2017-11-14

Ez 21, 1-12

Ítéletes prófécia Jeruzsálem ellen1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia, fordulj Témán irányába, mondj szózatot dél felé, és prófétálj a Délvidék erdeje ellen! 3Ezt mondd a Délvidék erdejének: Hallgasd meg az ÚR igéjét! Így szól az én URam, az ÚR: Íme, én tüzet gyújtok benned, és az megemészt benned minden zöldellő fát és minden kiszáradt fát. Nem alszik el a lobogó láng, és megperzselődik benne minden arc déltől északig. 4És látni fogja minden ember, hogy én, az ÚR, gyújtottam fel, nem is fog elaludni! 5Én azonban ezt mondtam: Ó, Uram, URam! Ők azt mondják rólam: Ez már megint példázatokban beszél!
6Ezért így szólt hozzám az ÚR igéje: 7Emberfia, fordulj Jeruzsálem felé, mondj szózatot a szentélyek felé, és prófétálj Izráel földje ellen! 8Mondd Izráel földjéről: Így szól az ÚR: Íme, én rád támadok, kihúzom kardomat hüvelyéből, és kiirtok belőled bűnöst és igazat. 9Mivel ki akarok irtani belőled bűnöst és igazat, azért jön ki kardom a hüvelyéből minden ember ellen déltől északig. 10Akkor majd megtudja minden ember, hogy én, az ÚR, húztam ki a kardomat hüvelyéből: nem is tér az oda vissza!
11Te meg, emberfia, sóhajtozz! Meggörnyedt derékkal, keservesen sóhajtozz a szemük láttára! 12Ha majd megkérdezik tőled, hogy miért sóhajtozol, így felelj: Egy hír miatt, amely ha ideér, megdermed minden szív, ellankad minden kéz, elcsügged minden lélek, és minden térd vizes lesz. Íme, eljön és beteljesül! – így szól az én Uram, az ÚR.

Prédikációk Ez 21 alapján:

Hanganyag: 19368 KB2017.11.16.18:00 - Pétery-Schmidt Zsolt
ISTEN AKARATA MINDENEK FELETT
- Ez 21,23-32

Gal 1, 10-24

Pál nem embertől vette át az evangéliumot10Most tehát az embereket akarom meggyőzni vagy Istent? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. 11Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől való, 12mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. 13Mert hallottátok, hogyan éltem egykor a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. 14És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, minthogy fölöttébb buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. 15De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, 16hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem, hogy hirdessem őt a népek között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. 17Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, azután ismét visszatértem Damaszkuszba. 18Majd három esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam tizenöt napig. 19De az apostolok közül nem láttam mást, csak Jakabot, az Úr testvérét. 20Amit pedig nektek írok, íme, Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. 21Azután elmentem Szíria és Kilikia vidékére. 22Júdea keresztyén gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem. 23Csupán ezt hallották: „Aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított.” 24És dicsőítették énértem Istent.

Prédikációk Gal 1 alapján:

Hanganyag: 21718 KB1998.07.02.18:00 - Földvári Tibor
AZ IGEHIRDETŐ TEKINTÉLYE
- Gal 1,1-24
Hanganyag: 21710 KB1998.07.05.10:00 - Földvári Tibor
NINCS MÁS EVANGÉLIUM
- Gal 1,1-12  - ApCsel 15 válogatott versek
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.10.23.18:00 - Horváth Géza
EGYETLEN EVANGÉLIUM
- Gal 1,6-8;11-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 25873 KB
2013.01.27.08:00 - Horváth Géza
SZENT HADÜZENET
- Gal 1,15-24  - Gal 1
Szöveges anyag
Hanganyag: 19513 KB
2015.04.19.18:00 - Horváth Géza
ÚJJÁ LETT MINDEN
- Gal 1,11-16
Hanganyag: 24088 KB2017.11.12.08:00 - Horváth Géza
AZ EVANGÉLIUM KÉPVISELŐI
- Gal 1,1-5

RÉ 15 MRÉ 15