2017-08-13

1Kor 15, 35-58

A test feltámadása35De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? 36Esztelen! Amit elvetsz, nem kel életre, míg előbb meg nem hal, 37és amikor vetsz, nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. 38De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. 39Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. 40Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. 41Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. 42Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; 43elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. 44Elvettetik földi test, feltámasztatik lelki test. Ha van földi test, van lelki test is. 45Így is van megírva: „Az első ember, Ádám, élőlénnyé lett”, az utolsó Ádám pedig megelevenítő Lélekké. 46De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. 47Az első ember a föld porából való, a második ember mennyből való. 48Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. 49És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is.
50Azt mondom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. 51Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan meghalni, de mindnyájan el fogunk változni. 52Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. 53Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba.
54Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött! 55Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” 56A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. 57De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!
58Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.

Prédikációk 1Kor 15 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 19959 KB
1998.08.06.18:00 - Varga Róbert
HARC ÉS GYŐZELEM
- 1Kor 15,56-58
Szöveges anyag
Hanganyag: 21589 KB
1999.04.04.11:00 - Cseri Kálmán
A FELTÁMADÁS GYÜMÖLCSEI
- 1Kor 15,54-57  - Mk 16,1-14
Hanganyag: 21854 KB1999.07.22.18:00 - Varga Róbert
HIÁBAVALÓ, VAGY ÖRÖKKÉVALÓ?
a végén bemutatkozik a Bethesda otthonápolási szolgálat

- 1Kor 15,58
Szöveges anyag
2000.04.24.10:00 - Varga Róbert
KRISZTUS FELTÁMADOTT
- 1Kor 15, 19-23  - Jn 20, 24-29
Hanganyag: 5039 KB2002.12.15.10:00 - Cseri Kálmán
MIT HOZ A JÖVŐ? II.
- 1Kor 15,58
Szöveges anyag
Hanganyag: 18088 KB
2003.05.29.18:00 - Cseri Kálmán
ELMENT - DE VELÜNK VAN
- 1Kor 15,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 5055 KB
2005.09.01.18:00 - Csere Mátyás
HALÁL, HOL A TE FULLÁNKOD?
 Halál 

- Ézs 25,6-8; 1Kor 15,50-58
Szöveges anyag
Hanganyag: 20601 KB
2006.03.19.10:00 - Varga Róbert
NEM HIÁBAVALÓ
- 1Kor 15,57-58  - Ef 4,17-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 21900 KB
2007.04.08.11:00 - Cseri Kálmán
A FELTÁMADÁS KÖVETKEZMÉNYEI
 Húsvét 

- 1Kor 15,12-14; 20  - Lk 24,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 16452 KB
2007.11.25.08:00 - Cseri Kálmán
NEM HIÁBAVALÓ
 Hitmélyítő 

- 1Kor 15,58  - Zsolt 69
Szöveges anyag
Hanganyag: 21747 KB
2008.03.24.10:00 - Varga Róbert
MÁSKÉPPEN
 Húsvét 

- Mk 16,1-8  - 1Kor 15, 12-19
Hanganyag: 22119 KB2011.04.25.10:00 - Földvári Tibor
ÉS MEGJELENT PÉTERNEK
 Húsvét 

- 1Kor 15,3-5  - 1Kor 15,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 28953 KB
2013.03.31.08:30 - Horváth Géza
A FELTÁMADÁS ELKEZDŐDÖTT
 Húsvét 

- 1Kor 15,3b-5;
8; 12-13; 20  - 1Kor 15,1-23
Hanganyag: 19148 KB2014.05.22.18:00 - Mészáros László
MIVÉ TESZ AZ ISTEN KEGYELME?
- 1Kor 15,9-10  - 2Móz 3,13-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 26314 KB
2015.04.05.08:30 - Horváth Géza
KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÁLDÁSAI
 Húsvét 

- 1Kor 15,12-14;19;35-38;58  - 1Kor 15,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 21995 KB
2015.04.05.18:00 - Szepesy László
ELVESZETT VAGY MEGTALÁLT JÖVŐ?
 Húsvét 

