2017-12-07

Ez 36

Új élet ígérete1Te pedig, emberfia, prófétálj Izráel hegyeinek, és mondd: Izráel hegyei, halljátok meg az ÚR igéjét! 2Így szól az én Uram, az ÚR: Mivel az ellenség hahotázva azt mondta rólatok: Birtokunkba kerültek az ősi halmok! – 3ezért prófétálj, és mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Mivel a vesztetekre törnek mindenfelől, hogy a többi nép birtokává legyetek, és mivel szájukra vettek titeket a rágalmakat terjesztő népek, 4azért, Izráel hegyei, halljátok az én URamnak, az ÚRnak igéjét! Ezt mondja az én URam, az ÚR a hegyeknek és a halmoknak, a medreknek és a völgyeknek, az elpusztult romoknak és az elhagyatott városoknak, amelyeket a körülöttük élő többi nép fosztogatott és kigúnyolt, 5ezért tehát így szól az én Uram, az ÚR: Heves indulattal beszélek a többi nép és egész Edóm ellen, akik birtokba vették országomat kárörvendő szívvel és megvető lélekkel, hogy néptelenné tegyék, és teljesen kifosszák. 6Ezért prófétálj Izráel földjéről, mondd a hegyeknek és a halmoknak, a medreknek és a völgyeknek: Így szól az én Uram, az ÚR: Haragos indulattal beszélek, mert a népek gyalázkodását kellett elviselnetek. 7Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Fölemelt kézzel esküszöm, hogy majd a körülöttetek élő népeknek kell eltűrniük, hogy gyalázzák őket!
8Rajtatok pedig, Izráel hegyei, ágak sarjadnak, és gyümölcs terem népemnek, Izráelnek, mert hamarosan hazatérnek. 9Mert én mellettetek vagyok, és felétek fordulok: megművelnek és bevetnek titeket. 10Megszaporítom rajtatok az embereket, Izráel egész házát; városaitok benépesülnek, a romok újjáépülnek. 11Megszaporítok rajtatok embert és állatot, sokasodni és szaporodni fognak. Benépesítelek titeket, mint hajdan, és több jót teszek veletek, mint azelőtt. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR! 12Gondoskodni fogok róla, hogy emberek járjanak rajtatok: az én népem, Izráel. Birtokba vesznek, az ő tulajdonuk lesztek, és nem lesztek többé néptelenek.
13Így szól az én Uram, az ÚR: Bár azt mondják, hogy emberevő föld vagy, mert el szoktad pusztítani a rajtad élő népeket, 14nem eszel többé embert, és nem pusztítod el a rajtad élő népeket – így szól az én Uram, az ÚR. 15Nem kell többé hallanod a nemzetek gyalázkodását, a népek csúfolódását sem kell tűrnöd többé, és nem pusztítod el a rajtad élő népeket – így szól az én Uram, az ÚR.
16Így szólt hozzám az ÚR igéje: 17Emberfia! Amikor Izráel háza a saját földjén lakott, tisztátalanná tették azt életükkel és tetteikkel. Olyan tisztátalan volt előttem az életük, mint a havi vérzés. 18Rájuk zúdítottam haragomat, mert vért ontottak a földre, és tisztátalanná tették azt bálványaikkal. 19Ezért elszélesztettem őket a népek között, és szétszóródtak az országokba. Életük és tetteik szerint tartottam ítéletet fölöttük.
20De amikor a népek közé jutottak, amerre csak jártak, gyalázatot hoztak szent nevemre, mert ezt mondták róluk: Az ÚR népe ezek, mégis el kellett hagyniuk az országát! 21Ekkor szánalomra indultam szent nevemért, amelyre gyalázatot hozott Izráel háza a népek között, amerre csak járt.
22Ezért mondd ezt Izráel házának: Így szól az én Uram, az ÚR: Nem tiértetek cselekszem én, Izráel háza, hanem szent nevemért, amelyre gyalázatot hoztatok a népek között, amerre csak jártatok. 23Majd én megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amely gyalázatos lett a népek között, mert gyalázatot hoztatok rá közöttük. Majd megtudják a népek, hogy én vagyok az ÚR – így szól az én URam, az ÚR –, amikor szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy én szent vagyok!
24Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. 25Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. 26Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. 27Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. 28Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. 29Megszabadítlak benneteket minden tisztátalanságotoktól. Előhívom a gabonát és megsokasítom, és nem hozok rátok éhínséget. 30Megszaporítom a fák gyümölcsét és a mező termését, hogy ne csúfoljanak többé benneteket éhínség miatt a népek. 31Akkor majd visszagondoltok arra, hogy milyen gonoszul éltetek, és milyen rosszak voltak tetteitek, és megundorodtok magatoktól utálatos bűneitek miatt. 32Nem tiértetek cselekszem – így szól az én URam, az ÚR –, tudjátok meg ezt! Szégyenkezzetek, és piruljatok életetek miatt, Izráel háza!
33Így szól az én Uram, az ÚR: Amikor megtisztítlak benneteket minden bűnötöktől, benépesítem a városokat, és újjáépülnek a romok. 34Művelni fogják a pusztává lett földet, azután, hogy pusztán hevert az arra járók szeme láttára. 35Akkor majd ezt mondják: Ez a pusztává lett föld itt most olyan, mint az Éden kertje; a rommá lett, elpusztult, a falaitól megfosztott városokat pedig megerősítették, és újból laknak bennük! 36Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek megmaradtak, hogy én, az ÚR építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Én, az ÚR megmondtam, és meg is teszem!
37Így szól az én Uram, az ÚR: Még azt is kérheti tőlem Izráel háza, hogy ezt tegyem velük: úgy megsokasítom az embereket, mint a juhokat. 38Úgy megtelnek a romba dőlt városok emberek tömegével, ahogyan Jeruzsálem tele van az ünnepeken juhokkal, áldozatra szentelt juhokkal. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR!

