2017-10-23

Ez 7

A harag napja1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Te, emberfia, ezt mondja az én Uram, az ÚR Izráel földjének: Vége van, jön a vég az ország négy oldalán! 3Most véged lesz! Rád zúdítom haragomat, elítéllek úgy, ahogy megérdemled, megbüntetlek minden utálatos tettedért. 4Nem szánakozom rajtad, és nem leszek könyörületes, hanem úgy bánok veled, ahogy megérdemled: utálatos tetteid következménye utolér. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR.
5Így szól az én Uram, az ÚR: Egyik veszedelem jön a másik után! 6Jön a vég, jön a vég! Rád virradt, jön már! 7Jön rátok a felfordulás, ország lakói! Jön már az az idő, közel az a nap, amelyen rémület lesz a hegyeken víg ének helyett! 8Most már hamarosan kitöltöm rajtad lángoló haragomat, elbánok veled haragomban; elítéllek úgy, ahogy megérdemled, és megbüntetlek minden utálatos tettedért. 9Nem szánakozom, és nem leszek könyörületes. Úgy bánok veled, ahogy megérdemled: utálatos tetteid következménye utolér. Akkor megtudjátok, hogy én, az ÚR vagyok, aki lesújtott rátok! 10Itt van az a nap, eljött már, eljött a felfordulás! Virágzik a törvénysértés, virít a kevélység, 11az erőszak bűnös uralommá lett. Nem marad belőlük semmi, sem gazdagságukból, sem a zajos sokaságból, sem előkelőikből.
12Eljött az idő, elérkezett a nap! A vevő ne örüljön, az eladó ne búsuljon, mert minden gazdagságot utolér a harag. 13Az eladó nem veheti vissza, amit eladott, még ha életben maradna is, mert a látomás minden gazdagságra vonatkozik, és visszavonhatatlan, hiszen még az életét sem tarthatja meg senki a bűne miatt.
14Fújjátok csak a kürtöt, készítsetek elő mindent! Nem fog senki harcba menni, mert izzó haragom elért minden gazdagságot. 15Kint fegyver pusztít, bent dögvész és éhínség. Aki a mezőn van, fegyvertől hal meg, aki a városban van, azt éhínség és dögvész emészti meg. 16És ha lesznek is, akik megmenekülnek, olyanok lesznek, mint a búgó galambok a hegyeken, mindnyájan nyögnek bűneik miatt. 17Minden kéz ellankad, minden térd vizes lesz. 18Zsákruhát öltenek, rettegés borul rájuk. Minden arcon szégyenpír lesz, mindenki fején kopaszság. 19Ezüstjüket az utcára dobják, és aranyuk szemétbe kerül. Ezüstjük és aranyuk nem tudja megmenteni őket az ÚR haragjának napján. Éhségüket nem csillapítják, gyomrukat nem tölthetik meg vele; ez csak bűnbe vitte őket. 20Díszes ékszerként büszkélkedtek vele, sőt utálatos és förtelmes bálványokat csináltak belőle; ezért tettem a számukra szemétté. 21Odaadtam prédaként az idegeneknek, és zsákmányul a föld bűnöseinek, akik meggyalázzák. 22Elfordítom tőlük arcomat, és meggyalázzák szent helyemet. Fosztogatók hatolnak be oda, és meggyalázzák.
23Készítsd a láncot, mert tele van az ország törvényesített vérontással, és tele van a város erőszakkal. 24De én idehozom a leggonoszabb népeket, és birtokba veszik a házaikat. Véget vetek az erőszakosok gőgjének, és meggyalázzák szentélyeiket. 25Rettegés jön; békét keresnek, de hiába. 26Egyik baj jön a másik után, egyik hír a másik után érkezik. Látomást keresnek a prófétánál, de hiába; nem tud útmutatást adni a pap, sem tanácsot a vén. 27A király gyászolni fog, a fejedelmet döbbenet fogja el, és az ország népét rémület bénítja meg. Úgy bánok velük, ahogy megérdemlik. Ahogyan ők ítéltek, úgy ítélem meg őket. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR!

