2017-02-26

Mk 3, 22-30

22Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket.
23Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk: „Hogyan űzheti ki a Sátán a Sátánt?
24Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország;
25és ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg.
26Ha tehát a Sátán önmaga ellen támadt, és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van.
27Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, hacsak előbb meg nem kötözi azt az erős embert; akkor kirabolhatja a házát.”
28„Bizony, mondom néktek, minden bűn meg fog bocsáttatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlást szólnak,
29de ha valaki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké.”
30Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátalan lélek van benne.

Prédikációk Mk 3 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 19424 KB
1999.02.07.10:00 - Varga Róbert
PARANCS ÉS ÍGÉRET
- Józs 1,1-9  - Mk 3,31-35
Szöveges anyag
Hanganyag: 3913 KB
2003.05.08.18:00 - Varga Róbert
JÉZUS IGAZI ROKONAI
- Mk 3, 20-21; 31-35
Szöveges anyag
Hanganyag: 20791 KB
2004.02.22.18:00 - Cseri Kálmán
3. HOGY VELE LEGYENEK
- Mk 3,13-15
Hanganyag: 4415 KB2005.12.08.18:00 - Csere Mátyás
A FELLÉLEGZÉS NAPJA
- 1Móz 1,31-2,3; Mk 3,1-6
Hanganyag: 19558 KB2007.07.22.18:00 - Végh Tamás
JÉZUS JELENLÉTE
- Mk 3,31-37
Szöveges anyag
Hanganyag: 21291 KB
2008.07.27.10:00 - Cseri Kálmán
HÍV ÉS KÜLD
- Mk 3,14  - 1Thessz 1,2-10
Hanganyag: 14402 KB2011.05.05.18:00 - Szabó Pál
ÁLLJ KI A KÖZÉPRE!
- Mk 3,1-6
Szöveges anyag
Hanganyag: 24875 KB
2015.08.09.08:00 - Horváth Géza
JÉZUS HARAGJA
- Mk 3,5  - Mk 3,1-6

1Sám 4, 12-22

12Egy benjámini férfi elfutott a csatatérről, és még aznap megérkezett Silóba megszaggatott ruhában és porral a fején.
13Amikor megérkezett, Éli ott ült székén az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba és megmondta a hírt, jajgatott az egész város.
14Meghallva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli: Mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament, és megmondta Élinek.
15Éli akkor már kilencvennyolc éves volt, révedező szemeivel alig látott.
16Az az ember ezt mondta Élinek: A csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma! Éli ezt kérdezte: Mi történt, fiam?
17A hírnök így felelt: Megfutamodott Izráel a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt két fiad, Hofni és Fineás is, sőt az Isten ládáját is elvették!
18Amikor az Isten ládáját említette, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának, és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt. Negyven évig volt Izráel bírája.
19A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak.
20És amikor haldoklott, ezt mondták a mellette álló asszonyok: Ne félj, mert fiút szültél! De ő nem felelt, nem is figyelt oda,
21hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti: Odavan Izráel dicsősége; mert elvették az Isten ládáját, és odalett az apósa, meg a férje is.
22Ezért mondta: Odavan Izráel dicsősége, mert elvették az Isten ládáját.

Prédikációk 1Sám 4 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21937 KB
2011.12.01.18:00 - Földvári Tibor
HA NINCS IZRAEL DICSŐSÉGE
- 1Sám 4,1-22

RÉ 99 MRÉ 99