2018-07-16

3Móz 27

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR:
2Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha valaki különleges fogadalmat tesz, föl kell becsülni az ÚRnak szánt személyeket.
3Ha férfit kell fölbecsülni, húszévestől hatvanévesig ötven ezüstsekelre becsüld, a szent sekel szerint.
4Ha pedig asszony az, akkor harminc sekelre becsüld.
5Ha ötévestől húszévesig való, a fiút húsz sekelre becsüld, a leányt tíz sekelre.
6Ha egyhónapostól ötévesig való, akkor a fiút öt ezüstsekelre becsüld, a leányt pedig három ezüstsekelre becsüld.
7Ha hatvanéves, vagy annál idősebb, akkor a férfit tizenöt sekelre becsüld, az asszonyt pedig tíz sekelre.
8Ha azonban szegényebb, mint amennyire becsülted, akkor állítsák a pap elé, és a pap becsülje meg őt. Aszerint becsülje meg a pap, amilyen módja van a fogadalmat tevőnek.
9Ha olyan állatról van szó, amilyet áldozatul szoktak bemutatni az ÚRnak, minden olyan, amilyet az ÚRnak szoktak adni, szent.
10Ne adjanak helyette mást, ne cseréljék ki, se a jót rosszabbra, se a rosszat jobbra, mert ha mégis kicserélnék az állatot egy másik állatra, akkor az is, meg a csereállat is szent lesz.
11Ha pedig valamilyen tisztátalan állatról van szó, amilyet nem szoktak áldozatul bemutatni az ÚRnak, akkor állítsák oda az állatot a pap elé.
12Becsülje meg azt a pap, hogy jó-e vagy rossz-e, és ahogyan a pap megbecsülte, úgy legyen.
13De ha mindenképpen meg akarja azt váltani, akkor tegye hozzá a becsértékének még egy ötödét.
14Ha valaki a házát szenteli oda szent ajándékul az ÚRnak, akkor a pap becsülje meg, hogy jó-e vagy rossz-e, és a pap által megállapított becsértéket kell számítani.
15Ha pedig az, aki odaszentelte, meg akarja váltani a házát, akkor tegye hozzá a becsértékének még egy ötödét, és úgy maradjon az övé.
16Ha valaki ősi birtokából szentel oda valamit az ÚRnak, akkor a vetőmagja szerint kell megbecsülni; egy hómer árpa vetőmag ötven ezüstsekelt ér.
17Ha az örömünnep évétől fogva szenteli oda valaki a mezejét, akkor a teljes becsértéket kell számítani.
18De ha az örömünnep után szenteli oda valaki a mezejét, akkor számítsa ki a pap a következő örömünnepig még hátra levő évek számának megfelelő pénzt, és azt vonják le a becsértékből.
19De ha mindenképpen meg akarja váltani a mezejét az, aki odaszentelte, akkor tegye hozzá becsárának még egy ötödét, és úgy maradjon az övé.
20Ha pedig nem váltja meg a mezőt, hanem eladja azt a mezőt más valakinek, akkor nem váltható meg többé.
21Ha az örömünnepen felszabadul a mező, legyen az ÚR szent tulajdona, mint esküvel odaszentelt mező: a pap birtoka legyen.
22Ha pedig valaki vásárolt mezőt szentel oda az ÚRnak, amely nem ősi birtoka,
23akkor számítsa ki a pap a becsérték összegét az örömünnep évéig, és a becsértéket még azon a napon oda kell adni az ÚRnak szent ajándékul.
24Az örömünnep évében visszaszáll a mező arra, akitől vették, akinek ősi birtoka volt az a föld.
25Mindent a szent sekel szerint becsüljetek fel! Húsz géra ez a pénzegység.
26Az állat elsőszülöttjét nem kell senkinek sem odaszentelni, mert az mint elsőszülött úgyis az ÚRé, akár szarvasmarha, akár juh, az ÚRé az.
27Ha azonban áldozatra alkalmatlan az az állat, akkor meg kell váltani becsértéke szerint, hozzáadva még annak egy ötödét. Ha pedig nem váltják meg, akkor adják el becsára szerint.
28De amit esküvel szentelt valaki tulajdonából az ÚRnak, akár ember, akár állat, akár ősi birtok az, azt nem adhatja el, és nem válthatja meg. Minden esküvel odaszentelt dolog igen szent tulajdona az ÚRnak.
29Nem lehet megváltani az olyan embert, aki átok miatt került az esküvel odaszenteltek közé, annak meg kell halnia.
30A föld minden tizede az ÚRé, a földnek a szemes terméséből és a fa gyümölcséből; az ÚR szent tulajdona az.
31De ha valaki mindenképpen meg akar valamit váltani a tizedéből, tegye még hozzá egyötödét.
32A marháknak és juhoknak a tizede is, minden tizedik, amely átmegy a pásztorbot alatt, az ÚR szent tulajdona legyen.
33Nem szabad válogatni a jó és a rossz között, sem kicserélni azt. Ha valaki mégis kicseréli, akkor az is, meg a csereállat is szent lesz, nem váltható meg.
34Ezek azok a parancsolatok, amelyeket az ÚR parancsolt Mózes által Izráel fiainak a Sínai-hegyen.

