Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: „Ifjú, neked mondom, kelj fel!”
15Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának.
16Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: „Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét.”
17Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken.

Prédikációk Lk 7 alapján:

Hanganyag: 18576 KB1968.09.01.10:00 - Joó Sándor
EGY POGÁNY EMBER PÉLDÁJA
- Lk 7,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 18679 KB
2001.10.28.10:00 - Varga Róbert
ADÓSSÁG, CSŐD, KEGYELEM
Szerkesztői megjegyzés:
záró ének és áldás hiányzik

- Lk 7, 40-43a
Szöveges anyag
2001.11.11.10:00 - Varga Róbert
HIT POGÁNY SZÍVBEN
- Lk 7, 1-10
Hanganyag: 21422 KB2002.08.22.18:00 - Cseri Kálmán
UDVARIASSÁG, VAGY SZERETET?
- Lk 7,36-50
Szöveges anyag
Hanganyag: 17755 KB
2003.06.01.10:00 - Csákány Tamás
AKIRE VÁRTUNK
- Lk 7,18-23  - Ézs 61,1-4
Szöveges anyag
Hanganyag: 21319 KB
2004.01.18.10:00 - Földvári Tibor
NAINI IFJÚ FELTÁMASZTÁSA
- Lk 7,11-17  - Jn 11,1-45
Szöveges anyag
Hanganyag: 4539 KB
2005.04.28.18:00 - Varga Róbert
BŰNÖSÖK BARÁTJA
- Lk 7,36-50
Hanganyag: 22115 KB2007.01.18.18:00 - Csere Mátyás
HOGYAN LEGYÜNK KÖZBENJÁRÓK?
- Lk 7,2-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 10958 KB
2007.04.09.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS ÚR A HALÁLON
 Húsvét 

- Lk 7,11-17  - Jn 20,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 17081 KB
2008.01.13.08:00 - Cseri Kálmán
"... HA TŐLE VESZEL"
- 1Jn 4,9-13  - Lk 7,36-48
Szöveges anyag
Hanganyag: 16475 KB
2009.04.19.18:00 - Varga Róbert
FELTÁMADÁS NAINBAN
- Lk 7,11-17
Hanganyag: 33337 KB2010.01.14.18:00 - Dr. Keszi Krisztina
LÉLEKTŐL VEZETVE
(Orvos-misszionáriusként Zambiában)

- Lk 7,18-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 20405 KB
2011.09.19.18:00 - Sípos Ete Álmos
IGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT MAGÁRÓL MOND?
 Evangélizáció, 2011 

- Lk 7,29-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 20256 KB
2011.09.21.18:00 - Sípos Ete Álmos
IGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT RÓLUNK, EMBEREKRŐL MOND?
 Evangélizáció, 2011 

- Lk 7,29-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.08.19.18:00 - Cseri Kálmán
HÁLAÁLDOZAT
- Lk 7,36-50
Hanganyag: 22118 KB2012.11.15.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS KÖNYÖRÜLETE NAINBAN
- Lk 7,11-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.11.18.18:00 - Cseri Kálmán
KÉTFÉLE LELKÜLET
- Lk 7,36-50
Hanganyag: 22776 KB2013.06.20.18:00 - Csere Mátyás
"CSAK EGY SZÓT SZÓLJ"
- Lk 7,1-10
Hanganyag: 22739 KB2014.02.06.18:00 - Szepesy László
A "BÖLCSESSÉG", MINT AKADÁLY
- Lk 7,29-35

RÉ 66 MRÉ 66