2017-05-30

ApCsel 14, 8-20

8Lisztrában élt egy sánta lábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni.
9Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon.
10Ezért hangosan így szólt hozzá: „Állj a lábaidra egyenesen!” Ekkor az talpra ugrott, és járt.
11Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak: „Az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban!”
12Barnabást Zeusznak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő.
13Zeusz papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik.
14Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak,
15és így kiáltottak: „Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van.
16Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon,
17bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket; bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet.”
18Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik.
19Antiókhiából és Ikóniumból azonban zsidók érkezetek oda, akik annyira felbujtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték.
20De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe.

Prédikációk ApCsel 14 alapján:

Hanganyag: 37583 KB2003.10.23.18:00 - Ede Luz
EQUADORI MISSZIÓI BESZÁMOLÓ
- ApCsel 14,26-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 4713 KB
2005.09.04.08:00 - Cseri Kálmán
PÁL LISZTRÁBAN
- ApCsel 14, 8-21
Hanganyag: 4713 KB2005.09.04.08:00 - Cseri Kálmán
PÁL LISZTRÁBAN
tanévnyitó családi istentisztelet

- ApCsel 14, 8-21

2Sám 22, 26-51

26A hűségeshez hűséges vagy, a feddhetetlen emberhez feddhetetlen vagy.
27A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz.
28A nyomorult népet megsegíted, de a kevélyeket látod, és megalázod.
29Te vagy, URam, a mécsesem, az ÚR fénysugarat ad nekem a sötétségben.
30Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom.
31Az Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz. Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek.
32Van-e Isten az ÚRon kívül, és van-e kőszikla Istenünkön kívül?
33Isten az én erős menedékem, ő vezeti útján a feddhetetlent.
34Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem.
35Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek.
36Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, és sokszor meghallgattál engem.
37Biztossá teszed lépteimet, nem inognak bokáim.
38Üldözöm és elpusztítom ellenségeimet, nem térek vissza, míg nem végzek velük.
39Végeztem velük, szétzúztam őket, nem kelnek föl, lábam elé hullottak.
40Felruháztál erővel a harcra, térdre kényszerítetted támadóimat.
41Megfutamítottad ellenségeimet, gyűlölőimet elpusztíthattam.
42Néznek széjjel, de nincs szabadító, az ÚRra néznek, de nem válaszol.
43Összezúztam őket, mint a föld porát, összetiprom, széttaposom, mint az utca sarát.
44Megmentettél lázadó népemtől, megőrzöl, népek fejévé teszel, oly nép szolgál nekem, melyhez nem volt közöm.
45Idegenek hízelegnek nekem, engedelmesen hallgatnak rám,
46mert elepednek az idegenek, reszketve jönnek elő rejtekükből.
47Él az ÚR, áldott az én kősziklám, magasztaltassék Isten, szabadító kősziklám!
48Bosszút áll értem az Isten, és népeket vet alám.
49Kiszabadítasz ellenségeim közül, támadóim fölé emelsz, megmentesz az erőszakosoktól.
50Ezért magasztallak, URam, a népek között, zsoltárt éneklek nevednek.
51Nagy győzelmet ad királyának az ÚR, hűséges marad fölkentjéhez, Dávidhoz és utódaihoz örökké.

Prédikációk 2Sám 22 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 20840 KB
2009.12.31.16:00 - Cseri Kálmán
SZABADÍTÓ ISTEN
 Óév 

- 2Sám 22,2-7; 17-19

RÉ 138 MRÉ 138