2017-08-18

Péld 1, 20-33

Az engedetlenek veszedelembe jutnak20A bölcsesség az utcán kiált, a tereken hallatja szavát. 21Lármás utcasarkon kiált, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait: 22Együgyűek, meddig szeretitek az együgyűséget, meddig gyönyörködnek a csúfolódók a csúfolásban, meddig gyűlölik az ostobák az ismeretet? 23Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet. 24Kiáltottam nektek, de vonakodtatok, kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt. 25Semmibe vettétek minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek, 26ezért én is nevetek majd a bajotokon, kigúnyollak, ha eljön, amitől rettegtek, 27ha eljön viharként, amitől rettegtek, és megjön forgószélként a bajotok, ha eljön rátok a nyomorúság és az ínség. 28Akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok, keresnek engem, de nem találnak meg, 29mert gyűlölték a tudást, és nem az ÚR félelmét választották; 30nem törődtek tanácsommal, megvetették minden feddésemet. 31Ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és megcsömörlenek saját terveiktől. 32Mert az együgyűeket saját ellenkezésük öli meg, és az ostobákat elbizakodottságuk pusztítja el. 33De aki rám hallgat, biztonságban lesz és nyugodtan, mert nem rettenti baj.

Nincsenek prédikációk Péld 1 alapján.


Jn 1, 35-51

Jézus első követői35Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, 36és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: Íme, az Isten Báránya! 37Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. 38Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket: Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: Rabbi – ami azt jelenti: Mester –, hol laksz? 39Ő így szólt: Jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon; mintegy délután négy óra volt. 40A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. 41Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: Megtaláltuk a Messiást – ami azt jelenti: Felkent. 42Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni – ami azt jelenti: Kőszikla.
43Másnap Jézus Galileába akart indulni. Találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: Kövess engem! 44Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából. 45Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: a názáreti Jézust, József fiát. 46Származhat-e valami jó Názáretből? – kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: Jöjj, és lásd meg! 47Amikor Jézus látta, hogy Nátánaél közeledik feléje, azt mondta róla: Íme, egy igazi izráelita, akiben nincsen álnokság. 48Nátánaél megkérdezte tőle: Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki: Mielőtt Fülöp idehívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 49Nátánaél így szólt hozzá: Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya! 50Jézus így válaszolt neki: Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. 51És hozzátette: Bizony, bizony, mondom nektek: meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak, és leszállnak az Emberfiára.

Prédikációk Jn 1 alapján:

Hanganyag: 14715 KB1959.12.25.10:00 - Joó Sándor
INKARNÁCIÓ
 Karácsony 

- Jn 1,14
Hanganyag: 20850 KB1964.02.16.10:00 - Joó Sándor
HOL VAN JÉZUS?
- Jn 1,38-40
Szöveges anyag
Hanganyag: 22073 KB
1998.12.25.11:00 - Cseri Kálmán
A TEREMTŐ IGE
 Karácsony 

- Lk 1,26-38  - Jn 1,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 19018 KB
1999.12.26.10:00 - Varga Róbert
IGE, ÉLET, VILÁGOSSÁG
 Karácsony 

- Jn 1,1-15  - Ézs 9,1-6
Szöveges anyag
2000.06.22.18:00 - Cseri Kálmán
A JÁNOS EVANGÁLIUMA
- Jn 1, 1-5; 52
Szöveges anyag
2000.12.25.10:00 - Cseri Kálmán
KARÁCSONY LÉNYEGE
 Karácsony 

- Jn 1, 14  - Jn 1,1-18
Szöveges anyag
2001.12.23.10:00 - Cseri Kálmán
VILÁGOSSÁGBAN JÁRNI ÉS VILÁGÍTANI
- Jn 1, 1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 3797 KB
2002.12.08.10:00 - Varga Róbert
ADVENTI VILÁGOSSÁG
- Jn 1,5-10  - 1Jn 1,1-4
Szöveges anyag
Hanganyag: 4293 KB
2002.12.26.18:00 - Varga Róbert
TESTTÉ LETT KEGYELEM
 Karácsony 