Prédikációk Ez 36 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 19369 KB
1998.03.29.10:00 - Cseri Kálmán
ÚJ SZÍV
- Ez 36,26-27  - Mt 18,21-35
Szöveges anyag
Hanganyag: 18301 KB
2007.02.01.18:00 - Cseri Kálmán
SZÁNALOMRA INDULTAM
- Ez 36,24-32
Hanganyag: 22300 KB2017.12.07.18:00 - Pétery-Schmidt Zsolt
ISTEN DICSŐSÉGÉRE FIGYELJETEK!
- Ez 36,16-38

Kol 3, 5-11

Az új ember felöltözése5Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, 6mert ezek miatt haragszik Isten. 7Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek; 8most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. 9Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, 10és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. 11Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.

Prédikációk Kol 3 alapján:

Hanganyag: 16097 KB1967.05.04.10:00 - Joó Sándor
AZ ODAFELVALÓKKAL TÖRŐDJETEK
 Áldozócsütörtök 

- Kol 3,1-2
Szöveges anyag
1980.08.31.10:00 - Cseri Kálmán
A HÁZASSÁG VÁLSÁGAI III.
 Család  Házasság 

- Kol 3,12-13
Hanganyag: 20419 KB1998.04.16.18:00 - Földvári Tibor
KRISZTUS BESZÉDE LAKOZZÉK GAZDAGON
- Kol 3,16-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 20070 KB
1998.04.19.18:00 - Cseri Kálmán
KRISZTUS BESZÉDE
- Kol 3,16
Szöveges anyag
Hanganyag: 21434 KB
2003.04.21.10:00 - Varga Róbert
KRISZTUSBAN ELREJTETT ÉLET
 Húsvét 

- Kol 3, 1-4  - Jn 21, 1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 22011 KB
2004.04.11.11:00 - Cseri Kálmán
10. "HA FELTÁMADTATOK KRISZTUSSAL..."
 Húsvét 

- Kol 3,1-4  - Lk 24,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 19235 KB
2004.04.18.08:00 - Cseri Kálmán
11. ÁTÖLTÖZÉS
- Kol 3,5-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 21535 KB
2004.04.25.10:00 - Cseri Kálmán
12. JÉZUS "RUHATÁRA"
- Kol 3,12-17  - Ef 4,17-32
Szöveges anyag
Hanganyag: 20813 KB
2004.05.02.08:00 - Cseri Kálmán
13. KRISZTUS-URALOM A CSALÁDBAN
 Család 

- Kol 3,18-21  - Ef 5,21-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 20626 KB
2004.05.09.08:00 - Cseri Kálmán
14. SZOLGÁK ÉS SZABADOK
- Kol 3,22-4,1  - Filem
Hanganyag: 22787 KB2015.04.30.18:00 - Takaró János
KRISZTUSSAL
- Kol 3,1-4
Hanganyag: 25348 KB2017.07.06.18:00 - Szepesy László
ISTEN FELÉBRESZTI EGYHÁZÁT: FELEMELI TEKINTETÜNKET
- Kol 3,1-4
Hanganyag: 25375 KB2017.12.10.10:00 - Pétery-Schmidt Zsolt
AZ ODAFELVALÓKKAL TÖRŐDJETEK!
- Kol 3,2  - Kol 3,1-4; 3,12-4,1

RÉ 306 MRÉ 183