- 1Kor 15,19-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 26789 KB
2016.01.01.10:00 - Horváth Géza
ÚJÉVI TANÁCSOK A MINDENNAPOKRA
 Újév 

- 1Kor 15,58  - Zsolt 103,6-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 26041 KB
2017.04.16.08:30 - Horváth Géza
HÚSVÉTI HIT ÉS ENGEDELMESSÉG
 Húsvét 

- Mt 28,1-10  - 1Kor 15,1-20 (válogatott versek)

Zof 3

Ítélethirdetés Jeruzsálem ellen1Jaj a lázadozó, beszennyezett és erőszakos városnak! 2Nem hallgatott a szóra, nem fogadta meg az intést, nem bízott az ÚRban, nem járult Istene elé. 3Olyanok benne a vezérek, mint az ordító oroszlánok, a bírák, mint a pusztai farkasok: egy csontot sem hagynak meg reggelre. 4Prófétái hitványak, csalók. Papjai szentségtörők, önkényesen magyarázzák a törvényt. 5De igazságos közöttük az ÚR, ő nem követ el álnokságot, ítéletét minden reggel napfényre hozza, nem halasztja el. De az álnok ember nem tud szégyenkezni! 6Népeket irtottam ki, elpusztultak bástyáik, utcáikat feldúltam, senki sem jár rajtuk. Romba dőltek városaik, elnéptelenedtek, lakatlanok. 7Azt gondoltam, hogy félni fog engem, és megfogadja az intést, akkor nem pusztul el lakóhelye, úgy, ahogyan meg akartam büntetni. De ők egyre gonoszabb tetteket követtek el. 8Azért várjatok rám – így szól az ÚR –, arra a napra, amikor mint vádló előlépek! Mert úgy döntöttem, hogy összegyűjtöm a népeket, egybegyűjtöm az országokat, és kiöntöm rájuk bosszús haragomat, haragom egész hevét. Bizony, felindulásomnak tüze pusztítja majd az egész földet!
Isten ígérete9Akkor majd megtisztítom a népek ajkát, mindnyájan az ÚR nevét hívják segítségül, és őt tisztelik egy akarattal. 10Etiópia folyamain túlról nekem hoznak áldozatot imádóim: szétszóródott népem. 11Azon a napon nem kell szégyenkezned tetteid miatt, melyekkel vétkeztél ellenem. Akkor eltávolítom körödből a gőgösen vigadozókat, nem fogsz többé kevélykedni szent hegyemen. 12De meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen népet, amely az ÚR nevében keres oltalmat. 13Izráel maradéka nem cselekszik hamisan, nem beszél hazugságot, és nem lesz csalárd nyelv a szájában. Olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki, legelésznek és heverésznek. 14Ujjongj, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izráel! Örvendezz, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! 15Eltörli az ÚR az ítéletedet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az ÚR, Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtől tartanod. 16Azon a napon így biztatják majd Jeruzsálemet: Ne félj, Sion, ne csüggedj el! 17Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked. 18Összegyűjtöm azokat, akik szomorkodnak, mert nem ünnepelhetnek, bár közületek valók, és gyalázatot kell elszenvedniük. 19Elbánok majd elnyomóiddal abban az időben. A sántákat megsegítem, és a szétszóródottakat összegyűjtöm, dicsővé és hírnevessé teszem őket az egész földön, ahol gyalázták őket. 20Abban az időben, amikor összegyűjtelek, haza is hozlak benneteket. Bizony, hírnevessé és dicsővé teszlek benneteket a föld minden népe között. Meglátjátok majd, hogy jóra fordítom sorsotokat! – mondja az ÚR.

Prédikációk Zof 3 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 20929 KB
1999.12.09.18:00 - Cseri Kálmán
AZ ÚR NAPJA
- Zof 1-3

RÉ 5 MRÉ 5