Nincsenek prédikációk Ez 7 alapján.


Jn 18, 1-11

Jézus elfogatása (Mt 26,47-56; Mk 14,43-50; Lk 22,47-53)1Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kidrón-patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. 2Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. 3Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. 4Jézus pedig tudva mindazt, ami reá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk: Kit kerestek? 5Azok így feleltek: A názáreti Jézust. Én vagyok – mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. 6Amikor azt mondta nekik: Én vagyok – visszatántorodtak, és a földre estek. 7Ekkor újra megkérdezte tőlük: Kit kerestek? Ők ismét ezt felelték: A názáreti Jézust. 8Jézus így szólt: Megmondtam nektek, hogy én vagyok: ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni! 9Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. 10Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét: a szolga neve pedig Málkus volt. 11Erre Jézus így szólt Péterhez: Tedd hüvelyébe a kardodat! Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem?

Prédikációk Jn 18 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21345 KB
1998.04.05.10:00 - Földvári Tibor
CSAKUGYAN KIRÁLY JÉZUS?!
- Jn 18,33-38a  - Lk 19,28-40
Szöveges anyag
Hanganyag: 17164 KB
1998.04.10.17:00 - Cseri Kálmán
HÁTRAHŐKÖLTEK
 Nagypéntek 

- Jn 18,1-11
Szöveges anyag
2002.03.29.17:00 - Cseri Kálmán
AZ ATYÁTÓL VETT POHÁR
- Jn 18,1-19
Hanganyag: 21115 KB2003.04.17.18:00 - Cseri Kálmán
BŰNNÉ LETT ÉRETTÜNK
 Passió 

- Lk 23,41 Jn 18 Jn 19 Mt 27,4-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 5026 KB
2005.03.20.18:00 - Földvári Tibor
A GECSEMÁNÉBAN IS KIRÁLY
 Virágvasárnap 

- Jn 18,1-12
Hanganyag: 5300 KB2005.03.24.18:00 - Cseri Kálmán
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 18;19 Lk 23,6-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 3972 KB
2005.03.25.17:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS NAGYSÁGA
 Nagypéntek 

- Jn 18,1-11
Hanganyag: 21969 KB2006.04.13.18:00 - Cseri Kálmán
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 18,19; Jel 1,13-18
Hanganyag: 22013 KB2006.04.23.10:00 - Csere Mátyás
ÉN AZÉRT JÖTTEM, HOGY BIZONYSÁGOT TEGYEK AZ IGAZSÁGRÓL
- Jn 18,33-37  - Zsolt 24
Hanganyag: 22099 KB2008.03.20.18:00 - Cseri Kálmán
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 18-19; Lk 23,35;47
Hanganyag: 22119 KB2009.04.09.18:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS ÉS PILÁTUS
- Jn 19,12-16  - Jn 18,1-19,42
Szöveges anyag
Hanganyag: 22104 KB
2009.04.11.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS ELŐRELÉPETT
 Nagyszombat 

- Jn 18,1-11
Hanganyag: 22119 KB2012.04.05.18:00 - Csere Mátyás
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 18,37 (Jn 17,25 - 19,37)
Hanganyag: 21822 KB2012.09.20.18:00 - Csere Mátyás
ÁMÓSZ IGEHIRDETÉSE
- Ám 2,1-18;
Jn 18,36-38
Szöveges anyag
Hanganyag: 23361 KB
2016.03.20.08:00 - Horváth Géza
A NAGY KIRÁLY JÖN ...
- Jn 18,36/a  - Mt 21,1-11
Hanganyag: 22839 KB2016.03.24.18:00 - Takaró János
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 12,32  - Jn 18-19

RÉ 263 MRÉ 338