2018-05-16

Róm 6, 12-23

A kegyelem állapotában ne a bűnnek, hanem az igazságnak szolgáljunk12Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. 13Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. 14Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek.
15Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla! 16Nem tudjátok, hogy ha valakinek a szolgálatába álltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra? 17De hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére átadattatok! 18Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek.
19Emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát tagjaitokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvénytelenekké legyenek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyenek. 20Mert amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. 21De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál! 22Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. 23Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Prédikációk Róm 6 alapján:

Hanganyag: 18685 KB1964.10.04.10:00 - Joó Sándor
ISTENNEK ÁTADOTT ÉLET
- Róma 6,13
Hanganyag: 18032 KB1969.09.14.10:00 - Joó Sándor
EGYÜTT A KRISZTUSSAL
- Róma 6,3-4
Szöveges anyag
2000.03.09.18:00 - Varga Róbert
AZ ENGEDELMESSÉG BOLDOGSÁGA
- Róm 6, 15-18
Hanganyag: 22119 KB2012.04.07.18:00 - Csere Mátyás
KRISZTUS HALÁLÁBA KERESZTELTETTÜNK
 Nagyszombat 

- Róm 6,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 21799 KB
2012.11.25.08:00 - Horváth Géza
ISTEN AJÁNDÉKA: AZ ÖRÖK ÉLET
- Róm 6,23  - Ézsaiás 61,1 válogatott versek
Szöveges anyag
Hanganyag: 26625 KB
2015.04.12.10:00 - Szepesy László
MENEKÜLNI AZ ÚR ELŐL
- Jón 1,3  - Róm 6,12-19
Hanganyag: 25271 KB2016.10.31.10:00 - Szepesy László
EGYEDÜL ISTENNEK ÉLNI
- Róm 6,13b  - Róm 6,1-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 24511 KB
2017.04.14.10:00 - Horváth Géza
MEGHALVA KRISZTUSSAL
 Nagypéntek 

- Gal 2,20a  - Róm 6,1-13

2Kir 2

Isten magához ragadja Illést1Amikor az ÚR Illést forgószélben az égbe akarta ragadni, Illés és Elizeus elment Gilgálból. 2Illés ezt mondta Elizeusnak: Maradj itt, mert engem Bételbe küldött az ÚR. De Elizeus így felelt: Az élő ÚRra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el! Elmentek tehát Bételbe. 3A bételi prófétatanítványok odamentek Elizeushoz, és ezt mondták neki: Tudod-e, hogy az ÚR ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: Én is tudom, de hallgassatok! 4Akkor ezt mondta neki Illés: Maradj itt, Elizeus, mert engem Jerikóba küldött az ÚR. Ő azonban így felelt: Az élő ÚRra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el! Megérkeztek hát Jerikóba. 5A jerikói prófétatanítványok odaléptek Elizeushoz, és ezt mondták neki: Tudod-e, hogy az ÚR ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: Én is tudom, de hallgassatok! 6Azután ezt mondta neki Illés: Maradj itt, mert az ÚR a Jordánhoz küldött engem. Ő így felelt: Az élő ÚRra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el! Így hát együtt, ketten mentek tovább. 7Velük ment ötven prófétatanítvány is, és amikor ők ketten megálltak a Jordánnál, tőlük távolabb azok is megálltak. 8Illés fogta a palástját, összegöngyölte, és ráütött vele a vízre, mire az kettévált, ők pedig mindketten szárazon mentek át rajta.
9Amikor átértek, Illés ezt mondta Elizeusnak: Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadtatom tőled. Elizeus így felelt: Jusson nekem kétszeres rész a benned munkálkodó lélekből! 10Ő erre így felelt: Nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadtatom tőled, akkor úgy lesz; de ha nem, akkor nem lesz úgy. 11Amikor azután beszélgetve továbbmentek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az égbe. 12Elizeus látta ezt, és így kiáltozott: Atyám, atyám, Izráel harci kocsija és annak hajtója! Azután nem látta őt többé. Ekkor megragadta a ruháját, és két darabra tépte. 13Majd fölemelte Illés leesett palástját, és megint odaállt a Jordán partjára. 14Fogta Illés leesett palástját, ráütött vele a vízre, és így szólt: Hol van az ÚR, Illés Istene, hol van ő? Amikor ráütött a vízre, az kettévált, Elizeus pedig átment rajta. 15Látták ezt a jerikói prófétatanítványok, akik átellenben voltak, és ezt mondták: Az Illésben munkálkodó lélek Elizeusra szállt! És eléje menve a földre borultak előtte. 16Majd ezt mondták neki: Van itt a te szolgáid között ötven ember, bátor férfiak: hadd menjenek el megkeresni uradat, hátha az ÚR lelke ragadta el, és letette valamelyik hegyre vagy völgybe. De ő így felelt: Ne küldjetek senkit! 17Addig-addig unszolták azonban, míg végül azt mondta: Hát küldjetek! El is küldték az ötven embert; azok három napig keresték, de nem találták meg. 18Visszatértek azért hozzá, mert még Jerikóban tartózkodott. Ő így szólt hozzájuk: Mondtam nektek, hogy ne menjetek.
Elizeus első csodái19Egyszer a városbeliek ezt mondták Elizeusnak: Uram, magad is látod, hogy ez a város jó lakóhely, de a vize rossz, és a földje terméketlen. 20Erre ő így felelt: Hozzatok ide egy új tálat, és tegyetek bele sót! Oda is vitték neki. 21Ő pedig kiment a víz forrásához, sót dobott bele, és ezt mondta: Így szól az ÚR: Meggyógyítom ezt a vizet, nem okoz többé halált és terméketlenséget. 22És a víz meggyógyult, így van ez még ma is, Elizeus szava szerint, amelyet kimondott.
23Onnan azután elment Bételbe. Miközben fölfelé ment az úton, kisfiúk jöttek ki a városból, és így csúfolták őt: Menj föl, kopasz! Menj föl, kopasz! 24Ő azonban hátrafordult, rájuk nézett, és megátkozta őket az ÚR nevében. Ekkor két nőstény medve jött ki az erdőből, és szétszaggatott közülük negyvenkét gyermeket. 25Innen fölment a Karmel-hegyre, onnan pedig visszatért Samáriába.

Prédikációk 2Kir 2 alapján:

Hanganyag: 21924 KB2011.05.12.18:00 - Csere Mátyás
KÉRJ VALAMIT!
- 2Kir 2,1-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 25539 KB
2015.10.08.18:00 - Földvári Tibor
ILLÉS ELRAGADTATÁSA
- 2Kir 2,1-3;6-16;18

RÉ 467 MRÉ 413