Nincsenek prédikációk 3Móz 27 alapján.


Lk 8, 4-15

4Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban:
5„Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak.
6Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet.
7Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották.
8Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott.” Majd emelt hangon hozzátette: „Akinek van füle a hallásra, hallja!”
9Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat.
10Ő ezt mondta: „Nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek.
11A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje.
12Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek.
13Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak.
14Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést.
15Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal.”

Prédikációk Lk 8 alapján:

Hanganyag: 18274 KB1967.11.26.10:00 - Joó Sándor
A GYÜMÖLCSÖZŐ ÉLET TITKA
- Lk 8,10-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 19071 KB
1999.07.04.10:00 - Cseri Kálmán
A GYÜMÖLCSÖZŐ ÉLET TITKA
(Dr. Joó Sándor igehirdetése)

- Lk 8,11-15
Szöveges anyag
2000.01.30.10:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS ERŐSEBB
- Lk 8, 26-39
Szöveges anyag
Hanganyag: 20014 KB
2004.01.22.18:00 - Földvári Tibor
ASSZONYOK JÉZUS SZOLGÁLATÁBAN
- Lk 8,1-3
Szöveges anyag
Hanganyag: 4776 KB
2005.12.29.18:00 - Varga Róbert
NE FÉLJ, CSAK HIGGY!
- Lk 8, 40-56
Hanganyag: 21976 KB2007.01.21.18:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS MEGPARANCSOLTA...
- Lk 8,26-39
Szöveges anyag
Hanganyag: 22108 KB
2007.11.11.10:00 - Cseri Kálmán
MIRE ADTA ISTEN AZ IGÉT?
- 1Thessz 1,6-8  - Lk 8,11-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 21761 KB
2008.03.02.10:00 - Cseri Kálmán
AZ IGE SORSA
- Lk 8,11-15. 18  - Zsolt 119,89-105
Szöveges anyag
Hanganyag: 21516 KB
2010.01.24.10:00 - Földvári Tibor
HOL VAN A HITETEK?
- Lk 8,22-25  - Zsolt 107,23-32
Szöveges anyag
Hanganyag: 21992 KB
2011.07.07.18:00 - Földvári Tibor
ASSZONYOK SZOLGÁLATA
- Mk 15,40-16,8, Lk 8,1-3
Szöveges anyag
Hanganyag: 27815 KB
2014.09.28.08:00 - Horváth Géza
A MAGVETÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYE
- Lk 8,5;15  - Lk 8,5-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 25707 KB
2014.10.19.10:00 - Horváth Géza
A HÁLA JELEI
- Lk 8,1-3  - Zsolt 100
Hanganyag: 22839 KB2018.05.06.08:00 - Földvári Tibor
JAIRUS LÁNYA, ÉDESANYJA
- Lk 8,40-56
Hanganyag: 22839 KB2018.05.06.10:00 - Földvári Tibor
JAIRUS LÁNYA, ÉDESANYJA
 Családi istentisztelet 

- Lk 8,49-56

RÉ 253 MRÉ 357