- Jn 1,14  - Mt 2, 7-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 4790 KB
2003.01.19.10:00 - Varga Róbert
NÁTÁNÁEL
- Jn 1, 43-51  - Zsolt 139, 1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 20871 KB
2004.12.26.10:00 - Varga Róbert
ÜDVÖZÍTŐ KEGYELEM
 Karácsony 

- Tit 2,11-15/a  - Jn 1,9-18
Hanganyag: 21701 KB2007.08.12.10:00 - Csere Mátyás
AZ ELSŐ TANÍTVÁNYOK
- Jn 1,37  - Jn 1,35-51
Hanganyag: 20923 KB2007.08.16.18:00 - Csere Mátyás
FÜLÖP ÉS NÁTÁNÁEL
- Jn 1,43-51
Szöveges anyag
Hanganyag: 22006 KB
2007.12.25.11:00 - Cseri Kálmán
VILÁGOSSÁG FIAI
 Karácsony 

- Jn 1,9  - Jn 1,1-14
Hanganyag: 22119 KB2009.04.10.10:00 - Csere Mátyás
ISTEN GONDOSKODOTT AZ ÁLDOZATRÓL
 Nagypéntek 

- 1Móz 22,8; Jn 1,29  - 1Móz 22,1-14
Hanganyag: 22116 KB2009.12.26.10:00 - Csere Mátyás
Ő MEGVILÁGOSÍT MINDEN EMBERT
 Karácsony 

- Jn 1,9  - Jn 1,1-4;9-14
Hanganyag: 22113 KB2009.12.27.10:00 - Földvári Tibor
A MEGVETETT NÁZÁRETI
- Mt 2,19-23  - Jn 1,44-52
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.10.09.10:00 - Horváth Géza
ÉN VAGYOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA ...
- Jn 8,12  - Jn 1,1-13
Hanganyag: 21776 KB2012.01.12.18:00 - Papp Tibor
TELVE KEGYELEMMEL ÉS IGAZSÁGGAL
- Jn 1,14;16
Szöveges anyag
Hanganyag: 7056 KB
2012.12.26.10:00 - Földvári Tibor
SÁTOROZOTT KÖZÖTTÜNK
 Karácsony 

- Jn 1,14  - Jn 1,1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 23441 KB
2013.04.21.08:00 - Horváth Géza
MEGSZÓLÍTOTTA ŐKET
- Jn 1,35-41
Szöveges anyag
Hanganyag: 27239 KB
2013.12.29.10:00 - Földvári Tibor
A NÁZÁRETI
- Mt 2,19-23  - Jn 1,44-52
Hanganyag: 22460 KB2014.01.05.10:00 - Szepesy László
LÁTTUK AZ Ő DICSŐSÉGÉT
- Jn 1,14  - Jn 1,9-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 27289 KB
2014.01.12.10:00 - Horváth Géza
KIÁLTÓ SZÓ
- Jn 1,19-23  - Ézs 40, 1-10
Hanganyag: 22859 KB2014.04.17.18:00 - Szepesy László
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 1,36  - Mt 26,36-27,61 válogatott versek
Szöveges anyag
Hanganyag: 27870 KB
2014.12.25.08:30 - Horváth Géza
AZ ÉN URAM
 Karácsony 

- Lk 1,39-45  - Jn 1,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 21700 KB
2014.12.26.20:00 - Takaró János
A KARÁCSONY IGAZI TARTALMA
 Karácsony 

- Jn 1,11-12  - Jn 1,1-14
Hanganyag: 59790 KB2015.12.13.17:00 - Takaró János
ADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT
- Jn 1,1-4;11-14;
Jak 1,17;
Jel 1,7-8
Hanganyag: 15615 KB2017.08.17.18:00 - Pétery-Schmidt Zsolt
KI VAGY TE?
- Jn 1,19-28

RÉ 140 MRÉ 140