2018-02-18

Mt 16, 13-20

Péter vallástétele (Mk 8,27-30; Lk 9,18-21)13Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? 14Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. 15Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? 16Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. 17Jézus ezt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám. 18Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. 19Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. 20Akkor megparancsolta tanítványainak: ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus.

Prédikációk Mt 16 alapján:

Hanganyag: 16773 KB1964.08.09.10:00 - Joó Sándor
DRÁGÁBB AZ EGÉSZ VILÁGNÁL
- Mt 16,26
Szöveges anyag
1984.04.08.10:00 - Cseri Kálmán
MIT HASZNÁL...?
 Hit  Kegyelem  Meghökkentő kérdés  Megtérés  Üdvösség 

- Mt 16,25-26  - 1Móz 19,12-29
Szöveges anyag
2000.04.21.18:00 - Cseri Kálmán
MIÉRT SZENVEDETT?
- Mt 16, 21
Szöveges anyag
Hanganyag: 21712 KB
2002.09.26.19:00 - Cseri Kálmán
KINEK MONDOTOK ENGEM?
 Evangélizáció, 2002 

- Mt 16,13-17; 21
Szöveges anyag
Hanganyag: 21975 KB
2008.01.17.18:00 - Cseri Kálmán
MÁTÉ EVANGÉLIUMA
- Mt 16,13-17
Hanganyag: 22119 KB2008.09.21.10:00 - Csere Mátyás
TI KINEK MONDTOK ENGEM?
- Mt 16,15-16  - Mt 16,13-25
Szöveges anyag
Hanganyag: 18683 KB
2009.05.14.18:00 - Varga Róbert
"HA VALAKI..."
- Mt 16,24-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 21580 KB
2010.08.01.08:00 - Cseri Kálmán
AKI HALLJA ÉS CSELEKSZI...
 Döntés 

- Mt 16,21-23  - Zsolt 119,97-105
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.05.15.10:00 - Horváth Géza
KINEK MONDOD JÉZUST?
- Mt 16,15-16  - Mt 16,13-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 22116 KB
2011.09.25.10:00 - Sípos Ete Álmos
IGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT A JÉZUS-KÖVETÉS SZABÁLYAIRÓL MOND?
 Evangélizáció, 2011 

- Mt 16,24  - Mt 16,21-28
Hanganyag: 26574 KB2013.12.05.18:00 - Suhai György
"TI KINEK MONDOTOK ENGEM?"
cigánymissziói beszámoló

- Mt 16,13-18
Hanganyag: 23989 KB2017.01.22.18:00 - Szepesy László
ÖRÖK ÉLET
- Mt 16,24-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 26733 KB
2017.11.26.10:00 - Szepesy László
ÖNMEGTAGADÁS - DE HOGYAN?
- Mt 16,24-25  - Tit 2,11-14

1Móz 45

József megismerteti magát testvéreivel1Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott: Küldjetek ki előlem mindenkit! Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát a testvéreivel. 2Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. 3Majd ezt mondta József a testvéreinek: Én vagyok József! Él-e még az én apám? De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. 4József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek már közelebb hozzám! Erre aztán közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! 5De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. 6Mert már két esztendeje tart az éhínség a földön, és még öt esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. 7Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. 8Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. 9Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki: Ezt üzeni a fiad, József: Isten egész Egyiptom urává tett engem. Jöjj el hozzám, ne tétovázz! 10Gósen földjén fogsz lakni, közel leszel hozzám te, a fiaid és az unokáid, meg a juhaid, marháid és mindened. 11Én majd ellátlak itt, hiszen még öt évig tart az éhínség. Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, sem semmi más, ami a tiéd.
12Ti most saját szemetekkel látjátok testvéremmel, Benjáminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. 13Mondjátok el azért apámnak, milyen dicső dolgok történtek itt velem Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide apámat! 14Ekkor testvérének, Benjáminnak a nyakába borult, és sírt. Benjámin is sírt a nyakába borulva. 15Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírva megölelte őket. Azután már beszédbe elegyedtek vele a testvérei.
A fáraó Egyiptomba hívja Jákóbot és fiait16A fáraó házában meghallották a hírt, hogy megjöttek József testvérei. Tetszett ez a fáraónak és szolgáinak. 17Ezt mondta a fáraó Józsefnek: Mondd meg testvéreidnek: Ezt cselekedjétek: Rakjátok meg állataitokat, eredjetek, menjetek el Kánaán földjére! 18Azután vegyétek magatokhoz apátokat, házatok népét, és jöjjetek hozzám; én pedig nektek adom Egyiptom földjének a legjavát, és a legzsírosabb földön élhettek. 19Parancsold meg nekik: Ezt cselekedjétek: Vigyetek magatokkal szekereket Egyiptomból gyermekeitek és feleségeitek számára, hozzátok magatokkal apátokat, és jöjjetek ide! 20Ne sajnáljátok a holmitokat, mert Egyiptom egész földjének a legjava lesz a tiétek!
21Izráel fiai így is cselekedtek. József adott nekik szekereket a fáraó parancsa szerint, és útravalót is adott nekik. 22Mindegyiknek adott egy öltözet ruhát, de Benjáminnak háromszáz ezüstöt és öt öltözet ruhát adott. 23Apjának pedig ezt küldte: tíz szamarat, megrakva Egyiptom legjobb termékeivel, és tíz szamárkancát, megrakva gabonával, kenyérrel és egyéb élelemmel, útravalóul az apjának. 24Így küldte el testvéreit, és azok elmentek. De ezt mondta nekik: Ne civakodjatok az úton!
25Fölmentek tehát Egyiptomból, és megérkeztek Kánaán földjére apjukhoz, Jákóbhoz. 26Megmondták neki: József még életben van, sőt egész Egyiptom fölött ő uralkodik! De Jákób szíve hideg maradt, mivel nem hitt nekik. 27Elbeszélték hát neki mindazt, amit József mondott nekik. És amikor látta a szekereket, amelyeket József küldött, hogy őt elvigyék, Jákób megkönnyebbült. 28Ezt mondta Izráel: Ennyi elég! Csakhogy él még József, a fiam! Megyek, hogy meglássam őt, mielőtt meghalok.

Prédikációk 1Móz 45 alapján:

Szöveges anyag
2002.07.18.18:00 - Csákány Tamás
MÉLYSÉGBŐL MAGASBA EMELVE
- 1Móz 45,1-8; 50,20-21
Hanganyag: 19912 KB2009.09.17.18:00 - Földvári Tibor
JÓZSEF ISTENRE MUTAT
- 1Móz 45,1-15;24

RÉ 26 MRÉ 26